POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 10 oktober 2017

EIGEN BERICHTGEVING COLLEGEPosted by internetkrant Fri, October 13, 2017 09:58:34

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 10 oktober 2017


Onderwerp

Besluit

Gunning werkzaamheden

Het college heeft kennis genomen van de aanbesteding voor het vervangen van verhardingen in de Julianastraat. De werkzaamheden worden gegund aan de firma Van den Elshout en De Bont. Bewoners worden met een informatiebrief op de hoogte gebracht van de uitvoering.

Groene long Beljaart

Het college is akkoord met de verdere uitwerking en realisatie van het ontwerp voor de groene long in de Beljaart. De buurten rondom de Schoolsticht en de Klaproos (resp. fase 1 en 2) in de Beljaart zijn nagenoeg afgerond. Datzelfde geldt voor het Eiland, een cluster woningen, dat in de groene zone tussen beide buurten ligt. Dat betekent dat deze groene zone, ook wel groene long genoemd, aangelegd kan worden. Afgelopen jaar is met de wijkraad en bewoners van de Beljaart van gedachten gewisseld over de inrichting van deze groene zone. Door Plancompagnons is een visie en ontwerp gemaakt, dat recht doet aan hetgeen door bewoners en wijkraad is ingebracht. Dat bleek ook bij de presentatie aan de bewoners die enthousiast op het ontwerp reageerden. Het ontwerp kan nu verder worden uitgewerkt, met de bedoeling dit in de winter van 2017-2018 te realiseren.

Van Cranenbroek

Het college stemt in met het voorontwerp-bestemmingsplan hoek Houtstraat-Industriestraat en Textielstraat 8. Het plan wordt voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend. Van Cranenbroek heeft het voormalige Baldcomplex aangekocht en het verzoek gedaan tot uitbreiding van winkel en magazijn(en). Het is de bedoeling dat op de Bald-locatie een nieuwe winkel met magazijn en een grootschalige parkeervoorziening wordt gerealiseerd. De huidige winkel wordt getransformeerd tot afhaalmagazijn. De geldende beheersverordening Tichelrijt voorziet niet in de beoogde ontwikkeling van Van Cranenbroek. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt met ingang van 20 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode vindt een informatieavond (1 november 2017) voor omwonenden en omliggende bedrijven plaats.
Met Van Cranenbroek is afgesproken dat zij in gesprek gaan met andere bedrijven om mogelijke verkeersmaatregelen te bespreken. De uitkomst hiervan wordt tezamen met de overige inspraakreacties ter beoordeling aan het college voorgelegd.

Cliëntervarings-

onderzoek Wmo

Het college heeft kennis genomen van het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2017. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Het rapport wordt toegevoegd als bijlage.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post682

Programmabegroting 2018- 2021 is laatste voor deze raadsperiode

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Tue, October 10, 2017 10:43:59

Programmabegroting 2018- 2021 is laatste voor deze raadsperiode

'Dongen kan eventuele tegenvallers gemakkelijk opvangen '

Opvallend goedgezind , maar gespeend van elke vorm van zelfvoldaanheid . Het Dongense college heeft vandaag tijdens de perspresentatie van de Programmabegroting 2018-2021 bevestigd dat 'de donkere financiële wolken van vier jaar geleden ruim achter ons liggen '. Dat is goed nieuws voor het college ,de Dongenaren en naar verwachting ook de raad. Dat laatste zal overigens nog moeten blijken als de begroting traditioneel in twee sessies zal worden behandeld door het hoogste bestuursorgaan in onze gemeente . Dat gebeurt op 2 en 9 november .Uit de begroting valt op te maken dat de financiële positie van de gemeente Dongen opnieuw sterk verbeterd is . De algemene reserve is gegroeid naar € 10,1 miljoen en er is een groot weerstandsvermogen waardoor de gemeente in staat is om zelfs grote tegenvallers op te vangen. Zelfs In dat onverhoopte geval zal de inwoner daar weinig van merken in de praktijk .Dat zegt het college met zoveel woorden in de aanbiedingsbrief aan de raad.

