POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

VRAGEN EN ANTWOORDEN Verkiezingen Dongen 2018

VERKIEZINGENPosted by internetkrant Thu, February 01, 2018 10:33:45NAAM VRAGENSTELLER : Geert Bisschop

VRAAG AAN : VVD.

Worden de kosten van de nieuwe locatie De Entree, huur, personele kosten etc. ten laste gebracht van de WMO pot? Gaarne een reactie.

Antwoord:Pieter Brooijmans Lijsttrekker Dongense VVD.

Beste Geert,

In Dongen is de WMO goed geregeld en zijn er goede voorzieningen beschikbaar voor hen die dit nodig hebben. De regeling is een zogenaamde ‘open einde regeling’, waarbij dee gemeente Dongen uitvoert wat de gemeenteraad heeft besloten. De uitvoering wordt dus niet beperkt door het in de begroting gereserveerde geld. Als er voor de uitvoering meer nodig is, wordt en meer geld in de begroting vrijgemaakt.Natuurlijk horen de uitvoeringskosten van de WMO ook in de begroting te worden opgenomen. Deze kosten maken ook onderdeel uit van de WMO, en dat hoort ook zo. Maar, dit levert geen beperking op voor de uitvoering van de regelingen.

+++++++++++++++++++++++++++++

NAAM VRAGENSTELLER : Chist Grootzwagers , voorzitter van natuurvereniging' Ken En Geniet '

VRAAG AAN :alle fractievoorzitters

Hoe denken de toekomstige politici over een ecoduct te plaatsen naast de nieuwe verbindingsweg over het kanaal, dit mede ter compensatie van verlies aan natuurgebied bij het Blik en Duiventoren?

Antwoord 1 :

Ik heb geen probleem met een ecoduct,lijkt mij redelijk “simpel”te combineren als je nog moet aanbesteden!

Marius van der Heijden,voorzitter Ouderen partij voor Dongen

Antwoord 2 :

Geachte Heer Grootzwagers, Beste Ken en Geniet,

D66 maakt zich best zorgen over de natuur/biodiversiteit in onze gemeente. Volgens de monitor van TELOS duurzame gemeenten behoort Dongen zelfs tot de slechtste 10% gemeenten in Nederland op het ecologisch kapitaal.Dit is een belangrijke reden waarom wij vinden dat de aanleg van meer asfalt in onze gemeente zeer kritisch moet worden bekeken. Voor ons is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat de aanleg van de extra weg de beste oplossing is. We vragen daarvoor ook via de partijlijn aandacht bij Provinciale Staten tijdens de provinciale inpassing procedure. Kiest de provincie alsnog voor meer asfalt in onze gemeente dan vragen wij reeds nu extra aandacht voor natuurontwikkeling. In de huidige asfaltplannen is compensatie wat ons betreft de minimale inspanningsverplichting. Liever nog zien wij een breder plan uitgevoerd worden om meer natuur/biodiversiteit in Dongen te krijgen. Een ecoduct kan daarbinnen een uit te werken idee zijn.

Met vriendelijke groeten, D66 Dongen

Antwoord 3 :

Beste Christ,


Allereerst zijn wij erg gelukkig met voortgang over de aanleg van de nieuwe N629. Voor de reizigers, de bedrijven, maar ook de inwoners van het westelijk deel van Dongen moet er snel een oplossing komen voor de verkeersdruk.

Er liggen gelukkig uitgebreide plannen voor natuurcompensatie voor de aanleg van het nieuwe tracee binnen het plangebied. Daarboven zal bijna €1 miljoen extra worden besteed aan natuurcompensatie in de nabije omgeving, dat betekent natuuruitbreiding. Veel inwoners van Dongen hebben er aan meegedacht hoe we dit het beste kunnen uitvoeren. En mooi dat dit vooral in Dongen zal plaatsvinden.

Op dit moment is er geen ecoduct naast de nieuwe brug voorzien. De nieuwe wegverbinding heeft immers geen invloed op de huidige verbinding tussen noord en zuid van het kanaal. Het zou wel mooi zijn als de provincie hieraan wil meewerken. We hebben dit idee al wel eerder ingebracht, en moeten dus afwachten wat er besloten wordt.

Pieter Brooijmans ,Lijsttrekker Dongense VVD.

