POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Wethouder financiën René Jansen kijkt niet per se door pikdonkere bril.

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, June 14, 2019 17:12:19

'We zijn al aan de slag met de voorgenomen uitdagingen'

Wethouder financiën René Jansen kijkt niet per se door pikdonkere bril.Dongen, 14 juni 2019. Het college begint bij de presentatie vandaag van de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad met de veelzeggende volzin “ Voor u ligt de Jaarrekening 2018. Belangrijkste conclusie: Onze financiële huishouding staat onder grote druk.” . Ondanks die bepaald niet echt opbeurende conclusie is wethouder René Jansen optimistisch. Deze ochtend werd de jaarrekening 2018 samen met de kadernota 2020 ook toegelicht en aangeboden aan de lokale en regionale pers. Voor de burger is het nu al vrij duidelijk en bijna zeker : De OZB gaat behalve met het indexeringscijfer ook percentueel omhoog. Daarbij zal het percentage voor bedrijfsgebouwen hoger liggen in verhouding tot de woningen. De raad moet daar nog een (bindende) uitspraak over doen. Vindt de raad dat dat niet kan , gezien ook het bestuursakkoord dat de coalitiepartijen nog bindt ,moet de raad het geld elders zoeken en vinden. Het zijn dus politieke keuzen die gemaakt moeten worden. De raad zal die verantwoordelijkheid zwaar moeten laten wegen. De wethouder wees er overigs op dat ondanks de afspraken in het bestuursakkoord , in datzelfde akkoord een oplossingsrichting voorgesteld wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de OZB. Openbreken van het coalitieakkoord is dus niet uitgesloten.

Volgens wethouder Jansen is terugkomen op het besluit de hondenbelasting af te bouwen niet in het geding. Dongen sluit 2018 af met een tekort van per saldo € 1,4 miljoen. Volgens Jansen zij er reeds maatregelen genomen, door de reserve van de gemeentekas aan te spreken tot een bedrag van ruim € 2.0 miljoen. Volgens een financieel deskundige die deze krant sprak, zit daar een behoorlijk financieel risico.

Ondanks de niet rooskleurige financiële positie van de gemeente Dongen is volgens wethouder Jansen niet besloten om 'botweg' te bezuinigen. De wethouder spreekt liever over 'ombuigingen' . “We houden rekening met het DNA van Dongen ; we willen dat op peil houden en de belangrijkste pijlers waarop Dongen drijft zeker overeind houden”. Dongen wil daarvoor de juist vandaag openbaar gemaakte visies ( zie elders in de krant) gebruiken om de voornemens kracht bij te zetten. De visies ,die de lezer elders in deze krant terugvindt, zijn het resultaat van intensieve gesprekken en zienswijzen van Dongense instanties en burgers. De raad behandeld de jaarrekening 2018 samen met de kadernota 2020 op 20 en 27 juni opiniërend en op 4 juli neemt de raad de besluiten naar aanleiding van de collegevoorstellen

Service van de krant :
Oordeel zelf :

Jaarrekening 2018 gemeente Dongen

Kadernota 2020 gemeente Dongen

  • Comments(2)//politiek.dongenhomespot.nl/#post778

Raadsleden en andere belangstellenden onder indruk van grootse Dongense toekomstplannen

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, June 14, 2019 13:36:46

Zes visies met bouwstenen voor de toekomst van Dongen

Raadselen en belangstellenden onder indruk van grootse Dongense toekomstplannen

Dongen, 14 juni 2019. Dongen heeft een visie. Sterker : Dongen heeft zes visies. De visies zijn duidelijk , moeten nog behandeld worden in de raad en zijn bedoeld om Dongen voorwaarts te trekken in de vaart der volkeren en voor te bereiden op de toekomst. De visies overlappen elkaar soms en betreffen plannen op het terrein van het sociaal domein, economisch gebied, sport en bewegen en cultureel perspectief. Klimaat, energie en duurzaamheid zijn toverwoorden en de slogan “In Dongen doen we dingen samen” wordt wéér als haalbaar geacht. Waarom Dongen ? Daarom Dongen! Burgemeester Starmans opende de openbare sessie in de voormalige Hubertuskerk in Dongen-Vaart op 13 juni en sloot haar voorwoord af met die woorden. Plannen met durf en moed. Dat wel. Op het terrein van economie, het sociaal domein, onderwijs en geholpen door een goede kijk, ontwikkeling en verwerkelijking van de openbare ruimte 'die 'voor 'iedereen is en niet 'van' iedereen. De avond vond plaats op drie locaties die model stonden bij belangrijke thema's. Met de voormalige parochiekerk Hubertus als centraal middelpunt , werden de vele belangstellenden bijgepraat in kleine groepen en verdeeld over de sporthal de Gaasjes en de Agnesschool. De diverse visies werden verklaart en toegelicht door de de vak -wethouders en hun themagroepen die bestonden uit deskundige ambtenaren.


In de diverse sessies van de avond in Dongen -Vaart werden de zes visies toegelicht. De raadsleden hoorden ze aan, gaven er de nodige aandacht aan,maar waagde zich niet in een vragencircuit. De grote hoeveelheid aan informatie was daar duidelijk debet aan. Toch moest het een keer worden gezegd en ter beoordeling van die zelfde raadsleden te leggen. Daar krijgt de raad ook ruim de gelegenheid toe. Deze avond was bedoeld als voorbereiding op de behandeling van de visies in twee opiniërende raadsvergaderingen op 20 en 27 juni De visies zijn in samenspraak tot stand gekomen, in nauwe samenwerking met partners op divers gebied. Verenigingen, instellingen, ondernemers werden al betrokken en ook belanghebbende inwoners staken een handje toe tijdens de voorbesprekingen. Ideeën en voorstellen . Ze kwamen er en er komen er. Iedere straks uitgewerkte visie is het resultaat van een interactief traject.


Deze krant , deze zomer

De visies komen ter bespreking in de raad als gezegd. Deze krant gaat deze zomer de resultaten en de commentaren daaruit in zes verhalen publiceren en daar waar mogelijk duiden. Evenveel als dat er visies zijn. De visies in het geheel worden daarbij integraal gepubliceerd en vormen de leidraad van de artikelen.

Binnenkort in deze krant belicht en geduid. Nu al te lezen.

Visie Onderwijs

Visie Sport

Visie Economie

Visie Sociaal Domein

Visie Klimaat & Energie

Visie Openbare ruimte

Paraplunotitie Daarom Dongen!

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post777
Next »