POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Raadsvoorstel sportpark De Biezen Raad neemt op 8 februari besluit over Paridome

ALGEMEENPosted by internetkrant Fri, January 12, 2018 14:54:51

Raadsvoorstel sportpark De Biezen

Raad neemt op 8 februari besluit over Paridome

Het college heeft gisteren een voorstel gestuurd aan de gemeenteraad dat gaat over de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen. Het voorstel wordt opiniërend besproken in de vergadering van donderdag 25 januari aanstaande. Twee weken later, op donderdag 8 februari 2018, neemt de raad dan een besluit.


Verplaatsing van sportpark De Biezen is een grootschalig project. VV Dongen en Stichting Tennis De Biezen zouden daarbij verhuizen naar een nieuw sportpark op een nieuwe locatie. Op het huidige sportpark heeft dan een herontwikkeling plaats met nieuwbouw van zo’n 150 woningen. De drie ontwikkelaars die hiertoe plannen hebben ingediend, geven in hun berekeningen aan dat de kosten voor het totale project (nieuw sportpark en nieuwe woonwijk) liggen tussen de € 29 tot € 37 miljoen.


Conclusie

In het raadsvoorstel concludeert het college dat niet wordt voldaan aan de dringende wens van de gemeenteraad om bij een dergelijk grootschalig project, met grote belangen en risico's voor de gemeente Dongen, uitsluitend in zee te gaan met een betrouwbare partner met een solide financiële basis. De voorkeur van VV Dongen om te verhuizen naar een nieuw complex aan de Beljaartlaan kan nader worden onderzocht met een haalbaarheidsonderzoek, maar dan wel met een andere partner dan PvH Vastgoed BV of diens rechtsopvolger Paridome Vastgoed BV, zo stelt het college.

Onderzoek

In de voorbije maanden heeft accountantsorganisatie BDO een onafhankelijk financieel onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van het college na een motie van de gemeenteraad. Voorafgaand aan een verdergaand uitwerkingstraject, wilde het gemeentebestuur duidelijkheid over de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid van alle drie de partijen die afgelopen jaar een haalbaarheidsstudie hebben verricht naar de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen.

Wijzigingen

,,Wij moeten vaststellen’’, aldus het college, ,,dat PvH Vastgoed BV na het raadsbesluit van 13 juli 2017 tijdens de fase van de financiële analyse, zonder daarover met ons te overleggen of ons daarover te informeren, een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd in de juridische entiteit, de financiers, de financieringsconstructie en het plan voor de woningbouwlocatie. Die handelswijze is niet in overeenstemming met de houding die wij van een professionele partij en partner verwachten’’.

Risico’s

Vanuit oogpunt van risicomanagement, heeft het college kritisch bezien welke risico’s aan het project kleven. Het rapport van BDO geldt hierbij als vertrekpunt en basis voor de standpuntbepaling. Het college concludeert dat aan de financieringsconstructie van Paridome Vastgoed BV die uitgaat van volledige externe financiering, zodanige risico's zijn verbonden, dat het voor de gemeente vanuit oogpunt van risicobeheersing niet verantwoord is om daarmee verder te gaan. Daarnaast voldoet het plan van Paridome Vastgoed BV niet aan de gestelde kaders voor de herontwikkeling van het huidige sportpark tot woningbouwlocatie. ,,Ofschoon het daarbij gaat om een inschatting van de aard, omvang en de effecten van de risico’s, hebben we maximaal getracht die inschatting zoveel als mogelijk te laten ondersteunen door feiten’’, aldus B&W.


Vervolg

Het is nu aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het raadsvoorstel. Het college blijft in overleg met de betrokken sportverenigingen om te komen tot een adequate oplossing. ,,Ofschoon wij begrijpen dat in dit stadium bij VV Dongen de teleurstelling overheerst, zullen we met elkaar moeten overleggen over de mogelijke scenario’s voor het vervolgtraject’’, aldus het college.


Reactie voorzitter vvDongen

Voorzitter Angela Jansens van vvDongen gaf de volgende reactie op vragen van deze krant op de vandaag genomen stappen van de gemeente Dongen :
"Dit raadsvoorstel betekent een hele grote teleurstelling voor ons.Onze voorkeur is duidelijk; de locatie Beljaartlaan en het plan van PvH.Wij wachten nu het besluit van de gemeenteraad af. Als de raad besluit het voorstel van het college te volgen gaan wij terug naar onze leden en zullen we weer in gesprek met de gemeente moeten om een oplossing voor onze capaciteitsproblemen te vinden "


Reactie Paul van Heteren ( Paridome)

De reactie van Paul van Heteren van het bedrijf Paridome was kort en duidelijk :
"Ik begrijp de conclusies van het College niet, deze zijn zeer rigide.: : Paridome heeft de grond ,Paridome heeft het plan ,Paridome heeft de voorkeur van VV Dongen en Paridome heeft het geld "
  • Comments(2)//politiek.dongenhomespot.nl/#post716

Verkeersplan 's Gravenmoer alom geprezen

ALGEMEENPosted by internetkrant Fri, October 20, 2017 10:58:09

Dit verslag is wegens eerdere falende techniek, mede gebaseerd op de opinieweergave van de Griffie gemeente Dongen ( redactie Dongenhomespot)


Archieffoto

Verkeersplan 's Gravenmoer alom geprezen

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober is het verkeersplan s Gravenmoer opiniërend behandeld .Raadsbreed is er grote waardering voor het plan en vindt de raad de in het plan genoemde verkeerstechnische aanpassingen en vernieuwingen meer dan nodig. Grote waardering was er zeker voor de Verkeersgroep ‘s Gravenmoer waarin de dames Ellen de Man Lapidoth , Yolande Albers en Annalies de Graaf veel voorbereidend werk afleverden. Twee van hen maakte gebruik van de geboden inspreektijd. Ook de dorpsraad s Gravenmoer in het geheel verdient waardering .

