DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Besluitvorming over locaties en aantallen tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 18:17:18

Het college is er uit...

Besluitvorming over locaties en aantallen tijdelijke huisvesting arbeidsmigrantenVeelzeggend is misschien de eindconclusie die het college koos bij de vandaag verzonden raadinformatiebrief over het tot nog toe gevoerde beleid inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Dongen. : “Ons beleid voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten is heel recent. Er is nog beperkt ervaring mee opgedaan. De resultaten van en ervaringen met het gemeentelijke beleid worden gemonitord en jaarlijks geëvalueerd, voor het eerst in september 2019 ( ...) “.

Toch is het college er in geslaagd zo evenwichtig mogelijk besluiten te nemen over huisvesting van arbeidsmigranten op 11 locaties in de gemeente. Met name de 70 tot hoogstens 100 voornamelijk vrouwelijke Poolse werknemers die gehuisvest zullen worden in het oude broederhuis Glorieux is nog omstreden bij een aantal buurtgenoten. Er was deze week nog overleg met vertegenwoordigers van de bewonersgroep waarbij de bezwaren overeind bleven. Er zijn in Dongen overigens in totaal 11 locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten die in aanmerking komen voor bewoning of waar zelfs al daadwerkelijk arbeidsmigranten wonen.

Een werkgever spant de kroon in dezen. Het bedrijf 'Jong Fruit' laat in op totaal zes locaties 326 arbeidsmigranten wonen. In tegenstelling tot de beoogde locatie in West 1 zijn er bij juist deze locaties geen ernstige bezwaren geuit door bijvoorbeeld de omwonenden. Dat geldt zowel voor de al bestaande aanwezigheid van 234 mensen als voor de 92 nog te huisvesten tijdelijke werknemers van het bedrijf. Voor in totaal zes principeverzoeken stemt het college in voor dit bedrijf.

Saillant detail is, dat met deze instemmingsronde van het college illegale bewoning door 116 personen in een bedrijfswoning en oude units worden beëindigd. Ook bij deze locatie waren er bezwaren van omwonenden.Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en wordt de toekomstige situatie ondersteund door de buurt onder voorwaarde dat de units alleen in het teeltseizoen bewoond worden.


De aanvraag voor een omgevingsvergunning Fazantenweg 39 door Aspergekwekerij A. van Bee wordt nog even in beraad gehouden. Het betreft hier het huisvesten van 25 arbeidsmigranten in 5 woonunits. De omwonenden zijn door het bedrijf pas recent geïnformeerd over het initiatief.. “Wanneer voldaan wordt aan de beleidsregel en andere geldende regelgeving, zal vergunning worden verleend “ zegt het college in de raadinformatiebrief

Voorwaarden

Eén locatie wijkt in vele opzichten af van de anderen. De locatie in West 2 ligt precies in een woonwijk en vraagt daarom de meeste aandacht op het gebied van cohesie ,begrip ,maar ook beleid. Het gaat hier om het huisvesten van 70 personen in het voormalige Broederhuis Glorieux. Tijdens wat wordt gezegd 'pieken' zullen dat er ten hoogste 98 zijn. Tel daar de twee beheerders bij en het getal reikt het maximum van 100 personen.
Het gaat hier om voornamelijk arbeidsmigranten die werken op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg die vanuit het regionale principe hier gaan wonen en in dienst zijn bij uitzendbureau E&A. “De voorwaarden hebben betrekking op aspecten die uit de omgevingsdialoog met de bewoners naar voren zijn gekomen”.
De raad heeft aandacht gevraagd voor het aantal te huisvesten arbeidsmigranten, de duur van de huisvesting, monitoring/evaluatie en de toekomstige permanente invulling in bewoning van deze locatie. Dat deed de raad voor en na de soms emotionele inspreekrondes tijdens een raadsvergadering en een meer dan 500 maal ondertekende petitie.Bewoners hameren steeds op de mogelijkheid en wens van permanente invulling qua bewoning van het pand. In de toekomst gezien wordt daar zeker rekening mee gehouden

Vanwege de ligging van deze locatie zijn huisregels opgesteld. “Daarin worden zaken geborgd die voor omwonenden belangrijk zijn, zoals geen eigen auto's toegestaan, beschermen privacy van omwonenden; - monitoring en tussentijdse evaluatie met buurt(vertegenwoordigers)/wijkraad/omwonenden; - een aanpak om te komen tot een structurele invulling van de locatie “ zo laat het college aan de raad weten. De andere huisregels worden nog in een separate brief meegedeeld aan de raad.

