DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant wo, november 14, 2018 16:29:09

Journalist geweerd bij gesprek

Invulling Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

Er doen op dit moment geruchten de ronde met betrekking van de bestemming van het het nu leegstaande Broederhuis in West1. Het college heeft daar vandaag middels een raadinformatiebrief wat meer duidelijkheid in willen brengen Broederhuis Glorieux is sinds 2009 in eigendom van woningcorporatie Leystromen en blijft dat voorlopig ook. Het bedrijf Bouwvast Beheer BV huurt sinds 1 november de gebouwen aan de Triangellaan 2, in Dongen. Dit bedrijf nu, heeft de wens geuit om in het complex arbeidsmigranten te huisvesten op, zo wordt gezegd, tijdelijke basis. Daarbij gaat het specifiek om medewerkers van het uitzendbureau E&A. Op 5 november zou het verzoek door de initiatiefnemers inhoudelijk worden toegelicht aan de gemeente Dongen. Volgens het college kreeg dit gesprek – wat genoemd wordt – 'een ander karakter'. De plannen zijn inhoudelijk niet aan de orde gekomen. Alle aandacht ging uit naar signalen van verontruste buurtbewoners en het adequaat reageren op vragen die ontvangen waren.


Een week vóór de bijeenkomst en mede naar aanleiding van werkzaamheden, die eigenaar Leystromen uitvoert aan het gebouw en het bijbehorende park, kwamen er reacties van verontruste buurbewoners. Uit navraag bleek dat Leystromen samen met huurder Bouwvast Beheer BV werkzaamheden uitvoert om 10 nieuwe anti-kraakbewoners te kunnen huisvesten. Het leegstandsbeheer werd tot 1 november verzorgd door Interveste en is met ingang van die datum uitbesteed aan een nieuwe partij: uitzendbureau E&A. “Op verzoek van de gemeente heeft Leystromen omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de reden van de werkzaamheden en over de wens om op deze locatie tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten“ zo schrijft het college aan de raad.

Participatie

In het gesprek met de initiatiefnemers op 5 november heeft de gemeente aangegeven grote waarde te hechten aan een goede communicatie en participatie met de buurt in dezen. Volgens de gemeente Dongen zijn in het verleden goede contacten opgebouwd in het kader van de mogelijke huisvesting van statushouders op de locatie Broederhuis Glorieux. Dat verwacht het college nu ook van de initiatiefnemers. “Aan hen is meegegeven dat zij goed moeten communiceren over de tijdelijke situatie, de plannen voor de toekomst en dat wij eerst willen horen wat inwoners van het plan vinden, alvorens het college het verzoek in behandeling neemt“ verzekert het college aan de raad. Het college zegt in de raadsbrief dit ook te hebben overgebracht naar de buurtbewoners die vragen hebben gesteld.“

Zorgen over mogelijke overlast

Op 13 november heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder van Beers en leden van de 'oude' meedenkgroep statushouders. Ook wijkraad West 1 was vertegenwoordigd. Er waren 12 inwoners aanwezig. In dit gesprek hebben met name buurtbewoners hun zorgen en gevoelens geuit over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. Zorgen zijn er met name over mogelijke overlast, de druk op de wijk in relatie tot de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen Ook de veiligheid/beheersbaarheid en de tijdelijkheid van de situatie, waardoor er geen zicht is op een definitieve toekomstige invulling van de locatie, kwamen aan de orde. Volgens het college hebben de bewoners in het gesprek hun onvrede uitgesproken over de communicatie en hun verwachting over communicatie in de toekomst. In het gesprek werd duidelijk dat zij willen dat bewoners van de wijk breed worden geïnformeerd over de plannen, de participatiemogelijkheden en het proces waarin dat gebeurt. Er kwam een dag later daadwerkelijk een gesprek Hierbij waren de initiatiefnemers Leystromen, Bouwvast Beheer BV en uitzendbureau E&A aanwezig. Tijdens dit overleg zijn de uitkomsten van het gesprek met de 'oude' meedenkgroep gedeeld en zijn afspraken gemaakt over communicatie en participatie.

