DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Besluit over Heistraat pas op 28 september in Statenvergadering Den Bosch

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juli 10, 2018 18:04:58

Besluit over Heistraat pas op 28 september in Statenvergadering Den Bosch

Dongenaar René Roovers : "GS trekt boetekleed aan in reactienota

reactie op op Nota van Zienswijzen N629

Dongen, Oosterhout , 10 juli 2018. De provincie heeft vandaag in een persbericht en een nieuwsbrief laten weten dat Gedeputeerde Staten Provinciale Staten voorstellen om de aanleg van de nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen planologische mogelijk te maken door een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast te stellen. In de besluitenlijst van 3 juli 2018 staat letterlijk : " Met brede steun van de omgeving is gekozen voor het alternatief ‘Bundeling Noord’ als nieuw tracé voor de N629. De nieuwe weg ten noorden van het Wilhelminakanaal zorgt voor een sterke verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in met name Dongen en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio. Het college van Gedeputeerde Staten legt een PIP voor dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten inclusief een uitgebreid plan voor de compensatie van natuur in de directe omgeving, de mogelijkheid tot het verbeteren van recreatiemogelijkheden en benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet "

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft bij monde van de voorzitter René Roovers uit Dongen een reactie gestuurd naar de gemeentebesturen van Dongen en Oosterhout en naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant .Roovers : "Naar aanleiding van de aanzwellende kritiek op de plannen voor een nieuwe weg door de natuur van Dongen heeft Gedeputeerde Staten toegegeven het maatschappelijk belang van een dergelijke weg onvoldoende te hebben onderbouwd. Het provinciale plan is daarom aangepast, zo schrijft GS in de reactienota op de 549 ingediende zienswijzen. Eerder moest er naar aanleiding van de kritiek van de Commissie voor de m.e.r. al een aanvulling aangeleverd worden, waardoor de behandeling in juni in Provinciale Staten moest worden uitgesteld. De kritiek - zoals ook geuit in het Advies van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving - was voor Provinciale staten aanleiding om op 14 september een extra informatiebijeenkomst in te lassen waarin alle betrokken partijen gehoord kunnen worden "

perspresentatie provincie Brabant

'verkeersproblemen niet opgelost'
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is volgens Roovers teleurgesteld over de reactienota omdat opnieuw nergens inhoudelijk is aangetoond waarom er een nieuwe weg door de kostbare Dongense natuur moet lopen. " Ook blijkt uit de antwoorden dat de verkeersproblemen niet opgelost worden maar op het bordje van de betrokken gemeenten worden gelegd " zgt Roovers. De provincie zegt over de verkeersproblemen bij de AVRI: ’Het treffen van maatregelen voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de bestaande weg zoals bij AVRI staat bekend als het nulplusalternatief en behoort niet bij dit plan en is een verantwoordelijkheid voor Oosterhout’ .Over de Steenstraat zegt de provincie ’Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren’. Over het terugdringen van het autoverkeer wordt er gesproken over een toekomstig snelfietspad langs het kanaal. Roovers : " Maar dat is geen onderdeel van het Provinciale Plan, financiering hiervoor is niet geregeld " René Roovers : " Het zou aan te raden zijn als de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen voor de behandeling in de Staten nog kritisch onderzoeken wat er geregeld is in de door Provincie en wethouders van Dongen en Oosterhout afgesloten uitvoeringsovereenkomst. Het is vreemd dat deze overeenkomst niet door de gemeenteraden onderzocht is op haar (financiële) consequenties "

Roovers : "Zo blijkt het provinciale plan N629 voor fase 2 steeds meer te bestaan uit het voor 30 miljoen aanleggen van een strook asfalt door de kostbare natuur van Dongen. Zonder visie en in de hoop dat extra asfalt de problemen wel zal oplossen. Partijgenoten uit Dongen haasten zich onlangs Gedeputeerde van der Maat te hulp schieten tegen de aanzwellende kritiek: ‘Snel doorpakken riep de VVD fractie terwijl men weet dat de procedure nog loopt en de provincie pas eind september een besluit neemt. En volgens de VVD wethouder Vullings zou meer asfalt een zegen zijn. De ervaring leert dat dit vaak ijdele hoop is."

