DONGEN OPTIMAAL

Decemberpakketten voor kinderen uit gezinnen met een smallere beurs DONGEN OPTIMAAL

Geplaatst door internetkrant do, november 16, 2017 22:36:40

Klijnsma- middelen blijven in ieder geval de volgende vier jaren beschikbaar

Decemberpakketten voor kinderen uit gezinnen met een smallere beurs

Vooral in de decembermaand is het in vele gezinnen voelbaar. De knagende armoede visa versa de vrolijke omgeving die feestelijk kan zijn omdat er er ook geld voor is in andere gezinnen. In Dongen alleen al wonen 257 kinderen in armoede. Daar staat niet iedereen bij stil. Als dat cijfer uit officiële bron komt ,weet je gewoon dat dat ook werkelijk zo is. De gemeente Dongen gaat de zogenoemde 'Klijnsma middelen' , genoemd naar de PvdA oud-staatssecretaris uit het vorige kabinet en die het initiatief nam om niet direct met geld ,maar met daadwerkelijke middelen de ergste armoede te verzachten en er geld voor beschikbaar stelde. Gemeenten mogen een manier kiezen om het lokaal beschikbare potje te verdelen. Dongen doet dat in eerste en korte termijn met een Kinder- decemberpakket In een vandaag verschenen raadinformatiebrief staat hoe de beschikbare middelen worden verdeelt

Het gaat om een aansprekend pakket wat gevuld wordt met waardebonnen en vouchers die in te wisselen zijn bij bepaalde lokale ondernemers voor kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, kinderboeken etc. ook toegangskaarten zoals bijvoorbeeld Dongen Ice en zwembad De Vennen horen tot het pakket. Volgens het college ligt daarbij de nadruk op het kunnen meedoen. Het idee van een Kinder Decemberpakket is vooraf getoetst bij Stichting Leergeld en kan op instemming rekenen. De waarde van het Kinderkerstpakket bedraagt ongeveer € 200 per kind.
Blog image

Jetta Klijnsma heeft de uitkering structureel gemaakt zodat elk jaar eenzelfde bedrag aan dit doel kan worden besteedt. Uit de gelden die de gemeenten vanaf 2017 krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt de gemeente Dongen vanaf dit jaar structureel een bedrag van € 85.000. Volgens wethouder Piet Panis is het zo dat ook het pas aangetreden kabinet het structurele karakter van deze gelden zal nakomen. In ieder geval de komende vier jaren.

De gelden worden dus ingezet voor de bestrijding van armoede bij kinderen. De gemeente Dongen heeft volgens de informatiebrief nog geen structurele bestemming gevonden, maar de intentie is wel dit te doen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel hoe deze middelen vanaf 2018 structureel in te zetten. Het beleidsplan wordt in samenwerking met lokale partners vorm gegeven. Op 14 november 2017 heeft er een armoedeconferentie plaats gevonden met als doel ook hier informatie op te halen die gebruikt kan worden voor de voorstellen voor 2018 en verder.
Blog image

Aantal aanvragen

Volgens het jaarverslag 2016 van de Stichting Leergeld West-Brabant Oost zijn , in vergelijking met andere gemeenten, in de gemeente Dongen het aantal toegekende aanvragen toegenomen en zijn de uitgaven in 2016 (€ 48.455) gestegen ten opzichte van 2015 (€ 30.8920). Volgens Leergeld is dat te verklaren doordat er veel meer aanvragen voor een financiële tegemoetkoming voor zwemlessen zijn aangevraagd en toegekend. De terugloop van het aantal toegekende aanvragen bij de andere gemeenten wordt deels verklaard doordat diverse gemeenten in de loop van het jaar de sociale kaart armoedebeleid hebben aangepast.

