DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Bezoekersonderzoek centrum Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant za, februari 02, 2019 16:21:24

Bezoekersonderzoek centrum Dongen

De gemeente Dongen laat van 6 tot en met 23 februari onderzoek doen onder bezoekers van het centrumgebied. In deze periode lopen er enquêteurs in het centrum en kunnen bezoekers door hen aangesproken worden.

Foto: Adriaan Raesen

Het houden van een bezoekersonderzoek komt voort uit de Centrumvisie en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Dongen centrum 2018-2020, die met inwoners, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en organisaties zijn opgesteld. Twee van de speerpunten zijn Winkelen en Ontmoeten & Verblijven. Ambities zijn onder andere het concentreren van detailhandel in het kernwinkelgebied, transformatie van leegstand in de aanloopstraten naar wonen en het verbinden en programmeren van ontmoetingsplekken rondom het centrum (De Cammeleur, het Looiersplein, het Wilhelminaplein en Park Vredeoord).

Detailhandel en horeca aantrekken

Het is nadrukkelijk de wens nieuwe ondernemers in detailhandel in het kernwinkelgebied en horeca aan te trekken. Om scherp te krijgen welk soort detailhandel en horeca gewenst zijn, wordt een bezoekersonderzoek gehouden. De enquêteurs willen graag weten waarom bezoekers in het centrum van Dongen winkelen, waar zij vandaan komen, wat zij missen en welke aspecten van het winkelgebied zij positief of negatief beoordelen. Ook zijn zij benieuwd naar verbeterpunten voor het centrum.

Basis voor verbetering

De uitkomsten van het bezoekersonderzoek vormen een basis voor het verder verbeteren van het centrumgebied. Het onderzoek levert uitgebreide informatie op die gebruikt kan worden om nog beter in te spelen op de wensen van de consument. Voor dit onderzoek zullen ruim 400 bezoekers van het centrum worden bevraagd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau BRO en onderzoeksbureau Veldwerk Optimaal.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5101

Vele Dongense huishoudens kunnen binnenkort nog meer kiezen voor 'eigen'stroom.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, februari 01, 2019 17:32:14

Dongen krijgt twee zonnepanelenparken

Vele Dongense huishoudens kunnen binnenkort nog meer kiezen voor 'eigen'stroom.

Dongen loopt in de regio voorop op het gebied van grote zonnepanelenparken nu het voor twee locaties rijkssubsidie krijgt. Voor zowel het industriepark de Wildert (€ 16.000.000) en Tichelrijt (€ 14.000.000) is geld gereserveerd. “Dongen is de eerste gemeente van deze omvang binnen de regio Hart van Brabant die deze subsidies heeft binnen gehaald” zegt wethouder René Jansen .Dongen moet daar wel iets voor doen. Er staan grootscheepse acties tegenover. De aankoop, aanleg en opstarten ervan én er moet geproduceerd worden. De subsidie wordt in een periode van 15 jaar en naargelang de vorderingen van de voorbereidingen en de hoogte van de productie, in fasen uitgekeerd. Dongen kan overigens niet kiezen voor windtribunes in verband met de radargevoeligheid van het vliegveld Gilze Rijen. Zonnepark Tichelrijt wordt 11 hectaren groot en het panelenveld op de Wildert een paar hectaren groter. De capaciteit van dat veld zal dan ook significant groter en gaan gelden als energie -opwekker voor Coca Cola en de glasfabriek van Ardagh. De capaciteit ( circa 14.000.000 kwH) is bovendien voldoende voor circa 4.000 Dongense huishoudens. Tichelrijt gaat per jaar 12.540.000 kWH opwekken. Dit is voldoende om circa 3.600 huishoudens en een aantal industrieën van elektriciteit te voorzien.

