DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Rondwandeling bomenbeheerplan Park Vredeoord

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 16:06:41

Woensdag 26 juni, 19.30 en 20.30 uur:

Rondwandeling bomenbeheerplan Park Vredeoord

Woensdagavond 26 juni is er een rondwandeling in Park Vredeoord. De wandeling staat in het teken van het bomenbeheerplan. Projectleider Sander Spiering van de gemeente Dongen geeft uitleg en beantwoordt vragen. Er zijn twee starttijden: 19.30 uur en 20.30 uur. De wandelingen beginnen en eindigen bij het parkpodium, gelegen aan de terrassen van De Cammeleur en brasserie Winkk. Aanmelden is niet nodig.
archiefoto

Het centrum van Dongen wordt in fases opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan het Wilhelminaplein zijn bijna klaar en na de zomer is Park Vredeoord aan de beurt. Zowel de gemeente Dongen als Stichting Parkplezier hebben met het oog op een duurzame instandhouding van het park een onderzoek laten doen naar het bomenbestand. Beide onderzoeksrapporten zijn de basis voor het bomenbeheerplan.

Kwaliteit bomenbestand

Uitgangspunt is dat het bomenbestand toekomstbestendig wordt gemaakt, waarbij de huidige sfeer en de beleving van het park behouden blijven. Om dat te bereiken is het nodig dat er bomen worden verwijderd. Nu zijn er namelijk bomen die elkaar beconcurreren en elkaars ontwikkeling in de weg staan. Uiteindelijk heeft dat als gevolg dat de kwaliteit van het bomenbestand achteruit gaat. Door ruimte te maken en 'minderwaardige' bomen te verwijderen, krijgen waardevolle, zogeheten toekomstbomen de kans zich verder te ontwikkelen en nog vele tientallen jaren hun stempel te drukken op het park.

Achtergrond park

Park Vredeoord is ontstaan uit de achtertuinen van Villa Vredeoord (tegenwoordig brasserie Winkk) en Musis Sacrum (locatie De Cammeleur). Deze tuinen zijn samengevoegd en vormen al decennia lang een prachtig openbaar park. De villa dateert van 1903 en vanuit die beginperiode zijn nog diverse bomen aanwezig. De sfeer van dit lommerrijke park, dat midden in het centrum ligt, wordt dan ook in grote mate bepaald door de monumentale bomen. Verder herbergt dit park enkele herdenkingsbomen, zoals voor de geboorte van de 20.000ste inwoner, oud-burgemeester Dosker en tafeltennisster Kelly van Zon.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5186

Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder indruk van ' Staat van Dongen '

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 15:45:27

Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder indruk van ' Staat van Dongen '
Dongen, 19 juni 2019.Bij een periodiek bezoek aan Dongen bleek Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder de indruk van de 'staat van Dongen'. Vd Donk zei zich welkom te voelen in deze 'prachtige gemeente'. Tijdens de lange bezoekochtend die de commissaris in Dongen doorbracht heeft hij gesproken met jonge ondernemers en bijzondere Dongenaren, de fractievoorzitters van de politieke partijen en het voltallige college. Er werden diverse actuele onderwerpen besproken. Van de Donk bracht onder andere een bezoek ,compleet met rondleiding aan en rond de nieuwe Cammeleur, het voormalige gebouw van de Broeders Glorieux en het aangrenzende en voor Dongenaren helaas niet toegankelijke park daarvan. De commissaris was op die plek in verband met de aangekondigde komst van een aantal arbeidsmigranten die in het voormalige klooster zullen worden gehuisvest. Volgens de commissaris zijn er soms maatschappelijke tegenstellingen die een rol spelen in dit soort zaken. Transparantie betrachten op diverse maatschappelijke punten is daarbij belangrijk om tot goede besluiten en resultaten te komen. Ook zaken als de TUF- kwestie kregen aandacht in gesprekken met bestuurlijk Dongen. Burgemeester Marina Starmans wees de commissaris op het 'Het Warme Hart van Brabant ' en deelde haar trots-zijn op het Dongense DNA. Wim van de Donk prees de wil en het streven van Dongen om dat nieuw ontdekte Dongens DNA opnieuw te willen positioneren.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5185

