POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Felle discussies in de raad leiden tot uitstel van executie voor recyclebedrijf TUF.

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, September 13, 2018 23:41:48

Felle discussies in de raad leiden tot uitstel van executie voor 'recyclebedrijf' TUF.

Dongen, 13 september 2018. Of het verweer van burgemeester Marina Starmans,uitgesproken tijdens het door de Volkspartij Dongen als toevoeging op de agenda gezette onderwerp over de ontwikkelingen rondom het bedrijf TUF, een verkapte vertrouwensvraag was, is vooralsnog een gewetensvraag voor de voorzitter van de raad zelf. Velen voelde dat wel zo aan. Pieter Brooijmans van coalitiepartij de Dongense VVD, 'tartte' de voorzitter met herhaalde opmerkingen over het zeker toepassen van bestuursdwang voor een gedeelte van het door TUF gehuurde stuk grond dat gelegen is aan de overkant van de Vierbundersweg waar de hoofdzetel is van het 'recyclagebedrijf '. Op het geschetste terrein liggen volgens de burgemeester niet vergunde voetbalvelden,terwijl er enkel hockeyvelden mochten worden opgeslagen. Brooijmans wil dat die grasmatten onmiddellijke verhuizen naar de de overkant.


Voorzitter Starmans opperde dat dat het probleem alleen maar verplaatst en geen enkele oplossing biedt voor het probleem. In een fel debat tussen nota bene de twee partijgenoten stelde burgemeester Starmans het verzoek wel te zullen uitvoeren als 'de raad' dat wil, maar de consequentie daarvan -het failliet gaan van TUF- niet te verdedigen was. De gekozen woorden daarbij waren behoorlijk beladen. “Mijnheer Brooijmans, ik kan het bestuursdwang toepassen , maar dan heeft Dongen een heel groot probleem en dan bent u niet blij met de gevolgen“. Een schorsing van de vergadering nam de kou wat uit de lucht

Schoorvoetend

In de overigens goed geleide en inhoudelijk grotendeels op niveau zijnde debatten werden er kritische vragen gesteld door alle partijen die voorzitter Starmans grotendeels kon pareren en beargumenteren. De raad nam uiteindelijk schoorvoetend aan dat volgens de portefeuillehouder het 'spook' financiële risico niet voor de gemeente is,maar voor de verhuurder van het bedrijventerrein. Starmans benadrukte dat een gerenommeerd Dongens bedrijf de verhuurder is. Ook dat weerhield de burgemeester drastischer beslissingen te nemen. Het balanceren van wat wijsheid is en wat niet en het beslissen wat nodig en verstandig is om de situatie in goede banen te leiden blijft de burgemeester parten spelen. Hier en daar moest Starmans ook met meel in de mond spreken omdat bij het streven naar oplossingen, partijen en zaken een rol spelen waarin een groot deel van de gehoopte oplossingen zijn ingebed. De oplosgerichte hoop is wel degelijk ergens op gestoeld en volgens Starmans is 'de hoop op een gepaste oplossing van de problemen niet te verwarren met het niet terechte- en volgens Starmans - ' het in haar mond gelegde woord 'vertrouwen' .Het woordenspel hield maar niet op en getuigde hier en daar van een niet volwassen gehalte.

Haring en kuit

Burgemeester Starmans kwam zelf nog even terug op de reportage van het vara-programma ZEMBLA. Ze opperde dat bekwame journalisten maandenlang hebben gewerkt aan het programma en er zelfs voor naar Scandinavië zijn geweest en dus alles wisten van de getoonde misstanden bij TUF. Zijzelf beschikte niet over die informatie. Het OM inschakelen behoort wel tot de mogelijkheden volgens Starmans.