Dongen kiest er voor om koploper te zijn voor schone energie en wil hiervoor samenwerken met de Regionale Energiestrategie (RES). Bij zonnepark Tichelrijt zijn de gemeente Dongen, Energie Dongen, Stichting MOED, BOM/Energiefonds Brabant betrokken en bij de Wildert zonnepanelen is de combinatie Eneco/KondorWessels betrokken partij.Voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark op Tichelrijt wordt niet gekozen voor afscherming door middel van opgaande beplanting maar voor bloemrijke akkerranden. 'Deze dragen bij aan de natuurbeleving en biodiversiteit 'volgens de plannen en kan de ecologische waarde van het landschap zelfs worden vergroot. Het zonnepark de Wildert krijgt zijn landschappelijke inpassing door het realiseren van een ecologische verbindingszone, de zogenoemde Wildertse Arm. Die kan worden uitgebreid richting Oost Brabant.

Binnenkort wordt de Klimaat & energieagenda Dongen voorgelegd aan het college en de raad. Deze agenda bevat een Nulmeting van Dongen waar het dorp nu staan en een projectenlijst wat de gemeente allemaal zouden kunnen gaan doen. De agenda is actief samengesteld vooral met de Energiecoöperatie Dongen, Casade, lokale bedrijven en stichting MOED. “Een mooi voorbeeld van hoe we dit in Dongen samen doen, zowel met partners als vrijwilligers”aldus de wethouder tijdens een persconferentie vrijdag 1 februari. De mensen van het speciaal team dat hiervoor is samengesteld ( team Klimaat, Energie en Duurzaamheid) was daar aanwezig. De Dongense coöperatieve Enegie Dongen ziet grote kansen op het gebied van zelf schone energie opwekken. Woordvoerder en voorzitter daarvan Anton Euren wees tijdens de persbijeenkomst op het feit dat er in Dongen al veel gedaan is op dat gebied. Binnenkort gaat deze krant met een separaat artikel in op de kracht van deze coöperatieve samenwerking op energiegebied in Dongen  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5100

Financiën gemeente Dongen onder druk

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, januari 31, 2019 23:01:01

Financiën gemeente Dongen onder druk

Noodzaak voor pakket aan maatregelen

Dongen, 31 januari 2019. Het was al geen geheim. Vanavond bleek dat de bodem van de gemeentelijke schatkist inderdaad duidelijk in beeld komt als er geen maatregelen worden genomen. De gemeente Dongen heeft het zelfs over een pakkét van maatregelen. Zowel voor dit jaar als de periode daarna valt daar niet aan te ontkomen. Niets doen is geen optie zegt de wethouder financiën. Dat zou leiden tot een structureel tekort van € 3,5 miljoen per jaar. Dit is zo'n 6% van de begroting 2019 van de gemeente Dongen (€ 56,2 miljoen). Vanavond is tijdens een raadoverlegavond de raad ingelicht over de zorgen die wethouder René Jansen heeft over de financieel slechte positie waarin Dongen kan gaan verkeren. De feiten zijn duidelijk. “Als lokale samenleving moeten we met elkaar werk maken van toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. Daarbij houden we stevig vast aan het Dongens DNA en de gemeente die we graag willen zijn'', aldus wethouder René Jansen (financiën) namens het college van burgemeester en wethouders. Tocht zegt het college 'dat de doelen die zijn opgenomen in het nog verse bestuursakkoord en de toekomstvisie van Dongen leidend zijn en blijven bij het maken van keuzes.'zo moet het weer opwaarts gaan ....

Ontwikkelingen

Net als de andere gemeenten in Nederland, heeft Dongen te maken met aanhoudende financiële zorgen over de betaalbaarheid van de jeugdzorg. De effecten van het interbestuurlijk programma (nieuwe vorm van samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten waterschappen) en vooral de energietransitie worden steeds meer zichtbaar. De algemene uitkering van de rijksoverheid (bijdrage van regering aan gemeenten voor uitvoering van taken) is afgenomen. De indexering leidt tot grotere uitgaven. In combinatie met ambities en lokale investeringen (zoals onderwijs, infrastructuur) zorgt dat voor een negatieve ontwikkeling van het financieel huishoudboekje van de gemeente Dongen.