Afgewezen

Het principeverzoek van een bedrijf aan de Uiterste Stuiver Oost voor het plaatsen van 80 personen op overigens tijdelijke basis is door het college afgewezen . Deze mensen zijn werkzaam op het bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg. De vastgelegde beleidsregel voorziet in het buitengebied alleen in het huisvesten van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5187

Rondwandeling bomenbeheerplan Park Vredeoord

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 16:06:41

Woensdag 26 juni, 19.30 en 20.30 uur:

Rondwandeling bomenbeheerplan Park Vredeoord

Woensdagavond 26 juni is er een rondwandeling in Park Vredeoord. De wandeling staat in het teken van het bomenbeheerplan. Projectleider Sander Spiering van de gemeente Dongen geeft uitleg en beantwoordt vragen. Er zijn twee starttijden: 19.30 uur en 20.30 uur. De wandelingen beginnen en eindigen bij het parkpodium, gelegen aan de terrassen van De Cammeleur en brasserie Winkk. Aanmelden is niet nodig.
archiefoto

Het centrum van Dongen wordt in fases opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan het Wilhelminaplein zijn bijna klaar en na de zomer is Park Vredeoord aan de beurt. Zowel de gemeente Dongen als Stichting Parkplezier hebben met het oog op een duurzame instandhouding van het park een onderzoek laten doen naar het bomenbestand. Beide onderzoeksrapporten zijn de basis voor het bomenbeheerplan.

Kwaliteit bomenbestand

Uitgangspunt is dat het bomenbestand toekomstbestendig wordt gemaakt, waarbij de huidige sfeer en de beleving van het park behouden blijven. Om dat te bereiken is het nodig dat er bomen worden verwijderd. Nu zijn er namelijk bomen die elkaar beconcurreren en elkaars ontwikkeling in de weg staan. Uiteindelijk heeft dat als gevolg dat de kwaliteit van het bomenbestand achteruit gaat. Door ruimte te maken en 'minderwaardige' bomen te verwijderen, krijgen waardevolle, zogeheten toekomstbomen de kans zich verder te ontwikkelen en nog vele tientallen jaren hun stempel te drukken op het park.

Achtergrond park

Park Vredeoord is ontstaan uit de achtertuinen van Villa Vredeoord (tegenwoordig brasserie Winkk) en Musis Sacrum (locatie De Cammeleur). Deze tuinen zijn samengevoegd en vormen al decennia lang een prachtig openbaar park. De villa dateert van 1903 en vanuit die beginperiode zijn nog diverse bomen aanwezig. De sfeer van dit lommerrijke park, dat midden in het centrum ligt, wordt dan ook in grote mate bepaald door de monumentale bomen. Verder herbergt dit park enkele herdenkingsbomen, zoals voor de geboorte van de 20.000ste inwoner, oud-burgemeester Dosker en tafeltennisster Kelly van Zon.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5186

Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder indruk van ' Staat van Dongen '