Dongen – Vaart ondergaat een ware metamorfose

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 18, 2019 18:21:52

Bewonersavond voor inwoners van Dongen -Vaart

Dongen – Vaart ondergaat een ware metamorfose

Dongen -Vaart verandert. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd aan het gezicht van dorp. Zo is de bomenrij naast de Vaart al eens recht gezet, is de Vaartweg voorzien van nieuwe straatmateriaal,wordt er binnenkort een nieuw dorpsplein gerealiseerd in de kern en wordt de Agnesschool gesloopt. Daarvoor komt in de plaats een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). De Vaartweg in de kern wordt momenteel helemaal vernieuwd en de Meester Janssenweg wordt ook gedeeltelijk opgeknapt.Bewoners hebben even wat overlast, maar het dorp is en blijft mooi. Zij worden op maandag 24 juni bijgepraat over de veranderingen. Vanaf 20.00 uur is er een bewonersavond in café-zaal 't Karrewiel. Bij aanvang van de zomervakantie (tweede week juli) staat de sloop van de basisschool gepland. Zodra de sloop afgerond is, kan de aanleg van het nieuwe, duurzame dorpsplein beginnen. De aanleg van het dorpsplein is als pilot ingebracht bij de Circulair Inkopen Academie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Samen met een afvaardiging van de dorpsraad is gezocht naar materiaalsoorten die zoveel mogelijk voortkomen uit hergebruikt materiaal

Foto: Adriaan Raesen

Wegreconstructie

Momenteel zijn de nutsbedrijven bezig met het vervangen van de water- en gasleidingen in de dorpskern. De verwachting is dat zij hier begin oktober klaar mee zijn. Daarna begint de reconstructie van de Vaartweg, tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg. Nadat de werkzaamheden op de Vaartweg gereed zijn, kan in januari 2020 de reconstructie van de Meester Janssenweg beginnen. Het betreft hier het gedeelte tussen de Vaartweg en de IJsvogelstraat.

Nieuwe inrichting Vaartweg

De gehele hoofdrijbaan en het aanliggend trottoir van de Vaartweg tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. De parkeervakken worden verhoogd aangelegd met een schuine band naast de rijloper. Hierdoor gaat de weg smaller ogen, wat de snelheid van het verkeer afremt. De inrichting van de Meester Janssenweg blijft ongewijzigd. Hier worden het riool gerenoveerd en de bomen en de bestrating vervangen.

WhatsApp

Om bewoners en ondernemers sneller, frequenter en meer digitaal te informeren over de projecten in de openbare ruimte wordt gewerkt met WhatsApp. Aanmelden kan via telefoonnummer 06-11120925. Via een verzendlijst kan de gemeente herhaald naar iedereen die zich heeft aangemeld berichten verzenden. Een eventuele reactie is vervolgens alleen zichtbaar voor de gemeente. Het gaat dus niet om een WhatsApp groep, maar een WhatsApp-verzendlijst. Meer informatie over dit systeem staat op: www.dongen.nl/whatsapp.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5184

Terug brengen hoogte stapels kunstgrasvelden naar vergunde situatie blijft prioriteit

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 18, 2019 17:29:53

Verklaring van Burgemeester Marina Starmans valt goed bij de raad

Burgemeester Starmans heeft tijdens de reguliere opiniërende raadsvergadering van donderdag 20 juni en bij het vaste agendapunt TUF een verklaring afgelegd aangaande het beleid en de ontwikkelingen bij TUF recycling. De krant wil volstaan met het publiceren van deze verklaring en u zodoende volkomen objectief te informeren . Wij komen redactioneel graag hier op terugBeste raadsleden,

Beste aanwezigen op de publieke tribune,

Beste media,

TUF Recycling is een vast agendapunt bij onze raadsvergaderingen.