Extra bijdrage

De gemeenten Dongen en Leergeld hebben een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat de gemeente Dongen maximaal een bedrag van € 17.500 financieel bijdraagt. Voor het resterende bedrag is Leergeld aangewezen op fondsenwerving en sponsoring. Stichting Leergeld is voor de gemeente Dongen een belangrijke partner voor het bestrijden van kinderarmoede. Dongen heeft nu besloten Stichting Leergeld in 2017 een extra bedrag van € 15.716,25 te verstrekken ter compensatie van het tekort in 2016. De ondersteuning voor 2018 en verder maakt onderdeel uit van het nieuwe beleidsplan.

Effectief kindgericht armoedebeleid

De kinderombudsman heeft een Handreiking "effectief kindgericht armoedebeleid" aan Nederlandse gemeenten aangeboden. In dit rapport adviseert de kinderombudsman gemeenten om een zogenaamd kindpakket samen te stellen. Een kindpakket is een pakket, dat kinderen in armoede voorziet van tenminste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te doen in de samenleving. Het moet gaan om een voorziening in natura, zodat de voorziening rechtstreeks ten goede komt aan het kind. In fase 2 wordt met maatschappelijke partners onderzocht op welke wijze het Dongense kindpakket vorm gegeven kan worden. Vooruitlopend hierop kan Dongen, onder gebruikmaking van de aanbevelingen van de Kinderombudsman incidenteel een kindvoorziening in natura aanbieden.

Een aantal kinderen al bekend

Dongen wil de voorziening zo laagdrempelig mogelijk aanbieden, zonder dat hier ingewikkelde aanvraagprocedures aan vooraf gaanDe kinderen die in beeld zijn bij de gemeente en Stichting Leergeld ontvangen een schriftelijke uitnodiging om het Kinder Decemberpakket (samen met de ouders) af te halen bij het gemeentehuis in Dongen. Resteert nog een deel van de kinderen die wel opgroeien in een gezin met een laag inkomen tot de 120% norm maar noch bij de gemeente Dongen noch bij Leergeld in beeld zijn. Voor deze groep wordt wel een laagdrempelige en eenvoudige aanvraagprocedure ontwikkeld.Op deze wijze is volgens de raadsbrief de privacy geborgd en kan men zelf de afweging maken of men het pakket wel of niet wil afhalen. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid wanneer de voorgestelde ophaal tijdstippen niet schikken om telefonisch een andere afspraak te maken.

Comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik vraagt opheldering aan provincieDONGEN OPTIMAAL

Geplaatst door internetkrant do, november 16, 2017 16:49:25

Comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik vraagt opheldering aan provincie

Dongen, 14 november 2017 .Het comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik vraagt opheldering over de resultaten in de concept MER N629-Westerlaan met betrekking tot de geluidsoverlast in de verschillende varianten. Volgens het comité is de geluidsoverlast van de variant over grotendeels bestaand tracé (variant Parallel Noord) onverklaarbaar hoger dan in de andere varianten.

Bij de aanbieding van de petitie Spaar de natuur van de Duiventoren en het Blik, op 24 maart van dit jaar, heeft het comité al gevraagd hoe het mogelijk was dat in de concept MER het alternatief Parallel Noord zoveel meer geluidsoverlast geeft dan de andere varianten, waaronder het voorkeursalternatief. In de oude MER van 2011 was de geluidsoverlast van een tracé over de bestaande weg (het meest milieuvriendelijke alternatief) niet hoger dan die van de andere varianten. Het comité heeft herhaaldelijk om een verklaring gevraagd, maar de provincie heeft tot nu toe geen afdoende antwoord gegeven.

In de reactienota op de inspraak over de MER antwoordt de provincie nu: ‘Er is bij alternatief Parallel Noord geen afschermende bebouwing en er is sprake van een hoge verkeersintensiteit. Dat veroorzaakt de brede contouren.’ Uit de cijfers in de MER blijkt echter dat de hoge verkeersintensiteit geen verklaring geeft. Mogelijk is de verklaring als volgt: de provincie heeft bij de berekening van de geluidsoverlast bij alternatief Parallel Noord geen rekening gehouden met geluidsarm asfalt op het traject Heistraat-Westerlaan. In de MER van 2011 werd voor het meest milieuvriendelijke alternatief wel uitgegaan van geluidsarm asfalt op het hele traject.