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 15:45:27

Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder indruk van ' Staat van Dongen '
Dongen, 19 juni 2019.Bij een periodiek bezoek aan Dongen bleek Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder de indruk van de 'staat van Dongen'. Vd Donk zei zich welkom te voelen in deze 'prachtige gemeente'. Tijdens de lange bezoekochtend die de commissaris in Dongen doorbracht heeft hij gesproken met jonge ondernemers en bijzondere Dongenaren, de fractievoorzitters van de politieke partijen en het voltallige college. Er werden diverse actuele onderwerpen besproken. Van de Donk bracht onder andere een bezoek ,compleet met rondleiding aan en rond de nieuwe Cammeleur, het voormalige gebouw van de Broeders Glorieux en het aangrenzende en voor Dongenaren helaas niet toegankelijke park daarvan. De commissaris was op die plek in verband met de aangekondigde komst van een aantal arbeidsmigranten die in het voormalige klooster zullen worden gehuisvest. Volgens de commissaris zijn er soms maatschappelijke tegenstellingen die een rol spelen in dit soort zaken. Transparantie betrachten op diverse maatschappelijke punten is daarbij belangrijk om tot goede besluiten en resultaten te komen. Ook zaken als de TUF- kwestie kregen aandacht in gesprekken met bestuurlijk Dongen. Burgemeester Marina Starmans wees de commissaris op het 'Het Warme Hart van Brabant ' en deelde haar trots-zijn op het Dongense DNA. Wim van de Donk prees de wil en het streven van Dongen om dat nieuw ontdekte Dongens DNA opnieuw te willen positioneren.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5185

Dongen – Vaart ondergaat een ware metamorfose

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 18, 2019 18:21:52

Bewonersavond voor inwoners van Dongen -Vaart

Dongen – Vaart ondergaat een ware metamorfose

Dongen -Vaart verandert. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd aan het gezicht van dorp. Zo is de bomenrij naast de Vaart al eens recht gezet, is de Vaartweg voorzien van nieuwe straatmateriaal,wordt er binnenkort een nieuw dorpsplein gerealiseerd in de kern en wordt de Agnesschool gesloopt. Daarvoor komt in de plaats een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). De Vaartweg in de kern wordt momenteel helemaal vernieuwd en de Meester Janssenweg wordt ook gedeeltelijk opgeknapt.Bewoners hebben even wat overlast, maar het dorp is en blijft mooi. Zij worden op maandag 24 juni bijgepraat over de veranderingen. Vanaf 20.00 uur is er een bewonersavond in café-zaal 't Karrewiel. Bij aanvang van de zomervakantie (tweede week juli) staat de sloop van de basisschool gepland. Zodra de sloop afgerond is, kan de aanleg van het nieuwe, duurzame dorpsplein beginnen. De aanleg van het dorpsplein is als pilot ingebracht bij de Circulair Inkopen Academie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Samen met een afvaardiging van de dorpsraad is gezocht naar materiaalsoorten die zoveel mogelijk voortkomen uit hergebruikt materiaal

Foto: Adriaan Raesen

Wegreconstructie

Momenteel zijn de nutsbedrijven bezig met het vervangen van de water- en gasleidingen in de dorpskern. De verwachting is dat zij hier begin oktober klaar mee zijn. Daarna begint de reconstructie van de Vaartweg, tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg. Nadat de werkzaamheden op de Vaartweg gereed zijn, kan in januari 2020 de reconstructie van de Meester Janssenweg beginnen. Het betreft hier het gedeelte tussen de Vaartweg en de IJsvogelstraat.

Nieuwe inrichting Vaartweg

De gehele hoofdrijbaan en het aanliggend trottoir van de Vaartweg tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. De parkeervakken worden verhoogd aangelegd met een schuine band naast de rijloper. Hierdoor gaat de weg smaller ogen, wat de snelheid van het verkeer afremt. De inrichting van de Meester Janssenweg blijft ongewijzigd. Hier worden het riool gerenoveerd en de bomen en de bestrating vervangen.

WhatsApp

Om bewoners en ondernemers sneller, frequenter en meer digitaal te informeren over de projecten in de openbare ruimte wordt gewerkt met WhatsApp. Aanmelden kan via telefoonnummer 06-11120925. Via een verzendlijst kan de gemeente herhaald naar iedereen die zich heeft aangemeld berichten verzenden. Een eventuele reactie is vervolgens alleen zichtbaar voor de gemeente. Het gaat dus niet om een WhatsApp groep, maar een WhatsApp-verzendlijst. Meer informatie over dit systeem staat op: www.dongen.nl/whatsapp.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5184

Terug brengen hoogte stapels kunstgrasvelden naar vergunde situatie blijft prioriteit

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 18, 2019 17:29:53

Terug brengen hoogte stapels kunstgrasvelden naar vergunde situatie blijft prioriteit

Mogelijke oplossingen problemen met TUF dienen zich aan door onder andere nieuwe technieken.

