POLITIEK IN DONGEN

Huisvesting arbeidsmigranten in oud-broederhuis Glorieux blijft de raad en buurtbewoners bezighouden.BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Fri, June 28, 2019 11:03:11

Indrukwekkend inspreek -betoog


Huisvesting arbeidsmigranten in oud-broederhuis Glorieux blijft de raad en buurtbewoners bezighouden.

Dongen, 28 juni 2019. "…....en daarom vraag ik jullie te luisteren. Luisteren is iets anders dan horen..." Emotioneel en met veel drama in de stem met ook spreekwoordelijke stilten tussen de zinnen deed buurtbewoner Germaine Portier haar betoog vlak voor de behandeling van het raadsagendapunt over het huisvesten van in totaal 100 arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux. In haar betoog klonk ook woede door en onbegrip. Gedecideerd . Zij legde de nadruk op vooral de slechte communicatie rondom het hele gebeuren. Vooral in deze fase van besluiten en beslissingen is een goede communicatie met met name de buurt belangrijk ,maar is die verre van voldoende aldus de spreekster. Portiers maakte nogmaals duidelijk dat de buurt geen arbeidsmigranten wil ,maar een definitieve invulling van het gebouw. Met de precisie van de draad in de naald haalde ze uit met feiten die die haar gelijk moesten ondersteunen. De spreekster gaf in haar betoog ook een veeg uit de pan aan de Ouderen Partij Dongen ,die het volgens haar toch een prima idee zou moeten vinden dat er een definitieve invulling zou komen voor het gebouw. Bijvoorbeeld huisvesting voor ouderen. Maar die partij zweeg ook nu. Tegen zoveel verbaal betoog bleek de raad nauwelijks opgewassen. André Vonk van het CDA ging als eerste in op haar betoog en ging daarmee verder tijdens de behandeling van de raadinformatiebrief handelend over de huisvesting in Glorieux .

Blog image

De partijen D66 en CDA mopperden, de Dongense VVD kwam nogmaals met het standpunt dat maximaal 50 arbeidsmigranten in deze buurt ook echt het maximum zou moeten zijn en verantwoordelijk wethouder van Beers suste.”Er is nog niets definitiefs besloten “.Volgens de wethouder moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd en besloten worden die toe te kennen. Het idee om de beoogde arbeidsmigranten te huisvesten in buitengebieden zoals bij de anderen aangewezen locaties gebeurt, past volgens van Beers niet in het beleid van de gemeente. Alleen agrarische bedrijven gaan daar mensen huisvesten. Beloftes en voorwaarden passeerden weer én duidelijk de revue. Voorlopig is er weer hout van het vuur gehaald in deze kwestie, maar het is daarmee een smeulend vuurtje gebleven. De protesten van buurtbewoners zijn nog niet achter de rug. Wat wel helpt is een eerlijke discussie en transparantie voor alle betrokkenen. Praten helpt. Dat werd dan ook beloofd. Ook voorwaarden en mogelijkheden worden aangescherpt.Wethouder financiën René Jansen kijkt niet per se door pikdonkere bril.BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Fri, June 14, 2019 17:12:19

'We zijn al aan de slag met de voorgenomen uitdagingen'

Wethouder financiën René Jansen kijkt niet per se door pikdonkere bril.

Blog image

Dongen, 14 juni 2019. Het college begint bij de presentatie vandaag van de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad met de veelzeggende volzin “ Voor u ligt de Jaarrekening 2018. Belangrijkste conclusie: Onze financiële huishouding staat onder grote druk.” . Ondanks die bepaald niet echt opbeurende conclusie is wethouder René Jansen optimistisch. Deze ochtend werd de jaarrekening 2018 samen met de kadernota 2020 ook toegelicht en aangeboden aan de lokale en regionale pers. Voor de burger is het nu al vrij duidelijk en bijna zeker : De OZB gaat behalve met het indexeringscijfer ook percentueel omhoog. Daarbij zal het percentage voor bedrijfsgebouwen hoger liggen in verhouding tot de woningen. De raad moet daar nog een (bindende) uitspraak over doen. Vindt de raad dat dat niet kan , gezien ook het bestuursakkoord dat de coalitiepartijen nog bindt ,moet de raad het geld elders zoeken en vinden. Het zijn dus politieke keuzen die gemaakt moeten worden. De raad zal die verantwoordelijkheid zwaar moeten laten wegen. De wethouder wees er overigs op dat ondanks de afspraken in het bestuursakkoord , in datzelfde akkoord een oplossingsrichting voorgesteld wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de OZB. Openbreken van het coalitieakkoord is dus niet uitgesloten.

Volgens wethouder Jansen is terugkomen op het besluit de hondenbelasting af te bouwen niet in het geding. Dongen sluit 2018 af met een tekort van per saldo € 1,4 miljoen. Volgens Jansen zij er reeds maatregelen genomen, door de reserve van de gemeentekas aan te spreken tot een bedrag van ruim € 2.0 miljoen. Volgens een financieel deskundige die deze krant sprak, zit daar een behoorlijk financieel risico.

Ondanks de niet rooskleurige financiële positie van de gemeente Dongen is volgens wethouder Jansen niet besloten om 'botweg' te bezuinigen. De wethouder spreekt liever over 'ombuigingen' . “We houden rekening met het DNA van Dongen ; we willen dat op peil houden en de belangrijkste pijlers waarop Dongen drijft zeker overeind houden”. Dongen wil daarvoor de juist vandaag openbaar gemaakte visies ( zie elders in de krant) gebruiken om de voornemens kracht bij te zetten. De visies ,die de lezer elders in deze krant terugvindt, zijn het resultaat van intensieve gesprekken en zienswijzen van Dongense instanties en burgers. De raad behandeld de jaarrekening 2018 samen met de kadernota 2020 op 20 en 27 juni opiniërend en op 4 juli neemt de raad de besluiten naar aanleiding van de collegevoorstellen

Service van de krant :
Oordeel zelf :

Jaarrekening 2018 gemeente Dongen

Kadernota 2020 gemeente Dongen