DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Wandkleed gebaseerd op Bijbelboek Genesis krijgt derde leven in Oude Kerk

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, december 06, 2017 13:22:05

Wandkleed gebaseerd op Bijbelboek Genesis krijgt derde leven in Oude KerkNa de ondertekening van het 'bruikleencontract ' schudden bestuursleden van de Parochie Dongen en de Stichting Oude Kerk' elkaar de hand

Dongen, 6 december 2017 .Het wandkleed dat jarenlang voor inspiratie zorgde in de katholieke Pauluskerk aan het Europaplein heeft een nieuwe plaats gekregen .Na enige omzwervingen kreeg het kleed na de sluiting van de kerk in 2003 een plaatst en een tweede leven in het interieur van zorginstelling van Amarant die het kerkgebouw na een tijdelijke leegstand in gebruik nam. Wijkraad West 1 en in het bijzonder Mari Groenendaal , al jarenlang het boegbeeld van de Wijkraad West 1, heeft het voor elkaar. Noodgedwongen moest er wat met het kleed gebeuren .Een ingrijpende verbouwing ten behoeve van Amarant cliënten, slorpte ook ruimte op. Het kleed dat voor een kunstwerk kolossale afmetingen heeft , paste op geen muur meer. Bij het brainstormen met velen over de toekomst van het wandkleed was de gedachten aan verkleining helemaal al geen optie .Er zijn nu nog mensen die spijt als haren op het hoofd hebben van de historische vergissing het beroemde schilderij van Rembrandt te verkleinen. Daarvan werden in 1715 aan alle zijden enkele stroken van het doek afgesneden, waardoor het bijna twintig procent van de oorspronkelijke oppervlakte verloor, maar wel paste in het Rijksmuseum.


Secuur proces
Er kwamen heel wat ideeën naar Groenendaal waar het doek zou kunnen hangen. Het doek heeft historie. In twee jaar tijds ( 1976 en 1977) werd het kleed door een dertigtal parochianen in wisselende samenstelling van de toenmalige Pausluskerk naar een ontwerp van kunstenaar | broeder Amator vervaardigd. Talloze stukjes stof werden met naald en draad aan elkaar genaaid tot het bekende verbluffende resultaat. Velen hebben er fijne herinneringen aan. De echte gemeenschapsman Broeder Amator zelf, was vrijwel constant bij het langzame maar secure proces van het maken er van aanwezig.


Gidswandelingen
Tal van instanties werden geraadpleegd over de mogelijkheden of een nieuwe plaatst voor het bijzondere wandkleed. Zelfs in België , bij de bakermat van de congregatie van OLV van Lourdes, waar broeder Amator lid van was werd gezocht naar een geschikte plaats . Groenendaal noemt ook het textielmuseum en een van de kloosters in 'de heilige driehoek ' Oosterhout als onderzochte mogelijkheden , De afmeting van precies 443 x 943 was en bleef het probleem . Het wandkleed heeft een religieuze achtergrond en er werd als het ware op een mirakel gehoopt .Dichter bij huis kon het niet. Het doek hangt nu in de Oude Kerk aan de Kerkstraat. Daar bleek een muur de exacte maten te hebben voor de voorstelling van de schepping uit Genesis . Het parochiebestuur is dankbaar dat het kleed (in bruikleen )mag prijken op een wéér religieuze plek in de zijbeuk van het fraaie kerkgebouw. Het doek komt door de vele activiteiten die in Oude Kerk plaatsvinden weer opnieuw in de belangstelling te staan of eigenlijk te hangen. In een dag tijd werd met vereende krachten en met behulp van een bouwsteiger en wat hoogtevrees het doek geplaatst. Het doek krijgt ook weer een plaatst in de organisatie van de gidswandelingen van de heemkundekring. De geschiedenis die het doek kent wordt binnenkort in een tekst onder het wandkleed uitgelegd.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4832

Omgeving van nieuwe Cammeleur krijgt prachtige uitstraling

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, december 04, 2017 17:03:14

'Historisch' hekwerk terug in het Dongense straatbeeld

Omgeving van nieuwe Cammeleur krijgt prachtige uitstraling

Nu het college heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor de omgeving van de nieuwe Cammeleur die waarschijnlijk eind mei 2018 haar deuren opent is vandaag de raad ingelicht over de plannen. Ook tijdens een speciale persbijeenkomst werden de plannen toegelicht door wethouder Ad van Beek en projectleider van de Cammeleur Oscar van Rijn . Zij zetten uiteen hoe de ontwerpfase is verlopen, wie er aan heeft bijgedragen en hoe de omgeving er in grote trekken uit komt te zien.