Voor de eerste keer sinds jaren is de prognose voor alle vier de coalitiejaren dat er een positief eindresultaat zal worden bereikt van € 8.000 in 2018 naar € 114.000 in 2021. Volgens het college een solide basis voor de toekomst . Het voegt er aan toe met deze begroting in 2018 ook ' ruimte te willen geven aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om op basis van bestuurlijk samenspel en de uitkomst van de verkiezingen, eigen keuzes te maken in beleid 'Vijf pijlers

Het college zegt met deze begroting uitvoering te geven aan de toekomstvisie Dongen 2025 die tot stand gekomen is in samenspraak met de lokale samenleving middels inwonersparticipatie en die vorig jaar door de raad unaniem is vastgesteld .Voor het eerst is de programmabegroting daarom specifiek ingedeeld op basis van de vijf pijlers die in de toekomstvisie zijn benoemd .Voor de burger 'die de cijfers wel geloofd ' is de begroting, het lijvige stuk wat het is gebleven , goed te lezen. Wel bevat de begroting nog veel cijfers . Voor de liefhebbers van echt cijferwerk is de begroting nog steeds het mekka. Per pijler wordt een duidelijk overzicht gegeven dat naar de burger toe uitlegt wat die er aan heeft . Antwoorden op wat het allemaal kost én wat het vooral maatschappelijk opbrengt zijn makkelijk te ordenen en duidelijk weergegeven

In 't oog springend

Enkele in het oog springende zaken zijn de voornemens van het college om in het dorp s Gravenmoer de verkeersveiligheid en daarmee ook de leefbaarheid te verbeteren .Samen met burgers verenigd in de verkeerswerkgroep en de dorpsraad is gekozen voor vernieuwing van de wegenstructuur die de komende jaren gefaseerd wordt uitgevoerd. Wijkraad West 2 heeft een burgerinitiatief aangedragen om te komen tot een herinrichting van park Dongedal. Volgens wethouder van Beek , die na gezondheidsklachten weer langzaam zijn taken opneemt binnen het college wordt samen met verschillende doelgroepen in overleg onderzocht wat de mogelijkheden hier zijn. Opvallend is hier de aankondiging van een onderzoek in samenwerking met het Waterschap hoe in het geheel van de plannen de mogelijkheid bestaat het verloop van rivier de Donge ter plaatse te wijzigen . Het centrum van het dorp krijgt in 2018 een nieuwe impuls met de opening van de nieuwe Cammeleur. Ook de directe omgeving, zoals park en buitenruimte rondom de nieuwe MFA wordt doorontwikkeld ,waarbij op langere termijn ook het Wilhelminaplein kan worden betrokken. Op basis van meerdere onderzoeken en studies onderzoekt het college in de aankomende periode de mogelijkheid tot verplaatsing van VV Dongen en de hier inherent zijnde herontwikkeling van sportpark De Biezen.

Voorzichtig

Dongen wordt volgens de cijfers in de begroting aangaande gemeentelijke lasten voor de burgers niet echt heel veel duurder . Minder dan de indexering dat zou verlangen heeft wethouder van Beek de verhoging op tal van gebied kunnen beperken. Voor het vierde jaar op rij zijn de woonlasten voor de Dongenaren ruim onder het landelijke gemiddelde gehouden. Toch is er een verhoging in het verschiet gesteld van 1% . Het gaat hier om OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De hondenbelasting blijft in 2018 gelijk aan vorig jaar. Dongen blijft ook de komende tijd veel samenwerken in het Hart van Brabant. Dat gebeurt op allerlei gebied zoals toerisme en sociale zaken in Wmo kader .Lokaal en regionaal wordt ook gewerkt aan de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning. Samenwerken met politie en het openbaar ministerie en andere partners is hierbij onontbeerlijk. Burgemeester Starmans die verantwoordelijk is voor veiligheid blijft keihard werken om de zogenoemde ondermijning tegen te gaan . Vooral achter de schermen , in klein comité en zonder al te veel mediaruis , maar vastberaden wordt de criminaliteit bestreden. De burgemeester constateerde een terugloop van het aantal criminele feiten op velerlei gebied. Uitzondering daarop is de 'horizontale' digitale fraude .