provinciehuis Den Bosch
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is wel blij met de aanpak van Provinciale Staten. Bekend is dat op 31 augustus er een technische vragenronde plaatsvindt . Een aantal statenfracties heeft al aangekondigd daar gebruik van te willen maken. Daarnaast verwacht de Vereniging veel van de Themabijeenkomst in op 14 september. Dan kan er inhoudelijk gekeken worden of dit wel het juiste plan is voor de oplossing van de verkeersproblemen die er in dit gebied spelen. De Vereniging verwacht dat er dan nieuw onderzoek gepresenteerd kan worden waarbij op basis van maatschappelijke afwegingen nut en noodzaak van de nieuwe weg vastgesteld kunnen worden. Op basis hiervan moet het voor Provinciale Staten mogelijk zijn om op 28 september tot een afgewogen besluit te komen. Dat is niet onbelangrijk omdat de gekozen aanpak rond de N629 een belangrijke praktijktoets zal moeten zijn in hoeverre partijen volgend jaar bij de verkiezingen voor de Staten hun beloften over duurzaam mobiliteitsbeleid en klimaataanpak serieus nemen. Roovers doet nog een oproep : " De Vereniging roept mensen die de natuur van Dongen aan het hart gaat, op om mee te gaan naar het provinciehuis Den Bosch.:  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4977

Dongen in Europa, Europa in Dongen

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant zo, juli 08, 2018 20:35:47

Dongen in Europa, Europa in Dongen

Open Monumentendag 2018

Zondag 9 september vanaf 12.00 uur

Thema van Open Monumentendag 2018 is In Europa. Dit jaar staat het Europese erfgoed centraal.

Nederland heeft met de andere landen van Europa een lange geschiedenis. Een geschiedenis van oorlogen, maar ook van vrede. Tijden waarin men erop uittrok om de ‘wereld’ te verkennen, om handel te drijven, werk te zoeken, een vak te leren, wetenschappelijke kennis te vergaren of louter voor het plezier of avontuur een reis te maken.De erfenis van die verbinding met andere Europese landen vinden we ook terug in ons dorp Dongen. Soms overduidelijk, andere keren onverwacht of zelfs onbekend.foto Peter Ligtenbergfoto Peter Ligtenberg

Op de komende Open Monumentendag willen we u kennis laten maken met de onverwachte Europese verbinding met Dongen.

Route

Tussen de Laurentiuskerk (Koepelkerk) aan de Gasthuisstraat en de Oude Kerk (de vroegste Laurentiuskerk) aan de Kerkstraat is een route uitgezet langs Dongense monumentale panden die getuigen van de verbinding met Europa. Er zijn ook mogelijkheden om de route onder begeleiding van een gids te volgen. Het accent ligt op Europese invloeden in de toegepaste bouwstijlen van bijzondere gebouwen in Dongen. Vaak zijn daar ook onverwacht bijzondere persoonlijke verhalen mee verbonden die tot ver over de grens gaan.

Laat u verrassen door deze onbekende kant van Dongen en reserveer de datum 9 september 2018.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4976

Sociale huurwoningen WSG blijven beschikbaar voor doelgroep . Acht woningcorporaties in West- en Midden-Brabant nemen bezit WSG over

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, juni 29, 2018 22:40:19

Sociale huurwoningen WSG blijven beschikbaar voor doelgroep

Acht woningcorporaties in West- en Midden-Brabant nemen bezit WSG over

Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, en Woonvizier hebben vanuit regioverankering en verantwoordelijkheid in oktober 2017 een totaal overnamebod gedaan via het zogenaamde puzzelmodel. Met dit bod blijft een groot deel van het bezit van WSG in alle 15 betrokken gemeenten bereikbaar voor de laagste inkomens als sociale huurwoning. Zij nemen niet alleen al het vastgoed over maar ook een pakket leningen. Daarmee wordt het resterende financiële probleem dat door de gehele corporatiesector moet worden gedragen kleiner.

Oplossing omarmd

Minister Ollongren heeft de oplossing omarmd en heeft inmiddels besloten op het bod van de corporaties in te gaan. De huurders van WSG worden vandaag geïnformeerd door WSG en later door de betrokken woningcorporaties.

Woningen blijven beschikbaar voor primaire doelgroep

Dit is de uitkomst van een langlopend proces waarin met vereende krachten hard gewerkt is aan een oplossing voor de huurders van de 3.887 woningen van WSG. De acht woningcorporaties nemen alle sociale huur-, zorg- en vrije sectorwoningen van WSG in hun kerngemeente over. De 15 gemeenten waarin WSG werkt, de huurdersbelangenverenigingen en woningcorporaties zijn ervan overtuigd dat met deze oplossing de huidige sociale huurwoningen van WSG ook in de toekomst voor de lagere inkomensgroepen bereikbaar blijven. Ook alle zorgcomplexen en andere eenheden van WSG, zoals parkeren, worden overgenomen.

