POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Levendige en stevige discussies in de aula van het Cambreur- College blijkt echte start van de Dongense verkiezingsstrijd

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, February 22, 2018 13:54:07

Levendige en stevige discussies in de aula van het Cambreur- College blijkt echte start van de Dongense verkiezingsstrijd


Dongen, 22 februari 2018. UPDATE.Een goede discussie lost alle ( gemeentelijke ) problemen nog niet op ,maar het prille begin werd toch al gemaakt in aula van het Cambreur-College . Op deze donderdagochtend was in de verre verte nog geen vorming van nieuwe coalitie te zien. Alle partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de Dongense raad praatten voor zichzelf .Daarbij waren geen échte bijzondere uitspraken op te tekenen . Misschien was de opmerking over 'nozems' zoals de Dongense VVD bepaalde hanggroepjongeren onlangs noemde wel de enige gewaagde. Vertegenwoordigers van de plaatselijk politieke partijen namen gretig gebruik van het feit dat enkel jongeren in de zaal zaten. Alleen Pro-Dongen en de Ouderenpartij voor Dongen ontbraken op het appél.


Veel zwevers

Leerlingen schoten ferme vagen af op de vertegenwoordigers van de Dongense politiek die op hun beurt daarvóór al een volle minuut de kans kregen om hun standpunten over prangende zaken in het Dongense toe te lichten. Veel te kort natuurlijk maar noodzakelijk in het uitgetrokken tijdschema. De antwoorden op de vragen waren momenten voor de politiek hun beweegredenen om zich ( weer ) herkiesbaar te stellen te verduidelijken. Over het algemeen kan Dongen blij zijn met de lijsten die zich aandienen op 21 maart. Tijdens de 'stemmingen' waren er in ieder geval geen afwijzende meningen te bespeuren onder de bijeengekomen leerlingen en ontbraken net als bij de politiek extreme standpunten.

Interessant waren de antwoorden wel. Zo werd nog maar weer eens duidelijk dat de Dongense VVD niet echt afwijkt van de landelijke liberalen als het gaat over zelfredzaamheid van de burger terwijl het sociale hart in de raad in Dongen wel weer doorklinkt en het tegen zijn op een gekozen burgemeester. De Partij van de Arbeid was het eens met de vrij retorische vraag over de noodzaak vooral betaalbare woningen te bouwen. De Volkspartij Dongen was en is voor de Dongense sport : Een spéérpunt. Ook het verenigingsleden draagt de partij in het hart. Voor wat betreft de aan te leggen N629 tussen Oosterhout en Dongen heeft enkel nieuwkomer D66 andere ideeën. Er moet meer gelet worden op milieuaspecten en niet enkel rond de Heistraat. Milieu is belangrijk voor Dongen die op dat gebied volgens deze partij wel wat in te halen heeft. Op sociaal terrein gezien,bleken in deze discussie althans ,de standpunten op het gebied armoedebestrijding de Volkspartij en de PvdA raakvlakken te hebben. Hoopgevend voor Dongen is de eensgezindheid onder de partijen als het over Dongen 's zelfstandigheid gaat . Dongen moet dan wel samenwerken met omliggende buren. Er kan een voorzichtige conclusie worden getrokken : zowel bij de eerste en finale stemmingspeiling blijken er onder de jongeren in Dongen veel zwevers te zitten al was de Volkspartij voor Dongen voorzichtige winnaar.

voor zover de stemming betrouwbaar is , is de uitslag als volgt :

1. Volkspartij Dongen 27%

2. PvdA 23%

3. VVD 21 %

4. D66 13%

5. CDA 10%

6. Pro Dongen 5%

7. Ouderenpartij 1%

Debat

Dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn als het over politiek gaat werd al gelogenstraft in het gedeelte dat over Dongen zelf ging ; in de debatronde werd duidelijk dat debaters die straks deelnemen aan de provinciale debatten voor jongeren ,ook verder kunnen kijken dan hun Dongense neus lang is. De soms felle momenten vielen op en werden veroorzaakt door plaatselijke raakvlakken die de provincie-politiek nu eenmaal heeft . De twee stellingen waarover gedebatteerd werd – 'er mag geen belastinggeld gestoken worden in de Brabantse vrijetijdseconomie en stelling 2 : Brabanders mogen niet langer wegkijken als het gaat om de ondermijning van overheidsgezag ' zijn actueel en hebben potentie van stof tot nadenken . Dat werd hardop gedaan in de bomvolle aula van het Cambreur. Oplossingen werden ook hier niet echt gevonden. Wel goede ideeën zijn geboren. In Dongen .

