POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

DE SPORTVISIE BELICHT

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Sun, July 21, 2019 17:23:43

De Sportvisie is op 20 juni 2019 in de raad opiniërend behandeld .Hier blijkt dat coalitiepartij Partij van de Arbeid positief is over de inhoud van de visie . De partij zegt dat de visie strookt met de wensen, denkbeelden uitvoeringsmogelijkheden van de partij aangaande de sportbeleving in Dongen.

Eline van Boxtel Pullens : “De PvdA heeft de sportvisie gelezen. We zijn blij dat er breed naar dit thema is gekeken, want inderdaad, sporten en het lidmaatschap van een vereniging, heeft effect op ook andere aspecten van het leven, bijvoorbeeld op het netwerk, veerkracht en activatie van inwoners. Het draagt bij aan een fysieke en mentale gezondheid. Het is goed om in te zetten op preventie en daarmee een ongezonde levensstijl, en in sommige gevallen ziektes, te voorkomen. We hopen hierbij op een intensieve samenwerking, bijvoorbeeld met jeugdzorg. We staan achter het uitgangspunt dat sportparken in 2039 een open karakter hebben, multifunctioneel gebruikt worden en voldoende capaciteit hebben. Een ring rond Dongen om te kunnen bewegen en recreëren zou mooi zijn, we hopen dat de andere kernen van onze gemeente daarbij ook niet vergeten worden. Goed dat ook spelen is meegenomen het zou mooi zijn als alle schoolpleinen toegankelijk worden voor kinderen om ook buiten schooltijden te kunnen spelen. Vanzelfsprekend staat zwemveiligheid hoog op de agenda van de PvdA. De PvdA is positief over deze visie en kijkt uit naar verdere uitwerking zodat iedereen in Dongen een leven lang kan sporten en bewegen”.

Uit de discussie tijdens de vergadering op 20 juni 2019 blijkt verder dat de PvdA ook aandacht vraagt voor de kernen 's Gravenmoer ,Klein – Dongen en Dongen- Vaart .

Oppositiepartij CDA zet hoog in op bewegen. Het CDA zegt geen verschraling te willen van het aantal speelplekken. “Indien je bewegen in de openbare ruimte als speerpunt ziet, is voldoende speelaanbod dicht in de buurt voor de jonge en oudere kinderen belangrijk. “Indien het Hertog Jan veld naar Olympia gaat, dan is het voor ons een voorwaarde dat voor kinderen een voetbalveld in de buurt beschikbaar moet blijven om te spelen. “ zegt woordvoerster Annemie van Eenennaam. Het CDA is ( nog steeds ) van mening dat VV Dongen op de huidige locatie behouden zou moeten blijven. “Het CDA ziet graag een bankjesroute op belangrijke routes voor senioren waar ze uit kunnen rusten. Openbare ruimte is ook bewegen op oudere leeftijd “. De partij denkt daarbij aan plaatsen als de Kanaaldijk. Blijkens de discussie maakt het CDA zich ook zorgen als eens blijkt dat de verenigingen de kosten van de gebouwen en velden niet meer kunnen betalen in geval er bijvoorbeeld niet voldoende leden meer zijn om dit te bekostigen.De Dongense VVD verwoordde haar mening over de sportvisie tijdens de vergadering als volgt : Perry Wens : “De sport visie is volgens de Dongense VVD een goede basis. Wel is het plan erg ambitieus, er zitten veel verschillende punten in waar waarschijnlijk keuzes in gemaakt moeten worden. Voor de Dongense VVD is veiligheid een cruciaal punt. Iedere Dongenaar moet in een veilige omgeving zijn of haar sport kunnen beoefenen.Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan een veilige sport omgeving maar wij zijn van mening dat hier meer de nadruk op gelegd moet worden. In voorgaande vergaderingen heeft de Dongense VVD aandacht gevraagd voor de task fore kindermishandeling van de regio hart van Brabant. Wat ons betreft moet hier dan ook meer aandacht aan besteed worden zodat de verenigingen bij een onveilige situatie meteen aan de bel kunnen trekken en dat hier ook direct op gehandeld kan worden.De Dongense VVD ziet een kans in de verbindende rol van de combinatie functionaris. De gemeente kan een grote rol spelen in het verbinden van verenigingen onderling maar ook met de diverse maatschappelijke organisaties. Wanneer een vereniging kampt met een schoffie die de trainer tegen de schenen schopt kan de functionaris een verbindende rol spelen om de verbinding te leggen naar de organisaties wanneer dit nodig is. De besturen van de verenigingen bestaan vaak uit liefhebbende ouders die vaak weinig ervaring hebben met probleem gevallen. Wij denken dat de combinatie functionaris hier een belangrijke verbindende rol kan spelen. De wens om de sportzone open te stellen voor de wijken vind de Dongense VVD een positieve ontwikkeling. De sport zone moet toegankelijk zijn voor iedereen, voor zowel de wijk als voor de sportvereniging. Dongense VVD ziet graag meer nadruk op een veilige sportomgeving, de signaalfunctie vanuit de sport, meenemen taskforce kindermishandeling en ondersteuning lastige kinderen door de combinatiefunctionarissen “.