En terecht. Het is een belangrijk onderwerp voor ons allemaal.

De problematiek is complex. De impact op onze samenleving is groot.

Het is goed en belangrijk om dit onderwerp structureel met elkaar te bespreken. Wat is de aanpak? Wat is de voortgang? Wat zijn de bijzonderheden?


(Recht)

U heeft allemaal recht op informatie.

Snelle informatie. Duidelijke informatie. Betrouwbare informatie.


Uw raad: om uw taak als volksvertegenwoordiger goed te kunnen uitvoeren.

Uw publieke tribune: om goed te kunnen participeren als lid van onze samenleving. Uw media: om uw lezers goed te kunnen informeren en om een goede luis in de pels te kunnen zijn.


(Dubbel spoor)

In de voorbije 5 maanden hebben we een dubbel spoor moeten doorlopen. Dat spoor is niet altijd even duidelijk zichtbaar geweest.


1) Het eerste spoor is het handhavingsspoor, gericht op het beëindigen van de overtreding(en).

2) Het tweede spoor, bestaande uit het ruimte bieden aan marktpartijen om tot een goede oplossing te komen voor de problematiek waarbij kosten voor de gemeente zoveel mogelijk worden vermeden.


Over het tweede spoor kon, gelet op het belang en kwetsbaarheid hiervan, niet in het openbaar worden gesproken. Dat is niet opgelegd, maar het belang van vertrouwelijkheid is door beide partijen, gemeente en ASIE, onderschreven en in praktijk gebracht.


(Blij)

Ik vind het prettig dat ik vanavond tegen u allen in het openbaar kan zeggen:

Op 12 maart hebben wij als college van de gemeente Dongen een Letter of Intent ontvangen. Vertrouwelijk. Van ASI Europe – een internationaal bedrijf gespecialiseerd in recycling van kunstgras.


Uw raad hebben we meteen geïnformeerd door de Letter of Intent ter inzage te leggen bij de griffier. Ook dat was vertrouwelijk. We hebben er hier in deze raadszaal tot dusver niet over kunnen spreken met elkaar. Onze inwoners en onze lokale en regionale media konden we niet informeren. Dit omdat er sprake was van een belangrijk en kwetsbaar proces, waaraan achter de schermen gewerkt diende te worden om tot resultaat te kunnen komen.


(Letter of Intent)

In de Letter of Intent meldt ASI Europe gehoord te hebben van de structurele problemen in Nederland met het recyclen van kunstgras. In de brief meldt ASI Europe op basis van marktonderzoek en vertrouwen in eigen kennis en ervaring aan de slag te willen gaan in Nederland. In de brief meldt ASI Europe serieus onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om hun technologie en machines in te zetten op de bedrijfslocaties van TUF Recycling BV in Dongen.


(Gesprekken)

De maand daarvoor – in februari - hebben wij voor het eerst gesproken met de directie van ASI Europe. Op het gemeentehuis. Meerdere malen. Ook dat was vertrouwelijk.


De naam van ASI Europe zagen we terugkomen in het onderzoek van het ministerie (de quick scan) naar de opties voor het verwerken van kunstgras door binnen- en buitenlandse bedrijven.


Ook in maart, april, mei en deze maand, juni, hebben we contact gehad met ASI Europe.

Onzichtbaar voor uw raad, uw publieke tribune en uw media.