Wethouder van Beek zette uiteen dat het inrichtingsplan voor de omgeving van de nieuwe MFA aan de Hoge Ham voortkomt uit de in het voorjaar verschenen 'Visie op Park Vredeoord '. Er is een door velen ondersteund en overlegd plan uit gegroeid dat bijzonder past bij de omgeving van het nieuwe gebouw en dat in de nabije toekomst moet resulteren in een aaneengesloten gebied dat samen met het Wilhelminaplein na een meer dan opknapbeurt een groen en fris geheel zal vormen.

Een van de opgaven daarbij was het behouden van de nu aanwezige oude ,monumentale rode beuk en kastanjeboom . Het park moet in de toekomst vanaf de Hoge Ham beter zichtbaar worden en een verbinding maken met de Hoge Ham met als middelpunt de Cammeleur .Het resultaat is dat de ruimte tussen De Cammeleur en Villa Vredeoord als een breed entreegebied wordt ingericht, met meer groen en bankjes en minder bestrating. In het entreegebied komen geen parkeerplaatsen, wel fietsenrekken. De Cammeleur en restaurant-hotel krijgen aan de achterzijde een terras. Beide terrassen kijken uit op het park en een ' optreedlocatie ' dat op zichzelf bescheiden maar aantrekkelijk is voor vooral kleinschalige optredens . (Zie elders in deze krant)


Rechts op de foto : Het hekwerk dat in Dongen terugkomt
Foto : Archief Dongenhomespot.nl


'Historisch hekwerk'

Uit dit gebiedje verdwijnen de parkeerplaatsen. Die worden straks gesitueerd in de huidige voortuin van het hotel. Om een mooi aangezicht te creëren wordt dit parkeerterrein voor zeven auto's uitgevoerd met een grind-onderlaag die op zich weer nodig is voor waterdoorlating voor de wortels van de aanwezige bomen .Bijzonder is wel het ' historische hekwerk' dat terugkomt in het straatbeeld. Het hekwerk dat vroeger deel uit maakte van Villa Vredeoord ( het huidige Winkk en hotel ) en is op een historisch archieffoto van deze krant hier te zien . Dat hek heeft jarenlang in opslag gestaan ; onder andere bij de gemeentewerf .Daarna heeft de heemkundekring er zich over ontfermt .Om dit allemaal mogelijk te maken heeft er een grondruil plaatsgevonden tussen het hotel en de gemeente
Parkeren

Voor kortparkeren door bezoekers van de Cammeleur worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het pleintje aan de overkant aan de Hoge Ham waar vroeger de tweede ingang van de huidige Jumbo-supermarkt was. De bestrating en uitstraling er van sluit straks naadloos aan aan het straatbeeld van de Hoge Ham en centrumgebied. Extra plaatsen voor kort parkeren zijn voorzien aan de Dr. Willem Dreeslaan. Deze worden meegenomen in het totaalontwerp voor het gebied Dr. Willem Dreeslaan-Looiershof-Wilhelminaplein. De voorbereidingen voor dit centrum-deelproject zijn inmiddels van start gegaan. Ook is voorzien voor in-en uitstapplaatsen bij de Cammeleur .Daarvoor is een gelegenheid geschapen als die die toegepast wordt bij bijvoorbeeld scholen die een ' Kiss & Ride voorziening' hebben. In het entreegebied is ruimte voor 124 fietsparkeerplaatsen. Er kan eventueel gebruik worden gemaakt van een oplaadpunt. Bezoekers aan de Cammeleur kunnen straks ook gebruik maken van parkeerterreinen in de omgeving, waaronder het Looiershof en het Wilhelminaplein. Daarvoor worden voorzieningen getroffen. Er komt onder andere een duidelijke bewegwijzering, zodat alles eenvoudig te vinden zal zijn. Tussen de parkeerterreinen en De Cammeleur komt ook een goede verlichting, die bovendien in het hele park zal worden toegepast

