POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

VRAGEN EN ANTWOORDEN Verkiezingen Dongen 2018

VERKIEZINGENPosted by internetkrant Thu, February 01, 2018 10:33:45NAAM VRAGENSTELLER : Geert Bisschop

VRAAG AAN : VVD.

Worden de kosten van de nieuwe locatie De Entree, huur, personele kosten etc. ten laste gebracht van de WMO pot? Gaarne een reactie.

Antwoord:Pieter Brooijmans Lijsttrekker Dongense VVD.

Beste Geert,

In Dongen is de WMO goed geregeld en zijn er goede voorzieningen beschikbaar voor hen die dit nodig hebben. De regeling is een zogenaamde ‘open einde regeling’, waarbij dee gemeente Dongen uitvoert wat de gemeenteraad heeft besloten. De uitvoering wordt dus niet beperkt door het in de begroting gereserveerde geld. Als er voor de uitvoering meer nodig is, wordt en meer geld in de begroting vrijgemaakt.Natuurlijk horen de uitvoeringskosten van de WMO ook in de begroting te worden opgenomen. Deze kosten maken ook onderdeel uit van de WMO, en dat hoort ook zo. Maar, dit levert geen beperking op voor de uitvoering van de regelingen.

+++++++++++++++++++++++++++++

NAAM VRAGENSTELLER : Chist Grootzwagers , voorzitter van natuurvereniging' Ken En Geniet '

VRAAG AAN :alle fractievoorzitters

Hoe denken de toekomstige politici over een ecoduct te plaatsen naast de nieuwe verbindingsweg over het kanaal, dit mede ter compensatie van verlies aan natuurgebied bij het Blik en Duiventoren?

Antwoord 1 :

Ik heb geen probleem met een ecoduct,lijkt mij redelijk “simpel”te combineren als je nog moet aanbesteden!

Marius van der Heijden,voorzitter Ouderen partij voor Dongen

Antwoord 2 :

Geachte Heer Grootzwagers, Beste Ken en Geniet,

D66 maakt zich best zorgen over de natuur/biodiversiteit in onze gemeente. Volgens de monitor van TELOS duurzame gemeenten behoort Dongen zelfs tot de slechtste 10% gemeenten in Nederland op het ecologisch kapitaal.Dit is een belangrijke reden waarom wij vinden dat de aanleg van meer asfalt in onze gemeente zeer kritisch moet worden bekeken. Voor ons is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat de aanleg van de extra weg de beste oplossing is. We vragen daarvoor ook via de partijlijn aandacht bij Provinciale Staten tijdens de provinciale inpassing procedure. Kiest de provincie alsnog voor meer asfalt in onze gemeente dan vragen wij reeds nu extra aandacht voor natuurontwikkeling. In de huidige asfaltplannen is compensatie wat ons betreft de minimale inspanningsverplichting. Liever nog zien wij een breder plan uitgevoerd worden om meer natuur/biodiversiteit in Dongen te krijgen. Een ecoduct kan daarbinnen een uit te werken idee zijn.

Met vriendelijke groeten, D66 Dongen

Antwoord 3 :

Beste Christ,


Allereerst zijn wij erg gelukkig met voortgang over de aanleg van de nieuwe N629. Voor de reizigers, de bedrijven, maar ook de inwoners van het westelijk deel van Dongen moet er snel een oplossing komen voor de verkeersdruk.

Er liggen gelukkig uitgebreide plannen voor natuurcompensatie voor de aanleg van het nieuwe tracee binnen het plangebied. Daarboven zal bijna €1 miljoen extra worden besteed aan natuurcompensatie in de nabije omgeving, dat betekent natuuruitbreiding. Veel inwoners van Dongen hebben er aan meegedacht hoe we dit het beste kunnen uitvoeren. En mooi dat dit vooral in Dongen zal plaatsvinden.

Op dit moment is er geen ecoduct naast de nieuwe brug voorzien. De nieuwe wegverbinding heeft immers geen invloed op de huidige verbinding tussen noord en zuid van het kanaal. Het zou wel mooi zijn als de provincie hieraan wil meewerken. We hebben dit idee al wel eerder ingebracht, en moeten dus afwachten wat er besloten wordt.

Pieter Brooijmans ,Lijsttrekker Dongense VVD.

