POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

D66: geen steun voor de Dongense begroting

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Thu, November 15, 2018 10:17:37

D66: geen steun voor de Dongense begroting

Na een informatieavond, vele technische vragen, twee avonden vergaderen en vier ingediende moties heeft D66 afgelopen donderdag niet in kunnen stemmen met de programmabegroting 2019. Al bij de behandeling van de jaarrekening 2017 hebben we vragen gesteld over de financiële positie van Dongen. De zorgen die we toen hadden zijn niet weggenomen. Sterker, naar onze mening staan we er nu nóg slechter voor.

Geen keuzes

Zoals gezegd staat de gemeente Dongen er financieel slecht voor. Schulden stijgen,reserves krimpen en het weerstandsratio daalt. In de financiële stresstest van dit najaar werd geadviseerd om beleid te herijken.D66 verwachtte dan ook een begroting waarin oplossingen stonden voor deze situatie. Helaas blijkt dat de keuzes om deze situatie op te lossen, doorgeschoven worden naar de toekomst.Foto: Jan Stads | Pix4Profs


D66 is van mening dat een aantal financiële risico’s niet genegeerd kunnen worden. Zaken als TUF Recycling, de mogelijke afwaardering van de Noorderlaan en stijgende kosten op het sociale domein komen volgens ons niet genoeg terug in de begroting. Ook mist de financiële diepgang en indicatoren met duidelijke streefwaarden. Daarnaast staan er fouten in en zijn de begrotingen door jaarlijkse aanpassingen onderling niet vergelijkbaar. Hierdoor kan de gemeenteraad haar budgetrecht en controlerende taak niet naar behoren uitvoeren.

Onze speerpunten: duurzaamheid, onderwijs en bestuurlijke vernieuwing

Duurzaamheid is voor D66 een belangrijk thema. We staan voor de grote uitdaging om de klimaatadaptatie en energietransitie vorm te geven. En hoewel er in de begroting wel gesproken wordt over een klimaat- en duurzaamheidsambitie, is de financiële dekking hiervoor veel te beperkt. D66 wil voortvarend aan de slag, een motie op dit onderwerp haalde het donderdag helaas niet.

Wat D66 betreft worden alle nieuwe schoolgebouwen CO2 neutraal gebouwd. Hiervoor zijn mogelijkheden (o.a. subsidies) die de financiën van de gemeente niet drukken. Ook de luchtkwaliteit in scholen is voor ons van groot belang. Dongense kinderen moeten – nu en in de toekomst – onderwijs kunnen volgen in een gezonde omgeving. D66 roept ook op tot een versnelde realisatie van IKC’s.

De wijze waarop een gemeente bestuurd wordt is van groot belang voor de inwoners van die gemeente. D66 is daarom blij dat na het aantreden van de nieuwe raadsgriffier ook stappen gezet gaan worden in het traject van bestuurlijke vernieuwing.

Vizier op de toekomst

D66 blijft het komend jaar kritisch op de gemeentelijke financiën. Daarnaast zullen we voor ons belangrijke standpunten blijven inbrengen. Voor meer informatie over onze standpunten en de complete spreekteksten: dongen.d66.nl

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong, raadslid D66

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post757

D66 Dongen evalueert het TUF -interpellatiedebat

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Wed, October 31, 2018 12:59:29

D66 Dongen evalueert het TUF -interpellatiedebat

Eigen berichtgeving D66 Dongen

Vraagtekens bij het TUF dossier

Het interpellatiedebat over TUF was geen debat maar een vraag- en antwoordspel. De belangrijkste vragen liggen er echter nog steeds: Wie draait er op voor de kosten? Wat zijn de risico’s? Is het allemaal goed gelopen? Wat kunnen we leren om het beter te doen? Hoe goed worden onze inwoners geïnformeerd over milieuzaken?

Is het allemaal goed gelopen?

Laten we beginnen met het antwoord van het college dat alles verlopen is zoals het moet. Wij denken dat het in dit geval gelopen is zoals het kan en dat is een wezenlijk verschil. In de beantwoording van onze vragen wordt aangehaald dat er binnen de bestuurlijke afwegingsruimte is gehandeld. Diezelfde bestuurlijke ruimte had gebruikt kunnen worden om anders op te treden. Sterker nog in de eigen handhavingsstrategie van de gemeente worden de mogelijkheden om eerder door te pakken expliciet genoemd.

Wat kunnen we leren?

Het doel van onze kritische vragen was om van de casus te kunnen leren. D66 Dongen denkt dat de vergunningverlening en handhaving beter kunnen. Dit was een uitgelezen kans om te reflecteren en te verbeteren. Vandaar dat wij samen met het CDA en de Ouderenpartij een onafhankelijk onderzoek wilden. Niet om het college aan te vallen, maar juist om het in de toekomst beter te kunnen doen. Het is ook een taak van de raad om de kwaliteit te bewaken. Daarom hadden wij verwacht dat de coalitie hier ook achter zou staan, dit was helaas niet zo.


Foto : Jan Stads| pix4profs

Hoe verloopt de informatievoorziening?

Een punt waarin wij denken dat de kwaliteit van de gemeente verbeterd kan worden, is de informatievoorziening. Op de vraag over het actief verstrekken van milieu informatie is het antwoord dat de gemeente Dongen er tot nog toe nog niet in is geslaagd om dat te doen! Dat terwijl het actief verstrekken van milieu informatie al sinds 2005 een wettelijk verplichte taak is van de gemeente. Wel is gezegd dat alle informatie op te vragen is. Heel bijzonder, want dan moet je als inwoner eerst weten wat er speelt om informatie op te kunnen vragen. Het antwoord eindigt met de opmerking dat het college wel bereid is te onderzoeken wat nodig en mogelijk is. Dit ging volgens ons niet ver genoeg en daarom dienden wij samen met het CDA en de Ouderenpartij een motie in. Tot onze verbazing werd deze motie niet gesteund door de coalitie, die het prima vond zoals het nu is.

Risico’s en kosten?

Naast de vragen over het proces spelen de kosten en de risico’s ook een belangrijke rol. Op de vraag wie er gaat opdraaien voor die kosten geeft de burgemeester als antwoord dat de inzet er op gericht blijft om kosten voor de gemeente te vermijden. En dat de overtreder, TUF Recycling BV, zelf zal moeten betalen. Dit is een logische inzet, maar hierbij moet wel rekening gehouden worden met de reële kans dat TUF zelf niet kan betalen. Dit zorgt naast de milieu risico’s ook voor een financieel risico voor de gemeente Dongen. Dit is een risico dat verregaande gevolgen kan hebben voor de financiële situatie van de gemeente, die er toch al niet rooskleurig voor staat.

Hoe verder?

D66 Dongen zal zich blijven inzetten om de kwaliteit te waarborgen. Wij blijven dit dossier scherp in de gaten houden. Daarnaast willen we kijken naar de opzet van het interpellatie debat. Het is nu een vraag en antwoordspel waarbij geen ruimte is voor debat, terwijl dat nu net interessant is voor de raad, maar vooral ook voor de inwoners. Al met al was het een avond met een open einde, waarbij de tijd zal leren hoe het verder afloopt.

Namens de fractie van D66, Marieke Schouten  • Comments(2)//politiek.dongenhomespot.nl/#post754
Next »