De Ouderenpartij voor Dongen zoekt in een visie het gedeelde beeld voor de toekomst. Sport en bewegen is gezond en verbindt. In een korte verklaring legde het lid Jan Kennekens uit wat de visie voor deze partij betekend “Visie : Het vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk , zich te concentreren op de hoofdlijnen en het langere termijn beleid en dit te vertalen naar het korte termijnbeleid. De visie is een inspirerende en uitdagend beeld van de toekomst . Het is een ambitieus beeld en een collectief gedeeld beeld van de perspectieven voor een langere periode. Heel eenvoudig deelt de visie het antwoord op de vraag wie en wat willen we over 20 jaar zijn en wat hebben we dan betekend voor onze omgeving en al onze belanghebbende op sportief gebied ; een gedeeld beeld van onze toekomst . Een verzameling collectieve ambities, iets wat ons voor ogen stelde , deels analytisch ,deels emotioneel. Wat willen we bereiken op langere termijn .In dat kader kan de Ouderenpartij zich wel vinden in de algemene zin van deze visie. Staan wij achter alle keuzes ? Niet per se , maar de uitkomstkeuzes is gezond , verbindt ,is leuk en voor iedereen bereikbaar. Laat daar geen twijfel over bestaan .De diverse onderwerpen en elementen zullen worden besproken en beoordeeld”

D66 is positief over de Sportvisie. De volgende woorden komen van woordvoerder Maarten Baijens

D66 vindt sport belangrijk en we zijn blij dat er veel zaken terug te vinden zijn in de visie die wij ook in ons programma hebben staan. Gecombineerd met een goed participatietraject waarin er met een hoop betrokkenen is gesproken, zorgt dit voor een visie waar wij ons in algemene zin in kunnen vinden.Wij zijn blij met de aandacht voor de rol die sporten speelt in het hebben van een goede gezondheid. Een dorp waarin kansen voor iedereen zijn op het gebied van sport draagt bij aan een betere en gezondere samenleving. Ook zijn we blij dat er aandacht is voor sporten in de openbare ruimte, een trend waarvan wij denken dat het zich de komende jaren zal doorzetten. De focus op samenwerking tussen verenigingen is een goede manier om te zorgen dat het aanbod in Dongen sterk zal blijven. Ondanks dat er een hoop goed is in de visie zijn er toch een drietal zaken waarvan wij denken dat ze een goede aanvulling geweest zouden zijn.Ten eerste missen wij het betrekken van mensen met een migratie achtergrond in de sportvisie. Sporten is voor deze groep mensen een goede manier om in de samenleving te integreren. Ze kunnen daar waardevolle lessen leren die ook buiten sport toepasbaar zijn. Daarnaast kunnen ze daar een netwerk opbouwen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Wij weten dat er verenigingen zijn die hier al aandacht aan besteden maar we zouden het mooi vinden als de gemeente dit ook nog in hun visie opneemt. De sportvisie heeft tenslotte voor ogen iedereen de kans te geven om actief te zijn.Het tweede punt dat wij missen is een visie op het behouden van studenten. Doordat studenten buiten Dongen gaan studeren is dit een groep waarvoor het vaak lastig is om hun sport in Dongen te blijven beoefenen. Dit zorgt voor een grote groep mensen die dan afscheid moeten nemen en die je mogelijk niet meer terugkrijgt. Als je studenten kan stimuleren om te blijven sporten in Dongen zorg je daarmee niet alleen dat verenigingen stabieler zijn, maar ook zorg je dan voor een klimaat waardoor mensen eerder geneigd zijn na hun studie weer terug in Dongen te komen. Wij zouden dan ook graag zien dat er in de visie iets wordt opgenomen over het behouden van deze groep mensen.Het derde en laatste punt wat wij sterker terug zouden willen zien in de visie draait om een veilige omgeving om in te sporten. Dit staat weleens waar in de visie benoemt maar hierbij heeft de gemeente naar onze zin een te passieve houding. In de visie staat dat voor verenigingen bekend is waar zij terecht kunnen met vragen en signalen over een veilig sportklimaat. Wij zouden liever zien dat de gemeente actief in gesprek gaat met verenigingen om een veilig sportklimaat te kunnen garanderen. Het helpen met het opstellen van protocollen is hierbij een goed voorbeeld. Er zijn al verenigingen waar dit goed gaat maar we zouden dit graag overal terug zien.”