Toenemende vraag naar huisvesting

Het college zegt in haar brief aan de raad dat de vraag naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten ook landelijk weer toe neemt. “Het beleid van de gemeente Dongen was hiervoor niet toereikend. Met inwoners, dorps- en wijkraden, werkgevers, verhuurders, politie, ondernemers, de ZLTO en ContourdeTwern zijn in 2017 uitgangspunten voor nieuw beleid ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in de vaststelling van de UitgangspuntennotitieTijdelijke Huisvesting Arbeidsmigrant.” Over de vastgestelde uitgangspunten heeft vervolgens in juli van dit jaar een participatieavond plaatsgehad. De beleidsregel vormt een toetsingskader voor nieuwe aanvragen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de bebouwde kom en het buitengebied.


Journalist geweerd

In de raadsnformatiebrief aan de raad wijst het college er op dat de bijeenkomst van 13 november was bedoeld voor de 'oude' meedenkgroep statushouders. Het doel was met elkaar te praten over de gevoelens en zorgen die zijn geuit over de toekomst van Broederhuis Glorieux. “Daar wilden we de bewoners alle ruimte voor geven, in een vertrouwde samenstelling.“ "Het gesprek had daarom niet het karakter van een inloopavond of een plenaire bijeenkomst, waarbij het gebruikelijk is om ook raadsleden en media uit te nodigen.” Hiermee wordt ook verklaart dat een aantal zogenoemde steunleden van politieke partijen en een journalist niet aan het gesprek mochten deelnemen. “Het bleek dat de uitnodiging aan de 'oude' meedenkgroep door een van de leden was doorgestuurd. We hebben besloten de raadsleden en de journalist niet te laten deelnemen aan het gesprek, omdat de andere bewoners niet op de hoogte waren van hun komst ” aldus de verklaring van dit incident aan de raad.  • Reacties(4)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5056

Sfeervolle verwendagen en cadeaubonnen voor mantelzorgers

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, november 13, 2018 12:59:58

Sfeervolle verwendagen en cadeaubonnen voor mantelzorgers

Vorige week werden de mantelzorgers in Dongen drie dagen lang getrakteerd op leuke activiteiten op verschillende locaties in Dongen en een sfeervolle feestavond in de Cammeleur. Het verwennen is nog niet voorbij, want deze week is gestart met de uitgifte van de Mantelzorgwaardering en dat gaat volgende week nog verder. Dat gebeurt in De Cammeleur, op de eerste verdieping in de spreekkamer van ContourdeTwern. Mensen die in aanmerking willen komen voor de bonnen ter waarde van 50 euro hebben al een aanvraagfomulier gekregen via de mail, of kunnen een aanvraagformulier ophalen bij de balie van de Cammeleur. Op het formulier staan alle voorwaarden en ook de tijden waarop de bonnen kunnen worden afgehaald. Let op! De laatste mogelijkheid is op zaterdag 24 november van 09.30 tot 12.00 uur.

Enthousiaste reacties

De verwendagen begonnen maandag 12 november met een wandeling door Het Blik, onder leiding van Ranko Hamelinck, die alle bijzonderheden van dit unieke stukje Dongen kent. Het was aangenaam weer om te wandelen en de deelnemers waren enthousiast. Dat gold ook voor de workshop bij Tinekes tuin, waar fraaie bloemarrangementen gemaakt werden. Bij de eerste marsepeinworkshop liet een aantal deelnemers het afweten, tot teleurstelling van kok Gerrit, die veel voorbereidingen had getroffen. Het modelleren met marsepein was er niet minder leuk om. Bij de tweede workshop op woensdag was het wel gezellig druk en er werden mooie figuren gemaakt. De dinsdag stond in het teken van dotpainting bij 2handjes in het Heuvelpark. Een bijzondere techniek die van oorsprong beoefend werd door de Aboriginals in Australie. Wat minder gemakkelijk dan je zou denken en het vereist nogal wat discipline om netjes en gestructureerd te werken. Dus kreeg iedereen een papiertje om te oefenen van Diane Trommelen voordat ze op het schildersdoek konden beginnen. Dinsdagavond waren de mantelzorgers te gast bij de Cinemaclub Dongen in het Volckaerttheater waar de zeer indrukwekkende film Lion vertoond werd. De Cinemaclub vertoont sinds 2012 een keer in de twee weken een film in het theater en is van plan om dat met ingang van 2019 wekelijks te gaan doen. Het programma van de films die niemand mag missen is te vinden op de site: www.cinemaclubdongen.nlThebe

