DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Bodem bij afgebrand bedrijf TUF was op twee plaatsen al vervuild

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, november 02, 2018 16:42:48
Na onderzoek bodemmonsters voor de brand:

Bodem bij afgebrand bedrijf TUF was op twee plaatsen al vervuild

Net voor de brand bij TUF Recycling BV heeft in opdracht van de gemeente een actualisatie bodemonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag bekend gemaakt aan de Raad middels een raadinformatiebrief. Hieruit is gebleken dat een gedeelte van de bodem vóór het ontstaan van de brand al op twee plaatsen verontreinigd was. Het college stelt in de brief aan de raad, dat op het overige deel van het terrein voor zover het mogelijk was deze te onderzoeken, geen verontreinigingen zijn aangetroffen. Eén locatie van verontreiniging betreft een beperkt gedeelte van het terrein waar rubberkorrels zijn vermengd met de bovengrond. Hierdoor is er een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. Daarnaast is bij een andere peilbuis een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. Voor beide locaties geldt dat nader onderzoek moet worden verricht om te bepalen hoe groot de verontreinigingen zijn. In de brief zegt het college dat als gevolg van de brand op 11 oktober 2018 de bodem extra verontreinigd kan zijn. Zowel het uitvoeren van nader onderzoek naar aanleiding van het actualisatie bodemonderzoek als het onderzoek naar de gevolgen van de brand is de verantwoordelijkheid van TUF Recycling BV. TUF is van dit feit op de hoogste gesteld door de gemeente Dongen.


Na de brand

Onder begeleiding van de gemeente hebben toezichthouders van OMWB en Waterschap na de brand een inspectie gehouden op de locatie Vierbundersweg. Daarbij zijn ook deels verbrande rollen kunstgrasmatten aangetroffen en een hoeveelheid infill / zand met daarin brandresten en -assen.

TUF Recycling BV is op 17 oktober 2018 per brief medegedeeld dat het bedrijf verplichtingen heeft om maatregelen te treffen om de gevolgen van de brand voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel als mogelijk te beperken. Hierover dient een rapportage te worden opgesteld. Op 23 oktober 2018 heeft TUF Recycling BV van de gemeente een brief ontvangen met het voornemen tot het toepassen van een last onder bestuursdwang om de verbrande rollen kunstgrasmatten en brandresten/assen op te ruimen. TUF Recycling BV heeft hierover op 26 oktober 2018 een zienswijze ingebracht. Op donderdag 1 november 2018 heeft overleg plaatsgehad tussen OMWB en TUF Recycling BV. Door de omgevingsdienst zijn aanvullende vragen gesteld om een goed beeld te krijgen van de maatregelen die getroffen gaan worden. Wordt geen gehoor gegeven aan het opruimen van de brandresten/assen dan wordt overgegaan tot bestuursdwang. Indien de overtreder geen gevolg geeft aan de last, dan voert de gemeente de last zelf uit en worden de kosten verhaald op TUF Recycling BV dan wel diens verzekeraar.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5048