POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense raad behandelt deze week raadsvoorstel dat kan leiden naar 'lokale omroep voor Dongen'

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Tue, February 20, 2018 13:46:49

Via aanvraag zendvergunning van Langstraat Media voor de periode 2018-2023.

Brede ' Lokale ' omroep voor Dongen is haalbare zaak.

Dongense raad behandelt deze week raadsvoorstel dat kan leiden naar 'lokale omroep voor Dongen'

Ongeveer op het moment dat radio 0162 ( Omroep Dongen) 11 jaar geleden op 1 januari 2007 uit de ether en van de kabel verdween ,zijn er nieuwe ontwikkelingen rond een lokale omroep in Dongen. Lokale omroep is vandaag de dag meer regiobreed georiënteerd. Enerzijds uit financiële noodzaak en wegens de zich steeds verder ontwikkelende techniek en aandacht op vooral digitaal gebied ,anderzijds aangespoord door staatssecretaris Dekkers van het vorige kabinet die verregaande samenwerking stimuleerde tussen lokale zenders. Bovendien hebben lokale omroepen die binnen de bestaande overkoepende OLON ( Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) in 2015 een onafhankelijke stichting opgericht die onder de naam Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen een gemeenschappelijke koepel vormt voor lokale omroepen , met als doel regiobrede programma's uit te zenden. Het zou in dit licht onverstandig zijn een puur Dongense omroep terug in het leven te roepen . Radio blijft belangrijk ,zeggen deskundigen en ook de mogelijkheden in dezen zijn door eigentijdse technische toepassingen steeds meer haalbaar.

Als de raad akkoord gaat met het raadsvoorstel is er op korte termijn opnieuw een weliswaar in streekverband Dongens geluid in de ether en kabel te horen en te zien via het bestaande Ziggo-kanaal 42 . Het college gaat een positief advies vragen aan de raad op het moment dat de zendvergunning aan Langstraat Media, het vroegere RTV Midden-Brabant officieel al is geëindigd. In oktober 2017 is door de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk gezamenlijk uitstel gevraagd op de termijn van advisering. Het CvdM heeft hiervoor akkoord gegeven en aangegeven dat uiterlijk maart 2018 een advies afgegeven dient te worden.

Mediaorganisatie Langstraat Media ,die behalve door één betaalde kracht geheel gerund wordt door een flink aantal vrijwilligers in Waalwijk zag hier een kans liggen om het uitzendgebied uit te breiden en heeft begin augustus 2016 aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) laten weten dat zij opnieuw in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing van zendgemachtigde binnen de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Daarbij hebben zij in het kader van een grotere streekgebonden omroep het verzoek gedaan ook voor de gemeente Dongen een aanwijzing als lokale publieke media-instelling te krijgen. Zo staat het ook in het raadsvoorstel. Het Dongense college staat niet onwillig tegenover deze mogelijkheid en geeft zelfs een positief advies aan de raad om voor het voorstel te kiezen. Ook in Waalwijk en Loon op Zand liggen dergelijke adviezen klaar voor de gemeenteraden.

Initiatief

De programma-leiding van Langstraat Media heeft rond augustus vorig jaar in dit kader contact opgenomen met Dongenaar Rinus Krijnen. Hij was op het moment dat Omroep Dongen eind 2006 uit de ether verdween voorzitter van de Lokale Omroep Dongen. Krijnen is op dit moment onder andere voorzitter van het Dongense museum 'De Looierij' .Hij neemt samen met Piet Eelants nu al deel aan de programmaraad van Langstraat Media. De programmaraad moet volgens de Mediawet verplicht worden ingevuld door mensen die feeling en binding hebben met het uitzendgebied op onder andere maatschappelijk, kerkelijk en cultureel gebied. Piet Eelants is op dit moment hoofdredacteur en eigenaar van de Dongense Internetkrant Dongenhomespot.nl .Deze twee Dongenaren zijn ook bereid een aantal vrijwilligers te zoeken voor de invulling van de toekomstige ( Dongense ) programma's.


