POLITIEK IN DONGEN

D66: geen steun voor de Dongense begrotingEIGEN BERICHTGEVING D66

Posted by internetkrant Thu, November 15, 2018 10:17:37

D66: geen steun voor de Dongense begroting

Na een informatieavond, vele technische vragen, twee avonden vergaderen en vier ingediende moties heeft D66 afgelopen donderdag niet in kunnen stemmen met de programmabegroting 2019. Al bij de behandeling van de jaarrekening 2017 hebben we vragen gesteld over de financiële positie van Dongen. De zorgen die we toen hadden zijn niet weggenomen. Sterker, naar onze mening staan we er nu nóg slechter voor.

Geen keuzes

Zoals gezegd staat de gemeente Dongen er financieel slecht voor. Schulden stijgen,reserves krimpen en het weerstandsratio daalt. In de financiële stresstest van dit najaar werd geadviseerd om beleid te herijken.D66 verwachtte dan ook een begroting waarin oplossingen stonden voor deze situatie. Helaas blijkt dat de keuzes om deze situatie op te lossen, doorgeschoven worden naar de toekomst.Blog imageFoto: Jan Stads | Pix4Profs


D66 is van mening dat een aantal financiële risico’s niet genegeerd kunnen worden. Zaken als TUF Recycling, de mogelijke afwaardering van de Noorderlaan en stijgende kosten op het sociale domein komen volgens ons niet genoeg terug in de begroting. Ook mist de financiële diepgang en indicatoren met duidelijke streefwaarden. Daarnaast staan er fouten in en zijn de begrotingen door jaarlijkse aanpassingen onderling niet vergelijkbaar. Hierdoor kan de gemeenteraad haar budgetrecht en controlerende taak niet naar behoren uitvoeren.

Onze speerpunten: duurzaamheid, onderwijs en bestuurlijke vernieuwing

Duurzaamheid is voor D66 een belangrijk thema. We staan voor de grote uitdaging om de klimaatadaptatie en energietransitie vorm te geven. En hoewel er in de begroting wel gesproken wordt over een klimaat- en duurzaamheidsambitie, is de financiële dekking hiervoor veel te beperkt. D66 wil voortvarend aan de slag, een motie op dit onderwerp haalde het donderdag helaas niet.

Wat D66 betreft worden alle nieuwe schoolgebouwen CO2 neutraal gebouwd. Hiervoor zijn mogelijkheden (o.a. subsidies) die de financiën van de gemeente niet drukken. Ook de luchtkwaliteit in scholen is voor ons van groot belang. Dongense kinderen moeten – nu en in de toekomst – onderwijs kunnen volgen in een gezonde omgeving. D66 roept ook op tot een versnelde realisatie van IKC’s.

De wijze waarop een gemeente bestuurd wordt is van groot belang voor de inwoners van die gemeente. D66 is daarom blij dat na het aantreden van de nieuwe raadsgriffier ook stappen gezet gaan worden in het traject van bestuurlijke vernieuwing.

Vizier op de toekomst

D66 blijft het komend jaar kritisch op de gemeentelijke financiën. Daarnaast zullen we voor ons belangrijke standpunten blijven inbrengen. Voor meer informatie over onze standpunten en de complete spreekteksten: dongen.d66.nl

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong, raadslid D66

Raad akkoord met begroting voor 2019BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Thu, November 08, 2018 22:49:15

Raad akkoord met begroting voor 2019

De oppositie in de Dongense raad waarschuwt tamelijk bezorgt voor het in zicht komen van de bodem van de schatkist van de gemeente en ziet hier en daar ook struisvogelgedrag achter de bestuurstafel. Ook de driepartijencoalitie ziet wat financiële beren op de weg, maar bij voorzichtig manoeuvreren hoeven ze niet allemaal aangereden te worden. Het college is voorzichtig optimistisch maar erkent dat het verstandig zal zijn om de olifant ver van de porseleinkast te houden. Als politieke dieren probeerden de woordvoerders van het Dongense politieke arsenaal in twee begrotingsbehandelingen hun ei kwijt te raken, met de hier en daar hard uitgesproken gedachte niet als kippen op stok te gaan. De politieke boodschap blijft nagalmen. De begroting is dan wel zowat ongeschonden door de raad geloodst maar de raadsleden beloofden om als waakhonden wakker en alert te blijven. Dat laatste is dan weer wel een geruststellende gedachte voor de doorsnee Dongenaar. Opvallend was dat in eerste termijn geen moties werden ingediend.