Thebe was in het kader van ‘verwenmomenten’ wellicht een wat vreemde eend in de bijt, maar de uitgebreide informatie werd wel gewaardeerd. Woensdagmiddag verzorgden Thebe Wijkverpleging en Thebe Extra een presentatie. Thebe wijkverpleging heeft het werken met buurtteams geïntroduceerd. Daardoor wordt de zorgverlening veel persoonlijker en hebben de hulpvragers zelf meer inbreng en meer inzicht in de hulp die geboden wordt. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker te volgen via de iPad wanneer de verpleegkundige komt. De aanwezigen waren aangenaam verrast door de heldere uitleg van Marion Koot, die nogmaals benadrukte dat iedereen die zorg nodig heeft een beroep kan doen op de buurtteams van Thebe. Thebe Extra werd vertegenwoordigd door Dorien Korthout. Het is een onafhankelijke ledenvereniging, die de belangen van haar leden op het terrein van welzijn en zorg behartigt. Het aanbod van Thebe Extra omvat een breed scala aan diensten in, om en aan huis. Niet allemaal medisch van aard, maar ook tuinonderhoud, klusjes, de kapper, woningaanpassingen en nog veel meer, altijd met korting voor leden. Aniek Koopmans gaf een demonstratie met de assistep, een alternatief voor de elektrische traplift met een stoeltje. De assistep is een hulpmiddel die een veilige ondersteuning biedt bij het op- en aflopen van de trap. Gemakkelijk te installeren en goedkoper dan een lift met een stoeltje.

Feestavond

Woensdagavond werden de verwendagen afgesloten met een feestavond in de grote zaal van de Cammeleur. Wethouder Rolf Vullings opende de avond met een welgemeend compliment aan al die mensen die zich inzetten voor hun naasten. Hoogtepunt van de avond was het optreden van het koor Sjowenso uit Rijen. Het feest werd afgesloten met een drankje en een hapje en een cadeautje voor alle gasten. Een woord van dank aan iedereen die, belangeloos of bijna belangeloos een bijdrage heeft geleverd aan de verwendagen is zeker op zijn plaats.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5055

Energieadviezen voor woningeigenaren in wijk West 2

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, november 13, 2018 12:37:06

Campagne Duurzaam Dongen:

Energieadviezen voor woningeigenaren in wijk West 2

Onder de noemer Duurzaam Dongen begint deze week een campagne om bestaande koopwoningen duurzamer te maken. De campagne begint in de wijk West 2. Speciaal voor eigenwoningbezitters in deze wijk heeft op 21 november een informatieavond plaats in De Cammeleur. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom.

In de gemeente Dongen staan ongeveer 11.000 woningen. Voor 70% bestaat deze voorraad uit koopwoningen. Er is vaak heel veel mogelijk om in bestaande woningen energie te besparen, maar het is lastig om te ontdekken wat de beste oplossingen zijn. Om woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen is de campagne Duurzaam Dongen ontwikkeld. Het streven is om minstens 100 van de 1200 koopwoningen in West 2 duurzaam te maken.Advies

De campagne bestaat uit het geven van een energieadvies-op-maat tegen een gereduceerd tarief. Het advies wordt uitgevoerd door Susteen, een landelijk energieadviesbureau met jarenlange ervaring. Normaal kost dit advies 170 euro, maar via Duurzaam Dongen betalen woningeigenaren 115 euro. Na aanmelding komt een energieadviseur van Susteen langs. Tijdens het bezoek wordt de woning geïnspecteerd en worden verduurzamingsdoelen en -wensen besproken. Enkele weken na het adviesbezoek ontvangt de eigenaar een persoonlijk woningverbeterplan.

