POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

André Vonk wederom lijsttrekker CDA “30 kandidaten op de lijst van het CDA”

EIGEN BERICHTGEVING CDAPosted by internetkrant Fri, November 24, 2017 18:34:53

André Vonk wederom lijsttrekker CDA

“30 kandidaten op de lijst van het CDA”

Op sommige apparaten is deze video niet te zien. Gebruik de youtube URL : https://youtu.be/IZdk0kUmMCg
of scrol even naar beneden en zet uw toestel even op de desktop modus

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA van 22 november hebben de leden unaniem voor André Vonk gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het wordt de tweede keer dat André Vonk de CDA-kar gaat trekken. Naast André staan er in totaal 30 personen uit Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart op de lijst van het CDA.

André Vonk:” Bij het CDA Dongen – ’s Gravenmoer staan alle inwoners van de Gemeente Dongen centraal, de betrokkenheid van de Dongenaren bij de gemeente, het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging. En dat is het ware draagvlak voor de gehele Dongense samenleving. We hebben een goed verkiezingsprogramma met de titel een #Mooi Dongen! Binnenkort is ons verkiezingsprogramma voor iedereen beschikbaar en samen met alle CDA-ers gaan we voor een nog mooier Dongen. Ik persoonlijk heb er enorm veel zin in”.


De huidige fractieleden Koenraad van Eersel, Mustafa Kilinçarslan en Rob Huijben staan op respectievelijk de plaatsen 2, 3 en 4. Clement van der Ven, fractiesecretaris en de voorzitter van de financiële commissie van de gemeenteraad staat op nummer 5. Op plaats 6 staat een nieuwkomer: Wilbert Megens. Nummer 7 op de lijst is Annemarie van Eenennaam en zij wordt gevolgd door Friedy de Jong, Bart Jan Roomer en Egon van Kessel.

Het bestuur van het CDA is trots en blij met de lijst. Voorzitter Jan Megens: “We kunnen als afdeling terugkijken op een mooie ledenvergadering met als resultaat een mooie lijst. 30 personen die namens het CDA zich willen gaan inzetten voor een #MooiDongen!”. Secretaris van het bestuur Marga Allard vult aan: “We hebben een mooie mix gevonden van kandidaten: van jong tot oud, van Dongen tot ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. 30 kandidaten die staan te trappelen voor de komende campagne van de gemeenteraad!”.


De volledige kandidatenlijst is als volgt:

1. André Vonk 11. Marga Allard 21. Peggy Schöner 2. Koenraad van Eersel 12. Mark van den Broek 22. H. Ophof 3. Mustafa Kilinçarslan 13. Sijtse Brandsma 23. Cor Quist 4. Rob Huijben 14. Kees Snoeren 24. Jacques van der Aa 5. Clement van der Ven 15. René Peeters 25. Friso van Dooren 6. Wilbert Megens 16. Ine Goos-Leijten 26. Dick Dankers 7. Annemarie van Eenennaam 17. Henk Goos 27. Karel de Geus 8. Friedy de Jong 18. Peter Misseyer 28. Edwin Branderhorst 9. Bart Jan Roomer 19. Arie Noordsij 29. Jan Megens 10. Egon van Kessel 20. Jan Kersbergen 30. Mieke Hummelink  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post707

Behandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN HET CDA DONGEN – -s GRAVENMOER

EIGEN BERICHTGEVING CDAPosted by internetkrant Fri, November 03, 2017 10:27:43

Kansen zien voor een #MooiDongen'Goed samenspel, betere toekomst' geeft ons het vertrouwen dat mede met de door ons aangedragen suggesties wij een mooi jaar tegemoet gaan. We zien kansen in de woningbouw, het onderwijs, in de openbare ruimte, in de afvalinzameling, in de financiën, in de zorg en in de sport. Het CDA ziet kansen voor een #MooiDongen.

Voorzitter, dit was de laatste alinea van onze beschouwing van vorig jaar. En gedurende dit jaar hebben we gezien dat veel kansen die het CDA toen heeft aangedragen, ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd én in deze begroting zijn opgenomen! Deze begroting is de laatste van de vier van dit College.

En ondanks dat het CDA niet in het College zit, zien we opvallend veel door het CDA aangedragen CDA in de begroting terugkomen en hebben we veel CDA-punten kunnen realiseren, daar zijn we blij mee.

Maar ook voor 2018 zien we kansen, kansen voor een Mooi Dongen.