Dongen, 18 juni 2019. Er zijn 'ontwikkelingen ' rondom TUF. Advanced Sports Installations & Recycling (ASIE) zou in beeld zijn om oplossingsgericht te kunnen handelen en is in gesprek met TUF. Het bedrijf is volgens deskundigen in staat om kunstgrasvelden te recycleren in mobiele installaties. De plannen van Re-Match , een ander bedrijf op dit gebied en eerder in beeld als deel van een mogelijke oplossing van het TUF- probleem, kunnen hierdoor doorkruist worden en zouden het bouwen van een nieuwe fabriek niet echt nodig maken.


In een telefonisch gesprek vandaag van deze krant met burgemeester Marina Starmans zei de burgemeester middels voorlichtingsfilmpjes op de hoogte te zijn van de nieuwe technieken en de mogelijkheden daarvan. Uiteraard is Dongen blij en hoopvol met de ontwikkelingen als dat zou kunnen inhouden dat de hoogte van de stapels kunstgrasvelden naar de vergunde situatie terug te brengen is . “Dat is wel het belangrijkste : de hoogte van de kunstgrasvelden terugbrengen naar de vergunde situatie “ aldus Starmans .De burgemeester zei niet op de hoogte te zijn over het verloop van de gesprekken tussen Tuf en ASIE. “Dat is aan die partijen”. Wel verwacht ze binnen enkele weken een uitgewerkt plan van aanpak als resultaat van die onderhandelingen.

Burgemeester Starmans zei desgevraagd nog dat de lopende aanbestedingsprocedure om de overtollige en dus niet vergunde infil van het bedrijfsterrein te verwijderen, gewoon door loopt. De procedure wordt bij gebleken gunstige ontwikkelingen hoogstens aangehouden maar zeker niet stopgezet. De huidige situatie is nog steeds zo dat TUF de rekening betaald bij een eventuele opruimingsactie. De burgemeester zei verder niets te kunnen zeggen over eventuele resultaten zoals tips naar aanleiding van het televisieprogramma Bureau Brabant dat tot vandaag heeft gelopen op Omroep Brabant . ”Zodra daarover of van het lopende politieonderzoek iets bekend wordt, zal ik eerst de raad en zeker ook de pers daarvan direct in kennis stellen“ aldus burgemeester Marina Starmans.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5183

Bestuur Het KunstPodium stopt

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 11, 2019 13:32:42

Bestuur Het KunstPodium stopt

UPDATE( zaterdag 8 juni) Het Kunstpodium verkeert in moeilijkheden. Al eerder besloot het gemeentebestuur van Dongen een reguliere subsidie die over jaren loopt, eerder uit te keren. Of de wankele financiële situatie van het kunstpodium mede oorzaak is voor het vandaag ( vrijdag red.) genomen drastische besluit van het stichtingsbestuur is niet helemaal duidelijk; een lid van het bestuur gaf zaterdag het volgende commentaar:

"Zoals in het persbericht is aangegeven stopt het bestuur vanwege een verschil in inzicht tussen de organisatie van het KunstPodium en het bestuur over de uitvoering van het toekomstplan, niet vanwege de financiële positie. De dagelijkse gang van zaken kan gewoon door blijven gaan, dus voor de gebruikers van het Kunstpodium en de partners van de Cammeleur van het Kunstpodium en de partners van de Cammeleur heeft dit geen directe consequenties. Aanstaande dinsdag wordt ons besluit in het college besproken".