Tijdens discussies werd ook duidelijk dat niet de provincie ,maar Dongen in deze zaak gaat over de vergunningen, dat er geen brandgevaar is dan een normaal risico en dat de milieueffecten zullen worden onderzocht door middel van een nul-meting. Fractie lid Martin Montens ( PvdA) die gevraagd had om de schorsing verklaarde kort daarna richting voorzitter dat 'de raad u wil helpen te blijven hopen'. Montens en met hem de raad ,wil op 4 oktober een extra raadsvergadering én haring en kuit. Voorzitter Starmans stemt daar mee in.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post747

Korte eerste raadsvergadering na reces laat sommige zaken aan de onduidelijkheid over

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, August 31, 2018 11:33:42

Korte eerste raadsvergadering na reces laat sommige zaken aan de onduidelijkheid over

Daar waren ze weer. Uitgerust en voorzien van een kleurige blos op het gezicht. Wat dat betreft zijn raadsleden niet anders dan de gewone doorsnee burger die met goede moed aan een nieuwe (werk)periode begint. Al met al was de eerste vergadering na het reces kort en roept misschien juist daarom wat onduidelijkheden op die die duidelijkheid wel vragen. Pogingen daaromtrent werden wel gedaan in de rondvraag. Alle partijen bewaarden hun kruit en het afschieten daarvan voor die rondvraag. Daarin werd onder andere wethouder Bea van Beers ondervraagd over een bijna vreemd aan de dag onderwerp dat zich afspeelt in Dongen-Vaart. De bouw daar, van de nieuwe Agnesschool ( IKC) is voor voor onbepaalde tijd stilgelegd. De bouw is een paar meter verschoven ten opzichte van de voor de bouwvergunning afgesproken situatie en is nu te ver naar de achterkant gebouwd. Iedere partij had daar wel wat over te vragen. De hamvraag: 'hoe kon dit gebeuren '. De reactie van de wethouder: 'Het antwoord is niet eenvoudig te geven ,maar wordt verder onderzocht'. Volgens wethouder van Beers is bij gemeentelijk toezicht op 8 augustus de fout ontdekt. De aannemer of' bouwheer' moet in elke fase van de bouw een verzoek tot inspectie indienen bij de gemeenteopzichter. Er was hier en daar lichte twijfel over de woorden van de wethouder dat niet de gemeente gaat opdraaien voor die kosten , maar het schoolbestuur van INITIA. De wethouder houdt de raad op de hoogte bij nieuw nieuws uit Dongen-Vaart

Cammeleur

Een ander gebouw, de Cammeleur is goed gebouwd en op de juiste plek. Daar is geen twijfel over. Wel was de zaterdag 1 september te openen Multifunctionele Accommodatie onderwerp van gesprek in de raad. Het vermoeden rijst langzaam dat het vaste agendapunt dat ' de Cammeleur ' is, nog niet van volgende agenda's zal verdwijnen. Wethouder René Jansen somde zelf al een aantal punten op die niet klaar en/ of afgewerkt zijn en de raad vulde de lijst aan met feiten of dingen die uit hun achterban komen. De wethouder hoorde ze aan en constateerde dat die nieuw voor hem waren. Zo zou de lift in het gebouw niet naar behoren functioneren en leverde dat al 'gevaarlijke 'situaties op met als gevolg dat mensen zich bezeerden. ******) Het toilet voor invaliden blijkt een te zware deur te hebben. Vervelend bij het verlaten van het WC. Wethouder Jansen heeft nog gesprekken met aannemer BMV en legt ook deze zaken voor. Ook de niet optimaal gebleken akoestiek in de 'grote zaal' blijft de wethouder plagen. Het niet gesloopte trafo-huisje krijgt nog een ander aanzicht.

UPDATE 31 augustus 2018 21.30 uur
De redactie kreeg op vrijdagavond onderstaande mail van de fractie van D66.