Samenwerking

In de campagne Duurzaam Dongen werken gemeente Dongen, energiecoöperatie Energie Dongen, een aantal lokale bouw- en installatiebedrijven en externe partners samen. Samen hebben zij zich verenigd in het LEAD: het Lokaal Energie Akkoord Dongen. Ook woningcorporatie Casade heeft zich hierbij aangesloten. De campagne Duurzaam Dongen begint in wijk West 2 en wordt daarna is fases in de andere wijken en kernen van de gemeente Dongen uitgevoerd.

Voorbeeld

Dongen vervult met de campagne een voortrekkersrol in de regionale afspraak 'Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant'. Hierbij worden bestaande woningen (particulier en huur) naar Nul op de Meter verbouwd en anders energetisch ingericht. Het is de bedoeling dat de campagne wordt uitgezet in de andere acht gemeenten die bij regio Hart van Brabant horen.

Informatieavond

Alle woningeigenaren in wijk West 2 zijn schriftelijk uitgenodigd voor een informatieavond over Duurzaam Dongen op 21 november in De Cammeleur. Op deze avond zal Susteen toelichten wat er zoal mogelijk is en presenteren de samenwerkende bedrijven zich aan de inwoners. Vanaf 19.30 uur is de zaal open, de presentatie begint om 20.00 uur.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5054

Maisonnettewoningen Trappistenstraat maken plaats voor energiezuinige appartementen

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant ma, november 12, 2018 22:36:50

Maisonnettewoningen Trappistenstraat maken plaats voor energiezuinige appartementen

De 45 maisonnettewoningen aan de Trappistenstraat in Dongen worden in januari 2019 gesloopt. Casade bouwt daarna op dezelfde locatie 72 nieuwe en energiezuinige Nul-Op-de-Meter (NOM)huurappartementen verdeeld over drie gebouwen. Er komen 53 twee- en 19 driekamerappartementen. De appartementen zijn met voorrang bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder en hebben een huurprijs van € 517 tot maximaal € 640 (prijspeil 2018). Daarnaast betalen huurders een bijdrage (Energie Prestatie Vergoeding - EPV) voor de energiebesparende maatregelen die zijn genomen bij de bouw.


Sloop huidige woningen

Vanaf 30 november 2018 wonen er geen huurders meer in de Trappistenstraat. De oorspronkelijke bewoners hebben inmiddels andere woonruimte gevonden. De huur van de woningen die tijdelijk werden verhuurd is opgezegd. In december vinden de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop plaats.

Nieuwbouw start halverwege 2019

Casade verwacht medio 2019 te starten met de nieuwbouw die wordt uitgevoerd door Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden. Vrijdag 9 november ondertekenden directeur/bestuurder Roel van Gurp van Casade en directeur Cas Stuut van Hendriks Coppelmans Bouwgroep de Turn-Keyovereenkomst. (zie foto)

De Trappistenstraat blijft tijdens de bouw en de sloop voor verkeer toegankelijk.

Duurzame Nieuwbouw

Alle 72 woningen worden Nul-Op-de-Meter (NOM). Dat betekent dat er geen gas in de woning is en de nieuwe bewoners elektrisch koken. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en warm water, maar maakt ook koelen in de zomer mogelijk. Op de daken van de appartementsgebouwen én van de losstaande fietsenbergingen liggen zonnepanelen om energie op te wekken. De woningen zijn zo goed geïsoleerd dat de buitenkant van het gebouw voldoet aan de toekomstige BENG1-eisen. Dit betekent onder andere dat er maar heel weinig warmte nodig is om de woningen te verwarmen. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en zegt iets over de energieprestatie van een gebouw. Alle nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2020 voldoen aan deze eisen.

