POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 21 november 2017

EIGEN BERICHTGEVING COLLEGEPosted by internetkrant Fri, November 24, 2017 13:13:43

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 21 november 2017


Onderwerp

Besluit

Sint Josephstraat 135

Het college stemt in principe in met het realiseren van 3 grondgebonden woningen en 4 appartementen(waarvan 1 bestaand). Het pand Sint Josephstraat 135 is momenteel in gebruik als bedrijfspand met 1 appartement. Het college heeft de indiener gevraagd een bewonersavond te organiseren. Het betreft een ontwikkeling binnen een bestaand pand. Medewerking aan deze ontwikkeling is mogelijk door het gebruik van het pand te wijzigen (middels toepassing van het bepaalde in de artikelen 2.1 lid 1 onder c, 2.12, eerste lid onder a, onder 2(0) van de Wabo en artikel 4, lid 9 van bijlage II van het Bor.

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2018

Het college stemt in met de voortgangsrapportage grondexploitatie 2018 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Eindsestraat 25

Het college stemt in met het bestemmingsplan Eindsestraat 25 en ligt dit ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat één woning wordt gebouwd. Dat is mogelijk omdat bestaande (voormalige agrarische) bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Gedurende de terinzageleggingstermijn zijn er geen zienswijzen ingediend.

Peuteropvang

Het college heeft besloten tot vaststelling van de nota nieuwe subsidiesystematiek peuteropvang in Dongen. Vanaf januari 2018 wordt de systematiek ingevoerd.
Het college stelt maximaal € 175.000 beschikbaar t.b.v. peuteropvang en VVE in 2018, dit bedrag komt uit de huidige begroting OAB 2018.Ook de nota afsprakenkader voor-en vroegschoolse educatie gemeente Dongen 2017-2018 is hiermee vastgesteld als integraal onderdeel van de nieuwe subsidie-systematiek per 1 januari 2018.

Theek 5

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2016 van Bibliotheek Theek 5. De totale subsidie 2016 wordt vastgesteld op een bedrag van € 449.483,- (inclusief incidentele en projectsubsidies). Voor 2017 wordt Theek 5 een aanvullende projectsubsidie verleend van € 25.413,- voor de uitvoering van de regeling cultuureducatie met kwaliteit.

Re-integratie

ex-gedetineerden

Het college stemt in met de ondertekening van de 'Dienstverleningsovereenkomst voor de coördinatie vande re-integratie van ex-gedetineerden' voor de gemeenten in Hart van Brabant. Het college stemt in met de door centrumgemeente Tilburg gevraagde financiële bijdrage van 12.766,- voor2017 voor de gemeente Dongen. Voor de volgende jaren wordt dit bedrag steeds opnieuw berekendop basis van de cijfers over het voorgaande jaar.

Belastingverordeningen 2018

Het college stemt in met de geactualiseerde belastingverordeningen voor 2018 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Bij vaststelling van de begroting 2018 is reeds rekening gehouden met de geactualiseerde tarieven.

Berap 2017-3

Het college stemt in met de derde financiële bestuursrapportage van 2017 (Berap 2017-3) en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post706

14 november 2017 .Besluiten college van Dongen

EIGEN BERICHTGEVING COLLEGEPosted by internetkrant Fri, November 17, 2017 11:12:17
Onderwerp

Besluit

Bestrijding armoede kinderen

Het college heeft besloten de inzet van de Klijnsma middelen in 2 fasen te verdelen. Voor 2017: Snel inzetbare maatregelen. Dit zijn maatregelen met vooralsnog een incidenteel karakter. 2018 en verder: structurele effectieve maatregelen. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Vanaf 2017 stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan alle gemeenten geld beschikbaar voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Voor de gemeente Dongen is dit structureel een jaarbedrag van
€ 85.000. Het college heeft nu besloten voor 2017 een financiële bijdrage van € 15.716,25 te verlenen aan Stichting Leergeld en een Kinderdecemberpakket te verstrekken aan Dongense kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen tot 120% van het geldende sociaal minimumniveau.

KPI rapportage

Het college heeft kennis genomen van de KPI-rapportage archief- en informatiebeheer gemeente Dongen 2017. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. KPI staat voor kritieke prestatie-indicatoren. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ontwikkeld.

Heuvel 15

Het college heeft kennis genomen van de schriftelijke vragen (artikel 33) die zijn gesteld door de raadsfractie Lijst Breugelmans inzake herbestemming van de locatie Heuvel 15. Het college heeft kennis genomen van de beantwoording door de gemeentelijke organisatie en stemt hiermee in.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post703
Next »