Maatregelenpakket

Het college wil nog dit jaar komen tot een sluitende begroting. Daarvoor is ombuiging van beleid nodig en een maatregelenpakket voor zowel de korte termijn (2019) als de langere termijn. Anders denken, anders doen, creatief zijn en innovatief, binnen alle domeinen van de gemeente. Om daarbij de juiste keuzes te kunnen maken, worden de komende maanden samenhangende visies opgesteld voor sport en onderwijs, sociaal domein, economie, openbare ruimte en duurzaamheid. Dat gebeurt samen met inwoners, verenigingen en partners.

Toekomst

Wethouder Jansen: ,,De toekomst van Dongen vraagt om realisme en daadkracht. We moeten duidelijke keuzes maken in het prioriteren en realiseren van onze ambities en opgaven. We gaan op zoek naar maatregelen die leiden tot een structurele verlaging van de kosten of juist zorgen voor een verhoging van de opbrengsten. We wachten niet af, we zullen zo snel mogelijk in 2019 besluiten nemen.  • Reacties(3)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5098

Eerste minibos komt in 's Gravenmoer

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, januari 30, 2019 17:39:49

Eerste minibos komt in 's Gravenmoer.
Dongen provinciale partner Tiny Forest

De gemeente Dongen en IVN Natuureducatie hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit jaar wordt het eerste minibos aangeplant in 's Gravenmoer. Dat gebeurt in samenwerking met de dorpsraad, basisschool de Wegwijzer, natuurvereniging Ken en Geniet en IVN Natuureducatie.


foto's : Jan Stads|pix4profs


Het kleine bos wordt dit najaar aangeplant in het Bieslant. Hier ligt nu nog een hondenlosloopstrook. Deze strook krijgt in maart een nieuwe locatie en daarna volgt de aanleg van het Tiny Forest in het najaar. De reeds aanwezige vlindertuin blijft behouden. Bij voldoende belangstelling volgen er meer minibossen in de gemeente Dongen.

Gezondere leefomgeving

IVN heeft als missie mensen weer in contact te brengen met natuur. Zij wil de komende jaren met steun van de provincie Noord-Brabant 28 Tiny Forests in de provincie realiseren en werkt daarin samen met gemeenten. In Brabant is de gemeente Dongen naast zeven andere gemeenten provinciale partner voor Tiny Forest. De gedachte achter een Tiny Forest is zorgen voor een gezondere leefomgeving en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.

Renske Visscher, regiodirecteur bij IVN is blij met het grote aantal aanmeldingen: "Maar liefst 8 gemeenten in Noord-Brabant willen partner van Tiny Forest worden. Dat is ongeveer 15% van de gemeenten in de provincie en de Provincie Noord-Brabant maakt met financiële steun mogelijk dat in ieder geval twee Tiny Forests in die gemeenten kunnen worden aangelegd. Fantastisch dat er zoveel enthousiasme is om samen met buurtbewoners, vrijwilligers en kinderen buurten groener te maken en mensen weer met natuur en elkaar in verbinding te brengen. Dit laat zien dat een grote beweging aan het ontstaan is waarmee we Nederland stap voor stap een beetje groener maken."

Wethouder René Jansen (Natuur) is trots op het initiatief: "We krijgen er in 's Gravenmoer een prachtig stukje natuur bij. Een 'groene long' zoals we die via het Tiny Forest project ook in andere wijken willen realiseren."

Elke buurt zijn eigen minibos

Een Tiny Forest is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2- opslag.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5097

Diamanten bruidspaar Jo en Cal de Bie -van Leijsen, 60 jaar getrouw

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, januari 25, 2019 10:59:21

Diamanten bruidspaar Jo en Cal de Bie -van Leijsen, 60 jaar getrouw


Dongen, 25 januari 2019. In de overvolle , maar gezellige woonkeuken aan de Heibloemstraat 1 stond het echtpaar Jo en Cal de Bie -van Leijsen vandaag centraal. Terecht. Zij delen al zestig jaar lief en leed en zijn beiden nog steeds zeer actief . Burgemeester Marina Starmans kwam ze daarmee hartelijk feliciteren. Een verrassing was het wel, maar 'het had niet gehoeven' volgens de bruidegom. Maar beiden waren er wel erg blij mee dat er er zoveel belangstelling was vandaag. Zondag is het feest ,maar eigenlijk wordt er minstens drie dagen gefeest.