Prestatieafspraken

Huurdersvereniging en gemeenten zijn betrokken bij het proces en hebben positief geadviseerd. De corporaties zijn er gezamenlijk in geslaagd de bestaande prestatieafspraken die door de corporaties met hun huurdersverenigingen en gemeenten zijn opgesteld, na te komen. Ook blijven deze corporaties aan de financiële vereisten voldoen.


422 woningen voor Casade


Casade neemt in totaal 422 woningen over. Dit zijn 279 reguliere woningen en 143 zorgwoningen. De woningen liggen verdeeld in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk; het werkgebied van Casade. Naast de woningen neemt zij ook nog 106 garages en 5 bedrijfspanden over.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4969

Nieuwbouw Cambreur College : veel daglicht en ruimte

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 27, 2018 18:09:04

Nieuwbouw Cambreur College : veel daglicht en ruimte

Dongen, 27 juni 2018. Twee architecten, Paddy Sieuwerts en Steven Goeman van architectenbureau Cepezed uit Delft hebben in een uitgebreide presentatie gisteren in de aula van het Cambreur College het exterieur en het interieur van het nieuwe Cambreur College laten zien en er toelichting bij gegeven . Onder het gehoor waren het schoolteam, ouders, buurtgenoten , vertegenwoordigers van gemeente Dongen , andere belangstellenden en de lokale en regionale pers. Ook het OMO-bestuur was aanwezig .De aanwezigen prezen de vooral de in het oog springende open ruimtes die het gebouw straks gaat herbergen en de veelheid aan invallend daglicht. Ook kleine ruimtes blinken uit in een transparante, heldere indeling . De waardering voor de sfeervolle kenmerkende elementen van frisse opmaak die het geheel van het gebouw kenmerkt was hoog .


afbeelding : architectenbureau Cepezed


Cepezed is een gerenommeerd architectenbureau dat ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de renovatie van het station in Tilburg, het ontwerp van de A-pier van Schiphol of de nieuwe voetgangersbrug bij het centraal station van Utrecht. Hun ervaring met scholenbouw groeit snel.

Het bureau zegt te hechten aan goed overleg met de opdrachtgever. De twee architecten willen een gebouw ontwerpen dat nu passend is, maar dat in de toekomst ook gemakkelijk aangepast kan worden aan nieuwe eisen. Het 'lichte' karakter ontstaat door gebruik te maken gebruik van veel glas en daardoor een flinke dosis daglicht. Een gunstige bijkomstigheid is het binnenkomen van veel vitamine D

Het gebouw gaat uit drie delen bestaan : het glazen hart van de school met de hoofdingang en de aula, het u-vormige onderwijsgebouw en het sportgedeelte. Een brede looproute voert naar de hoofdingang, waar leerlingen, teamleden en alle gasten ontvangen kunnen worden. Het schoolplein en een flinke groenvoorziening komen vóór de school die ten opzicht van de huidige bouw een stuk naar achteren gesitueerd is. De gescheiden verkeersstromen en de overige infrastructuren zijn onderwerp van overleg met gemeentelijke instanties .'De ontwerpfase gaat nu echt van start' zegt de school in haar verslag.De werkgroepen zijn geformeerd, de projectgroep gaat onder leiding van Linda Kröse van HEVO op 9 juli al aan de slag. De gemeente Dongen investeert ruim 13.000.000 euro in de gerenommeerde Dongense onderwijsinstelling

Verslag met dank aan het Cambreurcollege  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4968

Veiligheidsscans bij bedrijven in buitengebied Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 26, 2018 12:53:33

Provincie betaald

Veiligheidsscans bij bedrijven in buitengebied Dongen

Ondermijnende en dus criminele activiteiten ; we horen er steeds meer van. De gemeente Dongen organiseerde in april 2018 twee bijeenkomsten om inwoners en ondernemers bewust te maken van die ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. De symptomen ervan zien we bijna dagelijks in het nieuws. Denk aan hennepkwekerijen in woonwijken, afpersing in de horeca door criminele motorclubs en uitbuiting van buitenlandse werknemers. Criminelen willen zo veel mogelijk geld en macht vergaren via onder meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, fraude en witwassen.