Twee zenders

Rinus Krijnen : “Langstraat Media, die twee FM zenders, een kabelradiostation , een website en een TV station exploiteren heeft met twee van de drie gemeenten als verspreidingsgebied de ambitie om ook Dongen hierbij te betrekken. De FM-zenders zijn in Dongen goed te ontvangen en zijn tevens aanwezig op de kabel. De vraag was dus heel simpel: Zou Dongen mee willen doen met deze samenwerking in De Langstraat? Langstraat media beseft dat B&W in Dongen hiervoor formeel de ingang is en de gemeenteraad de representatie in de programmaraad moet goedkeuren, maar ze hebben mij gevraagd hierin te bemiddelen “

Financiën

Financiële middelen ook voor een lokale omroep, krijgen gemeenten onder andere van het rijk. Volgens het voorliggend raadsvoorstel zijn deze echter niet geoormerkt voor een lokale publieke omroep. Wel zegt het college dat ook Dongen sinds 2010 een wettelijke zorgplicht op basis van artikel 2.170b van de Mediawet heeft . Deze zorgplicht verplicht de gemeente om de lokale publieke omroep in het eigen gebied te bekostigen. Volgens de gemeente kan in dit kader niet worden gesproken van een subsidie. De subsidiepot blijft zodoende gesloten voor de omroep in spe. 'Als de raad een positief advies uitbrengt of als het Commissariaat op grond van uw advies besluit de Langstraat Media aan de gemeente Dongen toe te wijzen, dan dient de gemeente zorg te dragen voor bekostiging 'zegt het college in het voorstel aan de raad .De raad is op de hoogte dat in de gemeentelijke begroting 2018 hiervoor geen middelen zijn gereserveerd. Het ' tarief 'voor een lokale omroep is € 1,14 per wooneenheid .Totaal kost het de Dongense gemeentekas € 12.402,- dat voor de eventuele nieuwe streekomroep structureel vrijgemaakt dient te worden. Het college merkt op dat het verlenen van een zendvergunning voor de periode 2018 – 2023 in principe los staat van de jaarlijkse bijdragen aan de streekomroep. De eventuele tekorten op de jaarlijkse exploitatie van Langstraat Media komen gedurende te verlenen zendvergunning van ( telkens) vijf jaren altijd voor rekening van de omroeporganisatie.

Het raadsvoorstel wordt behandeld tijdens opiniërende gemeenteraadsvergadering van Donderdag 22 februari en staat als te neme besluit 8 maart op de agenda  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post721

Dongense VVD houdt vinger aan de pols | Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

EIGEN BERICHTGEVING VVDPosted by internetkrant Thu, February 01, 2018 10:46:39

Dongense VVD houdt vinger aan de pols

Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

De gemeenteraad van Dongen heeft de uitgangspunten voor het huisvesten van arbeidsmigranten besproken. De Dongense VVD stelt dat arbeidsmigranten welkom zijn. Zij dragen bij aan de economische ontwikkeling van Dongen en onze omgeving. Zorgen voor goede huisvesting is een belangrijk aandachtspunt.Rol werkgevers

Naar de mening van de Dongense VVD zijn vooral de werkgevers en de uitzendbureaus de eerste verantwoordelijken voor het realiseren van goede woonruimte. Het agrarisch bedrijfsleven wil hierin zijn verantwoording nemen. Diverse insprekers uit het buitengebied hebben ervoor gepleit om tijdelijke woonruimte rondom de agrarische bedrijven mogelijk te maken. Wij zijn daar voorstander van. Arbeidsmigranten kunnen voor korte tijd prima in hun werkomgeving wonen.

Draagvlak in de dorpen

Bij de behandeling in de gemeenteraad heeft de Dongense VVD aandacht gevraagd voor de druk op de woningmarkt voor sociale huur. Als er meer woningen beschikbaar moeten worden gesteld aan arbeidmigranten lopen we het risico dat de bestaande doelgroep langer moet wachten. Het standpunt van de Dongense VVD is: bouw meer sociale huurwoningen om de Dongenaren niet in de knel te laten komen.

Wij zijn geen voorstander van locaties waar arbeidsmigranten in grotere groepen worden gehuisvest. In onze kleine dorpskernen past dit niet. We willen een goed evenwicht en een goede mix van bewoning in de wijken.

Een belangrijk aandachtspunt is draagvlak in de omgeving. Als we het goed regelen, kunnen wij op een goede manier onze arbeidmigranten huisvesten.

Pieter Brooijmans,

Lijsttrekker Dongense VVD.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post720
Next »