Mocht dit inderdaad de verklaring zijn, dan vindt het comité dat er in de MER geen eerlijke vergelijking is gemaakt tussen de verschillende varianten. In het voorkeursalternatief van de provincie wordt namelijk wel uitgegaan van geluidsarm asfalt op het hele tracé. Het comité is benieuwd naar het antwoord van de provincie.

Bijlage : De situatie
Donkere wolken rond Carnavalsaccommodaties breiden zich uitCARNAVAL 2017

Geplaatst door internetkrant wo, november 15, 2017 21:21:16

Geen Veteranenbal in 2018

Donkere wolken rond Carnavalsaccommodaties breiden zich uit

Dongen, 15 november 2017.Voor de Dongenaren die van carnaval houden en dit ook graag vieren , zou het beter zijn dat de Cammeleur een paar maanden eerder open zou gaan. Vandaag diende zich een derde geval rond de locatieproblematiek aan waarmee in ieder geval een evenement dat al meer dan 30 jaar bestaat in Dongen , geen doorgang zal hebben bij het carnaval in 2018. Zoals eerder bekend werd wil Stichting Donckhuys carnavalsfestijnen wel in De Salamander organiseren , maar dan wel onder eigen beheer. De organisatie van de DDDQ zag eerder dit jaar af van een afsluitende feestavond in de Dongense sporthal aan de Middellaan . De prijsuitreiking daarvan vond dit jaar plaatst op het Wilhelminaplein.

Het zich als latent drama ontwikkelende locatieprobleem gaat vandaag verder . Er komt geen 'Veteranenbal ' in 2018. Frie Aarts, voorzitter van de Vereniging der Veteranen zegt : “Helaas hebben wij dat besluit als organisatie moeten nemen.” De reden is indirect gekoppeld aan de twee voorgaande zaken. Bovendien en vanwege een bezwaar van de uitbaters van het Café de Salamander op de aangevraagde omgevingsvergunning voor de carnavalsevenementen komt er ook geen Veteranenbal met Carnaval 2018.


Blog image


Frie Aarts : “ Vorig jaar hebben Donckhuys en de uitbaters van het Café de Salamander nog samengewerkt maar dit jaar bleek dat op financiële en inhoudelijke gronden onmogelijk. Om die reden ging Donckhuys zelfstandig opereren en gaf de uitbaters van het Café precies dezelfde mogelijkheden als afgelopen jaar voor het houden van hun kindermiddagen. Op basis van dat gegeven is een omgevingsvergunning aangevraagd. Tot onze verbazing is daarop bezwaar gemaakt door de uitbaters van het Café de Salamander. Daarna is zelfs in de pers gesuggereerd dat daardoor de kindermiddag van hun niet kon doorgaan. Dit is dus niet waar “.


Verhaal

Deze krant heeft Coert van Os , uitbater van Café de Salamander, gevraagd zijn kant van het verhaal te vertellen. Van Os heeft daar tot op dit moment ( nog) geen gebruik van willen maken. De Vereniging der Veteranen zijn samen met stichting de Peeënstekers en Donckhuys gaan onderzoeken hoe de evenementen nu verder georganiseerd kunnen worden. Na gesprekken met Wethouder Piet Panis en de betrokken ambtenaren werd duidelijk dat die echt alles in het werk wilden stellen om het feest te laten doorgaan. Frie Aarts : “ Echter aan het bezwaar kunnen zij niets veranderen, wij nemen de gemeente dan ook niets kwalijk. “


2019

Volgens een vandaag uitgegeven persbericht hebben de Veteranen na ampel beraad besloten dat met het bezwaar van de uitbaters er onvoldoende basis is om, zo wordt gezegd ' het feest van verbroedering ' tijdens het Veteranenbal te kunnen organiseren. “immers de buren willen niet dat dit feestje doorgaat.” aldus Frie Aarts