Optreedlocatie

Geheel volgens de wensen van de Dongens raad komt er een 'ontmoetingsplaats' waar kleine optredens kunnen gaan plaatsvinden.De plaats waar dat straks gebeurt is makkelijk te bekijken vanaf het terras van restaurant Winkk én een nieuw te bouwen zitplaatsruimte in het park. Het afgelopen jaar heeft een enthousiaste werkgroep met vertegenwoordigers uit het culturele veld de voorwaarden geschapen voor de invulling van deze optreedlocatie. De wethouder vertelde ook dat een programmacommissie van start is gegaan .Zij gaan er ook voor zorgen dat er in de zomerperiode zeker tien kleinschalige optredens komen die gratis toegankelijk moeten zijn. Daarnaast zijn ook andere initiatieven welkom. Momenteel wordt bekeken op welke wijze de vergunningverlening anders geregeld kan worden zodat deze soepel doch verantwoord kan verlopen.Opties zijn daarbij legio

Volgens de wethouder blijft de optreedlocatie laag en wordt die voorzien van een vlonderpartij zodat het wortelpakket van de Amerikaanse eik niet beschadigd wordt. Om de optreedlocatie meer cachet te geven, wordt gekeken naar een ontwerp waarbij de locatie met een zeilconstructie wordt overkapt. Het ontwikkelen van een optreedlocatie is inhoudelijk en deels financieel een apart traject en zal op een later tijdstip met het ontwerp van de buitenruimte worden samengevoegd.

Laden, lossen en watervoorziening

Om zo min mogelijk verkeer in het entreegebied te krijgen, wordt de aanvoer van materialen voor optredens en theaterproducties geregeld via een speciale ingang aan de zijde van de Dr. Willem Dreeslaan. De bevoorrading van De Cammeleur gebeurt via de Hoge Ham. Volgens projectleider Oscar van Rijn is ten behoeven van grote bomen in het plan onderzocht hoe de groeiplaats kan worden verbeterd. Op locaties waar gewerkt wordt met halfverharding, wordt gebruik gemaakt van druk-verspreidende wapening en een water- en zuurstofdoorlatende constructie. Ook wordt een zwevende vloerconstructie aangebracht om oppervlakkig groeiende boomwortels niet te beschadigen. Dit wordt toegepast bij de kastanje in het entreegebied en bij de Amerikaanse eik bij de optreedlocatie.

De vijver die vroeger achter de Cammeleur lag, komt weliswaar met een andere techniek en vorm terug .Het hemelwater zal aan de achterzijde worden opgevangen in een verdiept grasveld (wadi) en kan daar in de bodem weg zakken. De oude vijver wordt zodoende vervangen door een zogeheten 'plas-drassituatie' met oeverbeplanting, waar vogels en kleine zoogdieren kunnen drinken.

Veelvoud van inspraak en ideeën

Het inrichtingsplan is tot stand gekomen met meerdere organisaties en belanghebbenden die georganiseerd zijn in een ontwerpatelier. Hierin nemen deel aanwonenden, gebruikers van de nieuwe Cammeleur, eigenaren van restaurant Winkk/hotel Winkk, Dongen Promotion, Parkplezier, winkeliers en de eigenaar van het plein aan de overzijde aan de Hoge Ham en Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen. Bureau Kragten heeft dit proces begeleid en alle ideeën verwekt tot een ontwerp. De inrichting van de omgeving van De Cammeleur maakt onderdeel uit van de herinrichtingsplannen voor het centrum . In het meerjareninvesteringsprogramma is een budget gereserveerd van in totaal € 472.000,- exclusief btw.Het streven is om na carnaval te beginnen met de herinrichting van het pleintje aan de Hoge Ham aan de overzijde van De Cammeleur. Zodra de bouw van de Cammeleur zodanig ver gevorderd is dat de bouwhekken kunnen worden verwijderd, kan het entreegebied worden heringericht. Het is de bedoeling dat de gehele buitenruimte klaar is zodra De Cammeleur over enkele maanden in gebruik wordt genomen.


