POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Wie aan de toekomst wil werken, begint vandaag

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Tue, March 12, 2019 11:38:18

Wie aan de toekomst wil werken, begint vandaag

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. D66 nam in de afgelopen vier jaar, voor het eerst in de geschiedenis, deel aan het College van Gedeputeerde Staten. De Brabantse Democraten gaan de verkiezingen in met de oproep ‘Kies voor de toekomst van Brabant.’ Gedeputeerde en lijsttrekker Anne-Marie Spierings legt uit waarom hiervoor gekozen is: “D66 zet zich in voor een gezond Brabant, waar we samen bouwen aan een mooie toekomst van Brabant. Daar willen we in de komende bestuursperiode mee doorgaan.”Gezondheid

D66 stelt gezondheid centraal. Als je gezond bent, kun je meedoen, je ontwikkelen en kun je Brabant verder brengen. Daarom zet de partij in op schone lucht, meer natuur, meer ruimte voor de fiets als alternatief voor de auto en meer ruimte om te bewegen en om te sporten. Spierings: “We zetten ons in voor een gezonde provincie waarin we toekomstgericht, grenzeloos samenwerken. Dat samenwerken doet de provincie met alle Brabantse gemeenten en in Europa.” Die samenwerking vindt bijvoorbeeld plaats op het gebied van de energietransitie en klimaatverandering. De gemeenten zijn daarbij eerste aanspreekpunt voor inwoners en belangrijke schakels bij het realiseren van de opgaven.


Energietransitie biedt kansen

Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energie besparen is daarmee geld besparen. Bovendien geeft goede isolatie meer comfort in huis en op kantoor. En energiebesparing brengt een concurrentievoordeel voor bedrijven.Alle gemeenten moeten aan de slag met verduurzaming; fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame energiebronnen. Dit betekent dat er ruimte moet worden gemaakt voor de plaatsing van bijvoorbeeld windmolens. En dat gemeenten moeten nadenken over geschikte plaatsen voor zonnevelden. Wat D66 betreft komen zonnepanelen eerst op daken en pas daarna op minder waardevolle plekken zoals stortplaatsen, braakliggende terreinen den agrarische gebieden.


Ruimte voor klimaatverandering

Groen in een gemeente biedt kansen voor inwoners om te sporten, wandelen of lekker te ontspannen. Daarnaast is een groene gemeente beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte of extreme regenbuien. Welke voorzieningen willen gemeenten in de openbare ruimte treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? D66 wil dat gemeenten daar goed over nadenken en rekening mee houden bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.Spierings: “D66 loopt voorop voor een beter klimaat. Samen met ons goede onderwijs, innovatieve bedrijven en samenwerking in Europa. Op naar een betaalbare, veilige toekomst met droge voeten, schone lucht en nieuwe banen.”

OnderwijsAnne-Marie Spierings (lijsttrekker) en Marieke Schouten (nr 40 op de lijst)


Samenwerking is de kracht van de Brabantse economie. Samenwerking tussen steden en dorpen, onderwijs en bedrijven en mensen onderling. D66 wil een arbeidsmarktbeleid waar het onderwijs op in kan spelen. Zodat je niet het beste onderwijs in Brabant kan genieten, maar ook hier je eerste baan vindt.


Geen grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens

Onder dit motto zijn er in de verschillende grensregio’s initiatieven opgestart om kansen te benutten op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, mobiliteit, wonen, voorzieningen en veiligheid, voor inwoners, bedrijven en instellingen. D66 wil de komende jaren meer investeren in grensoverschrijdende samenwerking. Binnen 35 km aan weerszijde van de grens met Nederland wonen ongeveer 7 miljoen mensen; Noord-Brabant moet daarom een open blik houden en goed samenwerken met andere regio’s in Europa.

Namens D66 Noord-Brabant,
Anne-Marie Spierings (lijsttrekker) en Marieke Schouten (nr 40 op de lijst)
  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post768

Geloofwaardige Dongense politiek?

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Thu, February 14, 2019 15:15:50

Geloofwaardige Dongense politiek?

Donderdag 31 januari 2019 werd tijdens een raadsinformatieavond nog maar eens pijnlijk duidelijk dat de gemeente Dongen in zwaar financieel weer zit. Volgens de huidige cijfers moet zo’n €3,5 miljoen gevonden worden om de begroting van 2019 sluitend te krijgen.
20 november 2017, nog voor D66 in de raad zat, waarschuwden we al voor de enorme hypotheekschuld die in de begroting 2018 voor de inwoners van Dongen opgebouwd wordt door de coalitie van Volkspartij Dongen, VVD en PvdA. In mei 2018 kwam de eerste aap uit de mouw. Bij de jaarrekening 2017 moest een verlies gerapporteerd worden van bijna €400.000 en er werd, voor de kiezers vrijwel onzichtbaar, fors afgeboekt op reserves. Nog geen 3 maanden later kwam de eerste voortgangsrapportage 2018. Bijna €2 miljoen tekort. Het heetste hangijzer was het Sociaal Domein en dan vooral de Jeugdzorg.

Groot was dan ook onze verbazing toen de meerjarenbegroting 2019-2022 werd aangeboden met de tekst ‘hierbij bieden wij de raad een sluitende begroting voor 2019’. Voor D66 was het op dat moment bekende tekort op Jeugdzorg van €1,6 miljoen reden om aan wethouder Vullings te vragen of hij de begroting realistisch vond. Zijn reactie was dat hij daar op dat moment niets over kon zeggen en dat hij zich zou houden aan de begroting waarbij geen rekening werd gehouden met de stijgende kosten in 2018. Voor D66 was dit één van de redenen om tegen de begroting te stemmen. Naar onze mening was het risico voor hogere kosten Jeugdzorg onvoldoende gedekt. Ook het CDA en de Ouderpartij stemden tegen, maar de coalitiepartijen gingen vrijwel moeiteloos akkoord met de begroting. Het was november 2018.

Op 31 januari 2019 bleek al dat we structureel €2 miljoen meer nodig hebben voor de Jeugdzorg. Zoals gezegd, samen met andere tekorten is het totale tekort intussen al € 3,5 miljoen. Je kunt je afvragen waar we naar hebben zitten kijken toen we de begrotingen van 2018 en 2019 lazen.

Er moet dus ingegrepen worden. En wij vinden dat de gemeenteraad, overigens samen met het college, direct bij het begin van de bezuinigingsafwegingen, inbreng moet hebben bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Het is immers de gemeenteraad die het budgetrecht heeft en niet het college. De raad verdeelt het geld over de taken die het college moet uitvoeren. De voltallige oppositie (D66, CDA en Ouderenpartij) heeft daarom op 7 februari 2019 een motie ingediend om gezamenlijk die keuzes te maken, maar de motie werd door de coalitie afgewezen. Die wil liever wachten tot het college ergens mee komt en miskent daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de raad.

Bij de start van deze raadsperiode riep zowel het college als de nieuwe coalitie van Volkspartij Dongen, VVD en PvdA dat zij de oppositie met uitgestoken hand tegemoet zou treden. Zij noemden hun programma daarom zelfs bestuursakkoord in plaats van coalitieakkoord!

De oppositie heeft nu al enkele keren getracht om op onderdelen met de coalitie samen te werken. Dat is hard nodig, zeker nu de gemeente financieel in zwaar weer zit. Tot op heden is van de uitgestoken hand van de coalitie niets te bekennen.

Dat is jammer. Voor de geloofwaardigheid van de Dongense politiek. En uiteindelijk is dat ook zeker niet in het belang van de Dongense inwoner.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post765
Next »