Dongen Leeft

Openbare ruimte

De CDA-fractie is blij met de investering in de verkeersveiligheid in ’s Gravenmoer, de herinrichting van het Dongendal met de door het CDA zo gewenste senioren fitness tuin, en het door het CDA aangejaagde bomenbeleidsplan. Voor de komende periode wil het CDA verder vergroening van Dongen realiseren door; het aanleggen van een bankjesroute, fietsroutes te verbinden en ervoor te zorgen dat de openbaren ruimte ‘rollator-vriendelijk’ is. Voor Dongen-Vaart zien we mooie resultaten; de door het CDA aangedragen initiatief tot het realiseren van een dorpsplein voor de St. Jansschool is door het College met beide handen aangepakt.

Bereikbaarheid

Binnenkort start de pilot voor nachtvervoer in de gemeente Dongen waarvoor het CDA zich heeft ingezet. De bereikbaarheid willen wij nog meer verbeteren door de buurtbus te laten stoppen bij het gemeentehuis. Daarnaast streven wij ernaar om nachtvervoer een permanente voorziening te laten zijn.

Wonen

Belangrijk is dat we wonen voor starters mogelijk maken door het aanbieden van voldoende woningen voor starters en het aanbieden van een starterslening. Wel willen we aandringen bij het college om de starterslening beter onder de aandacht te brengen bij de doelgroep!

Tevens wil het CDA dat de gemeente zich goed voorbereid op het groeiende aantal senioren, door het aanbieden van de blijverslening en het bouwen van woningen met slaapkamer op de begane grond.

Duurzaamheid

Er is een start gemaakt met een duurzamer beleid en het CDA steunt dit van harte. Wij willen dat woningen in de toekomst niet alleen energieneutraal maar ook waterneutraal gebouwd worden, want daarvoor is nog onvoldoende aandacht binnen de gemeente en daarvoor is nog te weinig bekendheid bij de inwoners.

Qua energieneutraal kunnen we een voorbeeld nemen aan de gemeente Goirle. Deze gemeente zet een half miljoen Euro klaar om uit te lenen aan inwoners van om hun woning energiezuiniger te maken. Onze oproep aan het college is om input op te halen bij de gemeente Goirle, zodat ook de Gemeente Dongen, laten we het zo noemen, een “groene” lening kan verstrekken aan haar inwoners om de woningen energie neutraler te maken.

Sport

We zijn blij dat we in 2017 de stap hebben gezet om voetbalclub DVVC te privatiseren, maar we blijven wel aandacht vragen voor het traject van vv Olympia’60 en de eventuele verplaatsing van vv Dongen en ook naar de eventuele invulling van de sportpark de Biezen. Echter, sport is meer dan voetbal alleen. Daarom is het CDA blij met een nieuw sportbeleid in 2018. Gezamenlijk de schouders eronder zetten zodat we optimaal de sportverenigingen blijven ondersteunen en recht doen aan de wensen van burger.

Dongen Zorgt

Onderwijs

Afgelopen jaar is een start gemaakt met een grootschalig plan voor nieuwbouw van de Dongense basisscholen. Mooi dat dit kader er nu ligt, het CDA dringt aan op een snelle uitrol. Wij willen er bij het College op aandringen dat bij de nieuwbouw van de scholen de gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen duurzaam op te lossen. Ook vraagt het CDA aandacht voor de realisatie van groene schoolpleinen. Het CDA ziet graag dat de gemeente een financiële bijdrage geeft aan de schoolbesturen om de schoolpleinen te vergroenen.

Zorg

We merken dat de drie transities voorzichtig zijn geland in het Dongense. Maar juist nu moeten we proactief zijn, en ondersteunen waar nodig is. De CDA-fractie heeft zich in de afgelopen periode o.a. ingezet om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp tegen te gaan en we blijven ook hier de vinger aan de pols houden. Helpen waar dit nodig is, en voorkomen dat we een stapeling krijgen van eigen bijdrages in de zorg. Oog hebben voor signalen die van de zorgaanbieders komen én de signalen van onze inwoners, en hier samen iets mee doen. We willen de dienstverlening verder verbeteren en zijn voorstander om o.a. gesprekken mét en over de cliënt zo veel mogelijk bij de cliënt thuis te laten plaatsvinden. Aanvragen voor bijvoorbeeld invalideplaatsen moeten snel en adequaat afgehandeld worden. We zullen als gemeente een proactieve houding moeten hebben en helpen waar dit nodig is.