schoonmaken en donker voegen

Schoonmaken en donker voegen. Dat is wat volgens projectleder Oscar van Rijn nodig is. Daarna heeft heel het gebouw voor wat betreft deze stenen dezelfde ( donkere ) kleur. De 'buikwanden' bij de nieuwbouw van de Cammeleur zijn fabrieksmatig gebouwd en moesten aangebracht worden volgens schema. De voegers zullen wel voorzichtig om moeten gaan met het voegen om de boom die daarvoor een beetje in de weg zit niet te beschadigen. Dongen kan op twee oren slapen . De kosten zijn niet voor de gemeentekas

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4831

Park Vredeoord krijgt parkpodium

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, november 30, 2017 13:30:36

Park Vredeoord krijgt parkpodium


Nu de nieuwbouw van de Cammeleur zijn voltooiing nadert, werkt de Stichting Parkplezier samen met de Stichting Donckhuys en gemeente hard aan de realisatie van een buitenpodium/ optreedlocatie in Park Vredeoord. De gemeenteraad nam daar eind vorig jaar een positief besluit over en inmiddels zijn contacten gelegd met Hoover Concepts, een professioneel bedrijf dat de vormgeving ervan gaat verzorgen.

De optreedlocatie moet een plaats worden voor kleinschalige optredens. Het moet passen in het parkgebied en ook aantrekkingskracht hebben als er geen optredens plaats vinden.

Het parkpodium komt vlak achter de terrassen van Brasserie-Restaurant Winkk en de nieuwe Cammeleur op de plaats waar zich nu struikgewas bevindt. Dit wordt weggehaald waardoor het park er ook vanaf de Hoge Ham veel opener en aantrekkelijker uit gaat zien.

Enthousiasme over ontwerpen

Het buitenpodium is een langgekoesterde wens van de Stichting Parkplezier, die onder meer tot doel heeft om de magneetfunctie van het park te versterken. Vredeoord moet een aantrekkelijke ontmoetingsplaats worden voor Dongenaren. Een podium kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat vinden ook René Jansen en Gerard Jansen, combinatiefunctionaris Cultuur. Van het begin af aan hebben zij zich samen met Parkplezier sterk gemaakt voor de realisatie van het podium.Hoover Concepts heeft inmiddels de eerste ontwerpen gepresenteerd en de betrokken partijen waren daar erg enthousiast over. De komende maanden worden deze verder uitgewerkt.

Eerste optredens op Dag van het Park

Alle inspanningen zijn erop gericht om op de Dag van het Park, 27 mei 2018, de eerste optredens op het podium plaats te laten vinden.Een programmacommissie is al aan de slag gegaan om ook na 27 mei de nodige optredens te organiseren. Dit kan van alles zijn: optredens van kleinere bandjes, maar ook openbare repetities, dans- of zelfs sportdemonstraties.

Informatiescherm en boekenkast

Ook als er geen optredens zijn, moet de ruimte rond het podium aantrekkelijk zijn om te verblijven. Daarom wordt parkmeubilair (banken) geplaatst en er komt een informatiescherm waarop optredens en activiteiten worden aangekondigd en waar nieuwtjes en wetenswaardigheden over het park te vinden zijn. Een ander idee is om in de buurt van het podium een kast met boeken neer te zetten. Iedereen kan hieruit een boek pakken om in het park te lezen. Eventueel kunnen deze ook geruild worden tegen boeken die van huis worden meegenomen.Kortom, plannen genoeg om het park in 2018 nog meer te laten bruisen.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4830

Eline van Boxtel en Bea van Beers nummer 1 en 2 Ervaren duo voert opnieuw lijst PvdA Dongen aan

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, november 30, 2017 13:15:32

Eline van Boxtel en Bea van Beers nummer 1 en 2

Ervaren duo voert opnieuw lijst PvdA Dongen aan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Dongen is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gepresenteerd. Huidig fractievoorzitter Eline van Boxtel gaat de verkiezingen, net als vier jaar geleden, in als lijsttrekker. Wethouder Bea van Beers heeft als nummer 2 van de kandidatenlijst opnieuw de ambitie voor het wethouderschap.


