POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD houdt vinger aan de pols | Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

EIGEN BERICHTGEVING VVDPosted by internetkrant Thu, February 01, 2018 10:46:39

Dongense VVD houdt vinger aan de pols

Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

De gemeenteraad van Dongen heeft de uitgangspunten voor het huisvesten van arbeidsmigranten besproken. De Dongense VVD stelt dat arbeidsmigranten welkom zijn. Zij dragen bij aan de economische ontwikkeling van Dongen en onze omgeving. Zorgen voor goede huisvesting is een belangrijk aandachtspunt.Rol werkgevers

Naar de mening van de Dongense VVD zijn vooral de werkgevers en de uitzendbureaus de eerste verantwoordelijken voor het realiseren van goede woonruimte. Het agrarisch bedrijfsleven wil hierin zijn verantwoording nemen. Diverse insprekers uit het buitengebied hebben ervoor gepleit om tijdelijke woonruimte rondom de agrarische bedrijven mogelijk te maken. Wij zijn daar voorstander van. Arbeidsmigranten kunnen voor korte tijd prima in hun werkomgeving wonen.

Draagvlak in de dorpen

Bij de behandeling in de gemeenteraad heeft de Dongense VVD aandacht gevraagd voor de druk op de woningmarkt voor sociale huur. Als er meer woningen beschikbaar moeten worden gesteld aan arbeidmigranten lopen we het risico dat de bestaande doelgroep langer moet wachten. Het standpunt van de Dongense VVD is: bouw meer sociale huurwoningen om de Dongenaren niet in de knel te laten komen.

Wij zijn geen voorstander van locaties waar arbeidsmigranten in grotere groepen worden gehuisvest. In onze kleine dorpskernen past dit niet. We willen een goed evenwicht en een goede mix van bewoning in de wijken.

Een belangrijk aandachtspunt is draagvlak in de omgeving. Als we het goed regelen, kunnen wij op een goede manier onze arbeidmigranten huisvesten.

Pieter Brooijmans,

Lijsttrekker Dongense VVD.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post720

Behandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN DE DONGENSE VVD

EIGEN BERICHTGEVING VVDPosted by internetkrant Fri, November 03, 2017 09:56:56

Behandeling programmabegroting 2018 |

DE INBRENG VAN DE DONGENSE VVD

2 november 2018

Voorzitter,

De nieuwe opzet van de programmabegroting is wat ons betreft geslaagd. Het is een goed leesbaar document.De ambities zijn duidelijk toegelicht; er wordt aangegeven wat de exacte plannen zijn en welk budget we eraan willen besteden.Goede communicatie is een belangrijke thema binnen ons dorWij constateren, dat de gemeente Dongen haar uiterste best doet om voor haar inwoners transparant en duidelijk over te komen.

De fractie Dongense VVD deelt een compliment uit aan het college en het team financiën voor het resultaat van deze begroting.De wijze waarop de gemeenteraad ook is meegenomen in dit veranderingsproces verdient een pluim.

Dit is de laatste begroting van dit college en deze raad. Het coalitieakkoord is nagenoeg geheel uitgevoerd. Het laatste wapenfeit is de verenigingshal. Wij vinden het een prestatie dat voor €15.000 de pilot kan worden gerealiseerd.

Alle signalen staan op groen en daar zijn wij trots op!
Alle geplande doelen zijn nagenoeg bereikt én uitgevoerd.

Het is goed leven in Dongen.

De werkloosheid daalt sterk en ligt ruim 5% onder het landelijk gemiddelde.
In 2018 wordt verder gewerkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.Een interessante en aantrekkelijke omgeving, waarin ondernemers worden gefaciliteerd in mogelijkheden, vormt hiervoor de basis.In Dongen spelen we zo veel mogelijk in op de behoeften van de ondernemers.

Ons doel is: iedereen aan het werk

Met Dongen Onderneemt! zoeken we de samenwerking met Dongen Werkt en de Leerloods. Op deze manier bereiken we participatie voor iedereen die daaraan wil meewerken.

De nieuwbouw van woningen is de laatste jaren verdubbeld.

Onze ambitie is vraag en aanbod beter in balans te brengen. Daar moeten we stevig aan werken. Voor de fractie Dongense VVD is het bouwen van woningen in de koopsector belangrijk, maar zeker ook voor huurwoningen.

Er is naar onze mening te weinig aandacht voor de zeer gewenste klasse middeldure en dure huur in Dongen. Dat betreft vooral het centrum. Het voelt als een gemiste kans dat we dit niet gaan realiseren in plan de Hoogt.

In Dongen hebben wij afgesproken, dat de verhouding bouw van goedkoop - middelduur en - dure woningen 35-35-30 is.

Wij stellen voor deze ambitie ook in de huursector te realiseren, en het college deze opdracht mee te geven. De uitgezette beleidslijn van samenwerking in de regio wordt goed opgepakt. Het is een goede strategie om door samenwerking als relatief kleine gemeente toch professioneel en ook zelfstandig te blijven.Met gezamenlijke inkoop == WMO, doelgroepenvervoer, jeugd , maar ook bijvoorbeeld ICT== behouden we de specialismen en de service aan de inwoners van Dongen.

Voor onze partij blijft aandacht voor veiligheid nauw verbonden met leefbaarheid.

