POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

14 november 2017 .Besluiten college van Dongen

EIGEN BERICHTGEVING COLLEGEPosted by internetkrant Fri, November 17, 2017 11:12:17
Onderwerp

Besluit

Bestrijding armoede kinderen

Het college heeft besloten de inzet van de Klijnsma middelen in 2 fasen te verdelen. Voor 2017: Snel inzetbare maatregelen. Dit zijn maatregelen met vooralsnog een incidenteel karakter. 2018 en verder: structurele effectieve maatregelen. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Vanaf 2017 stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan alle gemeenten geld beschikbaar voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Voor de gemeente Dongen is dit structureel een jaarbedrag van
€ 85.000. Het college heeft nu besloten voor 2017 een financiële bijdrage van € 15.716,25 te verlenen aan Stichting Leergeld en een Kinderdecemberpakket te verstrekken aan Dongense kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen tot 120% van het geldende sociaal minimumniveau.

KPI rapportage

Het college heeft kennis genomen van de KPI-rapportage archief- en informatiebeheer gemeente Dongen 2017. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. KPI staat voor kritieke prestatie-indicatoren. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ontwikkeld.

Heuvel 15

Het college heeft kennis genomen van de schriftelijke vragen (artikel 33) die zijn gesteld door de raadsfractie Lijst Breugelmans inzake herbestemming van de locatie Heuvel 15. Het college heeft kennis genomen van de beantwoording door de gemeentelijke organisatie en stemt hiermee in.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post703

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 7 november 2017

EIGEN BERICHTGEVING COLLEGEPosted by internetkrant Fri, November 10, 2017 13:44:33

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 7 november 2017


Onderwerp

Besluit

Planschade

Het college heeft kennis genomen van een verzoek om tegemoetkoming planschade. De aanvrager meent schade te hebben opgelopen door de realisering van woningbouw aan de Jan Mertenslaan. Het verzoek is extern getoetst. Het advies is het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen, omdat sprake is van een normaal maatschappelijk risico. Het college neemt dit advies over.

Schakelfunctie basisonderwijs

Het college heeft besloten tot het voortzetten van de schakelfunctie op de basisscholen Noorderpoort en de Westerkim ten behoeve van het gehele Dongense basisonderwijs. Het college stelt daartoe in totaal een subsidie €49.500,- beschikbaar te stellen via aanwending van de rijksuitkering voor onderwijs-achterstandenbeleid 2018.

Normenkader rechtmatigheid

Het college stemt in met het normenkader rechtmatigheid 2017. Het normenkader rechtmatigheid moet tijdig beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de

jaarrekeningcontrole 2017. Het vormt het toetsings-kader bij de controle op de jaarrekening door de accountant. Het normenkader wordt vastgesteld door het college en wordt ter informatie aan de raad

gestuurd.

Zonnepanelen

Het college stemt in met een raadsvoorstel voor het plaatsen van extra zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor investeringskosten. Deze zijn nodig zijn voor verstrekking van SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energie). Sinds 15 jaar liggen er zonnepanelen op het dak van de centrale hal. Vervanging van deze panelen is voorlopig niet aan de orde. Het gaat om het plaatsen van extra panelen op een ander deel van het gebouw.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post702
Next »