Jo is geboren en getogen aan de Heidebloemstraat 1, het adres waar hij samen met Cal alweer 60 jaar woont. Als jongste van een gezin van 9 kinderen kon en mocht hij het ouderlijk agrarisch bedrijf overnemen.Cal is aan de Moersedreef geboren en ook opgegroeid in een agarisch gezin , dus hemelsbreed woonde ze nog geen 2 kilometer van elkaar toen ze elkaar leerde kennen op 15 jarige leeftijd.


Cal was toen in dienst bij het echtpaar Dessing, woonachtig in het tegenwoordige hotel Winkk te Dongen. Het torenkamertje was haar domein.Na hun trouwen in 1959 woonden ze aanvankelijk in bij de ouders van Jo waar tevens zijn broer Jos en vrouw Anneke verbleven. Jos en Anneke zijn altijd hun buren gebleven en Anneke woont nu dus ook al weer 60 jaar naast hun.Na hun trouw werden ze al snel verblijd met een dochter, Elly, en daarna volgde nog een zoon en 2 dochters (Jos, Rianne en Marjon)Jo is heel zijn leven boer gebleven, maar tussen 1972 en 1986 is hij ook werkzaam geweest in de groenvoorziening op de vliegbasis van Gilze Rijen. Het gras langs de landingsbanen bleef dankzij Jo altijd lekker kort.

Het verzorgen van vee is altijd een onderdeel geweest van hun leven. Echter, er werd een overstap van koeien naar varkens en weer later naar melkgeiten gemaakt(dit laatste samen met oudste dochter en schoonzoon).


Cal is meer dan 25 jaren actief geweest in de horeca. Vele feestgangers heeft zij voorzien van een hapje en een drankje op menig feestje. Hobby`s van Cal zijn handwerken en kaarten met een groepje dames uit het dorp. Ook het verzamelenvan ideeen en presentjes voor het Sintereklaas feest is voor haar ieder jaar weer een hele uitdaging.Jo is jaren actief geweest bij het paardenfonds en in de paardensport .

Hij heeft pas kort geleden afscheid genomen als jurylid voor dressuurwedstrijden.


Al vele jaren, vanaf 1989 tot anderhalf jaar terug, hebben ze samen op hun klein kinderen mogen passen. Hun 12 kleinkinderen zijn, terwijl hun ouders uit werken gingen, van jongs af aan bij oma en opa geweest.Hierdoor is er een erg hechte band tussen hen en de kleinkinderen ontstaan. Ook nu blijven de kleinkinderen regelmatig nog binnenvallen bij opa en oma, al wonen de oudste kleinkinderen alweer op zichzelf. Dat zijn dan ook de lievelingsmomenten voor Jo en Cal; het hele clubje bij elkaar, lekker eten, wat kletsen en een spelletje doen. Mooier kan het leven voor Jo en Cal niet zijn.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5096

D66 wil meer vaart in beleid Lichtpuntjes bij 'TUF debacle' zorgen voor zinvolle discussie in raad

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, januari 25, 2019 09:29:17

D66 wil meer vaart in beleid

Lichtpuntjes bij 'TUF debacle' zorgen voor zinvolle discussie in raad

De raadsvergadering van donderdag 24 januari bracht enig licht aan de horizon, maar dat licht is nog niet te zien aan het einde van de tunnel.Onlangs verzuchtte burgemeester Marina Starmans het nog in deze krant : “ (...) tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie.” Dit blijft ook de conclusie die ze trok aan het einde van het debat in de raad over de huidige situatie. Toch vond de raad dat er vorderingen zijn gemaakt in de ontwikkelingen rond dit Dongense drama. Bijna raadsbreed was er lof voor de laats genomen maatregelen, waarbij voor ruim €10.000 aan boetes betaald werden door het bedrijf en was er instemming met het te voeren beleid door de portefeuillehouder. De discussie rond het kunstgrasdebacle was opvallend diepgaand deze keer.De hitsige ruzieachtige sfeer waarin het debat eerder was verzandt is wat meer gestroomlijnd. Zelfs D66 was op punten tevreden over de gang van zaken, maar bleef als steeds duidelijker oppositiepartij hameren op meer 'doordachte' actie van het college. De partij vindt dat er meer voorwerk gedaan kan worden op dingen die gaan komen voor te blijven. De discussie met vooral de coalitiepartijen daarover was zinvol en er werd over en weer duidelijk rekening gehouden met veel onzekerheden in de kwestie rond TUF.