Zowel de Dongense VVD als de PvdA spreken van een geslaagd plan dat een voorbeeld is voor een goede vorm van inwonersparticipatie. Tony Dijck ( PvdA) vindt dat er vanaf het begin sprake moet zijn van goede communicatie tussen de opstellers van het verkeersplan, het college en andere betrokkenen en stelt voor eerst een visie te ontwikkelen die in de raad behandeld zal worden . De PvdA wil geen strak schema van af te werken onderdelen, maar pleit voor flexibiliteit in de voorgegeven werkzaamheden. Er mag geen onnodige vertraging ontstaan .VVD-fractievoorzitter Pieter Brooijmans wijst op het 'noodzakelijk inkaderen van de financiën rondom het geheel . Vooral op dat vlak wil de de VVD een goed beheer. Het college wordt gevraagd bij de aanvraag van provinciale subsidie ' goed en slim ' te handelen

Mieke Breugelmans van Lijst Breugelmans merkte op dat ten aanzien van de inzet van een extern bureau , het beschikbare geld maar één keer kan worden uitgegeven.

Martin Montens ( Democratisch Podium ) vindt het een goed , maar ambitieus plan en stelt voor om toch nog even te wachten met besluitvorming tot na de behandeling van programmabegroting begin november. De Volkspartij Dongen nam een afwachtende houding in . Woordvoerder Frits Klijs spreekt van een goed participatievoorbeeld , maar concludeert ook dat de er een diverse problematiek is die om verschillende oplossingen vraagt. De VPD fractie vindt het plan op punten weinig concreet .De basis ontbreekt deels om nu al impliciet een budget vast te stellen. Het CDA is het voor een groot gedeelte eens met het DP , dat besluitvorming kan wachten en er de begrotingsbehandeling bij te betrekken. Er zijn voor de partij nog veel onduidelijkheden . Zo is het voor de partij nog onduidelijke waar de raad mee in stemt. Wel wordt gehoopt op een subsidie van de provincie

Wethouder Van Griensven pleit vooral voor kwaliteit. Die moet niet allemaal en helemaal afhangen van de financiering van het plan . Het plafond daarvan hangt af van keuzes die nog gemaakt moeten worden. De wethouder kan zich vinden in het voorstel om een visie te ontwikkelen, maar twijfelt eraan of het nodig en verstandig is om die visie door de raad te laten vaststellen.
Reactie van het college d.d. 17 oktober 2017:

“ Het doel van het voorstel is om van uw raad een akkoord te krijgen om aan de slag te gaan met een herinrichtingsplan. Hierbij gaan we uit van participatie met een werkgroep waarbij we uiteraard aandacht hebben voor de communicatie naar het hele dorp. Om u een beeld te geven van de kosten is hiervoor een globale raming gemaakt. In deze raming is uitgegaan van een standaard bedrag per strekkende meter die moet worden aangepakt. Dit komt, afhankelijk van de genoemde varianten, uit op een bedrag van tussen de 3,2 miljoen en 3,5 miljoen euro.

Wanneer we aan de slag gaan met de werkgroep is deze financiële bandbreedte van de 3,2 - 3,5 miljoen euro het uitgangspunt om daarbinnen te blijven. Mocht de werkgroep tot keuzes komen die fors afwijken van dit uitgangspunt, dan wordt deze keuze beargumenteerd en met een financiële onderbouwing teruggelegd bij het college. De gemeenteraad wordt op haar beurt hierover geïnformeerd door het college. Uiteindelijk leidt dit tot een herinrichtingsplan waarvoor we een specifiekere kostenraming kunnen maken. In de programmabegroting wordt jaarlijks voorgesteld om op basis van deze specifiekere kostenraming een bedrag in het investeringsplan op te nemen om een weg in 's Gravenmoer opnieuw in te richten. Het doel van het herinrichtingsplan is om tot een beeld te komen hoe de hoofdwegen van 's Gravenmoer ingericht moeten worden. Uitgangspunt daarbij is dat de inrichting moet aansluiten bij een erftoegangsweg. Daardoor is voor weggebruikers duidelijk elk gedrag er van hen verwacht wordt. Een belangrijk punt daarbij is dat de snelheid die er nu wordt gereden omlaag gaat. Met de werkgroep wordt besproken hoe we dat willen bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door fysieke snelheidsremmende maatregelen.

Het vaststellen van een herinrichtingsplan is formeel een bevoegdheid van het college. Het gaat hier immers om het uitvoeren van een raadsbesluit. In dat geval wordt de gemeenteraad natuurlijk geïnformeerd over de uitkomsten van het herinrichtingsplan. Dit kan door middel van een raadsinformatiebrief of een informatiebijeenkomst. Uiteraard kan de gemeenteraad besluiten om het herinrichtingsplan ter vaststelling in de gemeenteraad te behandelen.

Tevens willen we flexibel om gaan met het de uitvoering van het herinrichtingsplan om zoveel mogelijk de snelheid in het project te houden. Wanneer de herinrichting van een specifieke straat niet kan plaatsvinden vanwege bijvoorbeeld werkzaamheden in de omgeving, kijken we of het mogelijk is om een andere straat op dat moment her in te richten. Hiermee voorkomen we dat de doorlooptijd van de maatregelen te lang duurt “


( bron : Gemeente Dongen )  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post686
Next »