Dienstverlening

Er wordt volop geïnvesteerd in zowel het primaire als het voortgezet onderwijs. Er wordt de komende perioden gestart met de voorbereiding en realisatie van zowel integrale kindcentra (IKC) en nieuwbouw voor het Cambreur College. Dongen-Vaart krijgt een impuls met de bouw van een nieuwe school, met dorpsplein. In het investeringsplan is financiële ruimte opgenomen voor de realisatie van IKC's. Het college wil werk maken van het voornemen de dienstverlening aan de burgers te verbeteren . Een nieuwe tijd en veranderingen in de maatschappij ' vraagt een andere houding en een andere werkwijze van de gemeentelijke organisatie' aldus het college. Burgemeester Marina Starmans wil het zo gemakkelijk mogelijk maken voor de burger en hanteert de gedachten dat de gemeente er is voor de burger. In 2018 wordt daartoe een organisatieontwikkeling ingezet. Medewerkers worden ' in hun kracht ' geplaatst. Er kan dan sneller worden ingespeeld op vragen en behoefte van zowel bestuur als inwoners. Het gemeentelijk apparaat gaat steeds meer digitaal werken. Toch is het voornemen er, veel mogelijkheden te bieden voor persoonlijke dienstverlening indien dat mogelijk en nodig blijkt . Wethouder Driek van Griensven is blij met de plannen om op beiden de Dongense industrieterreinen een zonnepanelenpark te realiseren. Er wordt voor € 175.000 in duurzaamheid geïnvesteerd . Het is reëel hierbij te denken aan in totaal 10 hectaren zonnepanelen . Om dit te realiseren is overleg nodig met het bedrijfsleven en ook de coöperatie Energie Dongen wordt nauw bij de plannen betrokken

Sociaal

Wethouder Piet Panis zei blij te zijn dat veel zaken op sociaal gebied gerealiseerd zijn. Er is hard gewerkt en het pad naar de nieuwe situatie na de nationaal opgelegde transities op dit gebied werd 'niet zonder slag of stoot begaan' volgens de wethouder . Ook de nieuwe stap van het creëren van separate behandelplek voor deze zaken is een goede ontwikkeling. Hiervoor wordt op dit moment een pand in gereedheid gebracht dat straks onder de naam 'Entree' mensen die met Wmo – en andere zaken op sociaal gebied van doen hebben of krijgen, voor een meer op de mens gerichte manier van handelen terecht kunnen. Voor het op sportgebied nodige nieuwe sportnota worden verenigingen uitgenodigd mee te praten over ook inhoudelijke zaken. De nieuwe raad zal daarover een besluit moeten nemen . Volgens Panis zal de nieuwe Cammeleur straks een goede start kunnen maken. Niet enkel met een nieuwe gebouw ,maar ook in het nieuwe samenwerkingsverband . Hier wordt gestreefd om alle partners op een organisatorische lijn te laten werken , met behoud van hun specifieke eigenheid.DE BEGROTING IN VOGELVLUCHT

'De gemeente Dongen ontvangt vanuit diverse bronnen middelen om de activiteiten te financieren. De grootste inkomstenbron is de algemene uitkering; de bijdrage die de gemeente van het Rijk ontvangt. Daarnaast worden heffingen en leges opgelegd. Dit zijn de gemeentelijke belastingen (OZB) en de vergoeding voor bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en vergunningen. Het belangrijkste is dat de gemeente voldoende middelen beschikbaar stelt om tot de beoogde effecten te komen. Het totaal aan inkomstenbronnen is richtinggevend voor de activiteiten die de gemeente onderneemt In totale omvang zijn de baten en lasten gelijk aan elkaar 'Als service voegt deze krant traditiegetrouw de gehele begroting bij dit artikel aan. Voor de liefhebber van cijfers en plannen en zij die het naadje van de kous willen weten. Opgemerkt dient te worden dat de gemeenteraad de begroting nog gaat behandelen in twee sessies en wel op 2 en 9 november


Reacties van de politieke partijnenEen solide begroting voor nieuwe kansen!

