DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Zaterdag 6 april 2019 technische informatiebijeenkomst voor inwoners van s Gravenmoer

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, maart 25, 2019 14:04:04

Zaterdag 6 april 2019 technische informatiebijeenkomst voor inwoners van s Gravenmoer

380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg

Dongen, s Gravenmoer, 25 maart 2019. Vorige week presenteerde TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het projectboek beschrijft de resultaten van de uitwerking van het voorgenomen tracé dat de minister van Economische Zaken in juli 2017 heeft gekozen. In werkateliers die de afgelopen periode (vanaf zomer 2018) zijn gehouden met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn tracévarianten in beeld gebracht en onderzocht. Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Daarnaast is per uitwerkingslocatie een weergave van het omgevingsproces beschreven. Ook bevat het meer informatie over het vervolgproces. Zo streeft TenneT naar een zorgvuldige uitwerking van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. Werkateliers De afgelopen maanden zijn er continu gesprekken gevoerd met belanghebbenden om het voorgenomen tracé uit te werken. Iedereen binnen de groep stakeholders (bewoners, bedrijven, overheden, organisaties) is gelijkwaardig en draagt bij vanuit zijn of haar belang, ervaring en deskundigheid. Met hen is gekeken naar de opgaven en zijn verschillende tracévarianten verkend. De effecten van de verschillende tracévarianten zijn in beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om effecten op de leefomgeving als om effecten op milieu, nettechniek, kosten en omgeving. Keuze uitwerking variant in juni De minister van Economische Zaken en Klimaat zal de samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies vragen. Nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Foto: TenneT


Bea van Beers (Samenwerkende overheden), bestuurlijk voorzitter:

"Als samenwerkende overheden vinden we het belangrijk dat onze inwoners en andere betrokkenen goed gehoord worden. We zijn blij te zien dat TenneT een uitgebreid participatieproces doorlopen heeft, waarbij inwoners en partijen geïnformeerd werden en uitgebreid konden meedenken. Als samenwerkende overheden hebben we hier actief op aangestuurd en in ondersteund. De komende periode vormen de uitkomsten van deze gesprekken met betrokkenen én de (objectief meetbare) effecten analyses de basis waarop wij ons advies aan de minister bouwen."

William Hartman (TenneT), projectleider Zuid-West 380 kV Oost " Samen op weg naar een definitief tracé. Weten wat er leeft en luisteren naar de belangen van de omgeving is voor TenneT een belangrijk onderdeel van een zorgvuldig proces. Dit was nooit gelukt zonder alle betrokkenheid, tijd en deskundigheid van iedereen die hieraan heeft meegewerkt. " Sander van Sluis (Economische Zaken en Klimaat), projectleider Zuid-West 380 kV Oost: "Economische Zaken en klimaat waardeert het zeer dat de Samenwerkende Overheden zo betrokken meedenken bij de procedure rond Zuid-West 380 kV Oost. Ik ben benieuwd naar het aankomend advies."

In 2017 is het voorkeursalternatief door de minister vastgesteld. Het tracé loopt langs het noorden van de gemeente Dongen, aan de binnenzijde van de huidige 380kV-verbinding. De gemeenten Loon op Zand en Dongen hebben voor die tijd ingezet op een variant langs het zuiden van onze gemeente. Dit, omdat deze variant de minste gevoelige bestemming leek op te leveren. In het licht van de samenwerking van alle betrokken overheden is na afweging van alle belangen de noordvariant geadviseerd aan de minister van Economische Zaken. Dat is een logisch gevolg van de wijze waarop de samenwerkende overheden het totale tracé hebben benaderd als ware het één gemeente.

hoogspanningsverbinding

Voor de gemeente Dongen geldt dat met deze variant een aantal potentiële gevoelige bestemmingen aan de Moersedreef kan worden voorkomen. Door introductie van de zogeheten Bosroute buigen zowel de bestaande als de nieuwe hoogspanningsverbinding namelijk net ten noorden van de zandwinplas aan de Moersedreef in Dongen richting het oosten. Een groot deel van de huidige verbinding wordt dus verlegd en dat is positief voor het landschap rond de Moersedreef. Voor 's Gravenmoer geldt dat er met deze variant een nieuwe hoogspanningsverbinding aan de binnenzijde van de huidige hoogspanningsverbinding komt. Daarnaast is in de huidige plannen voorzien dat de 150kV-hoogspanningsverbinding afgebroken wordt vanaf het station Oosteind (gemeente Oosterhout). Deze verbinding loopt onder andere langs De Beljaart en de ecologische verbindingszone in Dongen.