Afdelingsvoorzitter van de PvdA Eric Hendriks: “Never change a winning team. De PvdA is erg blij dat Eline en Bea opnieuw samen de lijst aanvoeren. Beiden hebben inmiddels bijna acht jaar ervaring in de Dongense politiek en zijn met hun 31 en 33 jaar nog steeds een jonge, frisse en ambitieuze verschijning. Daarnaast staat de lijst vol met ervaren raadsleden en zowel jonge als wat oudere actieve leden van onze partij.”

Ook Eline en Bea reageren enthousiast: “We zijn de PvdA dankbaar voor het vertrouwen. Afgelopen jaren hebben we mooie dingen kunnen bereiken voor en in Dongen en onze ambitie reikt verder dan deze huidige periode. We hebben erg veel zin om ons werk voort te zetten.”


Top 5

In de top 5 vinden we naast Eline en Bea nog drie ervaren gemeenteraadsleden: Tonny Dijck staat op plaats 3, nieuwkomer op de PvdA-lijst Martin Montens op plek 4 en de vijfde positie is voor Maurice IJpelaar. De PvdA Dongen gaat in maart 2018 de verkiezingen in met 20 personen op de kieslijst. De kandidatenlijst wordt, evenals het verkiezingsprogramma, vastgesteld door de leden van de PvdA Dongen in december 2017. Op dat moment wordt de complete lijst bekend.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4829

Horeca-uitbaters van De Salamander willen nu ook hun verhaal kwijt

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, november 30, 2017 11:57:55

Horeca-uitbaters van De Salamander willen nu ook hun verhaal kwijt

Vorige week maakte Stichting De Peeënstekers bekend dat zij een andere locatie gaat zoeken voor de carnavalsevenementen, die vorig jaar nog in de Salamander plaatsvonden. Een week eerder meldde de Vereniging der Veteranen al dat er dit jaar geen Veteranenbal komt. In het zich snel ontwikkelende en onverkwikkelijk conflict komt nu op verzoek van de Dongense digitale pers wat meer duidelijkheid. Het horeca-echtpaar gaf een interview aan Dongen.nieuws.nl. Dongenhomespot.nl publiceert vandaag het interview ook, met dank aan Bart van Kerkhof van Dongennieuws. Het conflict tussen diverse (carnavals)verenigingen en de uitbaters van café De Salamander Coert en Jolanda van Os vraagt al langer om meer transparantie. De in de Dongense pers verschenen artikelen over het niet doorgaan in de sporthal van diverse feesten waaronder evenementen voor carnaval 2018, gaven tot op heden geen echt duidelijke reden waar het conflict precies om draait. De uitbaters van het horecagedeelte van de sporthal willen de stilte daaromtrent doorbreken. Zij hebben de digitale pers uit Dongen te woord gestaan. Dit op veler verzoek van Dongen.nieuws en Dongenhomespot.nl.

Onverwachts

Voor de uitbaters van het café Salamander kwamen de besluiten van de betreffende verenigingen 'volkomen onverwacht'. “Ze hebben wel over ons gepraat maar niet met ons en dat vinden wij een kwalijke zaak.”In het voorjaar van 2016 besloot de gemeente dat voor grote evenementen tijdelijk naar de Salamander uitgeweken zou kunnen worden in afwachting van de nieuwbouw van de Cammeleur. Bij de exploitatie tijdens de evenementen zou dan samengewerkt kunnen worden tussen Donckhuys en Coert en Jolanda van Os, als uitbaters van de Salamander.

Samenwerking
“Tijdens het vorige seizoen hebben we bij de grote evenementen die in de Salamander plaatsvonden inderdaad samengewerkt met Donckhuys” zegt Coert. Onlangs liet Stichting Donckhuys weten dat zij de organisatie van de carnavalsevenementen zelfstandig wilde gaan uitvoeren. In een statement schreef Donckhuys dat er sprake zou zijn van ‘een fundamenteel verschil in visie op de verantwoordelijkheden en de inhoudelijke en financiële randvoorwaarden.’