Antwoord 4 :

De PvdA heeft zo'n drie jaar geleden al het initiatief genomen om te vragen naar een ecoduct. Wij zijn dus een groot voorstander! Voor de volledigheid heb ik de opinieweergaven van de vergadering van mei 2016 er nog even bij gezocht:
De PvdA zegt dat het huidige tracé zorgt voor veel overlast: het is dus noodzakelijk om een ander tracé aan te leggen. Daarbij heeft de fractie altijd een voorkeur gehad voor Bundeling Zuid, maar met de huidige informatie en alles overziend lijkt Bundeling Noord toch het beste alternatief te zijn. Hiermee wordt de ecologische hoofdstructuur minder geraakt dan bij Bundeling Zuid. Daarnaast zijn de kosten voor aanleg lager. Eerder heeft de fractie gevraagd of de aanleg van een ecoduct een optie is. De fractie wil graag weten of dat nog is onderzocht. De fractie vraagt of bij de aansluiting van het nieuwe tracé ook een goede aansluiting wordt gemaakt op de fietspaden. De fractie gaat er vanuit dat voor omwonenden en ondernemers een passende oplossing wordt geboden. *De wethouder zegt toe de projectleider te wijzen op de mogelijkheid van een ecoduct.


Groeten,
Eline van Boxtel-Pullens
Fractievoorzitter PvdA DongenNAAM VRAGENSTELLER : Geert Bisschop

VRAAG AAN ....: VVD Pieter Brooijmans. Drukt de Wethouder die de WMO in zijn portefeuille heeft ook ten laste van de WMO gelden?


Beste Geert,

Net als jij vindt de Dongense VVD een goede WMO in Dongen erg belangrijk. In mijn antwoord op jouw vorige vraag heb ik dit al toegelicht.Zoals ik nu begrijp, vraag jij je af of de kosten (het salaris?) van de wethouder ook wordt opgeteld bij het WMO budget. De kosten van het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat worden algemeen omgeslagen over alle programma’s. Regelingen moeten immers worden gemaakt, beoordeeld en uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,Pieter Brooijmans Lijsttrekker Dongense VVD.

NAAM VRAGENSTELLER : Christ Grootzwagers

VRAAG AAN...: Alle fractievoorzitters

Hoe denken de toekomstige raadsleden over een 'low budget hotel ' speciaal voor arbeidsmigranten

Antwoord 1

Dag Christ,

Dank voor de vraag. Huisvesting van arbeidsmigranten gaat de komende jaren een uitdaging worden. PRO Dongen kiest ervoor om deze migranten zoveel mogelijk bij de desbetreffende bedrijven te laten huisvesten. Hierdoor wordt o.a. de sociale controle van de werkgever gewaarborgd.


Rob Huijben

Lijsttrekker PRO Dongen

Antwoord 2

Beste Christ,

De Dongense VVD heeft hierover hele duidelijke standpunten. Wij zijn niet voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in onze dorpen. Dat geldt dus ook voor een grootschalig hotel. Dat past niet in de leefomgeving in onze kernen. Voor een uitgebreide mening, kijk op http://www.vvd-dongen.nl/nieuws/.Wij vinden het goed dat tijdelijke huisvesting plaatsvindt in de omgeving van de bedrijven waar ze werken. Meestal is dat de landbouw.

Pieter Brooijmans, fractievoorzitter en lijsttrekker Dongense VVD.

Antwoord 3

De Volkspartij Dongen wil goed geregelde huisvesting van arbeidsmigranten. Als een low budget voorziening voor Dongen aan de orde is, of als daar vraag naar is, willen we eerder voorsorteren op bijvoorbeeld een beveiligde truckparking met goede faciliteiten dan een low budget hotel. Hoewel we de nood in huisvesting van arbeidsmigranten en buitenlandse chauffeurs zien, ziet de VPD liever geen hotels als alternatief voor bijvoorbeeld langdurige bewoning van vakantieparken.


René Jansen , fractievoorzitter en lijsttrekker van de Volkspartij Dongen

Antwoord 4

De PvdA vindt dat als wij een goede economische regio willen zijn, we ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor goede en humane huisvesting van arbeidsmigranten die hier tijdelijk komen werken. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de werkgevers. Wij zien mogelijkheden in de vorm van units bij agrarische bedrijven en in reguliere woningen. De vorm moet passend zijn bij de gemeente Dongen en ook het aantal personen dat op één locatie wordt gehuisvest.Eline van Boxtel-Pullens fractievoorzitter en lijsttrekker Partij van de Arbeid

TERUG NAAR DE VERKIEZINGSSPECIAL : H I E R

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post719

Drie ( lastige) vragen aan het nieuwe raadslid

VERKIEZINGENPosted by internetkrant Thu, February 01, 2018 10:11:35

Drie ( lastige) vragen aan het nieuwe raadslid


Volgorde antwoorden van kandidaat gemeenteraadsleden :

1 ) RENÉ JANSEN - Fractievoorzitter Volkspartij Dongen
2 ) PERRY WENS - Kandidaat gemeenteraadslid Dongense VVD
3 ) ROLF VULLINGS (ook) Kandidaat wethouder voor de Dongense VVD
4 )
BERRY VAN ROSMALEN -Kandidaat gemeenteraadslid voor D66
5 )
ELINE VAN BOXTEL - PULLENS nu fractievoorzitter van PvdA
6 ) DENISE KUNST nummer 2 op de lijst van de Volkspartij Dongen
7 ) PIETER BROOIJMANS nu : Fractievoorzitter van de Dongense VVD
8 ) MAURICE IJPELAAR Fractielid van de Partij van de Arbeid

*) Hoe denk je om te gaan met individuele vragen van burgers / kiezers, die behoorlijk relevant lijken?

