POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Geloofwaardige Dongense politiek?

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Thu, February 14, 2019 15:15:50

Geloofwaardige Dongense politiek?

Donderdag 31 januari 2019 werd tijdens een raadsinformatieavond nog maar eens pijnlijk duidelijk dat de gemeente Dongen in zwaar financieel weer zit. Volgens de huidige cijfers moet zo’n €3,5 miljoen gevonden worden om de begroting van 2019 sluitend te krijgen.
20 november 2017, nog voor D66 in de raad zat, waarschuwden we al voor de enorme hypotheekschuld die in de begroting 2018 voor de inwoners van Dongen opgebouwd wordt door de coalitie van Volkspartij Dongen, VVD en PvdA. In mei 2018 kwam de eerste aap uit de mouw. Bij de jaarrekening 2017 moest een verlies gerapporteerd worden van bijna €400.000 en er werd, voor de kiezers vrijwel onzichtbaar, fors afgeboekt op reserves. Nog geen 3 maanden later kwam de eerste voortgangsrapportage 2018. Bijna €2 miljoen tekort. Het heetste hangijzer was het Sociaal Domein en dan vooral de Jeugdzorg.

Groot was dan ook onze verbazing toen de meerjarenbegroting 2019-2022 werd aangeboden met de tekst ‘hierbij bieden wij de raad een sluitende begroting voor 2019’. Voor D66 was het op dat moment bekende tekort op Jeugdzorg van €1,6 miljoen reden om aan wethouder Vullings te vragen of hij de begroting realistisch vond. Zijn reactie was dat hij daar op dat moment niets over kon zeggen en dat hij zich zou houden aan de begroting waarbij geen rekening werd gehouden met de stijgende kosten in 2018. Voor D66 was dit één van de redenen om tegen de begroting te stemmen. Naar onze mening was het risico voor hogere kosten Jeugdzorg onvoldoende gedekt. Ook het CDA en de Ouderpartij stemden tegen, maar de coalitiepartijen gingen vrijwel moeiteloos akkoord met de begroting. Het was november 2018.

Op 31 januari 2019 bleek al dat we structureel €2 miljoen meer nodig hebben voor de Jeugdzorg. Zoals gezegd, samen met andere tekorten is het totale tekort intussen al € 3,5 miljoen. Je kunt je afvragen waar we naar hebben zitten kijken toen we de begrotingen van 2018 en 2019 lazen.

Er moet dus ingegrepen worden. En wij vinden dat de gemeenteraad, overigens samen met het college, direct bij het begin van de bezuinigingsafwegingen, inbreng moet hebben bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Het is immers de gemeenteraad die het budgetrecht heeft en niet het college. De raad verdeelt het geld over de taken die het college moet uitvoeren. De voltallige oppositie (D66, CDA en Ouderenpartij) heeft daarom op 7 februari 2019 een motie ingediend om gezamenlijk die keuzes te maken, maar de motie werd door de coalitie afgewezen. Die wil liever wachten tot het college ergens mee komt en miskent daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de raad.

Bij de start van deze raadsperiode riep zowel het college als de nieuwe coalitie van Volkspartij Dongen, VVD en PvdA dat zij de oppositie met uitgestoken hand tegemoet zou treden. Zij noemden hun programma daarom zelfs bestuursakkoord in plaats van coalitieakkoord!

De oppositie heeft nu al enkele keren getracht om op onderdelen met de coalitie samen te werken. Dat is hard nodig, zeker nu de gemeente financieel in zwaar weer zit. Tot op heden is van de uitgestoken hand van de coalitie niets te bekennen.

Dat is jammer. Voor de geloofwaardigheid van de Dongense politiek. En uiteindelijk is dat ook zeker niet in het belang van de Dongense inwoner.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post765

Nieuws van het CDA: ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’.