****)Rectificatie door fractievoorzitter D66 :

Goedenavond,

Afgelopen donderdagavond heeft D66 Dongen in de raadszaal aangegeven dat we hadden vernomen dat er iemand door de liftdeuren van de Cammeleur een blessure had opgelopen en dat dat al eerder gebeurd was. Dit blijkt echter niet waar te zijn! En met deze mail wil ik dit dan ook graag rectificeren, aangezien ik zag dat jullie dit (heel terecht) al in een stuk op de site hebben beschreven.Ik werd namelijk vanavond door de betreffende persoon opgebeld, aangezien zij het gevoel had gekregen dat er een misverstand in de communicatie was ontstaan.We hebben elkaar namelijk woensdag gesproken en toen heeft zij uitgebreid over haar rondleiding in de Cammeleur verteld en later haar blessure laten zien. Zij vertelde toen dat dit door liftdeuren kwam, en dat er eerder die dag al een incident mee was geweest. Hierbij gaf zij niet expliciet aan dat het door de liftdeuren van de Cammeleur kwam, maar door de loop van het gesprek heb ik dit zo aangenomen.
Dit gevoel had zij dus later ook gekregen, vandaar haar telefoontje vanavond om te vertellen dat het door liftdeuren in een ander gebouw in de omgeving was gebeurd!
Hierbij dus het verzoek of jullie dit bericht willen rectificeren. Alvast hartelijk dank en een fijn weekend,

Met vriendelijke groet,

Marieke Schouten

fractievoorzitter D66 Dongen


Sport

De vergadering had alle lof voor de startnotitie van het college over sportvisie die tot stand moet komen in Dongen. De bedoeling van het ontwikkelen van een visie op sportbeoefening is belangrijk voor het dorp. Alhoewel de daarin vervatte en ontwikkelende veranderingen volgens de nota aanpassingen behoeven in de begroting was de politiek het eens over de noodzaak er van. Ook de Ouderen Partij mengde zich dit keer in de discussie. De heer Kennekens opperde in dit verbad aandacht te blijven houden voor het schoolzwemmen, gezien ook het groeiende verdrinkingsgevallen in vooral het afgelopen seizoen. Zowel de besproken nota als de raad willen aandacht blijven houden voor samenwerking in het sportgebeuren. Het liberale gedachtegoed dat iedereen (ook) moet kunnen sporten waar en wanneer die dat wil,is met name voor de Dongense VVD belangrijk . Het CDA-stokpaardje dat ook aan de ouderen moet worden gedacht kreeg brede steun. Ook wethouder Jansen is die mening toegedaan. Alle voorstellen en suggesties die de politiek aanvoerden worden volgens de wethouder zorgvuldig bekeken en afgewogen.

Belastingsamenwerking in West Brabant ( BWB)

Een aantal West- Brabantse gemeenten werken samen op het gebied van belastingheffing. Dongen maakt daar deel van uit. BWB wil een tweetal wijzigingen doorvoeren welke door deelnemende gemeenten dienen te worden mede besloten. Hieronder is ook de suggestie vervat dat de 'zienswijze- procedure bij een begrotingswijziging achterwege kan blijven als de omvang van het totaalbedrag van de bijdragen van de deelnemers geen wijziging ondergaat'. Volgens de heer Montens ( PvdA) is deze overweging een eerste stap waarmee de deelnemende gemeenten zich als het ware buitenspel zetten. De heer Montens opperde dat dat niet de bedoeling kan zijn en stelde voor vooralsnog niet in te stemmen met de voorstellen. Ter vergadering bleek dat andere partijen het daar eigenlijk wel mee eens zijn. Ze gaan vooralsnog de stukken intensiever lezen en bespreken binnen hun fractieberaad en bestempelde het agendapunt voor de aanstaande besluitvormende raadsvergadering eenstemmig als een niet hamerstukTUFHet bedrijf TUF op Tichlerijt blijft de aandacht hebben in de raad. In de rondvraag wilde de VPD in de persoon van Colinda Blouse weten hoe de stand van zaken is en of er ontwikkelingen zijn rond handhaving van de gewenste en voor wat betreft de beloofde en geëiste aanpassingen op het fabrieksterrein en de naaste omgeving. Er wordt nog steeds last ondervonden van met name rubberen bolletjes op de weg. Burgemeester Starmans had begrip voor de vragen daarover, maar opperde ook de moeilijkheid om op te treden tegen een bedrijf dat ook werk biedt aan een flink aantal mensen. Sociaal heeft de burgemeester het er moeilijk mee . Ze is constant met het bedrijf in gesprek waarbij de gesprekken steeds pittiger worden. Volgens de burgemeester is de zaak voor het bedrijf glashelder maar 'Maar het zoeken van een balans in de situatie is moeilijk'  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post746
Next »