(Reden vertrouwelijkheid)

Laat het voor iedereen hier aanwezig volstrekt duidelijk zijn:

Niet wij, gemeente Dongen, maar ASI Europe stelde de vertrouwelijkheid als absolute voorwaarde. Wij hebben ingestemd met vertrouwelijkheid (iets wat we zeker niet zomaar doen) om de kans te vergroten om een mogelijke uitweg te vinden in een uiterst complexe zaak.(Kluwen)

Financieel, juridisch, technisch, bedrijfsmatig: het oplossen van de problematiek bij TUF Recycling is een kluwen aan stevige uitdagingen. De afgelopen weken en maanden hebben we daar samen met specialisten en adviseurs de nodige tijd en energie ingestoken.


(Raadsvergaderingen)

In de voorbije maanden is het bij herhaling voorgekomen dat we op dinsdag of woensdag een goed en constructief gesprek hadden gevoerd met een delegatie van ASI Europe. En dat ik dan op donderdagavond bij de raadsvergadering tot u moest spreken met het in achtnemen van vertrouwelijkheid van informatie.


Ja, ik kon u voorzien van de actuele informatie betreffende de twee lasten onder bestuursdwang die we hebben opgelegd aan TUF Recycling. De voortgang, de aanpak, het in gang zetten van aanbestedingen. Belangrijke informatie die duidelijkheid geeft over hoe daadkrachtig we omgaan met onze handhavende rol vanuit het bestuursrecht.


Nee, ik kon u in de voorbije vijf maanden in deze raadszaal niet meenemen in de procesgang die we aan het doorlopen waren met ASI Europe en sinds kort: de nieuwe Nederlandse vennootschap, ASI Recycling in Rotterdam.


(Gemis)

Dat heb ik ervaren als een groot gemis. Op duidelijke vragen en behoeften van uw kant, uw raad, uw media, uw inwoners van Dongen, over de voortgang naar een constructieve oplossing voor de problematiek bij TUF Recycling BV, kon ik hier in het openbaar geen duidelijk antwoord geven.


Uiteraard wilde en wil het gemeentebestuur daadkrachtig handelen als het gaat om een dergelijk probleem. Die daadkracht hebben we ook getoond door middel van de diverse lasten onder bestuursdwang.


Maar tegelijkertijd diende en dient er de grootst mogelijk zorgvuldigheid te worden betracht om te voorkomen dat de kosten voor rekening van de gemeente zouden komen.


Daarvoor diende er zowel ruimte als tijd te worden geboden aan de markt die het probleem zou moeten oplossen. In dit geval ASIE in samenwerking met andere partijen. Ik begrijp dat niet iedereen heeft onderkend dat deze strategie in het directe belang is van de gemeente en haar inwoners.


(Balanceren)

Achter de schermen balanceerden we maandenlang op de rand van:

Wat is openbare informatie en wat is vertrouwelijke informatie?


Aan de ene kant wilden we graag onze aanpak delen en iedereen adequaat informeren over de voortgang.


Aan de andere kant moesten we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijk informatie en onzichtbaar bouwen aan mogelijke oplossingsrichtingen. Dat was in het algemeen belang van de gemeente Dongen. Daarmee investeerden we in een mogelijke oplossing op de langere termijn.


(Begrip)

Daarvoor vraag ik uw begrip. Hopelijk draagt mijn uitleg van vanavond daar aan bij. Eerder dan nu kon ik u vanaf deze plaats deze toelichting niet geven. Na de ontwikkeling van afgelopen maandag en het openbaar maken door een journalist van het nieuws dat ASI Recycling onderhandelt met TUF Recycling BV, heeft ASI Europe besloten - nadat wij daar nadrukkelijk om hebben gevraagd - tot opheffing van de vertrouwelijkheid van de Letter of Intent. Daarmee kunnen we de informatie over de actuele stand van zaken delen op de manier zoals we dat in Dongen gewend zijn met elkaar te doen. Dat voelt een stuk beter.


(Plan van aanpak)

Wij hebben met ASI Recycling de afspraak gemaakt dat zij op korte termijn - binnen enkele weken - komen met een officieel plan van aanpak.


