POLITIEK IN DONGEN

Rustige raadsvergadering vooral informatief.BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Fri, April 20, 2018 14:00:57

Rustige raadsvergadering vooral informatief.
Blog image

Dongen, 20 april 2018. Een typische eigenlijk 'eerste vergadering' gisteren in de rij voor een vierjarige periode van de nieuwe raad , was vooral informatief. Partijen tastten elkaar wat af en probeerden zich vooral al voorzichtig te profileren. Dat laatste bleek vooral uit de rondvraag , waar een groot aantal raadsleden gebruik van maakten. Het was een opvallend korte vergadering met voornamelijk hamerstukken in het besluitvormende gedeelte. In een behoorlijk tempo besloot de raad akkoord te gaan met het voorstel tot het benoemen van leden voor de geloofsbrievencommissie, het benoemen van de heer Pieter Brooijmans (VVD)als waarnemend raadsvoorzitter , het ontslagverzoek van griffier W.Vulto die binnen de gemeente een andere baan gaat vervullen en er werd akkoord gegeven voor het instellen van een selectiecommissie bij sollicitatiegesprekken voor het benoemen van een nieuwe griffier voor de raad .

Beljaart

Alhoewel het heuse koppijndossier de Beljaart voor wat betreft wethouder Ad van Beek als een vast agendapunt in de raadsvergaderingen kan worden geschrapt is een gedeelte van de raad een andere mening toegedaan .Zeker nu enkele bewoners hebben besloten juridische stappen te willen ondernemen of al hebben genomen tegen het uiteindelijke resultaat van de voornamelijk gemeentelijke oplosgerichte inbreng ten aanzien van de energieproblematiek in de wijk. Van Beek gaf dat ook toe ; 'sommige bewoners gaan met de volgens de wethouder opgeloste zaken niet akkoord'. Het CDA bij monde van André Vonk en Martin Montens (PvdA ) plaatsten hierbij toch enkele kanttekeningen . Volgens de twee had de in oprichting zijnde geschillencommissie er al veel eerder kunnen en moeten zijn. Ze vinden dat de volgorde in juridische zin nu verre van ideaal is . De wethouder gaf dat ook toe ,maar wees er op dat de commissie zelf haar tempo van samenstellen en handelen bepalen. Er is volgens van Beek zo'n kleine ton gereserveerd om eventuele schadeclaims te kunnen betalen. Dat vooralsnog ruim ingeschatte bedrag kan worden gehaald uit de bijna 4 ton aan ' oplossingsgeld 'dat nu niet gebruikt gaat worden.

De Entree

Tonny Dijck ( PvdA) wilde van wethouder Piet Panis weten of de beloofde evaluatie over het functioneren van de 'de Entree' in de pijplijn zit. De volledige rapportage van het in december 2017 gestarte sociaal loket aan de Hoge Ham komt er aan volgens de wethouder. Omdat ten behoeven van die evaluatie cijfers van diverse aard worden bijgehouden kon de wethouder al wel wat actuele cijfers geven. Zo is de Entree vanaf de startdatum al 770 maal bezocht ( ongeveer 240 maal per maand) waarbij opvalt dat de avondopenstelling minimaal werd bezocht. Er is actueel aan de dag al 1867 maal getelefoneerd met het loket , wat volgens Panis neer komt op gemiddeld 600 telefonische gesprekken per maand . Wethouder Panis wist te vertellen dat de bekendheid van het separaat in de Entree te behandelen van meest Wmo- gerelateerde onderwerpen, daar plaats vindt , algemeen is. Mensen weten het adres te vinden via onder meer de lokale media en de voorlichting van de gemeente . Ongeveer 95 % vindt dat er goed ,snel en serieus geholpen wordt.

Cammeleur

Opnieuw zei wethouder van Beek dat de officiële opening van het gebouw in het eerste weekend van september geen gevaar loopt. Er zijn goede afspraken gemaakt met de hoofdaannemer en er is afgesproken dat de afwerking en opleveringsdatum van het gebouw voor gaan op eventueel nu al te verwachte claims over de uiteindelijke afwerking van ruimten en omgeving.” De verantwoordelijkheden voor bouwkundige - en andere zaken liggen dus nu daar waar ze thuishoren “aldus van Beek, die er aan toevoegde dat de geëiste en afgesproken kwaliteit bij uiteindelijke oplevering van de Cammeleur voorop blijft staan.

Blog image

Tonny Dijck wilde weten of wethouder Panis op de hoogte is van het verschijnen van het actieplan van minister Hugo de Jonge over het al veelbesproken feit van eenzaamheid in Nederland bij vooral ouderen. De Wethouder was er van de hoogte en merkte op dat met name in Dongen heel veel wordt gedaan door heel wat organisaties het terrein van dit probleem. Met name noemde de wethouder SWOD, bejaardenwerk s Gravenmoer en KBO . Hij noemde het ( landelijke) plan 'een goede voorzet.