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post722

Dongen gaat deel uitmaken van regio-omroep

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Tue, February 20, 2018 13:46:49

Via aanvraag zendvergunning van Langstraat Media voor de periode 2018-2023.

Brede ' Lokale ' omroep voor Dongen

- Raad niet bepaald enthousiast

Dongen gaat deel uitmaken van regio-omroep

Dongen, 23 februari 2018 UPDATE .Ondanks een raad die grotendeels afwijzend staat tegen toevoeging van een lokale omroep aan het Dongense mediabestand en enkel Pro-Dongen en Partij van de Arbeid voor,zal deze naar alle waarschijnlijkheid op 8 maart instemmen met het raadsvoorstel dat lokale omroep in Dongen ( weer )mogelijk maakt . De raad was bepaalt niet enthousiast over een toevoeging van wéér een medium aan het huidige mediabestand in het dorp . Het klonk bijna als compliment aan de huidige papieren en digitale media. Het feit dat afwijzing van het raadsvoorstel op wettelijke gronden enkel is toegestaan op basis van technische gronden vond raadslid Denise Kunst-van Suylekom van de Volkspartij Dongen noemde het raadsvoorstel zelfs een kwestie van 'slikken of stikken' . Dit nadat burgemeester het voorstel duidelijk had toegelicht. Ook Henny Vlasveld van de Dongense VVD was niet gecharmeerd van het plan. Hij was er vooral pessimistisch over of de omroep wel genoeg vrijwilligers op de been kan brengen om goed te kunnen functioneren. Lijst Breugelmans sloot aan bij de algemene mening en vroeg zich hardop af wat een lokale omroep nog kan toevoegen aan het huidige mediabestand. De Volkspartij Dongen opperde een voorafgaand onderzoek naar de behoeften van een omroep die zich op een regioniveau gaat begeven. Volgens burgemeester Starmans die media in haar portefeuille heeft , heeft de raad echter geen argumenten die kunnen tornen aan de wettelijke verplichtingen van een gemeente een openbare omroep te financieren Starmans voegde daar wel aan toe dat de gemeente niet verplicht is een lokale omroep te hebben, echter , zo lichtte zij toe ,ligt deze keuze niet bij de gemeente zelf. Volgens Starmans dient de gemeente het CvdM te adviseren of een aanvrager voldoet aan de drie media wettelijke richtlijnen. Langstraat Media voldoet aan de wettelijke vereisten conform de Mediawet , meer bepaald artikel 2.170a .Dat betekend dat de kosten voor een lokale omroep niet op een andere wijze gedekt mogen zijn ; de bekostiging op zodanige wijze dient te geschieden dat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en de bekostiging zodanige wijze dient te geschieden dat de continuïteit van bekostiging is gewaarborgd.

nieuwe ontwikkelingen

Ongeveer op het moment dat radio 0162 ( Omroep Dongen) 11 jaar geleden op 1 januari 2007 uit de ether en van de kabel verdween ,zijn er nieuwe ontwikkelingen rond een lokale omroep in Dongen. Lokale omroep is vandaag de dag meer regiobreed georiënteerd. Enerzijds uit financiële noodzaak en wegens de zich steeds verder ontwikkelende techniek en aandacht op vooral digitaal gebied ,anderzijds aangespoord door staatssecretaris Dekkers van het vorige kabinet die verregaande samenwerking stimuleerde tussen lokale zenders. Bovendien hebben lokale omroepen die binnen de bestaande overkoepende OLON ( Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) in 2015 een onafhankelijke stichting opgericht die onder de naam Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen een gemeenschappelijke koepel vormt voor lokale omroepen , met als doel regiobrede programma's uit te zenden. Het zou in dit licht onverstandig zijn een puur Dongense omroep terug in het leven te roepen . Radio blijft belangrijk ,zeggen deskundigen en ook de mogelijkheden in dezen zijn door eigentijdse technische toepassingen steeds meer haalbaar.

Als de raad akkoord gaat met het raadsvoorstel is er op korte termijn opnieuw een weliswaar in streekverband Dongens geluid in de ether en kabel te horen en te zien via het bestaande Ziggo-kanaal 42 . Het college gaat een positief advies vragen aan de raad op het moment dat de zendvergunning aan Langstraat Media, het vroegere RTV Midden-Brabant officieel al is geëindigd. In oktober 2017 is door de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk gezamenlijk uitstel gevraagd op de termijn van advisering. Het CvdM heeft hiervoor akkoord gegeven en aangegeven dat uiterlijk maart 2018 een advies afgegeven dient te worden.