Energiezuinig en betaalbaar

“NOM en BENG1 passen helemaal bij de duurzaamheidsambitie van Casade. Wij willen niet wachten tot het bouwbesluit in 2020 wordt aangepast. Wij bouwen nu al zo energiezuinig mogelijk. Tegelijk willen we de woonlasten voor onze huurders laag houden. Dat kan met deze mooie en energiezuinige appartementen. Het duurzame ontwerp, gecombineerd met een lage huurprijs, betekent vooral comfort en lage woonlasten voor de huurders,” aldus Roel van Gurp.

Cas Stuut is blij dat Hendriks Coppelmans en Casade met dit project hun gezamenlijke duurzaamheidsambities waarmaken. “Dat we nu al een project kunnen realiseren dat aan zowel NOM als BENG1 voldoet is uniek in Nederland en daarmee lopen we voorop.”
Te huur aangeboden

In de loop van 2019 biedt Casade de appartementen te huur aan via de website van Woning In Zicht (www.woninginzicht.nl). Geïnteresseerden kunnen reageren op het aanbod bij Woning in Zicht als ze als woningzoekende staan ingeschreven. De woningen worden met voorrang voor senioren toegewezen. Vooraf inschrijven voor het nieuwbouwproject aan de Trappistenstraat is niet mogelijk.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5053

MUSEUM DE LOOIERIJ zoekt enthousiaste rondleiders

VRAAG EN AANBODGeplaatst door internetkrant zo, november 11, 2018 22:07:52

MUSEUM DE LOOIERIJ zoekt enthousiaste rondleiders

foto looierij

MUSEUM DE LOOIERIJ in Dongen is gehuisvest in een authentieke leerlooierij uit 1889. Een gebouw dat “leer ademt”. Hier wordt het verhaal vertelt over het ambacht van het leerlooien; van koe tot leer, de techniek en de sociale omstandigheden. Dongen was het centrum van de leerindustrie in Nederland, met meer dan honderd looierijen en schoenfabrieken.

Taakomschrijving

De rondleiders van het museum zijn het uithangbord van het museum. Zij laten de bezoeker voelen en zien hoe het was om te leven in een dorp dat draaide om de leerindustrie. Jaarlijks verzorgen de rondleiders van het museum zo’n honderd rondleidingen. De rondleidingen worden erg goed gewaardeerd. Deze groepen die het museum ontvangt zijn zeer divers, van ouderen tot leerlingen van de basisschool.

Werkzaamheden

Het verzorgen van rondleidingen voor uiteenlopende groepen bezoekers. Rondleidingen en groepsbezoeken vinden zowel doordeweeks als in het weekend plaats en soms in de avond. Het aantal rondleidingen en de hoeveelheid werk is afhankelijk van het aantal boekingen en de eigen beschikbaarheid. We verwachten daarom flexibiliteit van de rondleiders.

Verwachtingen

- Enkele uren beschikbaarheid per week

- Enthousiasme

- Goede contactuele eigenschappen

- Zelfstandig een groep kunnen rondleiden

- Flexibiliteit en kunnen inspelen op de dynamiek van een groep

- Interesse in het leerlooien en scholing

Opleiding

Tijdens een introductieperiode in het museum draai je een aantal diensten mee als gastheer of gastvrouw. Zo maak je kennis met het museum. We besteden veel aandacht aan de opleiding van de rondleiders. Gedurende een half jaar leer je wat het rondleiden inhoud. Hierbij wordt je individueel begeleid en ga je je verdiepen in alle facetten van het leerlooien. Je neemt ook deel aan de vergaderingen van rondleiders, waarin de rondleidingen geëvalueerd worden. Onder de rondleiders heerst een prettige, gemoedelijke werksfeer. Regelmatig worden er ook excursies en feestelijke vrijwilligersbijeenkomsten door het museum georganiseerd.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor inlichten bel of mail je: Rondleiderscoördinator Martijn de Laat 06-11292158, martijndelaat@hotmail.com