De laatste jaren is extra ingezet op het terugdringen van inbraken en diefstallen.Het melden van onveilige situaties moet blijvend gestimuleerd worden.Het veiligheidsgevoel is over het algemeen goed, maar blijft kwetsbaar.

Toezicht in het buitengebied moet meer aandacht hebben. Drugoverlast komt maar al te vaak voor. Het is de laatste tijd onrustig geweest in park Vredeoord. En eerder hebben wij erop aangedrongen meer te handhaven bij het overtreden van eenrichtingverkeer. Wij steunen dan ook de burgemeester bij het fors aanpakken van overlast en criminaliteit. De inzet van de BOA is hierbij noodzaak. Wij doen de suggestie om de BOA capaciteit uit te breiden om deze taken beter te kunnen uitvoeren.

Voorzitter,


Alle financiële signalen staan op groen.

Er ligt voor ons een langjarig sluitende begroting met daarin verwerkt een groot aantal ambities.In deze coalitieperiode is hard gewerkt om de financiële huishouding goed op orde te houden.Bij de start van deze coalitie hebben we grote financiële problemen ondervonden met de waardering van het grondbedrijf, en de oplopende rekeningen voor de WKO problematiek in de Beljaart.De algemene reserve staat weer op een goed niveau van ruim €10 miljoen.

De financiële risico's zijn relatief klein.

Er is een zeer solide financiële positie waarbij het weerstandsvermogen op het niveau ‘uitstekend’ (2,45) staat.Positief is de momenteel de zeer lage rente. Een groot deel van onze leningen zijn voor langere tijd voor een aantrekkelijke rente vastgelegd. Mocht er zich een rentestijging voordoen, dan is het effect daarvan op de begroting relatief gering.En niet onbelangrijk; de belastingen gaan in 2018 met slechts 1% omhoog. Dat is minder dan de huidige inflatie. Daarmee wordt invulling gegeven aan het beperken van lasten voor de burgers.

De woonlasten in Dongen liggen in zijn totaliteit lager dan in vergelijkbare gemeenten. Dat geldt echter niet voor de heffingen riolering en afvalstoffen, welke hiervan onderdeel uitmaken. Deze tarieven zijn in Dongen relatief ongunstig

De fractie Dongense VVD wil onderzoeken wat de redenen zijn voor het verschil.

Wij willen mogelijkheden bezien of deze tarieven op termijn naar beneden kunnen worden bijgesteld.

Er gebeurt veel in Dongen, we staan zeker niet stil.

In de voorliggende begroting zijn veel investeringen opgenomen voor activiteiten welke inmiddels op de planning staan of in uitvoering zijn.

In de eerste plaats de nieuwe Cammeleur die komend voorjaar wordt geopend.

Voor wegenonderhoud is jaarlijks €150.000 extra geld gereserveerd. Voor verkeer is geld gereserveerd voor plannen aan de Vaartweg, ’s Gravenmoer, Dongedal, en niet te vergeten de nieuwe weg van Dongen naar Oosterhout.

Enkele weken geleden hebben wij een besluit genomen over het lange termijnplan voor onderwijshuisvesting.

De basischolen St. Agnes en Heilighart en het Cambreurcollege worden als eerste aangepakt.

Het onderwijs in Dongen komt hierdoor nog meer op de kaart waardoor de scholen nog meer werk kunnen maken van eigentijds onderwijs.De centrumaanpak zal de komende jaren worden afgerond. Wij zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling van park Vreedeoord, de parel van het centrum. Ook in de openbare ruimtes wordt geïnvesteerd.

Tichelrijt wordt verder opgeknapt.

Voor vernieuwing en aanpassing van de openbare verlichting wordt ook extra geld uitgetrokken.

Met de opening van ‘De Entree’ aan de Hoge Ham wordt de weg naar sociaal en maatschappelijke zorg voor de mensen die het nodig hebben verkleind. De service en de snelheid in de behandeling moet beter worden.

De Dongense VVD heeft hierbij positieve verwachtingen. Wij willen graag dat deze nieuwe aanpak doelmatig is en resultaten worden getoetst. Daarom is een 0-meting essentieel. Wij zullen dit zeker op de voet volgen.

Duurzaamheid heeft voor de Dongense VVD een hoge prioriteit.

Afval is grondstof, hergebruik van materialen en groen is ons uitgangspunt.

Wij zijn positief over het initiatief van het college om het omgekeerd inzamelen te willen onderzoeken: het idee is dat we ‘grondstoffen’ gaan ophalen, en grijs afval zelf wegbrengen. Wij wachten al wat langer op de uitvoering van het toegangssysteem voor de Coolhof. Wanneer wordt dit opgeleverd?

Dongen dient meer haast te maken met het verlagen van de CO2 print van onze gemeente. Onze fractie wil dat er in Dongen een plan van aanpak komt om aan te sluiten bij de afspraken welke Nederland in Parijs heeft gemaakt over de reductie van de CO2 uitstoot. Wij verwachten plannen voor verdere energiebesparing en gebruik van groene grondstoffen en energie. Een ‘zonneweide’ op Tichelrijt is misschien een interessante optie, maar wij zouden eigenlijk meer willen inzetten op het benutten van daken. Wat is de stand van zaken rondom dit project?

Voorzitter,

Het mag duidelijk zijn; de Dongense VVD is positief over de begroting.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van de andere fracties.

Pieter Brooijmans,

Fractievoorzitter Dongense VVD.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post694
Next »