Coert van Os: “Net na de afgelopen zomervakantie liet Donkhuys al doorschemeren dat men de samenwerking met ons niet meer zag zitten. Met de achterliggende argumenten waren wij het volstrekt oneens. Wij zijn ondernemer en dan weet je dat je dan soms risico’s neemt, maar die moeten wel verantwoord zijn. Als je samen zulke evenementen organiseert, moet je bijvoorbeeld ook samen kritisch kijken naar de begroting en deze indien gewenst nog bij kunnen sturen. Wij hadden echter geen invloed op de begroting maar zouden er wel mede verantwoording over moeten dragen. Dat lijkt mij niet de juiste manier van samenwerken.”

Eigen activiteiten
“Ik heb voor wat betreft mijn eigen reguliere carnavalsactiviteiten vorig jaar flink wat water bij de wijn gedaan” aldus Coert van Os. “Wij organiseerden hier altijd op de zaterdagmiddag de kindercarnaval, op zaterdagavond een” Hollandse avond en op zondagmiddag na de optocht ook kindercarnaval. Vorig jaar heb ik op zaterdag minder mensen binnen mogen laten vanwege de bijzondere raadsvergadering in de andere hal, voor de Hollandse avond ben ik in goed overleg uitgeweken naar De Heeren van Dongen omdat er bij het Veteranenbal dan meer publiek toegestaan was.”

“Het kindercarnaval op zondagmiddag is vervallen omdat de prijsuitreiking van de optocht in de andere hal plaatsvond. Daarvoor in de plaats kwam de prijsuitreiking van de kinderoptocht op maandag, maar geloof me, dat is toch van een hele andere orde qua drukte.”

Bezwaar
“Het feit dat Donckhuys de evenementen alleen zou willen doen zonder daarin met ons samen te werken” vervolgt Coert van Os, “zou betekenen dat onze eigen activiteiten onder druk zouden komen te staan. Ze profileren zich hiermee niet alleen als commerciële partij, wat naar mijn mening niet juist is voor een dergelijke Stichting maar het zou ook nog eens behoorlijke consequenties hebben voor ons. Tijdens grote activiteiten die in hal 2 plaatsvinden zou ik dan geen of in elk geval minder publiek mogen toelaten. Terwijl wij bij die andere activiteiten niet eens betrokken zouden worden. Dat betekent dat wij heel veel in zouden moeten leveren terwijl de andere partij de vruchten hiervan plukt. Zij de lusten, wij de lasten…. Wij zijn van mening dat dat gewoon niet kan en om die reden hebben wij bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning. Als ondernemers beschermen wij wat we in al die jaren hebben opgebouwd en waarin we veel hebben geïnvesteerd. Dat laten we ons niet zomaar ontnemen”

Gesprek
“Het bezwaar wat wij nu gemaakt hebben om onze eigen carnavalsactiviteiten te beschermen wordt door alle overige partijen nu als hoofdreden aangegeven van de impasse” vervolgt Coert van Os.”Maar deze partijen hebben niet de moeite genomen om hierover te komen praten. Dat is toch vreemd? Als je samen problemen hebt probeer je daar in een gesprek uit te komen. Wij hebben de deur om tot een samenwerking te komen nooit dicht gedaan” aldus Coert, die ook graag een grotere rol had gezien van de gemeente Dongen. “De gemeente laat het te makkelijk lopen en verwijst steeds naar ‘de partijen’ die er zelf uit zouden moeten komen. En aan de andere kant promoot de gemeente dat we hier in Dongen de dingen samen doen. Maar dat woordje samen, daar hoort de gemeente ook bij. Wat ons betreft zijn we nog steeds bereid om in goed overleg tot goede oplossingen te komen.” Met dank aan Bart van Kerkhof Dongen.nieuws.nl  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4828