Er zijn lichtpuntjes. Zo ontwikkelt 'de markt' beginnende plannen om een oplossing te vinden om het recyclen in Nederland verder te ontwikkelen en wordt het vervoeren van het materiaal naar Denemarken om daar verwerking af te ronden voor mogelijk gehouden. Dat daar nog vele haken en ogen liggen is duidelijk. Maar zowel burgemeester Starmans als een groot gedeelte van de raad wil het probleem daadkrachtig, maar stap voor stap tot een oplossing brengen en zal de uitkomst van onderzoeken en de 'bemoeiingen' van het ministerie een rol blijven spelen. De mening en de pleidooien voor doordacht voorwerk van D66 ten spijt is een deel van het beleid om zo min mogelijk kosten te maken en de bal bij TUF te laten.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5095

Van Cranenbroek ziet af van verdere uitbreiding filiaal Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, januari 24, 2019 18:27:19

Van Cranenbroek ziet af van verdere uitbreiding filiaal Dongen


Het grootwinkelbedrijf Van Cranenbroek wil dat gemeente Dongen de bestemmingsplanprocedure voor de verbouw en nieuwbouw van de vestiging in Dongen te beëindigd. Het bedrijf wil niet verder met de al ver uitgewerkte uitbreidingsplannen bij de vestiging in Dongen Van Cranenbroek heeft dit, wat het bedrijf betreft, finale besluit genomen naar aanleiding van de aard van de ingekomen zienswijzen van de Provincie en de gemeente Oosterhout. 'Het bedrijf ziet geen mogelijkheden om deze zienswijzen aan te vechten ' zo luidt in de raadinformatiebrief die de Dongense raadsleden vandaag in de bus vonden. De gemeente Dongen betreurt de gang van zaken. Het college zegt in de brief aan de raadsleden : “De verwachting was dat de Provincie naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de detailhandel kritischer zou kijken naar nieuwe ontwikkelingen.

Veel groter

Van Cranenbroek zou in Dongen bijna twee keer zo groot: van 8.000 naar 15.000 vierkante meter. Er was een ivestering mee gemooeid van ongeveer 12.000.000 euro

Wij hadden echter niet verwacht dat de reacties op de plannen zo stevig zouden zijn “ Dongen heeft en had, zo blijkt al een tijdje, een andere kijk op de uitbreidingsplannen : “Wij zijn nog steeds van mening dat de beoogde ontwikkeling had gepast, zonder negatieve gevolgen voor naastgelegen buurtcentra en het centrum van de gemeente Dongen” In de afgelopen periode heeft de gemeente Dongen dan ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de firma Van Cranenbroek en haar adviseurs gesproken over de zienswijzen en de mogelijkheden. In een gezamenlijk bestuurlijk overleg met de Provincie en de gemeente Oosterhout op donderdag 10 januari jl. heeft Dongenhet voornemen van de firma Van Cranenbroek overgebracht op de betrokken partijen Dongen zegt de keuze van het bedrijf te respecteren en zegt blij te zijn dat de huidige activiteietn van van Cranenbroek in Dongen ,zullen worden voortgezet en dat de goede verstandhouding met het bedrijf in stand is gebleven, ondanks het verloop van de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Houtstraat-Industriestraat-Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o.’ heeft van 23 maart 2018 tot en met donderdag 3 mei 2018 ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn zes zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ontvangen vandaag bericht over het stopzetten van de procedure.

Deze krant komt binnenkort op deze kwestie terug met daarin de reacties uit het dorp en het bedrijf zelf  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5094