POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Behandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

EIGEN BERICHTGEVING PvdAPosted by internetkrant Fri, November 03, 2017 10:13:45

Behandeling programmabegroting 2018 |

DE INBRENG VAN DE PARTIJ VA DE ARBEID


Voorzitter,

We bespreken vanavond de Programmabegroting 2018. De laatste begroting van deze raadsperiode. En voorzitter, ik sta hier met een trots gevoel. Want toen we bijna vier jaar geleden begonnen aan deze coalitieperiode, was de financiële positie van de gemeente Dongen heel anders dan nu het geval is. En de financiële vooruitzichten waren ook niet zo rooskleurig als ze nu zijn. Met een weerstandsvermogen van 2,4, wat uitstekend is, en een met 3 miljoen hogere algemene reserve dan toen we startten, mogen we tevreden zijn. En laten we niet vergeten dat we in de afgelopen jaren ook zeker niet stilgezeten hebben. Vrijwel alle ambities uit het coalitieakkoord zijn inmiddels gerealiseerd. De verenigingshal kan wat de PvdA betreft nu ook van start, nu de initiatiefgroep een locatie heeft gevonden voor deze pilot.

De PvdA wil complimenten overbrengen voor de opzet van deze begroting. Voor het eerst is deze ingedeeld op basis van de vijf pijlers die zijn benoemd in de toekomstvisie. Overzichtelijk en leesbaar.

De pijlers Dongen Leeft en Dongen Zorgt wil ik er namens de PvdA uitlichten.

Dongen Leeft
Laat ik beginnen met het verkeersplan ’s Gravenmoer. Een mooi voorbeeld van burgerinitiatief. De PvdA heeft dit punt op de agenda van de gemeenteraad gezet en gehouden. We zijn dan ook enorm blij dat een werkgroep van bewoners en belanghebbenden aan de slag kan om het plan uit te werken voor een nieuwe en verbeterde uitstraling voor de hoofdwegen in het dorp. En dat in 2018 met de uitvoering daadwerkelijk gestart kan worden.

De afgelopen jaren zijn, stap voor stap, delen van het centrum in Dongen opnieuw ingericht. De mogelijkmaker en de rol die de gemeente vervult, werpt haar vruchten al af. We zien het centrum veranderen. De PvdA is tevreden met het resultaat tot zover en kijkt uit naar de stappen die in 2018 gezet worden.

De nieuwe Cammeleur wordt in 2018 opgeleverd en in gebruik genomen door de vier samenwerkende organisaties. De PvdA heeft in het verleden een motie ingediend om een Zoen&Zoef-strook te realiseren bij de nieuwe Cammeleur. We zijn blij dat deze nog op het vizier staat en in 2018 gerealiseerd wordt, zodat het eenvoudig wordt om kinderen en volwassenen dichtbij de ingang af te zetten en op te halen. De PvdA is benieuwd of er ook gedacht is aan oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen nabij De Cammeleur? De PvdA wil dit punt ook aangrijpen om aandacht te vragen voor een goede fietsenstalling aan de Mgr. Schaepmanlaan. Zeker met het verdwijnen van de bibliotheek daar en een andere invulling van die plek in de toekomst. Nu nog worden er dagelijks tientallen fietsen voor de bibliotheek gestald. De PvdA zou graag nu al anticiperen op een nieuwe situatie met een degelijke en moderne fietsenstalling aan de Mgr. Schaepmanlaan. We zijn benieuwd of die mening wordt gedeeld.

Mooi om verschillende activiteiten en initiatieven te zien, zoals de verduurzaming van bedrijventerrein De Wildert, de regionale deal “op weg naar energie neutrale woningen in Hart van Brabant” en het Lokaal Energieakkoord Dongen (LEAD). Ook met de realisatie van Nul op de meter woningen, zowel vanuit duurzaamheidsoptiek als het terugdringen van de woonlasten. Een mooi initiatief van Casade in de Beljaart dus! Goed dat er een reserve duurzaamheid te waarde van € 176.000 gecreëerd wordt voor toekomstige initiatieven op het gebied van energie.