Koninklijke Muziekvereniging Dongen presenteerde nieuw logo

MUZIEKGeplaatst door internetkrant do, november 30, 2017 10:24:53

Koninklijke Muziekvereniging Dongen presenteerde nieuw logo

Harmonie Aurora en Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum gaan per 1 januari 2018 samen verder onder de naam Koninklijke Muziekvereniging Dongen. Beiden muziekverenigingen hebben het voor elkaar gekregen om met een aanloop van ruim twee jaar samen door het leven te gaan op muzikaal gebied. Volgens burgemeester Starmans die het lint van een enorme rol mocht doorknippen waarna het bestuur in wording het nieuwe logo presenteerde aan de Dongenaren , is dat een moedige stap. Ze begreep dat zo'n beslissing niet zomaar genomen kan worden. “een moeilijk besluit , maar wel een proficiat waard “. 'Koninklijke' voorzitter Kees Broeders schetste in een korte toespraak de reden en het verloop van de volledige fusie van de twee verenigingen en kondigden de drie laatste concerten aan die nog in het verschiet liggen van de orkesten apart.Een mooi moment was de uitnodiging aan burgemeester Starmans te vragen of zij beschermvrouwe wil worden van de nieuwe vereniging. De vraag bleek volkomen overbodig. De burgemeester toonde zich zichtbaar verheugd en was meteen trots op de eretitel. Er was koffie en gebak compleet met het nieuwe logo.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4827

Carnaval 2018 / Salamander. College blijkt ook optimistisch over eventuele alternatieve oplossingen rond conflict sporthal de Salamander en carnavalsverenigingen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, november 29, 2017 21:22:33

Carnaval 2018 / Salamander.

College blijkt ook optimistisch over eventuele alternatieve oplossingen rond conflict sporthal de Salamander en carnavalsverenigingen


Dongen, 28 november 2017. Het college heeft vandaag door middel van een raadinformatiebrief een poging gedaan om in ieder geval de raad uitleg te geven over de voor velen nog steeds onduidelijke gang van zaken die er toe zullen leiden dat de viering van enkele grote carnavalsevenementen in 2018 voor Dongen niet door zullen gaan in sporthal de Salamander . De Salamander is en blijft wel onderdeel van een aantal daartoe onder andere voor dit doel door de gemeente Dongen aangewezen alternatieve locaties om dit soort evenementen door te kunnen laten gaan. Uit de brief aan de raad blijkt dat het college afgelopen week op het gemeentehuis een gesprek heeft gehad met vertegenwoordigers van stichting DonckHuys en de stichting De Peeënstekers. Daarin kreeg de wethouder te horen dat stichting De Peeënstekers, na een extra bestuursvergadering in het weekeinde, het besluit had genomen om haar carnavalsevenementen 2018 niet te laten plaatsvinden in sporthal De Salamander. Dit in navolging van de Vereniging der Veteranen die recent bekend maakte af te zien van De Salamander als locatie voor het Veteranenbal 2018. Deze krant heeft in deze zaak al eerder aangegeven het dieperliggende verhaal van beiden kanten te willen belichten. Enkele bij het conflict betrokken partijen hebben daarvan tot op heden geen gebruik van willen maken.


Het college zegt het ten zeerste te betreuren betreuren dat het in 2018 niet mogelijk is, wat in 2017 nog wel mogelijk was. Met name gedurende de periode van nieuwbouw van De Cammeleur voor grootschalige carnavalsactiviteiten - zoals het sauwelweekeinde, de bijzondere raadsvergadering, de prijsuitreiking van de grote optocht, de prijsuitreiking van de kinderoptocht - voor de ontvangst van carnaval vierend Dongen gebruik te maken van de sporthallen van sportcomplex De Salamander.
Het college zegt mondeling en schriftelijk door de stichting De Peeënstekers van de argumentatie van hun besluit op de hoogte te zijn gebracht die hieraan ten grondslag ligt. Net zoals de Vereniging der Veteranen, benoemen ze het bezwaar dat door de exploitanten van café De Salamander is aangetekend op de omgevingsvergunning die door de gemeente recent is verleend aan DonckHuys voor de organisatie in sporthal De Salamander van bovengenoemde carnavalsactiviteiten.

Feit is dat voor het bezwaar tegen de omgevingsvergunning een procedure geldt , met mogelijkheid tot beroep. 'Daarnaast dient de evenementenvergunning nog te worden verleend en de horecavergunning nog te worden aangevraagd ' zegt het college in de brief. Stichting De Peeënstekers stelt dat er sprake is van een periode met teveel juridische onzekerheid, ook wat betreft mogelijk bezwaar op evenementen- en horecavergunning en de mogelijke aanvraag bij de rechter van voorlopige voorzieningen. Dat heeft de stichting er toe gebracht te kiezen voor zekerheid in plaats van onzekerheid en voor regie in plaats van een mogelijk lange juridische procedure. Besloten is op zoek te gaan naar andere locatie(s) voor de carnavalsactiviteiten van 2018.