Blog image

Het CDA, dat sinds de nieuwe raad in maart is geinstaalleed met de nieuwe fractievoorzitter Annemarie Heins-van Eenennaam aan kop liet al eerder een kritischer en naar eigen zeggen constructief geluid horen. In het bij deze begrotingsvergadering horende pleidooi zegt de partij nu zelfs een heus soort 'plan van aanpak ' te hebben om het ongunstige financiële tij in Dongen te keren. In haar in het pleidooi verwerkte herstelplan kreeg van Eenennaam geen water onder de boeg bij het coalitieschip. Het CDA wil, dat toekomstige grote investeringen nog eens goed onder de loep worden gehouden. “Het hebben van een goede financiële meerjarenbegroting is essentieel om Dongen een zelfstandige gemeente laten zijn en blijven. Er zijn maar liefst 10 risico’s in beeld, zonder dat hiervoor een financiële onderbouwing en inpassing is in de meerjarenbegroting. Deze begroting mist financieel realisme op de lange termijn.” aldus de fractievoorzitter van het CDA. Ze noemde met name het TUF dossier en de financiële tegenvallers bij het jeugdzorgdossier. Een schrale troost en misschien met een beetje geluk vindt het deze week in de media gehoorde geweeklaag van vele Nederlandse gemeenten over de uitgedijde kosten voor de jeugdzorg ook in Den Haag oor.


TUF - kwestie

Het leek er sterk op dat vooral VPD- fractievoorzitter Denise Kunst-van Suylekom de zorgen die het CDA ter berde bracht bijna overdreven vond. De Volkspartij Dongen wil volgens haar niet met geld gaan smijten, maar de partij ziet er geen heil in op voorhand te snijden in belangrijken investeringen. Pieter Brooijmans (VVD) was het eens met de collega 'volkspartij'. Hij wil de zaken die langs komen vooral ad hoc en kritisch bekijken of 'bruintje het allemaal kan trekken'. Hier sloten PvdA ,VVD en VPD de rijen. De Oudenpartij Dongen bleek haar eigen geluid te laten horen tijdens de debatten in de vuurdoop wat deze begroting betreft en kroop daarbij figuurlijk in een hefschroefvliegtuig, dus alles overziend. De Ouderen Partij vindt het verstandiger om meer rekening te houden met tegenvallers. Ook deze partij noemde de TUF - kwestie bij naam. De gevolgen zijn niet te overzien. De OPD noemde het 'plan van aanpak' van het CDA niet met name, maar de inhoud van het pleidooi van Jan Kennekens was hierover loepzuiver.D66 is niet echt te overtuigen van de optimistische geluiden van de collatiepartijen. Volgens woordvoerder de Jong heeft ook deze partij tien risico's geteld bij investeringen die volgens de partij niet voldoende financieel zijn onderbouwd.


Blog image


Sociaal domein

De PvdA stopte een vanzelfsprekend sociaal paragraaf in haar pleidooi. Tony Dijck : “Het sociaal domein moet betaalbaar blijven en de zorg moet gegeven worden, nu en in de toekomst. Goed dat er in 2019 een accent ligt op een visie op het sociaal domein in 2020. En dat ook voor aanpalende terreinen (sport en onderwijs) in 2019 een visie wordt geformuleerd en dat de urgentie wordt gezien om de uitgaven beheersbaar te maken. De PvdA is blij dat één van de accenten binnen de visie sociaal domein preventie en vroegsignalering is, bijvoorbeeld in het kader van schuldhulpverlening.” VVD- fractievoorzitter Pieter Brooijmans tipte zijn zorgen aan bij het sociaal domein. “De tekorten in de zorg moeten wat de Dongense VVD betreft stevig aangepakt worden.”zo pleitte hij. “ Er dient een versnelling te komen van de ombuiging van het beleid en uitvoering naar beheersing van uitgaven en van voorspelbaarheid daarvan. De monitoring moet nu echt op orde komen. Voor het gehele zorgdomein staan wij achter de rode draad in de aanpak: preventie moet op alle vlakken meer aandacht krijgen. Dit voorkomt dat de zorgvraag extra toeneemt en ook dat de complexiteit toeneemt. De betrokken zorgvrager is daar ongetwijfeld erg mee geholpen.” aldus Brooijmans.


Ouderen

“We vinden het als CDA fractie ook belangrijk dat er aandacht is voor een Senioren beleid, gericht op Wonen en Zorg voor ouderen in Dongen en ’s Gravenmoer. We vermelden graag de initiatieven vanuit KBO Brabant, PCOB en de PVGE. Zij hebben gezamenlijk het ketenprobleem in de ouderenzorg in beeld gebracht en een concrete vraag bij de Brabantse politiek neergelegd.“ aldus de fractievoorzitter van het CDA in haar pleidooi. Hiermee en met soortelijke beredenering kan de Ouderenpartij Partij Dongen zich verenigen en vinden in het standpunt van de christendemocratische fractie

Blog image

onderwijs

Het onderwijs is een stokpaardje van D66 en daar wil de partij ook in Dongen voor uitkomen. "De ambitie in Dongen is om schoolgebouwen binnen al onze kernen te verbeteren. Wat D66 betreft is dit een uitgelezen kans om een bijzondere bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Aan de ene kant is de huidige ambitie om BENG te bouwen en aan de andere kant de wens om als Dongen in 2040 energieneutraal te zijn. Daarom stelt D66 voor om de ambitie uit deze begroting om te zetten in een eerste doel en alle scholen helemaal CO2 uitstootvrij te bouwen. Wij vinden het hierbij belangrijk dat de gemeente de twee scholen die voorlopig niet in aanmerking komen voor een nieuw gebouw hierbij niet vergeet. Samen met hen moet de gemeente kijken hoe ook hun schoolgebouw zo duurzaam mogelijk zou kunnen worden. Daarnaast wil D66 voorkomen dat noodzakelijke investeringen in scholen om de Frisse School A kwaliteit te halen vanwege de slechte financiële positie van de gemeente als totaal ter discussie wordt gesteld. " Aldus de heer de Jong van D66.

