DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Provincie : 'aannemer wordt mu geworven voor aansluiting N629 | snelweg A27 '

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, januari 19, 2018 18:49:05

Deze zomer gaat de eerste schop de grond in.

Provincie : 'aannemer wordt mu geworven voor aansluiting N629 | snelweg A27 '

Dongen, 19 januari 2018 Er komt water onder de boeg. De provincie gaat dit jaar aan de vernieuwing van de N629 beginnen in fase 1.Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 en een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind. Hiervoor is in 2016 een bestemmingsplan vastgesteld. Er wordt verwacht rond de zomervakantie een keuze te kunnen maken voor een aannemer. Volgens planning kan dan eind 2018 ook echt de schop de grond in. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalf jaar. Verder is onlangs de vaststellingsprocedure Inpassingsplan fase 2 gestart. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg op het gedeelte tussen de Provincialeweg Oosteind en de Steenstraat in Dongen. Medio 2016 is het voorkeursalternatief bepaald (“Bundeling Noord”). Deze is nu uitgewerkt in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP). Eind 2017 hebben de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen al hun mening kunnen geven over een concept van plan. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het concept en uitgesproken dat het ontwerp PIP ter inzage kan worden gelegd.


Daarmee stond het sein op groen om de vaststellingsprocedure van het PIP te starten. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie hebben dan ook op 16 januari 2018 het ontwerp PIP vastgesteld en besloten deze nu ter inzage te leggen.

Correctie MER

Gebleken is dat er in het concept MER een rekenfout zat in het akoestisch onderzoek. Bij één alternatief (“Parallel Noord”) waren te hoge verkeersintensiteiten gehanteerd op enkele wegvakken. In de MER die nu is opgenomen in het O-PIP is deze rekenfout gecorrigeerd. Voor de afweging die heeft plaatsgevonden tussen de alternatieven heeft e.e.a. geen consequenties.

Een zienswijze indienen op de plannen?

Het ontwerp PIP N629 Oosterhout-Dongen wordt vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 ter inzage gelegd. Geïnteresseerden kunnen de plannen vanaf 26 januari 2018 digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt direct en eenvoudig naar het juiste plan via www.brabant.nl/ontwerpN629. Let op: deze link werkt pas vanaf 26 januari 2018! Er ligt ook een papieren versie in het provinciehuis in Den Bosch, de gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen en in het Oostquartier in Oosteind.

Bij voorkeur digitaal.

De provincie ontvangt reacties bij voorkeur digitaal. Burgers kunnen eenvoudig en direct reageren via www.brabant.nl/ontwerpN629 en een reactie (schriftelijk) sturen onder vermelding van ‘N629 Oosterhout- Dongen’ aan Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, T.a.v. Mevr. A. Verhagen (verd.21), Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Het is niet nodig jouw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.Informatiebijeenkomst op dinsdag 20 februari

Graag licht de provincie het ontwerp PIP toe, zowel voor wat betreft de inhoud van de plannen als de verdere procedure. Daarom vindt op dinsdag 20 februari 2018 van 19.00 tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het Oostquartier aan de Provincialeweg 96 in Oosteind. Iedereen is welkom om op elk gewenst moment binnen te lopen. Er zijn experts van provincie en gemeenten aanwezig die je graag een persoonlijke toelichting geven.

Het ontwerp van de weg:

Het PIP stelt geen ontwerp ( in 3D! ) van de weg vast. Een PIP legt alleen het ruimtegebruik voor de weg en de benodigde voorzieningen (berm, sloot etc.) vast. Juist om dit ruimtebeslag te kunnen bepalen, is er een voorlopig ontwerp van de weg gemaakt .Het is uiteindelijk de aannemer die een definitief ontwerp gaat maken. Vanzelfsprekend wel binnen de grenzen die nu in het PIP worden vastgesteld.

Tijdens de informatieavond op 20 februari 2018 wordt een driedimensionale (3D) versie van het voorlopige ontwerp getoond. Belangstellenden kunnen vanaf die datum dan thuis achter de computer nog eens rustig en uitgebreid kijken naar dit voorlopig ontwerp door gericht in te zoomen op specifieke locaties.


Bron : Provincie Noord Brabant


UPDATE 24 januari 2018

Laatste kans om bezwaar te maken tegen de weg door de Duiventoren en het Blik!

