POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Situatie rond TUf nog niet op alle fronten duidelijk

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, November 16, 2018 11:09:13

TUF recycling zet stap voorwaarts

Situatie rond TUf nog niet op alle fronten duidelijk

Het lijkt er op dat TUF recycling haar rechtspositie in de strijd met de gemeente Dongen heeft versterkt door de laatst gevraagde actie van de gemeente,bestaande uit een ultimatum ter voorkoming van verdere vervuiling van het bedrijventerrein, uit te voeren. Met het nemen van deze voldoende gebleken maatregelingen is een zeker uitstel van executie bereikt door in ieder geval tijdwinst te creëren. Het ultimatum van de gemeente bevatte onder meer de eis dat de afvalstoffen van de brand na het nemen van voldoende maatregelen in ieder geval voor 1 januari 2019 moeten zijn afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting.

De Omgevingsdienst Midden - en West Brabant heeft de nu genomen maatregelen van het bedrijf als voldoende beschouwd en was bij de actie aanwezig. Als antwoord op vragen van D66 hebben er volgens de burgemeester geen verdere betalingen plaatsgevonden in relatie tot de eerder aan het bedrijf opgelegde boetes. Opnieuw probeerde Starmans de raad uit te leggen hoe de vork volgens haar in de steel zit. Of ze daar voldoende in geslaagd is blijft de vraag. Na haar uitleg waren er nog vragen van onder andere Annemarie van Eenennaam. Zij vroeg zich af of het bedrijf nu nog nieuw aan te voeren kunstgrasmatten mag bergen. Ook hier blijft voorlopig onduidelijkheid over. Uit de antwoorden van de burgemeester kan worden opgemaakt dat TUF recycling nog steeds in bedrijf is en dus volgens bestemde bedrijfsvoering mag handelen. Volgens de burgemeester is het zeker niet wenselijk dat nog gebruikte matten worden aangevoerd, maar dat dat officieel wel zo mogen.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post758

D66: geen steun voor de Dongense begroting

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Thu, November 15, 2018 10:17:37

D66: geen steun voor de Dongense begroting

Na een informatieavond, vele technische vragen, twee avonden vergaderen en vier ingediende moties heeft D66 afgelopen donderdag niet in kunnen stemmen met de programmabegroting 2019. Al bij de behandeling van de jaarrekening 2017 hebben we vragen gesteld over de financiële positie van Dongen. De zorgen die we toen hadden zijn niet weggenomen. Sterker, naar onze mening staan we er nu nóg slechter voor.

Geen keuzes

Zoals gezegd staat de gemeente Dongen er financieel slecht voor. Schulden stijgen,reserves krimpen en het weerstandsratio daalt. In de financiële stresstest van dit najaar werd geadviseerd om beleid te herijken.D66 verwachtte dan ook een begroting waarin oplossingen stonden voor deze situatie. Helaas blijkt dat de keuzes om deze situatie op te lossen, doorgeschoven worden naar de toekomst.Foto: Jan Stads | Pix4Profs


D66 is van mening dat een aantal financiële risico’s niet genegeerd kunnen worden. Zaken als TUF Recycling, de mogelijke afwaardering van de Noorderlaan en stijgende kosten op het sociale domein komen volgens ons niet genoeg terug in de begroting. Ook mist de financiële diepgang en indicatoren met duidelijke streefwaarden. Daarnaast staan er fouten in en zijn de begrotingen door jaarlijkse aanpassingen onderling niet vergelijkbaar. Hierdoor kan de gemeenteraad haar budgetrecht en controlerende taak niet naar behoren uitvoeren.

Onze speerpunten: duurzaamheid, onderwijs en bestuurlijke vernieuwing

Duurzaamheid is voor D66 een belangrijk thema. We staan voor de grote uitdaging om de klimaatadaptatie en energietransitie vorm te geven. En hoewel er in de begroting wel gesproken wordt over een klimaat- en duurzaamheidsambitie, is de financiële dekking hiervoor veel te beperkt. D66 wil voortvarend aan de slag, een motie op dit onderwerp haalde het donderdag helaas niet.

Wat D66 betreft worden alle nieuwe schoolgebouwen CO2 neutraal gebouwd. Hiervoor zijn mogelijkheden (o.a. subsidies) die de financiën van de gemeente niet drukken. Ook de luchtkwaliteit in scholen is voor ons van groot belang. Dongense kinderen moeten – nu en in de toekomst – onderwijs kunnen volgen in een gezonde omgeving. D66 roept ook op tot een versnelde realisatie van IKC’s.

De wijze waarop een gemeente bestuurd wordt is van groot belang voor de inwoners van die gemeente. D66 is daarom blij dat na het aantreden van de nieuwe raadsgriffier ook stappen gezet gaan worden in het traject van bestuurlijke vernieuwing.

Vizier op de toekomst

D66 blijft het komend jaar kritisch op de gemeentelijke financiën. Daarnaast zullen we voor ons belangrijke standpunten blijven inbrengen. Voor meer informatie over onze standpunten en de complete spreekteksten: dongen.d66.nl

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong, raadslid D66

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post757
« PreviousNext »