Aanmelden kan bij de vrijwilligerscoördinator Liesbeth Martens 0162-220195, fenlmartens@home.nl  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5052

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven -Van der Meer wil Dongen helpen bij zoeken naar oplossingen bij problemen rond TUF

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, november 07, 2018 12:47:07

Problematiek rond kunstgrasvelden erkend door Den Haag

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven -Van der Meer wil Dongen helpen bij zoeken naar oplossingen bij problemen rond TUF

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven -Van der Meer gaat Dongen helpen om een oplossing te vinden voor de problematiek met betrekking tot de kunstgrasmatten die in vooral Dongen leidden tot grote onrust en politieke spanningen. “Ik deel uw zorgen over deze problematiek, die zich onder meer in uw gemeente voordoet” schrijft ze aan het college als antwoord op de brief van het Dongense college met verzoek om hulp van Den Haag. Mevrouw van Veldhoven zegt in haar brief dat ze mee gaat denken over een 'korte termijn oplossing voor de situatie in Dongen.' Zij erkent hiermee impliciet 'dat continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven financiële risico’s voor overheden met zich meebrengen.'


De staatssecretaris zegt dat de problematiek haar volle aandacht heeft. Dat heeft ze ook al aangegeven in het Kamerleden - overleg op 18 oktober. In de brief aan het college van Dongen stelt ze, in het kader van het Bestuurlijk Omgevingsberaad hierover, onder meer met het IPO (Het IPO is op allerlei terreinen actief zoals sociaal beleid, landelijk gebied, milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit en staat op Provinciaal niveau red. ) en de VNG in overleg te zijn.

Met terugwerkende krant inventariseren

Volgens de staatssecretaris neemt neemt het IPO momenteel het voortouw voor een inventarisatie van de kosten die gemeenten, provincies en waterschappen de afgelopen 10 jaar hebben moeten maken voor het opruimen van terreinen van failliete bedrijven, inclusief afvalverwerkende bedrijven. De resultaten zijn naar verwachting van mevrouw van Veldhoven

-Van der Meer voor het einde van het jaar bekend. De bewindsvrouw zegt in haar brief dat indien de genoemde inventarisatie daar aanleiding toe geeft, ze samen met het IPO, VNG en de Unie van Waterschappen gaat bezien hoe kan worden voorkomen dat opruimkosten van failliete bedrijven door de overheden moeten worden gedragen.

principieel belang

De staatssecretaris vindt het verder van principieel belang om continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven in het algemeen, te voorkomen. “Een betere afzetmarkt voor recyclaat zou de afvalverwerking meer rendabel kunnen maken.” aldus van Veldhoven. De staatssecretaris zegt in haar brief dat ze op korte termijn een onderzoek zal starten naar de beschikbare mogelijkheden van verwerking van Nederlands kunstgras om de continuïteit van de verwerking op de lange termijn te waarborgen. Verder zegt de staatssecretaris toe Dongen te willen helpen met het delen van de kennis die met name bij Rijkswaterstaat aanwezig is bij problematiek rond afvalverwerking. Overigens heeft Dongen al op 22 oktober contact gehad met de Directeur -Generaal voor Milieu en Internationale Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Reactie van burgemeester Marina Starmans namens het college:

,,Het is een duidelijke brief. De brief maakt duidelijk dat de staatssecretaris het signaal van de gemeente Dongen serieus neemt. De brief maakt ook duidelijk dat de staatssecretaris de problematiek wil doorgronden en daarom dubbel onderzoek laat doen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van beide onderzoeken en de vervolgstappen die daaruit voortkomen. We hebben al een structureel contact met het ministerie en we zullen dat zeker blijven houden, zoals de staatssecretaris ook aangeeft. Dat is belangrijk in relatie tot de vervolgstappen.''  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5051

Denk mee, praat mee over sporten in Dongen!

