DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Samenwerkende overheden overhandigen advies voor meest gedragen tracé aan minister

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant za, juni 03, 2017 17:01:00
380 kV hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg

Samenwerkende overheden overhandigen advies voor meest gedragen tracé aan minister

Minister Kamp (EZ) ontving op 1 juni een advies voor de ligging van een nieuw hoogspanningstracé tussen Rilland en Tilburg. Dit advies werd hem namens de samenwerkende overheden in Brabant en Zeeland overhandigd door Ron Dujardin, regionaal bestuurlijk trekker en wethouder in Etten-Leur, Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Paul Vermeulen, technisch voorzitter. De samenwerkende overheden adviseren de minister te kiezen voor het meest gedragen tracé.

Meest gedragen tracé

Het advies aan de minister gaat uit van een tracé dat loopt van Rilland via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdrecht ondergronds. Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten loopt de lijn langs de westzijde van de A17. Van Standdaarbuiten tot Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute. Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg. Belangrijk in het advies van de samenwerkende overheden en daarmee integraal onderdeel van het meest gedragen tracé, is het invulling geven aan een drietal specifieke onderdelen om de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied niet verder aan te tasten en zo nodig te verbeteren. Met name de verkabeling van een deel van de 150 kV-lijn Geertruidenberg-Waalwijk die loopt over de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer en de 150 kV-lijn Breda (woongebieden Haagse Beemden en Wisselaar)zijn belangrijk. Voor het gesignaleerde ruimtelijk knelpunt in de gemeente Moerdijk, ten noorden van Zevenbergschen Hoek, stellen de samenwerkende overheden een planstudie voor.

Geslaagd proces

Regionaal bestuurlijk trekker Ron Dujardin leidde het proces om tot dit meest gedragen tracé te komen. Hij kijkt terug op een geslaagd proces, maar realiseert zich dat keuzes rond een hoogspanningstracé altijd ergens pijn doen. “We zijn heel bewust op zoek gegaan naar een méést gedragen tracé. Ik ben heel tevreden over de samenwerking en denk dat we met dit advies een prima resultaat hebben bereikt. Het advies is goed gemotiveerd en uitlegbaar. De samenwerkende overheden geloven in de gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde. Ook na de keuze van de ministers laten wij elkaar als overheden niet los.”


De samenwerkende overheden waarderen de kans die de minister hen heeft geboden met dit advies input te leveren voor de keuze van het hoogspanningstracé.

380 kV

Op 31 maart 2017 werd de Integrale EffectenAnalyse (IEA) met bijbehorende notities opgeleverd door TenneT. Deze analyse geeft een beeld van de effecten van de verschillende tracés en varianten. De minister van Economische Zaken heeft de samenwerkende overheden gevraagd hem voor 1 juni integraal te adviseren over de tracés en varianten voor het tracégedeelte tussen Rilland en Tilburg, deze te toetsen op de lokale gevolgen en hem te voorzien van eventuele aanvullende informatie die belangrijk is voor een goed onderbouwde keuze voor het Voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA).

Beoordeling

Het advies is tot stand gekomen na zorgvuldige inhoudelijke beoordeling. Ook werd ingezoomd op lokale situaties, bijzondere aandachtsgebieden en opgaven en pluspunten op het gebied van leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit. Daarbij zijn criteria als geen nieuwe doorsnijdingen van het landschap, combineren, leefomgeving (onder andere gevoelige bestemmingen) en natuur uitgangspunten geweest.

Wat gebeurt er nu

De samenwerkende overheden vragen de minister ook in de volgende fasen actief betrokken te worden, mede voor hun inwoners en andere belanghebbenden. Zij werken het project graag samen met het ministerie en TenneT verder inhoudelijk uit.

De ministers besluiten naar verwachting eind juni over het voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA) en informeren vervolgens alle betrokken partijen. Daarna volgt de procedure voor de Rijkscoördinatieregeling met inpassingsplan en vergunningen en een definitief besluit. Naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de bouw.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4671