Kritieke limiet

Wethouder René Jansen van Financiën zat tijdens de pleidooien scherp op het vinkentouw en bleek in zijn antwoorden ook de zorgen van de raad grotendeels te (h)erkennen. Hij kondigde zijn eigen 'plan van aanpak 'aan. Hij wil op financieel terrein de koe bij de hoorns pakken en hierdoor het inzicht van de middelen vergroten. Hij beloofde daarmee eigenlijk impliciet het weerstandsvermogen van Dongen streng te bewaken en uiteraard in te grijpen bij een kritieke limiet. Volgens wethouder Rolf Vullings is de begroting voor wat betreft het sociaal domein wel degelijk realistisch. Dit zei hij op een vraag van D66. “Met de kennis van nu is dat zeker het geval”.Volgens Vullings is de kostenfactor ten aanzien van de jeugdzorg een zelfs landelijk probleem.Wethouder van Beers vond de opmerking door de VPD van de lelijke leegstand in het centrum relevant. De wethouder vindt het overigens in vergelijking met andere plaatsten ter grootte van Dongen nog meevallen, maar dat Dongen de pech heeft dat leegstand plaatsvindt op prominente plaatsten in het centrum van het dorp. Zij doet er alles aan op hier een oplossing voor te vinden. Burgemeester Marina Starmans zei op vragen van D66 en VPD dat binnenkort een heroverweging gaat plaatsvinden over de mate in hoeverre de servicegraad van de gemeente omhoog zou moeten en met name de toegangsmogelijkheden en toegangstijden in het gemeentehuis. Een inloopspreekuur ziet de burgemeester nog niet zo zitten. Met betrekking tot het effectief en efficiënt inzetten van de Boa 's in de gemeente loopt er op dit moment een onderzoek. Daaruit komen aanbevelingen. Ze kon wel meedelen dat de nu elders ingehuurde Boa die al voor de gemeente werkte, nu voltijds in dienst is van de gemeente Dongen.

Moties en stemmingen

Op donderdag 8 november werd de begrotingsvergadering voortgezet en was het tijd voor het college om spreekwoordelijk ' met de billen bloot te gaan'. Van de tien ingebrachte moties van soms gezamenlijke partijen en combinaties daarvan werden er zes unaniem aangenomen, drie verworpen en een ingetrokken. De verhouding bij de stemming hier was voorspelbaar. Wederom oppositie versus coalitie. De stemming. Het was geen verrassing. Niet voor het college ,niet voor de raad en bovendien niet voor de publieke tribune die ook deze avond goed bezet bleek. Dat de begroting door de oppositie niet voldoende gewaardeerd werd was al eerder duidelijk. Toch was het even wennen te vernemen dat het vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling allemaal een beetje meer rooskleurig verliep voor het toen zittende college.

Vijf van de zes fracties spraken bij de algemene beschouwingen toen hun tevredenheid uit over het financiële huishoudboekje van de gemeente Dongen en kon de gemeente Dongen op haar website melden : “De donkere wolken van vier jaar geleden zijn verdwenen. De algemene reserve en het weerstandsvermogen zijn flink opgelopen. Dongen staat er financieel goed voor en dat geeft vertrouwen, houvast en goede kansen voor de toekomst.” Ook de media en de raad waren toen bijna unaniem positief over de uitslag van de stemming, over de begroting. Een jaar later. We tekenen 8 november 2018. De donkere wolken zijn deels terug en letterlijk was dat al op 11 oktober. Dat laatste feit is misschien verleden tijd. Financieel gezien speelt dat waarschijnlijk nog wel in de toekomst en heeft TUF wel degelijk invloed geoogst bij de uiteindelijke stemming over de begroting voor 2019 en verder. Ook de uit de pan rijzende kosten voor de jeugdzorg en de onzekerheid hoe dit betaald moet gaan worden baart niet enkel de oppositie zorgen, maar de onzekerheid was het grootst bij de oppositiepartijen en heeft óók meegespeeld bij de stemming. Toch : De begroting is vastgesteld en is gewoon sluitend. De stemverhouding was méér dan duidelijk. De gehele oppositie stemde tegen en de coalitiepartijen stemde voor.

Blog image


Volledige teksten

Dongenhomespot.nl wil net als voorgaande jaren, naast verslaggeving, de volledige teksten van de pleidooien dienaangaande van de in de raad vertegenwoordigde politieke partijen publiceren. Deze partijen gaven gehoor aan onze uitnodiging De Ouderen partij Dongen zal de tekst nog insturen


D66 :


VVD : CDA VPD :PvdA: OPD : Volgt zsm