Taak
Het college ziet het echter als taak het '..als taak van de gemeente om te zorgen voor goede facilitaire ondersteuning, zoals het beschikbaar stellen van de sporthallen. Ook bij het verlenen van de diverse vergunningen, speelt de gemeente een belangrijke rol. Het is aan de Vereniging der Veteranen, stichting De Peeënstekers en de uitbaters van café De Salamander om samen te komen tot goede afspraken voor exploitatie van carnavalsactiviteiten in 2018. Daarbij draagt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid '. Ondanks diverse gesprekken die hebben plaats gehad, blijkt dat er tussen de betrokken partijen sprake is van een onoverbrugbaar verschil van mening en inzicht. 'Als gemeente kunnen we er alles aan doen om iets mogelijk te maken, maar we kunnen geen juridische garanties bieden. We kunnen niet garanderen dat er in de aanloop naar carnaval geen (nieuwe) knelpunten ontstaan' laat het college weten aan de raad


Ook optimistisch
De komende weken blijft het college nadrukkelijk in gesprek met alle betrokken partijen. Doel daarbij is om de carnavalsactiviteiten zoals gepland voor 2018, ' gewoon dóór te laten gaan, ten dienste van onze carnaval vierende inwoners '. Het kindercarnaval in De Salamander kan wat de gemeente betreft, net als vorig jaar, plaatshebben in hal 1 van sporthal de Salamander. In de raadsbrief wordt ook aangegeven dat met stichting De Peeënstekers en stichting Donckhuys overleg gaande is over mogelijke alternatieve locaties.' Samen met deze partijen hebben wij er het volste vertrouwen in dat op korte termijn duidelijkheid kan worden geboden over de nieuwe locaties voor het sauwelweekeinde, de bijzondere raadsvergadering, de prijsuitreiking van de grote optocht en de prijsuitreiking van de kinderoptocht' aldus de brief aan de raad. Het college laat aan de raad duidelijk weten optimistisch te zijn over het verloop der zaken getuige de opmerking dat
'Carnaval 2018 vast een even uitbundig volksfeest wordt als carnaval 2017' .

Exploitatie horeca Salamander

Misschien ligt die oplossing wel in de brief aangehaalde gesprekken over de toekomstige wijze van exploitatie van het horeca deel van De Salamander. Het college zegt in de brief dat de uitbaters van het sportcafé hierover gesproken hebben met medewerkers van de gemeente Dongen, samen met externe adviseurs. Medio december heeft volgens het college een vervolgafspraak plaats, waarbij ook de beheerder van sportcomplex De Salamander aanwezig zal zijn . Eind deze week heeft ook de wethouder een gesprek met de uitbater van het sportcafé.

Beheer sportcomplex Salamander

Zoals eerder aan de raad gemeld, wordt met ingang van 1 januari 2018, het beheer en de exploitatie van het sportcomplex De Salamander, alsmede de overige gemeentelijke binnensportaccommodaties (De Wiel, De Gaasjes, De Otterdonk en de Kelly van Zonzaal) definitief overdragen aan Beheersmaatschappij Zwemsport en Recreatieobjecten Dongen BV (De Vennen). Daartoe is Binnensportaccommodaties Dongen BV opgericht. Tevens is vorm gegeven aan de organisatorische, juridische en financiële uitwerking van de overname in een exploitatieovereenkomst.

Transparantie zoek
Deze krant heeft in deze zaak al eerder bij betrokkenen aangegeven het dieperliggende verhaal van beiden kanten te willen belichten.Enkele bij het conflict betrokken partijen hebben daarvan tot op heden geen gebruik van willen maken. Transparantie voor de Dongenaren blijft hierdoor jammer genoeg en nagenoeg uit. Wij brengen daarom enkel de ons aangeleverde nieuwsfeiten in publicatie; onze primaire taak .

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4826