Volkspartij Dongen vraag zich bij monde van de heer Biesheuvel af of de leisurering doorgetrokken kan worden naar Klein Dongen Vaart en 'sGravenmoer en vraagt aandacht voor trapveldjes . De Sportnota op zich wordt gecomplementeerd. Een motie wordt aangekondigd. Dielijkt in eerste instantie veel op een motie 'vreemd aan de dag 'maar heeft volgens Rob Biesheuvel alles met sport en beweging te maken. Het rookverbod kan , voor wat de VPD betreft doorgetrokken worden naar alle plekken in de openbare ruimte. De Volkspartij diende op 4 juli 2019 een motie in over rookvrij maken van de sportverenigingen. Dat moet volgens de partij eerder dan 2025 . De motie werd overigens algemeen aangenomen De Volkspartij Dongen wil ook dat er gekeken wordt of er rechtsongelijkheid is of kan ontstaan bij de horeca-ondernemers zoal de de Cammeleur en sportkantines met sporthoreca Hoewel de besluitvorming pas volgt na de zomervakanties zegde wethouder Jansen al toe de diverse voorstellen , alle suggesties en gedachtegangen afkomstig van de raad mee te nemen naar nog te organiseren bespreekavonden met wijkraden, scholen, ouders en sportorganisaties. Ook de juridische kansen bij een aan te nemen rookverbod zoals bedoeld in het kader van de Sportvisie wordt ook op juridisch terrein onderzocht  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post780

Huisvesting arbeidsmigranten in oud-broederhuis Glorieux blijft de raad en buurtbewoners bezighouden.

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, June 28, 2019 11:03:11

Indrukwekkend inspreek -betoog


Huisvesting arbeidsmigranten in oud-broederhuis Glorieux blijft de raad en buurtbewoners bezighouden.

Dongen, 28 juni 2019. "…....en daarom vraag ik jullie te luisteren. Luisteren is iets anders dan horen..." Emotioneel en met veel drama in de stem met ook spreekwoordelijke stilten tussen de zinnen deed buurtbewoner Germaine Portier haar betoog vlak voor de behandeling van het raadsagendapunt over het huisvesten van in totaal 100 arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux. In haar betoog klonk ook woede door en onbegrip. Gedecideerd . Zij legde de nadruk op vooral de slechte communicatie rondom het hele gebeuren. Vooral in deze fase van besluiten en beslissingen is een goede communicatie met met name de buurt belangrijk ,maar is die verre van voldoende aldus de spreekster. Portiers maakte nogmaals duidelijk dat de buurt geen arbeidsmigranten wil ,maar een definitieve invulling van het gebouw. Met de precisie van de draad in de naald haalde ze uit met feiten die die haar gelijk moesten ondersteunen. De spreekster gaf in haar betoog ook een veeg uit de pan aan de Ouderen Partij Dongen ,die het volgens haar toch een prima idee zou moeten vinden dat er een definitieve invulling zou komen voor het gebouw. Bijvoorbeeld huisvesting voor ouderen. Maar die partij zweeg ook nu. Tegen zoveel verbaal betoog bleek de raad nauwelijks opgewassen. André Vonk van het CDA ging als eerste in op haar betoog en ging daarmee verder tijdens de behandeling van de raadinformatiebrief handelend over de huisvesting in Glorieux .

De partijen D66 en CDA mopperden, de Dongense VVD kwam nogmaals met het standpunt dat maximaal 50 arbeidsmigranten in deze buurt ook echt het maximum zou moeten zijn en verantwoordelijk wethouder van Beers suste.”Er is nog niets definitiefs besloten “.Volgens de wethouder moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd en besloten worden die toe te kennen. Het idee om de beoogde arbeidsmigranten te huisvesten in buitengebieden zoals bij de anderen aangewezen locaties gebeurt, past volgens van Beers niet in het beleid van de gemeente. Alleen agrarische bedrijven gaan daar mensen huisvesten. Beloftes en voorwaarden passeerden weer én duidelijk de revue. Voorlopig is er weer hout van het vuur gehaald in deze kwestie, maar het is daarmee een smeulend vuurtje gebleven. De protesten van buurtbewoners zijn nog niet achter de rug. Wat wel helpt is een eerlijke discussie en transparantie voor alle betrokkenen. Praten helpt. Dat werd dan ook beloofd. Ook voorwaarden en mogelijkheden worden aangescherpt.  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post779
Next »