Armoede

Helaas is armoede nog steeds een actueel thema binnen de gemeente en we kijken dan ook uit naar de invulling van de aanstaande Inspiratiebijeenkomst “Dongen Samen Sterk tegen Armoede”. Het CDA ziet graag een apart kindgericht hoofdstuk in het minimabeleid. We blijven voorstander van de samenwerking met o.a. Stichting Leergeld en Arm in Arm om de armoede binnen onze gemeente te bestrijden. Ook wil het CDA dat het sociale vangnet voor de inwoners ook echt een vangnet voor iedereen is, en niet zozeer alleen voor de allerarmste van onze gemeente.

Veilig Dongen

Het CDA is blij dat er zowel lokaal maar ook regionaal ingezet wordt op de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning. Het is goed dat daarbij zeer intensief wordt samengewerkt met politie, openbaar ministerie, Hart van Brabant en andere partners.

Het CDA is blij te horen dat in 2018 er extra accent ligt op veiligheid in verkeer, het terugdringen van woninginbraken en fietsdiefstallen, het beperken van incidenten, overlast en criminele activiteiten door jongeren. Toch hebben wij onze zorgen gezien het stijgend aantal jongeren tussen de 12 – 17 jaar die doorverwezen worden naar Halt. Dit moet echt anders door middel actieve voorlichting en preventie.

Daarnaast zijn we verheugd dat de succesvolle pilot Toolbox Brandveiligheid (Home Safety Checks) een structureel vervolg krijgt. Maar we moeten ook onze lokale brandweerkorpsen blijven ondersteunen, en hun helpen in hun zoektocht naar voldoende mankracht.


Dongen Onderneemt

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Waar we aandacht voor blijven vragen is onder meer om lokale initiateven te laten ontplooien en actief te ondersteunen door de afdeling economie van de gemeente Dongen. En uiteraard het voeren van een actief leegstandsbeleid voor de detailhandel door met de detailondernemers, maar ook zeker met de omwonenden in gesprek te gaan en te blijven.

Ook geldt dit evenzo voor het bedrijventerrein Tichelrijt. Ontwikkelingen op het bedrijventerrein, in welke aard dan ook, dienen tijdig met de reeds gevestigde bedrijven besproken en doorgesproken te worden.


Dongen Dient

Bestuur

De samenleving verandert en inwoners zien dat de gemeente Dongen hierin meebeweegt. Wij zijn dan ook blij dat de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente Dongen aan deze verandering meedoet. Een belangrijk onderdeel hierin is, het weten en naar gelang acteren, naar de behoefte van de ontwikkelingen in onze gemeente. Als CDA pleiten wij dan nog steeds naar een ambtenaar die vaker naar buiten treedt en nòg vaker naar de burgers toegaat.

Afval

Het afvalbeleid is in de afgelopen perioden opnieuw bepaald. Een belangrijk besluit hierin is dat bijvoorbeeld groenafval tweewekelijks wordt opgehaald. Onze fractie heeft eerder gepleit voor het wekelijks ophalen van het GFT-afval in het hoogseizoen. Wij blijven ons hiervoor sterk maken. Het CDA is ook van mening dat inwoners hun afval moeten kunnen blijven storten op de Coolhof, zonder extra beperkingen, met service hoog in het vaandel. Een Pinautomaat op de gemeentewerf zou ideale aanvulling zijn op de huidige dienstverlening!

Financiën

De financiën zijn op orde. Het weerstandsvermogen is op een goed niveau. Het CDA heeft eerder gevraagd voor de voorspelbaarheid van cijfers. Daarom vinden wij het belangrijk dat de raad regelmatig geïnformeerd blijft. Daarnaast blijft het CDA de aandacht vragen voor de risico’s en de risicobeheersing in vooral het financiële beleid maar ook voor de grote projecten die onze gemeente uitvoert.

Voorzitter,

Vorig jaar had de begroting een titel, namelijk ‘goed samenspel, betere toekomst’ en dat gaf en geeft ons nog steeds het vertrouwen dat mede met de door ons aangedragen suggesties wij een mooi jaar tegemoet gaan. We zien kansen in de woningbouw, het onderwijs, in de openbare ruimte, in de afvalinzameling, in de financiën, in de zorg en in de sport.

Het CDA ziet ook voor 2018 kansen, kansen die wij graag samen met de raad en het College willen pakken. Kansen voor een #MooiDongen.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post698
Next »