Het bezwaar dient op 30 november en dan nog bestaat de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Dat gaat mogelijk ook gebeuren voor de evenementenvergunning. De Veteranen zeggen vandaag dat dit teveel financiële risico’s en onzekerheid met zich meebrengt en daarom niet verder te kunnen met de organisatie. Frie Aarts : “Wij betreuren het dat na 34 jaar het begrip Veteranenbal niet kan doorgaan. Wij beloven dat er in 2019 in de nieuwe Cammeleur een spetterend Veteranenbal komt.”BASISSCHOOLLEERLINGEN UIT DONGEN NAAR COLLEGETOUR ANDRÉ KUIPERS KINDEREN

Geplaatst door internetkrant ma, november 13, 2017 19:57:07

BASISSCHOOLLEERLINGEN UIT DONGEN NAAR COLLEGETOUR ANDRÉ KUIPERS


Vrijdag 15 december 2017 geeft André Kuipers een Techniekpact Collegetour op het Cambreur College in Dongen. Alle basisscholen uit de gemeente Dongen doen hieraan mee. Astronaut André Kuipers neemt de groep 7 leerlingen van de scholen mee op een boeiende reis door de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Deze inspirerende ochtend maakt deel uit van een samenwerkingsproject tussen het Cambreur College en de basisscholen in Dongen. In de collegetour, met Sander Koenen als moderator, leren de leerlingen over zwaartekracht, gewichtloosheid, de rol van techniek en wetenschap in de ruimtevaart. André Kuipers geeft antwoord op vragen die de leerlingen vooraf hebben ingestuurd. Unieke samenwerking Cambreur College en basisscholen De Techniekpact Collegetour wordt georganiseerd in het kader van een unieke samenwerking tussen het Cambreur College en de basisscholen in Dongen, in samenwerking met de cultuurcoach van het basisonderwijs in Dongen. Vwo-leerlingen uit de bovenbouw gaan de komende periode samen met de leerlingen van de basisscholen in Dongen aan de slag om vragen te bedenken over ruimtevaart, techniek en duurzaamheid voor de Collegetour van André Kuipers.

Blog image

Tevens geven de Cambreur-vwo-leerlingen een gastles over het maken van een vlog zodat de basisschoolleerlingen hun bevindingen in een vlogpresentatie om kunnen zetten. Daarnaast krijgen alle basisschoolleerlingen van groep 7 ter voorbereiding op de Collegetour van André Kuipers een workshop van de organisatie Mad Science aangeboden namens het Cambreur College en de gemeente Dongen en gaan een aantal basisscholen in de maanden na de Collegetour aan de slag met het thema wetenschapper in de klas van de universiteit Groningen. Wetenschap en techniek in de klas


In het Nationaal Techniekpact is afgesproken dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en techniek aanbieden aan hun leerlingen. André Kuipers wil als ambassadeur van het Techniekpact zoveel mogelijk basisschoolleerlingen en leerkrachten hiervoor enthousiasmeren. De komende jaren zijn technologische innovaties nodig voor vele maatschappelijke uitdagingen. De jongeren van nu moeten hiervoor straks de oplossingen brengen. Dit betekent dat er meer jongeren nodig zijn met bèta technische vaardigheden. Door leerlingen op een vroege leeftijd in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek maken zij sneller een positieve keuze voor deze richting.

Freek is Jeugdprins Dreke dun 43e!ZOMERSPELEN 2017

Geplaatst door internetkrant ma, november 13, 2017 08:17:37

Freek is Jeugdprins Dreke dun 43e!

Freek en Femke gaan voor in de leut als Jeugdprins en Jeugdprinses!

In het goed gevulde de Lallerij (De Heeren van Dongen) heeft stichting ‘de Peeënstekers’ zondag 12 november de Jeugdprins- en –Prinses verkiezing gehouden. Dongense jongens en meisjes uit de 7e en 8e groep van de basisschool streden deze middag om een plekje in de Jeugdraad van 11, als hofdame of natuurlijk als Prins of Prinses.Blog image

Foto : Peeenstekers

Voordat de eerste spelronde kon worden gespeeld werd de Jeugdraad van vorig carnavalsseizoen officieel bedankt (in carnavalstaal: afgelegd) en werden er enkele liedjes gespeeld door Jeugdhofkapel WOW.

