DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

'maatregelen moeten politiek en maatschappelijk aanvaardbaar zijn' Dongen neemt structurele besluiten en zet eerste ombuigingsronde in

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, april 16, 2019 10:56:24

'maatregelen moeten politiek en maatschappelijk aanvaardbaar zijn'

Dongen neemt structurele besluiten en zet eerste ombuigingsronde in

Dongen, 16 april 2019 Vandaag laat de gemeente Dongen in een persbericht weten dat 'het weer de goede kant opgaat met de financiën' Volgens wethouder René Jansen is dat het gevolg van een groot aantal ombuigingen waar het college onlangs besluiten over nam. Dat betreffen maatregelen zowel op de korte – als de lange termijn. Dit jaar wordt er al voor bijna een miljoen euro bezuinigd ( € 946.000) Volgens Jansen werkt deze ombuiging structureel door naar 2020 en de volgende jaren tot een geschat bedrag van €1,6 miljoen. ,,Een prima begin, maar daarmee zijn we er nog niet'', aldus de wethouder financiën. Begin dit jaar trok het college aan de alarmbel. De betaalbaarheid met betrekking tot jeugdzorg, de effecten voortkomend uit het interbestuurlijk programma (IBP), de energietransitie, indexering en een aantal lokale investeringen rezen de pan uit. Tegenover de raad werd al verantwoording afgelegd en niets doen zou leiden tot een structureel tekort van € 3,5 miljoen per jaar. Dit is zo'n 6% van de totale Dongense begroting van € 56,2 miljoen.

Er is overigens een 'meevaller'. Berekeningen hebben uitgewezen dat de financiële opgave voor 2019 geen €3,5 miljoen is, maar ruim een miljoen lager: € 2.250.000. Dit komt , volgens de gemeente Dongen doordat een aantal van de verwachte ontwikkelingen zich in 2019 nog niet of slechts ten dele voordoen. Dit betreft bijvoorbeeld opgaven uit het interbestuurlijk programma en de indexering van baten en lasten. Daar zijn middelen gevonden die de kosten ervan verlagen. Efficiënter samenwerken met partners is een belangrijk onderdeel bij mogelijke besparingen en binnen alle programma's van de begroting is gekeken naar zowel de mogelijkheden voor het verlagen van kosten. Dat levert naar verwachting een eerste besparing op van € 946.000.

Geldleningen zijn of worden overgesloten, binnen de ambtelijke organisatie hebben besparingen plaats, er wordt gewerkt aan verbetering van efficiency, digitalisering en de optimalisatie van het sociaal domein. Op dit moment is voor 2019 nog sprake van een resterende financiële opgave van bijna € 1,3 miljoen. Wethouder Jansen: ,,We zien mogelijkheden om dit tekort verder terug te dringen. Deze opties worden op korte termijn nader onderzocht en uitgewerkt.''

Voor 2020 en de daarop volgende jaren heeft het college een aantal aanvullende ombuigingsopties in beeld gebracht. Deze maatregelen zijn vooral financieel-technisch van aard en krijgen een plek in de kadernota (juni) of leiden op een ander moment tot besluitvorming. Voor een ander deel betreft het inhoudelijke keuzes. College en gemeenteraad moeten daarbij beoordelen in hoeverre bestuurlijke en fiscale maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt mogelijk ook de burger gevraagd een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld het verhogen van OZB. Dit soort maatregelen moeten politiek en maatschappelijk wel aanvaardbaar zijn. Begin juni krijgt de gemeenteraad van het college een voorstel aangeboden met inhoudelijke ombuigingen. Op 13 juni worden de nieuwe visies gepresenteerd op sport, onderwijs, klimaat & energie, sociaal domein, openbare ruimte en economie.

Dat alles moet in het najaar leiden tot een sluitende programmabegroting voor 2020. ,,We blijven bouwen aan de gemeente die we willen zijn'', aldus de optimistische wethouder René Jansen. ,,Dat doen we met toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. Dat is de opgave waar we in Dongen voor staan.''

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5145