(Keerpunt)

Dan zal ook duidelijk worden of we mogelijk een keerpunt hebben bereikt in dit complexe dossier. Op dit moment kunnen we daar nog geen concrete uitspraken over doen. ASI Recycling heeft immers nog geen plan van aanpak overgelegd.


We zijn positief, we zijn ook kritisch. We hebben slechte ervaringen opgedaan met TUF Recycling BV, we zijn waakzaam, we weten heel goed wat we niet meer willen.


(Kaders)

In de gesprekken met ASI Recycling hebben wij een aantal kaders benoemd die voor de gemeente Dongen cruciaal zijn en die duidelijk terug moeten komen in het plan van aanpak.


In het kader van de bedrijfsvoering en het zich structureel niet houden aan de vergunde situatie, loopt er een last onder bestuursdwang tegen TUF Recycling BV. Dit geldt voor beide bedrijfsterreinen: Vierbundersweg en De Schacht.

In het kader van gevolgen van de grote brand op 11 oktober 2018, loopt er een last onder bestuursdwang tegen TUF Recycling BV.


ASI Recycling heeft van ons luid en duidelijk en bij herhaling te horen gekregen:

De gemeente Dongen houdt vast aan de uitvoering van beide lasten.

De bedrijfsvoering moet terug naar onder de vergunde situatie.


(Tot slot, samenvattend)

Beste raadsleden,

Beste aanwezigen op de publieke tribune,

Beste media,


U kunt er verzekerd van zijn dat er in de afgelopen vijf maanden achter de schermen door een team keihard is gewerkt aan de best mogelijke oplossing voor Dongen. Wij hebben zowel bij de provincie als bij het ministerie tot op het hoogste niveau de actuele stand van zaken en onze ziens- en handelswijze onder de aandacht gebracht. Daarvoor hebben wij ook complimenten gekregen. Wij blijven hen op de hoogte houden, zoals gisteren toen de Commissaris van de Koning op bezoek was in Dongen.Tot zover mijn toelichting,


Burgemeester Marina Starmans,

Donderdag 20 juni 2019, gemeenteraad Dongen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terug brengen hoogte stapels kunstgrasvelden naar vergunde situatie blijft prioriteit

Mogelijke oplossingen problemen met TUF dienen zich aan door onder andere nieuwe technieken.

Dongen, 18 juni 2019. Er zijn 'ontwikkelingen ' rondom TUF. Advanced Sports Installations & Recycling (ASIE) zou in beeld zijn om oplossingsgericht te kunnen handelen en is in gesprek met TUF. Het bedrijf is volgens deskundigen in staat om kunstgrasvelden te recycleren in mobiele installaties. De plannen van Re-Match , een ander bedrijf op dit gebied en eerder in beeld als deel van een mogelijke oplossing van het TUF- probleem, kunnen hierdoor doorkruist worden en zouden het bouwen van een nieuwe fabriek niet echt nodig maken.


In een telefonisch gesprek vandaag van deze krant met burgemeester Marina Starmans zei de burgemeester middels voorlichtingsfilmpjes op de hoogte te zijn van de nieuwe technieken en de mogelijkheden daarvan. Uiteraard is Dongen blij en hoopvol met de ontwikkelingen als dat zou kunnen inhouden dat de hoogte van de stapels kunstgrasvelden naar de vergunde situatie terug te brengen is . “Dat is wel het belangrijkste : de hoogte van de kunstgrasvelden terugbrengen naar de vergunde situatie “ aldus Starmans .De burgemeester zei niet op de hoogte te zijn over het verloop van de gesprekken tussen Tuf en ASIE. “Dat is aan die partijen”. Wel verwacht ze binnen enkele weken een uitgewerkt plan van aanpak als resultaat van die onderhandelingen.

