DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Dongen wil meer adequate en rechtstreekse informatie voor omwonenden oud -Broederhuis Glorieux

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, februari 18, 2019 22:04:06

Oud -Broederhuis Glorieux

Dongen wil meer adequate en rechtstreekse informatie voor omwonenden

Middels een raadinformatiebrief is de raad ingelicht over de stand van zaken rond het voormalige broederhuis Gloreux .Het college schrijft daar in, dat op donderdag 14 februari een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Dongen en de Bouwvast Beheer BV, E&A Uitzendbureau en Leystromen. De gesprekspartners van de gemeente zijn geïnformeerd over het aantal overhandigde petities en over de strekking daarvan. Gezamenlijk is teruggekeken op de inloopdag en op de vragen die leven in de wijk. De vragen gaan voornamelijk over het aantal arbeidsmigranten dat men wil huisvesten, de parkeerdruk, beheer en toezicht, de periode dat arbeidsmigranten in het gebouw verblijven en het aantal jaren dat het gebouw voor dit doel gebruikt gaat worden. Ook is gesproken over het park dat annex gelegen is aan het voormalige broederhuis. Het college wil dat Leystromen en Bouwvast Beheer BV, E&A Uitzendbureau de vragen beantwoordt die met name door de buurtbewoners zijn gesteld en grote zorgen weergeven die spelen in de buurt. Het college hoopt daarmee wat zorgen voor die aanwonenden weg te kunnen nemen. Leystromen zal over de inloopdag een terugkoppeling gaan geven rechtstreeks aan de inwoners van de wijk. Tevens moet Leystromen, Bouwvast Beheer BV en Uitzendbureau E&A het initiatief nemen voor het indienen van een nieuw principeverzoek voor de invulling van het gebouw.ruim 500 opgehaalde petities

Bekend is inmiddels dat de buurtbewoners, vertegenwoordigd door buurtvertegenwoordigers op 6 februari 2019 aan wethouders Van Beers ruim 500 opgehaalde petities hebben overhandigd. De grote hoeveelheid reacties laat zien dat er veel zorgen zijn bij de omwonenden.Het colle zegt dat te begrijpen en hopen dat door open te communiceren en vragen te beantwoorden veel zorgen kunnen worden weggenomen. De raad is ook door de buurtvertegenwoordigers geïnformeerd over de inhoud van de petities en de signalen uit de buurt waarin met pleit voor het huisvesten van arbeidsmigranten buiten woonwijken. 100 vindt men teveel voor een woonwijk en vooral voor een permanente toekomstige invulling van de locatie Broederhuis Glorieux. Genoemd worden appartementen voor starters of voor ouderen.

Inloopdag

De inloopdag op 9 februari is druk bezocht. Bij aanvang maakten boze buurtbewoners een statement en overheersten boosheid en onbegrip. Er zijn zorgen over het hoge aantal te huisvesten mensen en mogelijk daarmee gepaard gaande overlast, over de parkeerdruk en verkeersbewegingen. Er is onbegrip over de verbeteringen die al zichtbaar zijn aangebracht in en rondom het gebouw en over werkzaamheden die volop in uitvoering zijn. Dit wekt de indruk dat de gemeente al toestemming zou hebben gegeven. Het college zegt in de brief aan de raad dat zeker in het begin de buurtbewoners vonden dat de presentaties van Leystromen en E&A Uitzendbureau geen of onvoldoende antwoorden gaven op de vragen die in de buurt leven.Ook buurtbewoners, die het huisvesten van arbeidsmigranten op deze locatie wel zien zitten, hebben de inloopdag bezocht. En buurtbewoners hebben kennisgemaakt met enkele anti-kraakbewoners die overigens ook allen arbeidsmigranten zijn.

De buurt wil graag van Leystromen horen of deze stappen gaat ondernemen om een wijziging van de huidige bestemming in gang te zetten. Het college gaat er voor zorgen dat de buurtvertegenwoordigers dezelfde informatie ontvangen als de raad.De initiatiefnemers en Leystromen zorgen er voor dat ook de wijkbewoners geïnformeerd worden.


Ruimtelijke processen

Er zijn ruimtelijke processen met betrekking van het gebouw en het gebruik en het mogen afwijken van het bestemmingsplan en de mogelijkheid om het gebouw of de locatie in de toekomst een andere bestemming te geven.