Het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik roept iedereen op bezwaar te maken tegen de weg door de Duiventoren en het Blik. Afgelopen week werd in de nieuwsbrief van de provincie de vaststellingsprocedure van het inpassingsplan voor deze weg aangekondigd. Vanaf 26 januari tot 8 maart kan iedereen bezwaar maken tegen dit plan.

De provincie lanceerde in 2016 als voorkeurstracé de Bundeling Noord, een weg dwars door de laatste resterende natuur van Dongen. Dit leidde tot een storm van protest. Natuurorganisaties organiseerden een open dag om de waarde van het gebied te tonen. In Den Bosch werden 1500 steunverklaringen overhandigd aan gedeputeerde Van de Maat. Bij de behandeling in de gemeenteraad lieten maar liefst acht insprekers weten dat wat hun betreft de aanleg door de laatste waardevolle natuurgebieden van Dongen een onbegaanbare weg is en blijft. Helaas vonden de protesten geen gehoor bij de gemeenteraad van Dongen die de zaak als hamerstuk afdeed en hiermee liet zien geen enkel belang te hechten aan de natuur van Dongen.

Steeds meer mensen vinden dat het op deze manier aanleggen van asfalt door de natuur niet langer kan. Ook klimaat verandering en andere manieren van reizen spelen daarin een rol. Voor ieder van hen is er nu de bezwaarprocedure tegen het PIP als laatste kans. Het comite hoopt dat er massaal bezwaar gemaakt gaat worden.

Bezwaarprocedure laatste kans maar met reële kans op succes!

‘Deze procedure is de laatste kans om deze onnodige en dure weg tegen te houden’, zo zegt de woordvoerder van het comité René Roovers. Het maatschappelijk belang van deze weg is niet aangetoond en er is een goed alternatief aanwezig namelijk het opknappen van de bestaande weg. Dan zijn ook de knelpunten goed op te lossen. Al deze mogelijkheden zijn onvoldoende onderzocht. We hebben bovendien aangetoond dat de nieuwe weg nauwelijks een verbetering is als het gaat om reistijd en niet leidt tot minder fijnstof en lawaai. We denken daarom in de bezwaarprocedure een goede kans te maken. Zeker weten doe je het nooit maar door massaal bezwaar aan te tekenen laten we zien dat we het met het opofferen van ons laatste stukje Dongense natuur niet eens zijn.

Helpende hand

Het comité wil bezwaarmakers de helpende hand bieden. Op de website van het comite http://www.spaardeduiventorenenhetblik.nl komt vanaf de start van de bezwaarprocedure informatie te staan hoe er bezwaar gemaakt kan worden. Eenieder die belang hecht aan het behoud van de Dongense natuur voor onze leefomgeving en die mee wil werken aan de actie kan zich aanmelden via http://www.spaardeduiventorenenhetblik.nl/Contact/


Comité wil rectificatie van bericht in gemeentekrant over N629

UPDATE

Dongen, 29 januari 2018.Het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik vraagt in een brief aan het college van B en W van Dongen om rectificatie van het bericht in de gemeentelijke informatiekrant nummer 2. Hierin schrijft de gemeente: ‘Provincie stemt in met plannen N629’. “Hiermee zet de gemeente volgens het comité iedereen op het verkeerde been”. Woordvoerder René Roovers : “Er wordt gesuggereerd alsof de weg al een voldongen feit zou zijn. De waarheid is anders “. “Het besluit of de nieuwe weg door de Duiventoren en het Blik aangelegd mag worden, wordt namelijk pas genomen nadat de inwoners van Dongen en Oosterhout de gelegenheid hebben gekregen om hun bezwaren in te dienen “. Die bezwaarperiode duurt 6 weken en loopt van 26 januari tot 8 maart. Die bezwaren worden vervolgens samen met de plannen voorgelegd aan Provinciale Staten en die zullen pas eind juni een besluit nemen. Pas dan is er sprake van instemming van de provincie. Volgens Roovers staat daarna staat nog beroep open bij de Raad van State. “Dat er over deze bezwaarprocedure niet wordt geschreven maakt het artikel onvolledig en geeft de indruk dat de gemeente zijn inwoners (bewust?) niet juist informeert “aldus de woordvoerder van het comité.
( www.spaardeduiventorenenhetblik.nl ).  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4851