Afbeelding : Politie

Daarvoor zijn zij afhankelijk van legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld, zoals (leegstaand) vastgoed. Komende maand gaan adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV ) bij bedrijven op bezoek. Zij bekijken, samen met de ondernemer, alle aspecten van veiligheid in en rondom het bedrijf. De scan duurt ongeveer een uur, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De ondernemer ontvangt na de scan een persoonlijk en strikt vertrouwelijk rapport en adviezen over hoe de veiligheid eventueel kan worden verbeterd. De eerste scans worden begin juli 2018 uitgevoerd. Bedrijven die in aanmerking komen voor een scan, worden persoonlijk door een adviseur van het CCV benaderd. In agrarische buitengebieden die ook in de gemeente Dongen veelvuldig aanwezig zijn, zijn ondernemers voor criminelen een interessant doelwit. Steeds vaker krijgen zij te maken met diefstal, maar ook met ondermijnende criminaliteit, zoals hennepkwekerijen in een verhuurde stal of een xtc-lab in een vakantiehuisje. Het (CCV) gaat ruim 50 veiligheidsscans uitvoeren bij bedrijven in het buitengebied van de gemeente Dongen. De scans zijn een vervolg op twee drukbezochte voorlichtingsavonden over het voorkomen van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Deze bijeenkomsten hadden twee maanden geleden plaats in het gemeentehuis. In samenwerking met verschillende ketenpartners werden praktijkvoorbeelden gebruikt om te laten zien wat de gevaren van ondermijnende criminaliteit zijn en welke nadelen dit heeft voor de samenleving. Een aantal bezoekers herkende de situaties die de experts schetsten. Zij gaven aan zich niet altijd veilig te voelen, bijvoorbeeld omdat zij weleens worden benaderd door personen die een schuur willen huren voor onduidelijke doeleinden. Naar aanleiding van deze signalen heeft de provincie Noord-Brabant geld beschikbaar gesteld om veiligheidsscans te laten uitvoeren.


Het CCV is een onafhankelijke stichting die partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Daarvoor biedt het centrum kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven. Ondermijning in het buitengebied is een van de speerpunten waar het CCV aan werkt.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4967

Mooie herinnering aan het jubileumconcert van het Vrienden Smartlappenkoor

CONCERTENGeplaatst door internetkrant ma, juni 25, 2018 21:49:02

Mooie herinnering aan het jubileumconcert van het Vrienden Smartlappenkoor

Afgelopen zondagmiddag vierde het Vrienden Smartlappenkoor haar 20-jarig jubileum. De middag stond in het teken van samenzang. Op het terras van Café De Salamander gaven naast het Vrienden Smartlappenkoor de gastkoren Zing in Zang (uit Dongen), Scharretjoe (uit Vlissingen) en het Meidenkoor Woest Genoegen (uit Hank) acte de préséance. Het jubileum korenfestival had als formule om koorleden dichterbij het publiek te brengen en dat lukte goed.

Het weer zat mee; de zon scheen, het was droog en de temperatuur aangenaam voor een buitenoptreden en braderie. Ruim 200 zangers en zangeressen betraden deze middag het podium. Door hun enthousiaste optredens, waarbij verbroedering, gedeelde smart, warmte en gezelligheid de boventoon voerden, wisten zij veel bezoekers te verleiden tot het uit volle borst meezingen van de gekozen liederen.

Een terras vol met lachende gezichten. Vele herinneringen werden opgehaald. Wat is het Nederlandstalig lied toch populair. Die conclusie mag weer eens een keertje getrokken worden. Smartlappen, het is een feit, zijn gewoon populair maar sommigen vinden het woord wat negatief klinken. Nergens voor nodig zeggen de leden van het Vrienden Smartlappenkoor. Gezelligheid is troef en teksten in het Nederlands zijn gewoon te verstaan.

Gezelligheid en saamhorigheid zijn ook de basis die koorleden met elkaar bindt. Truus Ackermans, Ad en Toos Buijs, Julia Raaymakers en Willy Stevens zijn vanaf de oprichting van het koor al lid. Afgezien van het feit dat eind 2001 een aanzienlijk aantal leden het koor verliet om een nieuw koor te gaan vormen is er in de afgelopen 20 jaar weinig verloop van leden geweest. Dat geldt ook voor de muzikanten. Zo is accordeonist Rini Marijnissen al 15 jaar bij het koor betrokken.

Het Vrienden Smartlappenkoor heeft in de afgelopen 20 jaar goed aan de weg getimmerd en is in de regio geen onbekende. Twee CD's zijn uitgebracht en de kast met bekers staat vol met prijzen die gewonnen werden op festivals in Midden- en Oost Brabant. Zo werd deze middag de act van ‘het Orgeltje’ opnieuw uitgevoerd waarmee het koor in 2007 op het festival in Son & Breugel de eerste prijs behaalde.