Burgemeester Starmans zei desgevraagd nog dat de lopende aanbestedingsprocedure om de overtollige en dus niet vergunde infil van het bedrijfsterrein te verwijderen, gewoon door loopt. De procedure wordt bij gebleken gunstige ontwikkelingen hoogstens aangehouden maar zeker niet stopgezet. De huidige situatie is nog steeds zo dat TUF de rekening betaald bij een eventuele opruimingsactie. De burgemeester zei verder niets te kunnen zeggen over eventuele resultaten zoals tips naar aanleiding van het televisieprogramma Bureau Brabant dat tot vandaag heeft gelopen op Omroep Brabant . ”Zodra daarover of van het lopende politieonderzoek iets bekend wordt, zal ik eerst de raad en zeker ook de pers daarvan direct in kennis stellen“ aldus burgemeester Marina Starmans.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5183

Bestuur Het KunstPodium stopt

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 11, 2019 13:32:42

Bestuur Het KunstPodium stopt

UPDATE( zaterdag 8 juni) Het Kunstpodium verkeert in moeilijkheden. Al eerder besloot het gemeentebestuur van Dongen een reguliere subsidie die over jaren loopt, eerder uit te keren. Of de wankele financiële situatie van het kunstpodium mede oorzaak is voor het vandaag ( vrijdag red.) genomen drastische besluit van het stichtingsbestuur is niet helemaal duidelijk; een lid van het bestuur gaf zaterdag het volgende commentaar:

"Zoals in het persbericht is aangegeven stopt het bestuur vanwege een verschil in inzicht tussen de organisatie van het KunstPodium en het bestuur over de uitvoering van het toekomstplan, niet vanwege de financiële positie. De dagelijkse gang van zaken kan gewoon door blijven gaan, dus voor de gebruikers van het Kunstpodium en de partners van de Cammeleur van het Kunstpodium en de partners van de Cammeleur heeft dit geen directe consequenties. Aanstaande dinsdag wordt ons besluit in het college besproken".


Deze krant vroeg ook reacties aan het gemeentebestuur. Tot nu toe blijven die uit. Wij publiceren hieronder het door ons ontvangen persbericht van het Kunstpodium

Het bestuur van Het KunstPodium heeft besloten per 7 juni 2019 zijn taken neer te leggen. Vandaag heeft het bestuur de medewerkers, de klanten en de partners van Het KunstPodium geïnformeerd over het besluit.Het bestuur en de organisatie van Het KunstPodium hebben een enerverende periode achter de rug. Vorig jaar is de organisatie verhuisd naar een nieuwe locatie, De Cammeleur in Dongen. In het nieuwe gebouw is de organisatie een samenwerking aangegaan met drie nieuwe partners; DonckHuys, Theek5 en ContourdeTwern.Afgelopen najaar heeft het bestuur voor Het KunstPodium een plan gemaakt om de organisatie toekomstbestendig te maken en daarmee kunst- en cultuureducatie in de gemeente Dongen te waarborgen. Zowel bestuur als organisatie staan achter dit toekomstplan. Er is echter een onoverkomelijk verschil van inzicht ontstaan over de uitvoering van dit plan. Dit betreft onder andere de invulling van de tariefstructuur.Om de operationele gang van zaken niet te belemmeren, heeft het bestuur besloten terug te treden. Het bestuur wil de organisatie de ruimte bieden om de dagelijkse gang van zaken door te laten gaan. Het bestuur is daarbij van mening dat Het KunstPodium het afgelopen jaar de goede weg is ingeslagen. De lessen en cursussen zitten vol en de recente kwartaalcijfers zijn voorzichtig positief. Het bestuur betreurt het deze keuze te moeten maken en blijft de komende tijd beschikbaar om de laatste zaken af te handelen en over te dragen.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5180

Open dag Langstraat Media

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, juni 10, 2019 17:18:36

Ook officiële omroep voor Dongen


Open dag Langstraat Media

De lokale omroep voor de Langstraat, Langstraat Radio en TV, zet de deuren wijd open op zaterdag middag 15 juni. De omroep viert die dag ook het 25 jarig bestaan met een reünie voor oud medewerkers. De burgemeesters van de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen zullen gezamenlijk de opening verrichten rond 10.30.