1)Ik ben altijd en overal aanspreekbaar. Altijd bereikbaar en dichtbij de inwoners. Individuele vragen worden besproken in de fractie. Vaak komen ze binnen via Praat op Straat, via mail of tijdens één van de vele bijeenkomsten of evenementen die in Dongen worden georganiseerd. Elk signaal nemen we serieus. Meestal wordt eerst navraag gedaan bij de desbetreffende wethouder of ambtenaar, via een technische vraag. Soms een rondvraag of via het vragenhalfuur. Of tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van het desbetreffende raadsvoorstel.Er is altijd een terugkoppeling naar de indiener, wat we met het signaal gedaan hebben, welke actie in gang is gezet en wanneer de indiener een terugkoppeling kan verwachten.

2)Wanneer mensen mij benaderen voor vragen of opheldering te krijgen zal ik deze beantwoorden zowaar ik kan. mocht ik niet direct een antwoord hebben zal ik de contact gegevens noteren en hier op terug komen. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

3) Alle vragen die binnenkomen beantwoord ik naar eer en geweten. Ook als ik de vraag niet weet of niet kan beantwoorden, zal ik dit melden.

4)
Vragen van inwoners bespreken we eerst in de fractie. Is het algemeen belang of individueel belang? Afhankelijk daarvan volgt een antwoord met advies en/of actie.

5) Alle vragen zijn relevant! Bij de PvdA bespreken we alle vragen die bij ons binnenkomen en bepalen dan of we deze behandelen tijdens een gemeenteraadsvergadering of dat we iemand beter rechtstreeks in contact kunnen brengen met bijvoorbeeld het ombudsteam, een ambtenaar of wethouder.

6) Ik denk dat vragen voor en van individuele burgers altijd relevant zijn. Dus zij krijgen een eerlijk en zo goed mogelijk antwoord. Alleen kan ik als raadslid niet alles oplossen of voor elkaar krijgen, dus dat als het niet kan,geef ik dat ook eerlijk aan.
Ook een andere mening ga ik niet uit de weg, het is prima om het met elkaar oneens te kunnen en mogen zijn.Vragen die ik krijg, beantwoord ik soms meteen, of neem ik mee naar de rondvraag, het vragenhalfuur of direct naar een wethouder.

7 ): Ik luister en probeer het probleem te begrijpen waar de Dongenaar aandacht voor vraagt. Belangrijk is of hij/zij ‘de vraag’ al op de juiste plaats heeft neergelegd, en, of daaraan gehoor is gegeven. Zo nodig zal ik ondersteunen bij het oppakken van de vraag op de juiste manier. Afhankelijk van de aard van het probleem zal ik zeker ook gebruik maken van het publiekelijk maken van het aandachtspunt.In dat geval zet ik het op de politieke agenda.

8 ) Als het een vraag betreft met een algemeen belang zou deze tijdens een raadsvergadering kunnen worden ingebracht. Als het om een persoonlijke vraag gaat, proberen de vraagsteller in contact brengen met het ombudsteam of direct met een behandelend ambtenaar, afhankelijk van de aard van de vraag.

*) Als je verkozen bent en je zit in de gemeenteraad ; ga je jezelf dan onderscheiden door een afwijkende mening over een bepaald onderwerp er op na te houden of houd je jezelf aan de mening en standpunten van je partij ook al zijn die niet (helemaal) te verenigen met je persoonlijke mening ?

1)Ieder raadslid kan een afwijkend standpunt innemen. Binnen ons fractieteam wordt dit in alle openheid met elkaar besproken. Als er persoonlijke belangen aan de orde zijn of als de schijn wordt gewekt van belangenverstrengeling neem ik niet deel aan de discussie en verlaat ik de vergadering.

2)Wanneer ik verkozen zou worden sta ik voor wie ik zelf ben en wat mijn mening daarin is. Ik ben lid van een partij waarin mijn mening overeenkomt met onze standpunten.


3)
Voorop staat dat de VVD fractie altijd “met één mond” praat. Indien mijn integriteit in het geding komt, meld ik dit direct bij de fractievoorzitter om tot een oplossing te komen. Transparantie is voor mij te allen tijde een voorwaarde.