EIGEN BERICHTGEVING CDAPosted by internetkrant Wed, February 13, 2019 23:13:33

Nieuws van het CDA: ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’

De fractie van het CDA bestaat uit Annemarie van Eenennaam (fractievoorzitter), André Vonk (Dongen) en Koenraad van Eersel (’s Gravenmoer). Veel inwoners hebben op ons gestemd en via het Weekblad Dongen (en de lokale digitale media red.) probeert de CDA fractie u op de hoogte te houden van actuele zaken in de Gemeentepolitiek en de standpunten van het CDA. Deze keer de zorgelijke financiële situatie van de Gemeente Dongen.Zorgelijke financiële situatie

Donderdag 31 januari kwam het hoge woord van het College eruit ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’. De tekorten van de jeugdzorg, de situatie rond TUF en de vele investeringen zijn voor de gemeente Dongen niet meer te dragen. Het CDA heeft eind vorig jaar tegen de begroting gestemd. André Vonk geeft aan dat de redenen voor het CDA om tegen de begroting te stemmen destijds duidelijk waren “er waren 10 financiële risico’s in beeld die ons in financiële problemen kunnen brengen. Tegelijkertijd lopen de schulden op en neemt de kredietwaardigheid af. Het hebben van een positieve meerjarenbegroting is een voorwaarde om een zelfstandige gemeente te zijn.” Als oplossing voor dit probleem riepen wij het College op om direct maatregelen te nemen, prioriteiten te stellen en investeringen te herzien. Wij stelden voor om eens goed te kijken naar het uitgavenpatroon en de ambities uit het coalitieakkoord. De uitgaven uit het coalitieakkoord waren namelijk niet doorgerekend op financiële haalbaarheid. Er waren heel veel plannen en beloften, maar of we dat allemaal wel konden betalen was niet onderzocht. Onze waarschuwing werd in de wind geslagen en door de Volkspartij Dongen, VVD en PVDA niet op waarde geschat. Nog geen halfjaar later is het College tot inkeer gekomen, maatregelen blijken inderdaad noodzakelijk. Het College heeft aangekondigd om met een visie te komen om uiteindelijk de financiën gezond te krijgen. Een besparing van 3,5 miljoen euro per jaar is een grote opgave. Een moeilijke opgave ook, waarbij ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Voor inwoners van onze gemeente, bedrijven en instellingen zullen de gevolgen zichtbaar worden.

Trek samen op in moeilijke tijden

Nu is de vraag ‘welke maatregelen moeten genomen worden?’. Dat is uiteindelijk een beslissingsbevoegdheid van de raad, want dit orgaan gaat over het budgetrecht. In tijden van crisis, en dat is waar wij nu staan, is het belangrijk dat we gedragen keuzes maken. André Vonk legt uit waar zijn voorkeur naar uitgaat: “De voorkeur van het CDA gaat uit naar een raadsbreed akkoord, waarbij ook de oppositiepartijen CDA, Ouderenpartij en D66 actief betrokken worden bij de te maken keuzes. Deze financiële ombuiging is te groot om het alleen door de coalitie te laten bepalen’. Het zijn moeilijke politieke beslissingen die ons allemaal aangaan, hoe zit het met de investeringen in onderwijshuisvesting, wat doen we met de gemeentelijke belastingen, wat gaan we doen met de subsidies, hoe zit het met de inrichting van de openbare ruimte etc. Allemaal keuzes die voorbij komen om te komen tot een besparing van 3,5 miljoen per jaar.” Keuzes die hoe dan ook pijnlijk zijn, maar die vragen om eendracht vanuit de politiek. Wij zijn het aan onze kiezers verplicht om onze verantwoordelijkheid te nemen en het College te helpen bij dit vraagstuk.


Geen draagvlak voor samenwerking

Dit was dan ook de reden dat wij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering samen met D66 en de Ouderenpartij een motie hebben ingediend waarbij wij het College vragen om de gehele gemeenteraad actief te betrekken bij het opstellen van een visie. Helaas hebben de coalitie partijen, Volkspartij Dongen, VVD en de PvdA onze oproep afgewezen. In Dongen doen we dingen samen, maar nu dus blijkbaar even niet.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post764
Next »