Antwoord 4 :

De PvdA heeft zo'n drie jaar geleden al het initiatief genomen om te vragen naar een ecoduct. Wij zijn dus een groot voorstander! Voor de volledigheid heb ik de opinieweergaven van de vergadering van mei 2016 er nog even bij gezocht:
De PvdA zegt dat het huidige tracé zorgt voor veel overlast: het is dus noodzakelijk om een ander tracé aan te leggen. Daarbij heeft de fractie altijd een voorkeur gehad voor Bundeling Zuid, maar met de huidige informatie en alles overziend lijkt Bundeling Noord toch het beste alternatief te zijn. Hiermee wordt de ecologische hoofdstructuur minder geraakt dan bij Bundeling Zuid. Daarnaast zijn de kosten voor aanleg lager. Eerder heeft de fractie gevraagd of de aanleg van een ecoduct een optie is. De fractie wil graag weten of dat nog is onderzocht. De fractie vraagt of bij de aansluiting van het nieuwe tracé ook een goede aansluiting wordt gemaakt op de fietspaden. De fractie gaat er vanuit dat voor omwonenden en ondernemers een passende oplossing wordt geboden. *De wethouder zegt toe de projectleider te wijzen op de mogelijkheid van een ecoduct.


Groeten,
Eline van Boxtel-Pullens
Fractievoorzitter PvdA DongenNAAM VRAGENSTELLER : Geert Bisschop

VRAAG AAN ....: VVD Pieter Brooijmans. Drukt de Wethouder die de WMO in zijn portefeuille heeft ook ten laste van de WMO gelden?


Beste Geert,

Net als jij vindt de Dongense VVD een goede WMO in Dongen erg belangrijk. In mijn antwoord op jouw vorige vraag heb ik dit al toegelicht.Zoals ik nu begrijp, vraag jij je af of de kosten (het salaris?) van de wethouder ook wordt opgeteld bij het WMO budget. De kosten van het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat worden algemeen omgeslagen over alle programma’s. Regelingen moeten immers worden gemaakt, beoordeeld en uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,Pieter Brooijmans Lijsttrekker Dongense VVD.

NAAM VRAGENSTELLER : Christ Grootzwagers

VRAAG AAN...: Alle fractievoorzitters

Hoe denken de toekomstige raadsleden over een 'low budget hotel ' speciaal voor arbeidsmigranten

Antwoord 1

Dag Christ,

Dank voor de vraag. Huisvesting van arbeidsmigranten gaat de komende jaren een uitdaging worden. PRO Dongen kiest ervoor om deze migranten zoveel mogelijk bij de desbetreffende bedrijven te laten huisvesten. Hierdoor wordt o.a. de sociale controle van de werkgever gewaarborgd.


Rob Huijben

Lijsttrekker PRO Dongen

Antwoord 2

Beste Christ,

De Dongense VVD heeft hierover hele duidelijke standpunten. Wij zijn niet voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in onze dorpen. Dat geldt dus ook voor een grootschalig hotel. Dat past niet in de leefomgeving in onze kernen. Voor een uitgebreide mening, kijk op http://www.vvd-dongen.nl/nieuws/.Wij vinden het goed dat tijdelijke huisvesting plaatsvindt in de omgeving van de bedrijven waar ze werken. Meestal is dat de landbouw.

Pieter Brooijmans, fractievoorzitter en lijsttrekker Dongense VVD.

Antwoord 3

De Volkspartij Dongen wil goed geregelde huisvesting van arbeidsmigranten. Als een low budget voorziening voor Dongen aan de orde is, of als daar vraag naar is, willen we eerder voorsorteren op bijvoorbeeld een beveiligde truckparking met goede faciliteiten dan een low budget hotel. Hoewel we de nood in huisvesting van arbeidsmigranten en buitenlandse chauffeurs zien, ziet de VPD liever geen hotels als alternatief voor bijvoorbeeld langdurige bewoning van vakantieparken.


René Jansen , fractievoorzitter en lijsttrekker van de Volkspartij Dongen

Antwoord 4

De PvdA vindt dat als wij een goede economische regio willen zijn, we ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor goede en humane huisvesting van arbeidsmigranten die hier tijdelijk komen werken. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de werkgevers. Wij zien mogelijkheden in de vorm van units bij agrarische bedrijven en in reguliere woningen. De vorm moet passend zijn bij de gemeente Dongen en ook het aantal personen dat op één locatie wordt gehuisvest.Eline van Boxtel-Pullens fractievoorzitter en lijsttrekker Partij van de Arbeid

TERUG NAAR DE VERKIEZINGSSPECIAL : H I E R

  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Christ Grootzwagers Sun, February 04, 2018 07:49:10

Nu ligt er geen verbinding wordt er gezegd, maar het kanaal is wel degelijk een verbinding. Regelmatig steken hier dieren over, alleen komen deze nu bij een weg uit, die er nog niet lag en juist daar zou of een tunnel onderdoor of een brug overheen kunnen komen.