DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven -Van der Meer wil Dongen helpen bij zoeken naar oplossingen bij problemen rond TUF

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, november 07, 2018 12:47:07

Problematiek rond kunstgrasvelden erkend door Den Haag

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven -Van der Meer wil Dongen helpen bij zoeken naar oplossingen bij problemen rond TUF

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven -Van der Meer gaat Dongen helpen om een oplossing te vinden voor de problematiek met betrekking tot de kunstgrasmatten die in vooral Dongen leidden tot grote onrust en politieke spanningen. “Ik deel uw zorgen over deze problematiek, die zich onder meer in uw gemeente voordoet” schrijft ze aan het college als antwoord op de brief van het Dongense college met verzoek om hulp van Den Haag. Mevrouw van Veldhoven zegt in haar brief dat ze mee gaat denken over een 'korte termijn oplossing voor de situatie in Dongen.' Zij erkent hiermee impliciet 'dat continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven financiële risico’s voor overheden met zich meebrengen.'


De staatssecretaris zegt dat de problematiek haar volle aandacht heeft. Dat heeft ze ook al aangegeven in het Kamerleden - overleg op 18 oktober. In de brief aan het college van Dongen stelt ze, in het kader van het Bestuurlijk Omgevingsberaad hierover, onder meer met het IPO (Het IPO is op allerlei terreinen actief zoals sociaal beleid, landelijk gebied, milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit en staat op Provinciaal niveau red. ) en de VNG in overleg te zijn.

Met terugwerkende krant inventariseren

Volgens de staatssecretaris neemt neemt het IPO momenteel het voortouw voor een inventarisatie van de kosten die gemeenten, provincies en waterschappen de afgelopen 10 jaar hebben moeten maken voor het opruimen van terreinen van failliete bedrijven, inclusief afvalverwerkende bedrijven. De resultaten zijn naar verwachting van mevrouw van Veldhoven

-Van der Meer voor het einde van het jaar bekend. De bewindsvrouw zegt in haar brief dat indien de genoemde inventarisatie daar aanleiding toe geeft, ze samen met het IPO, VNG en de Unie van Waterschappen gaat bezien hoe kan worden voorkomen dat opruimkosten van failliete bedrijven door de overheden moeten worden gedragen.

principieel belang

De staatssecretaris vindt het verder van principieel belang om continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven in het algemeen, te voorkomen. “Een betere afzetmarkt voor recyclaat zou de afvalverwerking meer rendabel kunnen maken.” aldus van Veldhoven. De staatssecretaris zegt in haar brief dat ze op korte termijn een onderzoek zal starten naar de beschikbare mogelijkheden van verwerking van Nederlands kunstgras om de continuïteit van de verwerking op de lange termijn te waarborgen. Verder zegt de staatssecretaris toe Dongen te willen helpen met het delen van de kennis die met name bij Rijkswaterstaat aanwezig is bij problematiek rond afvalverwerking. Overigens heeft Dongen al op 22 oktober contact gehad met de Directeur -Generaal voor Milieu en Internationale Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Reactie van burgemeester Marina Starmans namens het college:

,,Het is een duidelijke brief. De brief maakt duidelijk dat de staatssecretaris het signaal van de gemeente Dongen serieus neemt. De brief maakt ook duidelijk dat de staatssecretaris de problematiek wil doorgronden en daarom dubbel onderzoek laat doen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van beide onderzoeken en de vervolgstappen die daaruit voortkomen. We hebben al een structureel contact met het ministerie en we zullen dat zeker blijven houden, zoals de staatssecretaris ook aangeeft. Dat is belangrijk in relatie tot de vervolgstappen.''  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5051