Langstraat TV is al 25 jaar lokale omroep voor de gemeente Waalwijk. Inmiddels is de omroep een streekomroep voor de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. De omroep is recent verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Prof. Eykmanweg 7c in Waalwijk. Om dit te vieren wordt op 15 juni de hele dag activiteiten georganiseerd. In de ochtend zullen de burgemeesters van de gemeenten waar de omroep uitzendt de officiële opening verrichten in een live radio programma dat tussen 10 en 11 wordt uitgezonden. In de middag zijn oud medewerkers en vrijwilligers van de afgelopen 25 jaar welkom en worden ook de inwoners van de Langstraat uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij de omroep hoe dagelijks radio en TV voor de Langstraat wordt gemaakt.


Gedurende de hele dag worden live radio uitzendingen gemaakt waarbij oud medewerkers worden geïnterviewd en er worden TV opnames gemaakt die later worden uitgezonden op Langstraat TV. De omroep startte in 1993 met zijn radio uitzendingen, destijds alleen nog voor de gemeente Waalwijk. Inmiddels zijn de uitzendingen uitgebreid met TV, internet en sociale media. Ook het bereik is vergroot met de gemeente Loon op Zand (in 1997) en Dongen (2018). Ook is er een tweede radio zender bijgekomen met Nederlandstalige muziek, Langstraat NL. Veel oud medewerkers zijn inmiddels professioneel actief in omroepland, zoals Hubert Mol bij Omroep Brabant en Radio M, en Marjolein Vos-Monsieurs bij Efteling Radio. De omroep heeft op dit moment meer dan 50 vrijwilligers om de programma's op radio, TV en sociale media mogelijk te maken.Tegelijkertijd met de verhuizing naar het nieuwe pand, is er ook een verbetering van de TV ontvangst gerealiseerd. Sinds 1 juni zijn de TV uitzendingen van Langstraat Media behalve bij Ziggo op kanaal 42 ook te zien via Xs4all en KPN op kanaal 1042 en Telfort op kanaal 2065.

  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5179

Eagle Shelter: een bijzondere plek voor iedereen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, juni 07, 2019 15:48:13

Eagle Shelter: een bijzondere plek voor iedereen

(door Lia van Gool)

DONGEN – Eagle Shelter bestaat nu ruim vier jaar. Eén van de initiatiefnemers die tijd is Conny, die zich nog steeds met hart en ziel inzet voor Eagle Shelter. Samen met David regelt zij alle zaken die betrekking hebben op deze bijzondere plek in Dongen en de bezoekers die er komen. In de flyer staat Eagle Shelter als volgt omschreven: ‘De Eagle Shelter in Dongen is een veilige haven van ontmoeting, hoop, groei, herstel, creativiteit en aanboren van talent. Een plek waar ieder mens welkom is en zo kan binnenlopen. Je deelt bij binnenstappen alleen je voornaam…..Je mag zijn wie je bent…..We vormen samen met jou deze plek. Stap gerust binnen!’ Wat niet in de flyer staat, is dat de Eagle Shelter op een bijzonder plaats in Dongen ligt, aan het fietspad dat, grofweg, loopt van de Hertog Janstraat tot aan de Sportlaan. Als je langsfietst, zie je het gebouw staan, een gebouw met een grote tuin eromheen. Een plek, die uitnodigt om binnen te komen.
Eenmaal binnen valt de gemoedelijke sfeer op. Overal zitten mensen: als je de deur binnenkomt in de centrale ruimte met open keuken, in de grote, lichte, serre-achtige ruimte, in de werkplaats. Sommigen zitten alleen maar een beetje of praten geanimeerd met elkaar, anderen zijn bezig, zij lezen, zetten een kopje koffie of thee, of maken iets in de werkplaats. Op het podium staat een drumstel, klaar voor gebruik.Conny en David vertellen dat het aantal bezoekers per dag wisselt. “Sommigen komen drie keer per dag hier binnenlopen, als het mooi weer is. De ene dag komen er wel zestig mensen, een andere dag wat minder. Ook het programma dat wij bieden, is elke week anders.” Dat het programma elke week anders is, komt door de bezoekers. “Zij werken zelf ideeën uit. Zo is er spontaan het idee ontstaan om Spaanse les te geven, er wordt muziek gemaakt, er zijn verschillende cursussen en workshops.” Belangrijk is dat iedereen aan kan sluiten. “Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen.” Conny vertelt, dat de Eagle Shelter ‘precies is geworden zoals ik het voor ogen had’. “Wie je ook bent, mensen vinden hun weg hier. Het is een soort vrijplaats geworden.” Een bezoeker omschreef de bijzondere plaats treffend, als ‘een plek die wij samen maken, ieder een puzzelstukje met een eigenheid; wij vormen een mooi plaatje dat nooit af is’.