De eerste spelronde bestond uit diverse spelletjes. Iedere deelnemer moest alle spelletjes spelen en zo punten vergaren om in de volgende ronde te komen.

Na een spannende tweede ronde waar de behendigheid centraal stond was er de laatste ronde voor de beste kinderen weggelegd. Ze moesten 1 voor 1 een tekst voorlezen en het verhaal afmaken. De jury bestond uit de kersverse Prins Andreo LX (de 60e), zijn adjudant Han en de vorige Jeugdprins en Prinses, Rens en Jikke. Na deze ronde werd iedereen omgekleed als lid van de raad van 11 en als hofdame. Kort voor de installatie van de nieuwe Jeugdraad kwam het verlossende woord van Prins Andreo LX. Dit jaar is Freek Boer Prins Dreke dun 43e en wordt hij bijgestaan door Prinses Femke Bastiaansen.

Na alle spelletjes en officiële handelingen die horen bij het installeren van de nieuwe Jeugdraad was het de beurt aan alle vaders, moeders, broers , zusjes, opa’s en oma’s om de gelukkigen te feliciteren. Deze club kinderen gaat een hele speciale carnaval tegemoet die ze nooit meer zullen vergeten.


Drie kandidaten van de Biezenkring gaan mee in de jeugdhofhouding.

Blog image

Afgelopen zondag is de start gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen. Voor de basisschoolkinderen was er de jeugdprins-en prinsesverkiezing. Drie kandidaten van de Biezenkring gaan dit jaar op stap met de jeugdhofhouding. Twee hofdames Sarah en Marlijn en Nick als lid van de jeugdraad zullen dit jaar een onvergetelijke Carnaval gaan vieren. Het thema voor de kinderen is dit jaar: Dreke gift’r un kleurke aon!

Your mobile does not support playing flash video.

Kampvuurkuil Stormvogels eindelijk klaar dankzij TVM Foundation en Wouters TransportDONGENS ALLERLEI

Geplaatst door internetkrant zo, november 12, 2017 16:52:49

Kampvuurkuil Stormvogels eindelijk klaar dankzij TVM Foundation en Wouters Transport

Blog image

Het jaar 2017 gaat bij Scouting De Stormvogels de boeken in als een heel succesvol jaar. Door allerlei (grote) donaties, sponsoring (Karwei Dongen) en acties (Rabobank Clubkas Campagne, Stelvio Challenge) kwam er veel geld binnen dat hard nodig was om (te) oude materialen te vervangen.

Blog image

Maar dit was nog niet alles: Wouters Transport uit Rijen heeft voor Scouting De Stormvogels een aanvraag gedaan bij de TVM Foundation om de kampvuur op te knappen en wat knusser te maken. En die aanvraag werd gehonoreerd.

De afgelopen maanden zijn onze bouwploeg flink bezig geweest het met opknappen, verbeteren, verlichten en verfraaien van de kampvuurkuil. Een flinke klus waar heel wat zaterdagochtenden in zijn gaan zitten voor de heren! Naast alle tijd die de mannen er in hebben gestoken zijn er meters steigerhout, liters tuinbeits en botenlak en meters schuurpapier in opgegaan! Verder zijn er nog meters verlichtingskabel gebruikt, vele prikkabelfittingen en een hoop schroeven. En we kunnen echt trots zijn op het eindresultaat!

Hoe mooi het is geworden en hoe dat de kampvuurkuil verlicht er uit ziet kunt u zelf komen bewonderen tijdens onze jaarlijkse Winterfair, dit jaar op 9 december van 16 tot 18 uur. Het adres is Oude Baan 99h in Dongen.