Deze krant vroeg ook reacties aan het gemeentebestuur. Tot nu toe blijven die uit. Wij publiceren hieronder het door ons ontvangen persbericht van het Kunstpodium

Het bestuur van Het KunstPodium heeft besloten per 7 juni 2019 zijn taken neer te leggen. Vandaag heeft het bestuur de medewerkers, de klanten en de partners van Het KunstPodium geïnformeerd over het besluit.Het bestuur en de organisatie van Het KunstPodium hebben een enerverende periode achter de rug. Vorig jaar is de organisatie verhuisd naar een nieuwe locatie, De Cammeleur in Dongen. In het nieuwe gebouw is de organisatie een samenwerking aangegaan met drie nieuwe partners; DonckHuys, Theek5 en ContourdeTwern.Afgelopen najaar heeft het bestuur voor Het KunstPodium een plan gemaakt om de organisatie toekomstbestendig te maken en daarmee kunst- en cultuureducatie in de gemeente Dongen te waarborgen. Zowel bestuur als organisatie staan achter dit toekomstplan. Er is echter een onoverkomelijk verschil van inzicht ontstaan over de uitvoering van dit plan. Dit betreft onder andere de invulling van de tariefstructuur.Om de operationele gang van zaken niet te belemmeren, heeft het bestuur besloten terug te treden. Het bestuur wil de organisatie de ruimte bieden om de dagelijkse gang van zaken door te laten gaan. Het bestuur is daarbij van mening dat Het KunstPodium het afgelopen jaar de goede weg is ingeslagen. De lessen en cursussen zitten vol en de recente kwartaalcijfers zijn voorzichtig positief. Het bestuur betreurt het deze keuze te moeten maken en blijft de komende tijd beschikbaar om de laatste zaken af te handelen en over te dragen.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5180

Open dag Langstraat Media

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, juni 10, 2019 17:18:36

Ook officiële omroep voor Dongen


Open dag Langstraat Media

De lokale omroep voor de Langstraat, Langstraat Radio en TV, zet de deuren wijd open op zaterdag middag 15 juni. De omroep viert die dag ook het 25 jarig bestaan met een reünie voor oud medewerkers. De burgemeesters van de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen zullen gezamenlijk de opening verrichten rond 10.30.

Langstraat TV is al 25 jaar lokale omroep voor de gemeente Waalwijk. Inmiddels is de omroep een streekomroep voor de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. De omroep is recent verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Prof. Eykmanweg 7c in Waalwijk. Om dit te vieren wordt op 15 juni de hele dag activiteiten georganiseerd. In de ochtend zullen de burgemeesters van de gemeenten waar de omroep uitzendt de officiële opening verrichten in een live radio programma dat tussen 10 en 11 wordt uitgezonden. In de middag zijn oud medewerkers en vrijwilligers van de afgelopen 25 jaar welkom en worden ook de inwoners van de Langstraat uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij de omroep hoe dagelijks radio en TV voor de Langstraat wordt gemaakt.


Gedurende de hele dag worden live radio uitzendingen gemaakt waarbij oud medewerkers worden geïnterviewd en er worden TV opnames gemaakt die later worden uitgezonden op Langstraat TV. De omroep startte in 1993 met zijn radio uitzendingen, destijds alleen nog voor de gemeente Waalwijk. Inmiddels zijn de uitzendingen uitgebreid met TV, internet en sociale media. Ook het bereik is vergroot met de gemeente Loon op Zand (in 1997) en Dongen (2018). Ook is er een tweede radio zender bijgekomen met Nederlandstalige muziek, Langstraat NL. Veel oud medewerkers zijn inmiddels professioneel actief in omroepland, zoals Hubert Mol bij Omroep Brabant en Radio M, en Marjolein Vos-Monsieurs bij Efteling Radio. De omroep heeft op dit moment meer dan 50 vrijwilligers om de programma's op radio, TV en sociale media mogelijk te maken.Tegelijkertijd met de verhuizing naar het nieuwe pand, is er ook een verbetering van de TV ontvangst gerealiseerd. Sinds 1 juni zijn de TV uitzendingen van Langstraat Media behalve bij Ziggo op kanaal 42 ook te zien via Xs4all en KPN op kanaal 1042 en Telfort op kanaal 2065.

  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5179