Riny komt elke dag hier. “Ik maak hier muziek, ga met mensen om. Je achtergrond doet er niet toe.” Ook Stefan maakt muziek, en hij schrijft. “Het is hier een lekker plekje.” En de twee voegen de daad bij het woord, Stefan kruipt achter het drumstel, Riny speelt op de trommels. Conny sluit spontaan aan. Een andere bezoekster geeft les in edelsmeden en is elke dag hier te vinden. “Ik kom al vier jaar hier, In het begin kwam ik alleen koffiedrinken, ik ben blijven hangen. Het leukste is dat je veel verschillende mensen tegenkomt.” Een man zit op z’n gemak buiten te roken. Hij vertelt, dat hij in een sociaal isolement zat en aan het re-integreren is. “Ik ben nooit meer weggegaan, na de eerste keer. Ik mag hier de werkplaats gebruiken en ik doe allerlei klusjes. De mensen weten mij te vinden.” De man vertelt, dat hij hier zijn verhaal kwijt kan en dat dat helpt bij zijn herstel. Ondanks een blessure, kan hij toch naar de Eagle Shelter komen, omdat mensen hem op komen halen. “Je bepaalt hier je eigen willen en kunnen, zonder stigma of stempel. Alles wordt losgelasten, alles wat je buiten niet hebt, heb je hier wel.” In de serre zit een moeder, wiens zoon op dat moment bezig is met klarinetles. Zij vertelt, dat zij hiernaartoe is gekomen, omdat haar zoon, toen zij in Dongen kwamen wonen, zijn energie kwijt moest. “Wij wonen op een flat, waar niet zoveel buitenruimte is. Hier kon mijn zoon trampolinespringen, zijn energie kwijt. Het belangrijkste is dat mensen elkaar hier helpen.”


Buiten spelen een paar kinderen. Binnen ruikt het inmiddels heerlijk. David is aan het koken, vandaag staat er nasi op het menu. Drie keer in de week kunnen de bezoekers van Eagle Shelter blijven eten. Zij betalen daar een klein bedrag voor en bepalen soms samen wat er die dag gegeten wordt.Conny zit inmiddels bij de groep in de serre. Er wordt gelachen, er worden wat plagerijtjes uitgewisseld, pas gemaakte werkstukjes worden bewonderd. “Elke dag is anders, elk moment. Wat hier gebeurt, golft als het ware door de dag.”Wie benieuwd is naar wat er bij Eagle Shelter allemaal te doen is, kan kijken op Facebook, waar het weekprogramma elke week te zien is. Ook staat er veel informatie op de website, www.eagleshelter.nl. Het adres van de Eagle Shelter is: Crispijnhof 9 in Dongen. Loop eens binnen!!

  • Reacties(3)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5177