SPORTBERICHTENGeplaatst door internetkrant di, november 06, 2018 15:02:06

Denk mee, praat mee over sporten in Dongen!

Dongen kent een bloeiend vrijwilligersleven. De vele sport- en culturele voorzieningen en de goede onderwijsfaciliteiten zorgen ervoor dat onze inwoners met veel plezier in Dongen (willen blijven) wonen. Hoe zetten we de verbindende kracht van sport in voor de toekomst? Hoe houden we sportvoorzieningen betaalbaar en van goede kwaliteit? Hoe spelen we in op trends en ontwikkelingen? Hoe geven we jong talent de ruimte? Daarover gaat de gemeente het gesprek aan met inwoners, ondernemers en verenigingen Met als doel: komen tot een sportvisie voor Dongen.

De sportvisie wordt opgezet aan de hand van vier thema's. Per thema worden twee bijeenkomsten tussen november 2018 en april 2019. georganiseerd De eerste data per thema zijn gepland op onderstaande dagen. De tweede bijeenkomst per thema volgt in maart/april 2019. De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur. De locatie van de avonden volgt zo spoedig mogelijk.

Thema 1: Sportstimulering: 27 november 2018

Hoe stimuleren we deelname aan sport en sportief bewegen? De inzet van de combinatiefunctionaris, de aansluiting tussen sport en onderwijs, het project Jongeren op Gezond Gewicht en de ontwikkeling van sporttalent staan op de agenda.


Thema 2: Toekomst van de sportvereniging: 4 december 2018

Hoe zorgen we samen voor toekomstbestendige sportverenigingen? Samenwerking tussen verenigingen, verenigingsondersteuning, inzet van vrijwilligers, open verenigingen en een veilig sportklimaat komen aan bod.


Thema 3: Sport als middel: 11 december 2018

Sport als middel: Op welke manieren kunnen we sport inzetten om maatschappelijke doelen te behalen? Toegankelijkheid van sport voor iedereen, armoedebeleid, inclusiviteit, gezonde leefstijl en de brede maatschappelijke rol van verenigingen zijn belangrijke onderwerpen hierin.

Thema 4: Sportaccommodaties: februari 2019 (datum volgt)

Hoe komen we tot duurzame sportvoorzieningen voor de toekomst van Dongen? De resultaten van de ruimtelijke scan sportvoorzieningen, duurzaamheid, sport in de openbare ruimte en multifunctioneel gebruik staan op de agenda.


Aanmelden

Aanmelden voor (één van) de themasessies kan bij jannie.willemse@dongen.nl. U krijgt dan nadere informatie over het programma en de locatie toegestuurd.

Ruimtelijke scan

Een ruimtelijke scan van alle sport- en beweegvoorzieningen maakt deel uit van de sportvisie. Binnen de ruimtelijke scan wordt gekeken naar de sport- en beweegvoorzieningen die nu nodig zijn, maar ook naar de behoefte in de toekomst. Ook worden de mogelijkheden tot sporten en bewegen in de openbare ruimte onderzocht. De ruimtelijke scan wordt opgezet door bureau Kragten en is naar verwachting half januari 2019 klaar. De inspraakavond rondom sportaccommodaties heeft daarna plaats, zodat de resultaten kunnen worden besproken.

Jongerencafé

Waar hebben jonge sporters behoefte aan? Welke sportvoorzieningen zijn in Dongen nodig in de toekomst? Speciaal voor jonge sporters is er op 16 november 2018 een Jongerencafé Sport. Het jongerencafé heeft plaats in jongerencentrum De Poort van 17:00 uur tot 19:00 uur. De pizza staat klaar! Aanmelden is niet nodig.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5050