POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Lange besluitvormende vergadering maakt 'inhaalslag'

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, March 23, 2018 10:36:05

Lange besluitvormende vergadering maakt 'inhaalslag'

Dongen, 9 maart. Het leek er op dat partijen in de Dongense raad toe waren aan een inhaalronde. In de laatste vergadering in de huidige samenstelling kwam de politiek met een aantal moties en amendementen om juist hun stempel op de besluitvorming te zetten. Ondanks de vaste en normaal gerespecteerde afspraak niet na 23.00 verder te vergaderen plakte burgemeester Starmans op verzoek van de raad ruim een half uur aan de soms hier en daar enerverende vergadering. De onderwerpen waren daartoe ook wel de aanleiding . Ondanks de verkiezingskoorts en de politieke onderlinge verschillen was de sfeer in de raadszaal bepaald niet vijandig. Hier en daar was door een ludieke handeling of opmerking een hoorbare lach te bespeuren. Zo toonde raadslid Martin Montens (DP) zijn laatste aankoop aan wethouder Ad van Beek. Het was een serie vlaggetjes als herinnering deze op te hangen op de ooit beloofde datum waarop de energieproblemen in de Beljaart zouden zijn opgelost en speelde VVD fractielid Henny Vlasveld de rol van 'Holle Bolle Gijs' ( papier hier) bij de behandeling van een motie vreemd aan de dag over het invoeren van statiegeld voor kleine petflesjes en blikjes. De motie werd trouwens verworpen door een meerderheid gevormd door VVD en VPD.


De raad in de samenstelling van 2014 tot maart 2018
(archief)Foto:Jan Stads | Pix4Profs


De raad was soms ook unaniem blij en complimenteus . Dat feit deed zich voor bij de constatering dat het bestuur van voetbalvereniging Olympia 60 akkoord gaat met de voorwaarden die de gemeente stelt aan de verzelfstandiging van de club. De langdurende besprekingen en het overwinnen van wat breekpunten resulteerden volgens de raad tot algemene tevredenheid . De complimenten aan wethouder Panis en diens ambtenaren waren raadsbreed. De tevredenheid van de raad klonk ook door tijdens de behandeling van het beleidsplan 'Samen sterk tegen armoede'

Er komt nu een uitvoeringsplan dat concreter ingaat op de maatregelen en acties in de komende twee jaren en dat op diverse punten gunstiger is voor de mensen die het aangaat. Vooral de PvdA vond veel teug van hun inspanningen op dit gebied . Complimenten waren er ook voor het college voor wat betreft het gebruik en toepassen van de - Klijnsma' -gelden voor kindeen uit gezinnen waaar armoede heerst in de vorm van een sociaal paket in December . Dongen behoorde tot de weinige gemeenten in ons land die hier al actie ondernam .

Content

De Partij van de Arbeid die het onderwerp betreffende het lopende onderzoek naar speeltoestellen verspreid over speeltuinen in het dorp ook in het deze week gehouden verkiezingsdebat aansneed , kan gerust gerust zijn. Wethouder van Beek zegde de resultaten van het onderzoek toe en beloofde nu al actie als blijkt dat dat voor vooral de veiligheid nodig zou zijn .De volkspartij Dongen was dan weer content over de uitspraken van ook weer wethouder van Beek wat betreft de aanwezige aandacht van de gemeente betreffende de veiligheid bij wegwerkzaamheden.Dat blijkt in Dongen goed te zijn geregeld door middel van vooraf gemaakte afspraken met de uitvoerende bedrijven.

Wethouder van Beek had een vrij drukke avond. Zo wilde de Volkspartij Dongen weten of er iets gedaan kan worden aan de huidige voorkomende parkeerproblemen rondom de in aanbouw zijnde Cammeleur. De buren hebben er volgens de VPD last van. De wethouder is op de hoogte van de omschreven toestanden en beloofde weer in gesprek te gaan met de aannemer(s). Verbieden om op ' vrije 'parkeerruimtes ' te parkeren kan de wethouder niet verwezenlijken. Wel zal het gesprek erover met de betrokken -vooral- onderaannemers dringend , maar wel 'vriendelijk 'blijven . Er bestaan al afspraken volgen van Beek ,maar eventuele sancties bij het niet naleven daarvan zijn niet aan de orde.

Gezien het tijdstip waarop burgemeester Marina Starmans op aandringen van een naburig zittend raadslid een keer de voorzittershamer als slot van het geheel hanteerde, merkte zij ( vrij vertaald) op dat ze begrip had voor die leden die maar geen afscheid konden nemen van de zetel waarvan ze de afgelopen vier jaar gebruik van maakten. Een dankwoord was dan ook op zijn plaats.

Op 28 en 29 maart vergadert de gemeenteraad in een nieuwe samenstelling als gevolg van de dan bekende verkiezingsuitslag, De ' nieuwe garde ' die vermoedelijk gedeeltelijk nog zal bestaan uit huidige volksvertegenwoordigers

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post728