DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant wo, november 14, 2018 16:29:09

Journalist geweerd bij gesprek

Invulling Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

Er doen op dit moment geruchten de ronde met betrekking van de bestemming van het het nu leegstaande Broederhuis in West1. Het college heeft daar vandaag middels een raadinformatiebrief wat meer duidelijkheid in willen brengen Broederhuis Glorieux is sinds 2009 in eigendom van woningcorporatie Leystromen en blijft dat voorlopig ook. Het bedrijf Bouwvast Beheer BV huurt sinds 1 november de gebouwen aan de Triangellaan 2, in Dongen. Dit bedrijf nu, heeft de wens geuit om in het complex arbeidsmigranten te huisvesten op, zo wordt gezegd, tijdelijke basis. Daarbij gaat het specifiek om medewerkers van het uitzendbureau E&A. Op 5 november zou het verzoek door de initiatiefnemers inhoudelijk worden toegelicht aan de gemeente Dongen. Volgens het college kreeg dit gesprek – wat genoemd wordt – 'een ander karakter'. De plannen zijn inhoudelijk niet aan de orde gekomen. Alle aandacht ging uit naar signalen van verontruste buurtbewoners en het adequaat reageren op vragen die ontvangen waren.


Een week vóór de bijeenkomst en mede naar aanleiding van werkzaamheden, die eigenaar Leystromen uitvoert aan het gebouw en het bijbehorende park, kwamen er reacties van verontruste buurbewoners. Uit navraag bleek dat Leystromen samen met huurder Bouwvast Beheer BV werkzaamheden uitvoert om 10 nieuwe anti-kraakbewoners te kunnen huisvesten. Het leegstandsbeheer werd tot 1 november verzorgd door Interveste en is met ingang van die datum uitbesteed aan een nieuwe partij: uitzendbureau E&A. “Op verzoek van de gemeente heeft Leystromen omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de reden van de werkzaamheden en over de wens om op deze locatie tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten“ zo schrijft het college aan de raad.

Participatie

In het gesprek met de initiatiefnemers op 5 november heeft de gemeente aangegeven grote waarde te hechten aan een goede communicatie en participatie met de buurt in dezen. Volgens de gemeente Dongen zijn in het verleden goede contacten opgebouwd in het kader van de mogelijke huisvesting van statushouders op de locatie Broederhuis Glorieux. Dat verwacht het college nu ook van de initiatiefnemers. “Aan hen is meegegeven dat zij goed moeten communiceren over de tijdelijke situatie, de plannen voor de toekomst en dat wij eerst willen horen wat inwoners van het plan vinden, alvorens het college het verzoek in behandeling neemt“ verzekert het college aan de raad. Het college zegt in de raadsbrief dit ook te hebben overgebracht naar de buurtbewoners die vragen hebben gesteld.“

Zorgen over mogelijke overlast

Op 13 november heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder van Beers en leden van de 'oude' meedenkgroep statushouders. Ook wijkraad West 1 was vertegenwoordigd. Er waren 12 inwoners aanwezig. In dit gesprek hebben met name buurtbewoners hun zorgen en gevoelens geuit over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. Zorgen zijn er met name over mogelijke overlast, de druk op de wijk in relatie tot de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen Ook de veiligheid/beheersbaarheid en de tijdelijkheid van de situatie, waardoor er geen zicht is op een definitieve toekomstige invulling van de locatie, kwamen aan de orde. Volgens het college hebben de bewoners in het gesprek hun onvrede uitgesproken over de communicatie en hun verwachting over communicatie in de toekomst. In het gesprek werd duidelijk dat zij willen dat bewoners van de wijk breed worden geïnformeerd over de plannen, de participatiemogelijkheden en het proces waarin dat gebeurt. Er kwam een dag later daadwerkelijk een gesprek Hierbij waren de initiatiefnemers Leystromen, Bouwvast Beheer BV en uitzendbureau E&A aanwezig. Tijdens dit overleg zijn de uitkomsten van het gesprek met de 'oude' meedenkgroep gedeeld en zijn afspraken gemaakt over communicatie en participatie.

Toenemende vraag naar huisvesting

Het college zegt in haar brief aan de raad dat de vraag naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten ook landelijk weer toe neemt. “Het beleid van de gemeente Dongen was hiervoor niet toereikend. Met inwoners, dorps- en wijkraden, werkgevers, verhuurders, politie, ondernemers, de ZLTO en ContourdeTwern zijn in 2017 uitgangspunten voor nieuw beleid ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in de vaststelling van de UitgangspuntennotitieTijdelijke Huisvesting Arbeidsmigrant.” Over de vastgestelde uitgangspunten heeft vervolgens in juli van dit jaar een participatieavond plaatsgehad. De beleidsregel vormt een toetsingskader voor nieuwe aanvragen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de bebouwde kom en het buitengebied.


Journalist geweerd

In de raadsnformatiebrief aan de raad wijst het college er op dat de bijeenkomst van 13 november was bedoeld voor de 'oude' meedenkgroep statushouders. Het doel was met elkaar te praten over de gevoelens en zorgen die zijn geuit over de toekomst van Broederhuis Glorieux. “Daar wilden we de bewoners alle ruimte voor geven, in een vertrouwde samenstelling.“ "Het gesprek had daarom niet het karakter van een inloopavond of een plenaire bijeenkomst, waarbij het gebruikelijk is om ook raadsleden en media uit te nodigen.” Hiermee wordt ook verklaart dat een aantal zogenoemde steunleden van politieke partijen en een journalist niet aan het gesprek mochten deelnemen. “Het bleek dat de uitnodiging aan de 'oude' meedenkgroep door een van de leden was doorgestuurd. We hebben besloten de raadsleden en de journalist niet te laten deelnemen aan het gesprek, omdat de andere bewoners niet op de hoogte waren van hun komst ” aldus de verklaring van dit incident aan de raad.  • Reacties(4)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5056