De PvdA blijft graag bouwen aan een gemeente waar iedereen kan wonen, zoals de ruim 100 sociale huurwoningen die zijn én worden toegevoegd, herbestemmen van panden tot woningen voor senioren (bv huis witte paters), nieuwe woningen die geschikt zijn voor zorg aan huis (bv Maria oord) én het recent aangekondige CPO project in de Beljaart. We kijken uit naar de uitwerking van de Noorderlaan en de Waspikseweg met woonvormen en types die passen bij de toekomst. (bv Tiny houses, flexibel bouwen etc.)

Zonder nu al teveel uit te wijden over de nieuwe N629, wil de PvdA aangeven tevreden te zijn over de gezette stappen voor de nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout, niet alleen voor doorstroming en bereikbaarheid van ons dorp, maar ook voor de mindere belasting van onze wijken. Daarbij zijn we tevreden over de landschappelijke uitwerking en we zien nu ook de door de PvdA-fractie gevraagde aandacht voor de flora en fauna in dit gebied terug met een natte eco-zone langs het Wilhelminakanaal. We blijven de ontwikkelingen ook in 2018 volgen.

Dongen zorgt
We lezen in de intro van dit onderdeel dat het uitgangspunt is dat de gemeente de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en de ondersteuning door de omgeving centraal stelt. De PvdA wil aandacht vragen voor het feit dat dit zeker niet altijd een vanzelfsprekendheid is. En we vinden het dan ook van groot belang dat hier voldoende aandacht voor is. Ook een punt van zorg vindt de PvdA dat bedragen die vanuit het rijk naar Dongen komen, niet meer mogen worden gelabeld en er straks dus één grote pot is. Wij willen ervoor waken dat geld bedoeld voor zorg, niet besteed wordt aan de spreekwoordelijke lantaarnpalen en maken ons er hard voor dat in de komende raadsperiode ruime middelen beschikbaar zijn voor onze inwoners die ondersteuning of zorg nodig hebben.

Inrichten van een kindvolgsysteem als monitoringsinstrument om alle kinderen in beeld te krijgen en te houden vindt de PvdA een goede zaak. Wel vragen we aandacht voor kinderen die niet in Dongen naar school gaan. Er moet indien nodig een goede uitwisseling van gegevens en signalen zijn vanuit scholen van buiten Dongen. Goed om als antwoord op onze technische vraag te lezen dat hiervoor maatwerkafspraken worden gemaakt.

De PvdA kijkt ook erg uit naar de ontwikkeling van de verschillende IKC’s. Goed dat in 2018 wordt gestart met de bouw van de Agnesschool en realisatie van een dorpsplein in Dongen Vaart. Ook het Cambreur College wordt een unieke en belangrijke voorziening. Van scholen met schoolpleinen, maak ik even een bruggetje naar andere speeltuinen in onze gemeente. Wat de PvdA zag dat het budget voor speelvoorzieningen gelijk is gebleven aan dat van voorgaande jaren. Er is daarmee geen ruimte opgenomen voor extra maatregelen, dat vindt de PvdA erg jammer, omdat de speeltuinen wat de PvdA betreft wat extra onderhoud verdienen en ze er, ook door vernielingen, niet altijd goed bij staan.

De Entree, opent eind 2017 de deuren en moet een zo laagdrempelig mogelijke voorziening zijn. Vanuit die locatie wordt in 2018 de dienstverlening van gemeente met haar ketenpartners verder doorontwikkeld. De PvdA gaat de begeleiding en ondersteuning van onze inwoners nauwlettend volgen en we willen hier met regelmaat over geïnformeerd worden. Al een aantal jaar vraagt de PvdA naar een sociale kaart. We hebben begrepen dat deze er niet komt. Althans er komt in het kader van de Entree een bewaarkaart die huis-aan-huis verspreid wordt en er komt een website voor de Entree. En dat vinden wij een punt van zorg. Recent spraken wij met de SWOD en ook zij wezen ons erop dat er nog steeds een grote doelgroep is, vooral ouderen, die informatie niet online tot zich kan nemen. En een bewaarkaart met informatie over de Entree is goed, maar dat is wat anders dan alle informatie fysiek snel bij de hand hebben. Ook in het algemeen geldt wat de PvdA betreft, dat Dongenaren de weg naar de Entree niet alleen moeten hoeven kunnen vinden, medewerkers moeten er ook op uit om de mensen te bereiken.