Mediaorganisatie Langstraat Media ,die behalve door één betaalde kracht geheel gerund wordt door een flink aantal vrijwilligers in Waalwijk zag hier een kans liggen om het uitzendgebied uit te breiden en heeft begin augustus 2016 aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) laten weten dat zij opnieuw in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing van zendgemachtigde binnen de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Daarbij hebben zij in het kader van een grotere streekgebonden omroep het verzoek gedaan ook voor de gemeente Dongen een aanwijzing als lokale publieke media-instelling te krijgen. Zo staat het ook in het raadsvoorstel. Het Dongense college staat niet onwillig tegenover deze mogelijkheid en geeft zelfs een positief advies aan de raad om voor het voorstel te kiezen. Ook in Waalwijk en Loon op Zand liggen dergelijke adviezen klaar voor de gemeenteraden.

Initiatief

De programma-leiding van Langstraat Media heeft rond augustus vorig jaar in dit kader contact opgenomen met Dongenaar Rinus Krijnen. Hij was op het moment dat Omroep Dongen eind 2006 uit de ether verdween voorzitter van de Lokale Omroep Dongen. Krijnen is op dit moment onder andere voorzitter van het Dongense museum 'De Looierij' .Hij neemt samen met Piet Eelants nu al deel aan de programmaraad van Langstraat Media. De programmaraad moet volgens de Mediawet verplicht worden ingevuld door mensen die feeling en binding hebben met het uitzendgebied op onder andere maatschappelijk, kerkelijk en cultureel gebied. Piet Eelants is op dit moment hoofdredacteur en eigenaar van de Dongense Internetkrant Dongenhomespot.nl .Deze twee Dongenaren zijn ook bereid een aantal vrijwilligers te zoeken voor de invulling van de toekomstige ( Dongense ) programma's.


Twee zenders

Rinus Krijnen : “Langstraat Media, die twee FM zenders, een kabelradiostation , een website en een TV station exploiteren heeft met twee van de drie gemeenten als verspreidingsgebied de ambitie om ook Dongen hierbij te betrekken. De FM-zenders zijn in Dongen goed te ontvangen en zijn tevens aanwezig op de kabel. De vraag was dus heel simpel: Zou Dongen mee willen doen met deze samenwerking in De Langstraat? Langstraat media beseft dat B&W in Dongen hiervoor formeel de ingang is en de gemeenteraad de representatie in de programmaraad moet goedkeuren, maar ze hebben mij gevraagd hierin te bemiddelen “

Financiën

Financiële middelen ook voor een lokale omroep, krijgen gemeenten onder andere van het rijk. Volgens het voorliggend raadsvoorstel zijn deze echter niet geoormerkt voor een lokale publieke omroep. Wel zegt het college dat ook Dongen sinds 2010 een wettelijke zorgplicht op basis van artikel 2.170b van de Mediawet heeft . Deze zorgplicht verplicht de gemeente om de lokale publieke omroep in het eigen gebied te bekostigen. Volgens de gemeente kan in dit kader niet worden gesproken van een subsidie. De subsidiepot blijft zodoende gesloten voor de omroep in spe. 'Als de raad een positief advies uitbrengt of als het Commissariaat op grond van uw advies besluit de Langstraat Media aan de gemeente Dongen toe te wijzen, dan dient de gemeente zorg te dragen voor bekostiging 'zegt het college in het voorstel aan de raad .De raad is op de hoogte dat in de gemeentelijke begroting 2018 hiervoor geen middelen zijn gereserveerd. Het ' tarief 'voor een lokale omroep is € 1,14 per wooneenheid .Totaal kost het de Dongense gemeentekas € 12.402,- dat voor de eventuele nieuwe streekomroep structureel vrijgemaakt dient te worden. Het college merkt op dat het verlenen van een zendvergunning voor de periode 2018 – 2023 in principe los staat van de jaarlijkse bijdragen aan de streekomroep. De eventuele tekorten op de jaarlijkse exploitatie van Langstraat Media komen gedurende te verlenen zendvergunning van ( telkens) vijf jaren altijd voor rekening van de omroeporganisatie.

Het raadsvoorstel werd behandeld tijdens opiniërende gemeenteraadsvergadering van Donderdag 22 februari en staat als te neme besluit 8 maart op de agenda

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post721
« PreviousNext »