Op vragen van Colinda Blouse ( VPD) antwoordde wethouder van Beers dat in Dongen het landelijk beleid wordt gevolgd dat van toepassing is op het plaatsten en aanbrengen van hoogspanningsmasten en bedrading , om de in het nieuws gekomen vermeende verband met deze installaties en het ontstaan van vormen van kinderkanker zo klein mogelijk te laten zijn. Ze merkte hierbij op dat bij de aanleg van het nieuwe hoogspanningsvervangtraject in Brabant de aanwezige installaties nabij de Beljaart straks worden verwijderd.

TUF kunstgras

Martin Montens ( PvdA) vindt de omgeving en de aanblik op het terrein van het kunstgrasverwerkende bedrijf op Tichtelrijt nog steeds de spuigaten uitlopen . Volgens het raadslid lapt het bedrijf de aanmaningen om orde op zaken te stellen aan haar laars. Burgemeester Starmans zegt de zaak op de voet te volgen. Er is volgens haar onlangs 500 vervuild zand overgebracht naar een bedrijf in Molenschot om daar gezift te worden.De burgemeester kondigde opnieuw verregaande maatregelen aan. Zo is de gemeente bestuursrechtelijk maatregelen aan het voorbereiden waarbij de opties bij het bedrijf bekend zijn.“We zitten er echt bovenop “aldus burgemeester Starmans, die daarmee een aantal troeven achter de hand scheen te houden.

Dongen krijgt een voortzetting van coalitie bestaande uit Volkspartij Dongen, Partij van de Arbeid en Dongense VVDBERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Thu, April 12, 2018 21:45:19

Dongen krijgt een voortzetting van coalitie bestaande uit Volkspartij Dongen, Partij van de Arbeid en Dongense VVD

UPDATE In Dongen verandert er niets. De Volkspartij Dongen , de Partij van de Arbeid en de Dongense VVD zullen de basis vormen voor de coalitie die de komende vier jaren gaat ' regeren' in ons dorp. Dat is het uiteindelijke resultaat van de korte informatieperiode die het tweetal Yvo Kortmann en Joost van Huijgevoort als informateur aanbevelen. De grootste partij in Dongen de Volkspartij Dongen , gaat de aanbevelingen die als conclusie is getrokken uit het uitvoerige rapportage die de raad werd gepresenteerd , met de hulp van dezelfde heren , maar nu als formateurs implementeren. Het voorstel daartoe werd donderdag door de raad aangenomen. Het CDA diende in overleg met nieuwkomer D66 nog een amendement in om een gedeelte van het verslag uit het raadsbesluit te halen. Het betreft volgens de informateurs hier een op persoonlijke titel bijgevoegde 'matrix' waarin diverse onderwerpen zoals die in de verkiezingsprogramma van de diverse partijen genoemde overeenkomsten op politiek gebied worden belicht. Vanuit die redenering maakte technisch gesproken dit gedeelte daardoor geen wezenlijk deel uit van het raadsbesluit en kon de matrix in feite dus ook vervallen .

Blog image

De kersverse nieuwe fractievoorzitter van het CDA Annemarie van Eenennaam , kreeg met haar verzoek de matrix ** te verwijderen de handen van de meerderheid niet op elkaar. Enkel D66 steunde het door die partij ook mede ingebrachte amendement. Het CDA stemde uiteindelijk tegen het raadsvoorstel. In de daaraan voorafgaande stemverklaring wees Eenennaam op de mogelijkheid dat de bijlage een eigen leven kan gaan leiden en aldus verwarring voor de burger teweeg kan brengen .D66 was die mening grotendeels ook toegedaan en klaagde bovendien over een te kort tijdsbestek waarin de raad tot stemming moest overgaan. De raad begon hiermee met een ferm stukje verbaal 'vuurwerk'

De Ouderenpartij Dongen heeft in dit eerste gesprek in de vorm van een stemverklaring aangegeven dat zij vooralsnog, gezien ook de eisen dan wel voorwaarden van de VolksPartij Dongen, zich op de achtergrond te houden bij de uiteindelijke formatiebesprekingen en even op de reservebank zal plaatsnemen. “Wij hebben niet aangegeven dat wij niet in een coalitie zouden willen, maar we hebben aangegeven dat we de uitslag op een realistische manier wilden interpreteren “ Aldus de heer Jan Kennekens. De heren Yvo Kortmann en Joost van Huijgevoort zijn nu officiële formateurs van een nieuwe coalitie waarbij uitgegaan wordt van een samengaan van Volkspartij Dongen ,de Dongense VVD en de Partij van de Arbeid . Er komen in Dongen ook dit maal drie wethouders ,waarmee ook de burgemeester een aantal posten in haar portefeuille zal krijgen. Hoe de verdeling van taken er precies uit gaat zien is onderwerp van de komende besprekingen tussen de formateurs en onder andere de kandidaat wethouders en burgemeester Marina Starmans .Typisch dat de formateurs bij het verdelen van verantwoordelijkheden nog wel wat beertjes op de weg zien. Bekend is dat Bea van Beers ( PvdA) , Rolf Vullings ( VVD) en René Jansen ( VPD) zich kandidaat hebben gesteld voor een wethouderspost


** de door het CDA gewraakte matrix .Klik of tik op logo