Armoede, ook een enorm belangrijk thema voor de PvdA. We zijn blij dat we vorige week hoorden dat voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum, er dit jaar, nog voor Kerst, een extraatje komt vanuit de Kleinsma-gelden. En de PvdA vindt het goed dat dat er op basis van een motie, op initiatief van de PvdA, het project Fix Up Your Life in onze gemeente ingezet wordt. Trainingen voor mensen tussen de 18 en 27 jaar om schulden aan te pakken. Zodat jongeren niet op achterstand komen te staan. We zijn benieuwd naar de resultaten die Fix Up Your Life opleveren in 2018. De PvdA kijkt uit naar de armoedeconferentie met verschillende partners die een rol hebben op het gebied van armoede. Want dit thema is een zorgpunt voor onze partij.

Voorzitter, de PvdA heeft een aantal aandachtspunten meegegeven, maar in de grote lijn kan ik u citeren. Want deze begroting vormt inderdaad een goede basis voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om ten dienste van onze inwoners, ondernemers en verenigingen door te gaan met bouwen aan een zelfstandige toekomst van de gemeente Dongen.

Dank u wel.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post696

PvdA Dongen zet vluchtelingenopvang graag opnieuw op de agenda

EIGEN BERICHTGEVING PvdAPosted by internetkrant Fri, April 01, 2016 09:48:28

PvdA Dongen zet vluchtelingenopvang graag opnieuw op de agenda

Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen , Dongen - vaart , 1 april 2016. De Commissaris van de Koning van Brabant lanceerde vandaag een plan met een taakstelling voor de opvang van vluchtelingen, ook voor Dongen. De PvdA Dongen vindt dit zo belangrijk, dat we het verzoek indienen bij de gemeenteraad om dit onderwerp als apart agendapunt op te nemen bij de gemeenteraadsvergadering.


Al in september 2015 diende de PvdA een motie in om het college de opdracht te geven om in contact te treden met het COA en te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is dat geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers én deze locaties vervolgens ook daadwerkelijk actief aan te bieden. Helaas kreeg deze motie van geen enkele partij steun. De rest van de gemeenteraad vond dat de gemeente zich al genoeg inspande. Begin oktober kwam vanuit de gemeente het bericht dat Dongen wil bijdragen aan de opvang van vluchtelingen, met name door hulp aan te bieden om voldoende crisisopvang in de regio te realiseren. Herhaaldelijk vroeg de PvdA in de gemeenteraad hoe intensief er contact was met het COA en in hoeverre Dongen daadwerkelijk heeft geholpen in regiogemeenten. De gemeente was wel in gesprek, maar helaas bleven concrete acties uit. Het COA was niet op zoek naar ‘kleine’ opvanglocaties en gemeenten in de regio hadden de hulp van Dongen niet gevraagd. De PvdA vindt dit erg jammer. Er is wat ons betreft een groot verschil tussen als gemeente ‘onderzoeken en in gesprek zijn’ en je als gemeente écht inspannen. We hopen dat door de brief van de Commissaris van de Koning, Dongen nu écht in actie komt.

Samenwerken en meedoen!

In de afgelopen maanden zijn er in Brabant 10.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen in noodopvang en AZC’s gerealiseerd. Door de gestegen instroom en het beëindigen van de tijdelijke opvang op een aantal locaties ontstaat er in de komende maanden een tekort aan opvangcapaciteit van 7200 plaatsen. In het totaal zijn er in 2016 in Noord-Brabant 14.000 plaatsen nodig volgens de hoogste prognoses voor de instroom. De taakstelling van het Rijk wordt met de huidige werkwijze niet gehaald. Dat kan alleen als de gemeenten en de provincie nauw samenwerken en iedereen meedoet. Die dringende oproep doet de Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk, vandaag. Hij constateert dat er ook draagvlak is voor een eigen, Brabantse, aanpak. Er is daarvoor een (sub)regionale aanpak ontwikkeld. De gemeenten moeten voor 15 mei met concrete plannen komen. De Brabantse gemeenten hebben naar rato van de bevolking een taakstelling gekregen voor de opvang van asielzoekers  • Comments(5)//politiek.dongenhomespot.nl/#post494
Next »