Hieronder een nadere toelichting.

a. Leegstandsbeheer / anti-kraak

Sinds 1 november 2018 is het pand met park door Leystromen verhuurd aan Bouwvast Beheer BV.

In afwachting van een besluit van de gemeente op het ingediende principeverzoek is deze gestart met renovatiewerkzaamheden en met leegstandsbeheer: 10 mensen, allen arbeidsmigranten en werknemers van E&A uitzendbureau wonen in het gebouw. Voor leegstandsbeheer / anti-kraak is geen vergunning nodig.

b. Bestemming

De bestemming van het broederhuis Glorieux is 'maatschappelijk'. Een wijziging van deze bestemming is op dit moment niet aan de orde omdat de Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten voorziet in de mogelijkheid af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Volgens de geldende wetgeving is dat mogelijk voor een periode van maximaal 10 jaar.

Wanneer Leystromen als eigenaar van het gebouw in de toekomst een andere bestemming wenst dan de huidige functie 'maatschappelijk', dan kan de corporatie de gemeente vragen om een wijziging van het bestemmingsplan. Als zo'n procedure in gang wordt gezet, dan eindigt deze met een raadsbesluit tot wijziging van het geldende bestemmingsplan. Op dit moment is dit nog niet aan de orde.

c. Omgevingsvergunning

Eigenaar Leystromen heeft het gebouw verhuurd aan Bouwvast Beheer BV en deze wenst het gebouw te gaan gebruiken voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten. Ons college moet daarover eerst een principestandpunt innemen.

Bij een positief besluit zullen de initiatiefnemers een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Dezeis nodig om te mogen afwijken van het geldende bestemmingsplan. De beslissing daartoe is een bevoegdheid die bij wet is toegewezen aan het college van burgemeester en wethouders. Een dergelijke vergunning is altijd tijdelijk van aard en kan verleend worden voor een periode van maximaal 10 jaar. Het college moet de vergunningaanvraag inhoudelijk beoordelen aan de hand van:

1. het gemeentelijk beleid (Uitgangspuntennotitie en beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten);

2. goede ruimtelijke ordening/Algemene wet bestuursrecht (zorgvuldige belangenafweging)

3. verplichtingen (milieu)wetgeving.

De belangrijkste bepalingen waaraan wordt getoetst zijn opgenomen in de Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten. Naast kwaliteitsregels voor de accommodatie zelf zijn specifiek benoemd dat de huisvesting niet mag leiden tot toename van de verkeersdruk en een onevenredige aantasting van omliggende percelen. Na ontvangst van de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet ons college binnen 8 weken daarop een besluit nemen. Indien nodig kan deze termijn met 6 weken worden verlengd.

Opgave huisvesten arbeidsmigranten

De opgave zoals het bureau Companen eerder in beeld heeft gebracht en vervolgens bestuurlijk is vastgesteld, houdt voor Dongen rekening met een toename van tussen de 155 en 227 arbeidsmigranten in de periode 2017 tot 2020. In de periode daarna - tot 2025 - wordt nog eens een toename verwacht van 100 tot 130 personen. Die moeten allen ergens wonen. Daarnaast wordt van Dongen een inspanning verwacht in het kader van regionale solidariteit.


voorkomen

Het inmiddels geactualiseerde gemeentelijk beleid maakt het mogelijk arbeidsmigranten te huisvesten bij agrarische bedrijven en op locaties binnen het stedelijk gebied die zich daarvoor lenen.

De verantwoordelijkheid om te zorgen voor huisvesting van hun buitenlandse werknemers ligt bij de werkgevers. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat arbeidsmigranten op een kwalitatief goede manier gehuisvest worden, illegale situaties worden voorkomen en er minder druk komt op de krappe woningmarkt.

In het kader van de opgave voor het huisvesten van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven is de huisvesting bij Jong Fruit actueel. Het bedrijf huisvest arbeidsmigranten op verschillende locaties in units. Met de vaststelling van de Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten is Jong Fruit van plan om vergunningen aan te vragen voor de huisvesting van de medewerkers.

Op donderdag 21 februari houdt het bedrijf een informatieavond voor omwonenden van de locaties.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5113