‘We lere ut nie aaf’ Leve Prins Andreo LXCARNAVAL 2017

Geplaatst door internetkrant zo, november 12, 2017 09:56:05

Leve Prins Andreo LXHet Peeënrijk heeft een nieuwe Prins Carnaval! Prins Andreo LX, in de persoon van Frank Snijders. Samen met zijn nieuwe adjudant Han aan zijn zijde, namelijk Han den Boer, gaat hij komend jaar voorop in de leut!


Blog image


Blog image
Blog imageFoto's : de Peeenstekers

Na drie jaar deze kar te hebben getrokken nemen Prins Andreo LVII en adjudant Bas afscheid van het toneel. Zij zullen beiden overigens nog vaak genoeg gespot gaan worden tijdens de evenementen rond carnaval. De liefde voor dit feest verliezen zij niet.

‘We lere ut nie aaf’

Dat wordt het motto van carnaval in het Peeënrijk komend jaar. In een volle zaal van ‘de Lallerij’ , zoals de feestlocatie van stichting ‘de Peeënstekers’ vanaf nu tot en met carnaval 2018 zal heten, werd de nieuwe hofhouding gepresenteerd.

Naast de nieuwe Prins en adjudant zijn er meer nieuwe gezichten in de Raad van Elf, namelijk Michel Speltie, Roland Snoeren en Vincent Timmermans. Deze Peeën hebben er veel zin in om het carnavalsfeest in het Peeënrijk nog leuker te maken.

Roy Hoevenaars wordt het nieuwe opperloof (voorzitter van stichting ‘de Peeënstekers’), Antoon Jansen penningmeester en Victor Haagh wordt de nieuwe Kanselier van het Peeënrijk. Het nieuwe opperloof, bedankte de overige vertrekkende leden van stichting de Peeënstekers. Ook zij hebben allemaal hun steentje bijgedragen aan de organisatie. De vertrekkende leden zijn: Jasper Verdaasdonk, Daniël Severijns, Andy van Doorn, Wilbert den Boer en Bas Vereggen.

Na de installatie van de nieuwe hofhouding werd het nog een groot feest in ‘de Lallerij’. Tot in de kleine uurtjes wist feestband Lucky Nine de toegestroomde Peeën en Peeërinnen te vermaken.

Peejeploeg 2018: De Bosjesmannen!

Na reeds diverse nominaties in de afgelopen jaren zijn het De Bosjesmannen die zich dit carnavalsseizoen Peejeploeg van 2018 mogen noemen. Een mooie waardering voor hun jarenlange inzet en actieve deelname aan het openbare carnaval in het Peeënrijk. Gefeliciteerd

Komende week, op zaterdag 18 november, is al weer het volgende evenement van stichting ‘de Peeënstekers’, namelijk het Grand Gala du Pee, oftewel het songfestival. Hier wordt de carnavalshit voor het Peeënrijk verkozen. Voor meer info, verkoop toegangskaarten en tijden kijk op www.peeenstekers.nl


Dankwoord Prins Andreo LVII en Adjudant Bas


Afgelopen zaterdag hebben wij de scepter overgedragen: Prins Andreo LX en Adjudant Han gaan vanaf nu voorop in de leut in óos schóon en onvolprezen Peejerijk. Beste Peeje en Peejerinnen, gefeliciteerd met jullie nieuwe Prins en Adjudant. Wij wensen de nieuwe hofhouding veel succes en leut toe.


Voor ons is een einde gekomen aan een periode waarin wij het voorrecht hebben gehad om op een heel bijzondere wijze een bijdrage te leveren aan het feest van carnaval. We hebben dit met heel veel plezier gedaan en hebben er met volle teugen van genoten.We kunnen helaas niet iedereen persoonlijk bedanken, daarom doen we dat via deze weg. Bedankt voor de vele bijzondere momenten die wij mochten meemaken en bedankt voor de steun, hulp en het vertrouwen dat wij de afgelopen jaren mochten ontvangen.


Tot ziens in ’t Peejerijk!


Wilbert en Bas