4)
Zie mij vooral als een loyale D66-er, maar heb ik een afwijkende mening dan voel ik me bij D66 vrij om die te uiten.

5)Nee. Natuurlijk heb ik een persoonlijke mening, maar samen met onze achterban en de fractieleden bepalen we ons partijstandpunt voor een vergadering. Zoveel mensen, zoveel meningen, maar we proberen altijd tot een goed en gedragen standpunt te komen. In principe draagt de hele PvdA-fractie deze mening vervolgens uit. Heb je echt gewetensbezwaren? Dan staat het je vrij om een afwijkend standpunt in te nemen. Maar je zit niet in de gemeenteraad om je eigen mening te verkondigen, je zit er namens alle mensen die jou en jouw partij gekozen hebben.

6) Ik zit in de gemeenteraad omdat ik me verbonden heb aan een partij en haar programma. Dat is ook de basis waarop kiezers hun stem uitbrengen. In veruit de meeste gevallen zal ik dan ook de mening van de meerderheid van de partij volgen. Pas als er hele grote, persoonlijke bezwaren zijn, overweeg ik afwijkend te stemmen.


7 ) De Dongense VVD heeft een aantal belangrijke kernwaarden waar wij allemaal achter staan. De kracht van onze fractie en ons fractieoverleg is, dat na alle afwegingen te hebben gemaakt een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen. Ik ga mij niet onderscheiden met een afwijkende mening. Maar dat betekent zeker niet dat ik het altijd overal mee eens ben.

8 ) Als je je bij een partij aansluit, vind ik het vanzelfsprekend, dat je de mening en standpunten van die partij uitdraagt, tenzij er echt gewetensbezwaren zijn.

*)Je krijgt als gemeenteraadslid een vergoeding die ( in Dongen) volgens de richtlijnen van de VNG vaak boven de € 1000.- per maand uit kan komen.Vind je dat 'redelijk' , 'genoeg' , 'te weinig' of 'te veel'. Als die regeling er niet was , zou je het werk 'voor niets' willen doen ?

1)De vergoeding is nooit een drijfveer geweest (voor raadsleden in Dongen per 1 januari 2018 bruto 958,91). Een bepaalde vergoeding vind ik wel redelijk, omdat fractieleden inhoudelijk veel tijd en energie steken in de dossiers, en daar bovenop gemiddeld minstens twee avonden per week kwijt zijn aan overleg, vergaderingen, raadsinfo-avonden.


2)Ik vind het een aardig bedrag maar ik kan er geen echt oordeel over vellen omdat dit mijn eerste periode zal zijn. Ik zie de gemeente raad als een echte uitdaging en ik heb er enorm veel zin in.

3)
De vergoeding is een redelijk bedrag. Zeker als je deze afzet tegen de tijd die ik investeer. Indien de regeling er niet was, zou ik het werk ook om niet doen.

4)
Dit vind ik nog de meest lastig vraag omdat het absoluut het laatste is waar ik aan denk. Je geeft me de keuze tussen; redelijk, genoeg, te weinig of te veel. Laten we het dan maar op ‘genoeg” houden. Mijn antwoord op deel twee van de vraag, ik ben elke raadsvergadering aanwezig op de publieke tribune en zoals je weet ontvang je daarvoor geen vergoeding.

5) Het is goed dat er een vergoeding tegenover het raadswerk staat. Het is een intensieve en verantwoordelijke taak. Als er geen regeling was, zou het voor mij niet haalbaar zijn om het aantal uren in het raadswerk te steken die noodzakelijk zijn.

6)

Een raadslid is veel tijd kwijt aan het raadswerk. De vergoeding daarvoor is landelijk vastgesteld en compenseert voor de uren die een raadslid gemiddeld in het werk steekt. Het geld is voor mij absoluut niet de motivatie om weer op de kieslijst te staan. De eerste keer stond ik zelfs al op de kieslijst, voor ik wist dat er een vergoeding tegenover stond. Dus ja, ik was dit ook gaan doen, zonder vergoeding (al is die natuurlijk welkom ;-) ).

7 ) Mijn ervaring leert dat je het raadswerk echt leuk moet vinden om het goed te doen, en om het ook langer vol te houden. Er gaan heel wat uren vrije tijd in zitten. De vergoeding is per uur berekend echt niet zo bijzonder. Een beloning voor al dat werk vind ik wel op zijn plaats. Je moet er tenslotte ook nogal wat voor opgeven.

8 ) Ik vind deze vergoeding voldoende, maar zou dit werk niet voor niets doen: het kost tenslotte behoorlijk wat tijd en energie.

WORDT VERVOLGD

TERUG NAAR DE VERKIEZINGSSPECIAL : H I E R

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post718
Next »