In haar afsluitingswoord dankte voorzitter Ineke Buijs de gastkoren, de leden die veel tijd en energie hebben gestoken in de voorbereiding van het evenement en de sponsoren van het Vrienden Smartlappenkoor die het evenement financieel mogelijk hebben gemaakt.

Voor de koorleden houdt het jubileumjaar hier overigens niet op. In augustus worden zij nog getrakteerd op een gezellig avondje.

Voor meer informatie over het Vrienden Smartlappenkoor, kunt u kijken op https://www.vriendensmartlappenkoor.nl


Foto : Betsie Cloïn

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4966

100-jarig bestaan Heilig Hartschool . Gevarieerde Feestweek belooft een vrolijke boel te worden

FEESTENGeplaatst door internetkrant zo, juni 24, 2018 11:16:58

100-jarig bestaan Heilig Hartschool .

Gevarieerde Feestweek belooft een vrolijke boel te worden

Dongen. Op 1 april 2018, op de eerste Paasdag van dit jaar, bestond de Heilig Hartschool precies 100 jaar en een paar dagen later werd er op het plein al feest gevierd. Er werd gezongen, gedanst en gesport , compleet met een sponsorloop . Toen werd er al beloofd dat er nóg meer feest gevierd ging worden en wel een héle week . Van 25 tot en met 29 juni kan het allemaal niet meer op. Het bruist en het suist en de lol is troef. Actief bezig zijn met z'n allen maar óók een dagje helemaal niks doen. Het droombeeld van elk schoolkind natuurlijk.

Op maandagochtend worden alle kinderen getrakteerd op een ontbijt, want , zegt het feestcomité 'op een lege maag is het natuurlijk niet goed mogelijk om aan deze feestweek te beginnen ' Tevens zal er deze ochtend aandacht zijn voor het vignet ‘Gezonde School’. De Heilig Hartschool heeft dit vignet verdiend op het deelgebied seksuele en relationele ontwikkeling, welke jaarlijks met ‘de Week van de Lentekriebels’ is geborgd in het leerstofaanbod van de school. Deze feestweek zal de lentekriebels ruimte laten maken voor de zomerkriebels en zal er komend jaar worden gewerkt aan het behalen van het deelgebied sport en bewegen. En tijdens deze echte opa en oma middag gaan de kinderen ouderwets op ‘Vossenjacht’, wat betekent dat ze op zoek gaan naar Heilig Hartjes die zich vermomd in de wijk ophouden. Zoeken maar!

Op dinsdag is er de ' Geef je talent de ruimte – dag!' De kinderen hoeven geen lunchpakketje mee te nemen van huis. Er wordt op school gegeten. In de aanloop naar deze dag hebben de kinderen allerlei gekke, leuke, gezellige, leerzame, coole, enge, lekkere, spannende, maar ook ontspannende, maar bovenal creatieve ideeën voor workshops aan onze werkgroep doorgegeven. Deze dag worden een groot gedeelte van de ideeën werkelijkheid. De kinderen zullen deze dag zowel op school, als door het gehele dorp en daarbuiten hun talent de ruimte geven, want zoals jullie weten: ‘Alle talenten tellen!’Woensdag is er een sportieve dag en hoeven de kinderen geen 'echte lessen te volgen' maar mogen wél bewegen en dat gebeurt allemaal op de velden van ATLEDODonderdag moeten de kinderen een beetje vroeg opstaan, maar dat zal wel lukken omdat de bus al gestart klaar staat voor het schoolreisje. De groepen 1,2,3 gaan vandaag met de bus naar speelboerderij 'De Steenuil' in Oirschot en mogen daar lekker spelen . Voor de leerlingen in de groepen 4,5,6,7,8 geldt dat zij met de bus naar Arnhem gaan, waar zij zich zullen onderdompelen in het Nederland van 100 jaar geleden, maar het Openlucht Museum geeft verder ook alle ruimte om even heerlijk te ontspannen, na te kletsen en te genieten van deze feestweek. Op vrijdag zijn niet alleen de kleuters vrij, maar mogen alle kinderen uitslapen, bijkomen, maar vooral nagenieten van een heerlijke honderd jaar Heilig Hart feestweek! Niks-moet-niksen-mag-dag! Dat is een fijn vooruitzicht!

Afbeeldingen en tekstbijdragen : Heilig Hartschool  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4965