Gevoelige bestemmingen

Ten aanzien van de varianten zoals die nu in het projectboek 3 zijn weergegeven, is er een drietal gevoelige bestemmingen in de gemeente Dongen. Het Dongense college heeft er bij TenneT op aangedrongen om vroegtijdig in gesprek te gaan en helder te communiceren, zodat er snel duidelijkheid kan ontstaan voor de inwoners in s Gravenmoer. TenneT voert op dit moment met degenen die het betreft afzonderlijke gesprekken. In dit stadium van het proces kan er nog geen duidelijkheid worden verschaft door TenneT over het kopen van percelen, woningen of het mogelijk uitkeren van planschade. TenneT stelt zich op het standpunt dat eerst de procedure van het Rijksinpassingsplan moet zijn doorlopen voor er gericht afspraken kunnen worden gemaakt. TenneT blijft wel in gesprek met de inwoners.

Inwonersparticipatie 's Gravenmoer

TenneT heeft voor 11 gebieden werkateliers georganiseerd. ‘s Gravenmoer was een van de gebieden omdat daar zich mogelijkheden voordeden om tot optimalisatie van de nieuwe 380kV- hoogspanningsverbinding te komen. In diverse interactieve sessies is met bewoners samen bekeken hoe de nieuwe hoogspanningsverbinding kan worden geoptimaliseerd.

Bewonersgroep

De inzet van de bewonersgroep 's Gravenmoer was om de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding zover mogelijk van de kern 's Gravenmoer te positioneren. Hiervoor zijn enkele varianten aangedragen door de bewonersgroep, waaronder een 'knikvariant', ter hoogte van het Molenvaartje richting Waspikse Weg.Daarnaast pleit de bewonersgroep voor het tracé deel Geertruidenberg-Tilburg uit oogpunt van uniformiteit voor het uitvoeren van de bestaande en de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding in de zogenoemde Wintrackmasttype (nieuwe model). Tenslotte heeft de bewonersgroep 's Gravenmoer gepleit voor het vroegtijdig uitvoeren van een zogenoemde planschaderisicoanalyse door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In een gesprek op 5 februari 2019 tussen de bewonersgroep 's Gravenmoer en wethouder Van Beers heeft de bewonersgroep verslag gedaan van hun inzet en wensen. Ook heeft de bewonersgroep een enquête gehouden onder een deel van de inwoners van ‘s Gravenmoer. De bewonersgroep 's Gravenmoer heeft het college opgeroepen om zich hard te maken voor de bovenstaande punten en de ingebrachte varianten. In het laatste bestuurlijk overleg van de samenwerkende overheden en TenneT zijn de vragen van de bewonersgroep 's Gravenmoer ingebracht.

In het projectboek 3 en de daaraan gelinkte verslagen van de werkateliers beargumenteert TenneT waarom zij de door de bewonersgroep 's Gravenmoer ingebrachte varianten als niet realistisch beschouwt. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de vraag waarom de nieuwe hoogspanningsverbinding wel wordt uitgevoerd in het type Wintrack.

In het projectboek 3, 'Uitwerkingsgebied 9 's Gravenmoer' wordt beschreven welke tracé-varianten (Rood, Geel en Blauw) er overblijven. Dit is met kaartmateriaal in beeld gebracht. Op de kaarten ziet u dat de varianten alle drie 35 meter verder van de kern afliggen dan het voorkeursalternatief.

Daarbij is in een Integrale Effecten Analyse weergegeven wat de effecten zijn van genoemde varianten op onder andere de leefomgevingskwaliteit, landschap en natuur. Wat betreft de planschade geldt hier ook het standpunt van TenneT dat eerst de procedure van het Rijksinpassingsplan moet zijn doorlopen.

Rol samenwerkende overheden

De samenwerkende overheden hebben in de afgelopen periode getoetst of het participatieproces goed verlopen is. De verwachting is dat de minister van Economische Zaken & Klimaat deze maand danwel uiterlijk volgende maand de samenwerkende overheden om een advies zal vragen. Dat advies moet de minister meer duidelijkheid verschaffen over de meest realistische variant.

Lokale bijeenkomst

Voor onze inwoners wordt er op zaterdag 6 april 2019 een technische informatiebijeenkomst belegd.Dongen heeft hebben TenneT gevraagd de gemaakte keuzes toe te lichten.Tijdstip en locatie volgen nog. Bewoners van 's Gravenmoer ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Meer informatie

TenneT heeft inmiddels bewoners in een straal van 500 meter ten weerszijden van de hoogspanningslijn ingelicht Inwoners van s Gravenmoer kunnen HIER meer informatie vinden

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5131