Het college heeft afgelopen week een sluitende, financieel solide begroting gepresenteerd. Het resultaat is voor het eerst over alle jaren positief. De financiële positie is met een algemene reserve van 10,1 miljoen en een weerstandsvermogen van 2,45 sterk verbeterd. En dat betekent dat we als gemeente financiële tegenvallers kunnen opvangen, zonder dat dit gaat leiden tot hogere lasten voor onze inwoners of bedrijven. Ook de leesbaarheid van de begroting is sterk verbeterd. De opbouw wordt duidelijk uitgelegd en binnen de programma’s wordt helder weergegeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Een compliment voor iedereen die hier hard aan heeft gewerkt. De meeste punten uit ons coalitieakkoord zijn gerealiseerd. De Volkspartij Dongen wil daar graag een paar mijlpalen aan toevoegen, die goed zijn voor ons bruisende verenigingsleven: uiteraard de realisatie van de nieuwe Cammeleur, een pilot verenigingshal en een buitenpodium bij park Vredeoord.

Daarnaast zijn er nog een paar belangrijke besluiten te nemen. Zoals binnen de sport, met de verzelfstandiging van voetbalvereniging Olympia’60 en de verplaatsing van sportpark De Biezen. Een ander belangrijk punt is een oplossing voor de energieproblematiek van De Beljaart.En de verbetering van de schoolgebouwen binnen al onze kernen, Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart staat hoog op de agenda. De goede financiële positie van de gemeente biedt ook de mogelijkheid om dit laatste punt echt op te pakken. De begroting vormt een goede basis voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. De gemeente Dongen staat er goed voor, zowel financieel als maatschappelijk. Genoeg ruimte dus voor nieuwe, frisse ideeën, waar we de komende vier jaar mee aan de slag kunnen. De Volkspartij Dongen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

René Jansen en Denise Kunst

Volkspartij Dongen

http://www.volkspartijdongen.nl


Eerste reactie op begroting Dongen 2018 van de Dongense VVD

15 oktober 2017

Blakend gezonde begroting Dongen


Binnenkort bespreken we in de gemeenteraad de begroting voor 2018. Alle signalenstaan op groen. De financiële reserves zijn hoger dan vier jaar geleden en de belastingen gaan slechts met 1% omhoog. En dat is lager dan de inflatie. Alle reden om trots te zijn op het huidige beleid waar de Dongense VVD een bijdrage aan levert.


Het gaat goed in Dongen. De zorgverlening is op peil, er is weinig werkloosheid, en er zijn en worden veel nieuwe woningen gebouwd. Bovendien hebben we te maken met een actief verenigingsleven.

Volgend voorjaar wordt de nieuwe Cammeleur geopend. De centrumvernieuwing in Dongen wordt verder afgerond en park Vredeoord wordt hierin de parel. In ‘s Gravenmoer investeren we flink in het verkeersplan. Tevens wordt gestart met de nieuwe wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout. Er is veel geld gereserveerd om de scholen in onze gemeenten te herbouwen of op te knappen. De eerste is St Agnes in Dongen Vaart. Nu al is geld gereserveerd om nieuwbouw bij het Cambreurcollege te realiseren.

Al deze plannen zijn al opgenomen in de begroting voor 2018 en de jaren daarna. De financiële positie van onze gemeente is zeer goed. De Dongense VVD wil dit zo houden. Met dit als uitgangspunt gaan wij de begroting in de gemeenteraad behandelen.


Pieter Brooijmans

Fractievoorzitter Dongense VVD.

  • Comments(2)//politiek.dongenhomespot.nl/#post681
Next »