DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Hoe om te gaan met natuurbrand risico?

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee di, juli 17, 2018 11:23:41

Hoe om te gaan met natuurbrand risico?
Dongen, 17 juli 2018. Natuurlijk is de in sommige media gepubliceerde te verwachten temperatuurontwikkeling volgende week tot 40 graden en meer vooralsnog overdreven verklaard , maar het is warm tot heet .Droog ook.Kurkdroog. En dat al maanden achtereen. De paar druppels die hier en daar vielen uit de dreigende wolken maandagavond boven Dongen is een druppel op de gloeiende plaat gebleken en daarmee is het droge schip nog niet met de boeg onder water, om maar eens een paar clichés te gebruiken. Een waarschuwing om voorzichtig te zijn in de natuurgebieden is dus niet overbodig. In Nederland kennen we de website www.natuurbrandrisico.nl. De gemeente wijst er vandaag in een persbericht op. Op de site kun je zien hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. Tot voor kort werd dat risico uitgedrukt in 5 kleuren, van groen (weinig risico) tot rood (hoog risico). Maar dat gaf veel verwarring met de weercodes van het KNMI. Hun code rood wil vaak zeggen dat je beter binnen kunt blijven, omdat het buiten behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Maar als het code rood voor de brandweer is, is het weliswaar oppassen voor natuurbranden, maar kun je nog rustig naar buiten, de natuur in. HIER VERDER LEZEN uitleg van gevarencodesFase 1: regulier risico
Fase 2: extra alert


Het risico op natuurbrand wordt voortaan aangegeven in 2 fases.
De voormalige kleuren licht- en donkergroen en geel zijn nu samen fase 1; oranje en rood zijn fase 2.

- Bij fase 1 is sprake van regulier risico;

- Bij fase 2 vragen we extra alert te zijn.

Houd hier rekening mee, als in uw eventuele ontheffing of vergunning nog sprake is van een van deze kleuren.

Altijd oppassen met vuur in de natuur

Bij beide fases blijft het natuurlijk belangrijk om op te passen met vuur in de natuur. Vooral als het langere tijd droog is, moeten we allemaal samen – inwoners, natuurbeheerders, brandweer, gemeenten, recreatieondernemers - extra alert zijn op het ontstaan van natuurbrand. Snel melden van brand of een verdachte situatie vermindert de kans op een onbeheersbare natuurbrand!

In de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, waar de gemeente Dongen onderdeel van uitmaakt, verkeren we momenteel in Fase 2 ( 17 juli)


Wat betekent dit voor u?

In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. toestemming en/of doorlopende vergunning voorwaarden die het mogelijk maken om open vuur (in natuurgebieden) te stoken worden opgeschort .Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).

Wees alert op verdachte situaties
....en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras

Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaatWat kunt u doen als er een natuurbrand is?Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.


Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4981

Besluit over Heistraat pas op 28 september in Statenvergadering Den Bosch

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juli 10, 2018 18:04:58

Besluit over Heistraat pas op 28 september in Statenvergadering Den Bosch

Dongenaar René Roovers : "GS trekt boetekleed aan in reactienota

reactie op op Nota van Zienswijzen N629

Dongen, Oosterhout , 10 juli 2018. De provincie heeft vandaag in een persbericht en een nieuwsbrief laten weten dat Gedeputeerde Staten Provinciale Staten voorstellen om de aanleg van de nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen planologische mogelijk te maken door een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast te stellen. In de besluitenlijst van 3 juli 2018 staat letterlijk : " Met brede steun van de omgeving is gekozen voor het alternatief ‘Bundeling Noord’ als nieuw tracé voor de N629. De nieuwe weg ten noorden van het Wilhelminakanaal zorgt voor een sterke verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in met name Dongen en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio. Het college van Gedeputeerde Staten legt een PIP voor dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten inclusief een uitgebreid plan voor de compensatie van natuur in de directe omgeving, de mogelijkheid tot het verbeteren van recreatiemogelijkheden en benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet "

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft bij monde van de voorzitter René Roovers uit Dongen een reactie gestuurd naar de gemeentebesturen van Dongen en Oosterhout en naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant .Roovers : "Naar aanleiding van de aanzwellende kritiek op de plannen voor een nieuwe weg door de natuur van Dongen heeft Gedeputeerde Staten toegegeven het maatschappelijk belang van een dergelijke weg onvoldoende te hebben onderbouwd. Het provinciale plan is daarom aangepast, zo schrijft GS in de reactienota op de 549 ingediende zienswijzen. Eerder moest er naar aanleiding van de kritiek van de Commissie voor de m.e.r. al een aanvulling aangeleverd worden, waardoor de behandeling in juni in Provinciale Staten moest worden uitgesteld. De kritiek - zoals ook geuit in het Advies van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving - was voor Provinciale staten aanleiding om op 14 september een extra informatiebijeenkomst in te lassen waarin alle betrokken partijen gehoord kunnen worden "

perspresentatie provincie Brabant

'verkeersproblemen niet opgelost'
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is volgens Roovers teleurgesteld over de reactienota omdat opnieuw nergens inhoudelijk is aangetoond waarom er een nieuwe weg door de kostbare Dongense natuur moet lopen. " Ook blijkt uit de antwoorden dat de verkeersproblemen niet opgelost worden maar op het bordje van de betrokken gemeenten worden gelegd " zgt Roovers. De provincie zegt over de verkeersproblemen bij de AVRI: ’Het treffen van maatregelen voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de bestaande weg zoals bij AVRI staat bekend als het nulplusalternatief en behoort niet bij dit plan en is een verantwoordelijkheid voor Oosterhout’ .Over de Steenstraat zegt de provincie ’Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren’. Over het terugdringen van het autoverkeer wordt er gesproken over een toekomstig snelfietspad langs het kanaal. Roovers : " Maar dat is geen onderdeel van het Provinciale Plan, financiering hiervoor is niet geregeld " René Roovers : " Het zou aan te raden zijn als de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen voor de behandeling in de Staten nog kritisch onderzoeken wat er geregeld is in de door Provincie en wethouders van Dongen en Oosterhout afgesloten uitvoeringsovereenkomst. Het is vreemd dat deze overeenkomst niet door de gemeenteraden onderzocht is op haar (financiële) consequenties "

Roovers : "Zo blijkt het provinciale plan N629 voor fase 2 steeds meer te bestaan uit het voor 30 miljoen aanleggen van een strook asfalt door de kostbare natuur van Dongen. Zonder visie en in de hoop dat extra asfalt de problemen wel zal oplossen. Partijgenoten uit Dongen haasten zich onlangs Gedeputeerde van der Maat te hulp schieten tegen de aanzwellende kritiek: ‘Snel doorpakken riep de VVD fractie terwijl men weet dat de procedure nog loopt en de provincie pas eind september een besluit neemt. En volgens de VVD wethouder Vullings zou meer asfalt een zegen zijn. De ervaring leert dat dit vaak ijdele hoop is."

provinciehuis Den Bosch
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is wel blij met de aanpak van Provinciale Staten. Bekend is dat op 31 augustus er een technische vragenronde plaatsvindt . Een aantal statenfracties heeft al aangekondigd daar gebruik van te willen maken. Daarnaast verwacht de Vereniging veel van de Themabijeenkomst in op 14 september. Dan kan er inhoudelijk gekeken worden of dit wel het juiste plan is voor de oplossing van de verkeersproblemen die er in dit gebied spelen. De Vereniging verwacht dat er dan nieuw onderzoek gepresenteerd kan worden waarbij op basis van maatschappelijke afwegingen nut en noodzaak van de nieuwe weg vastgesteld kunnen worden. Op basis hiervan moet het voor Provinciale Staten mogelijk zijn om op 28 september tot een afgewogen besluit te komen. Dat is niet onbelangrijk omdat de gekozen aanpak rond de N629 een belangrijke praktijktoets zal moeten zijn in hoeverre partijen volgend jaar bij de verkiezingen voor de Staten hun beloften over duurzaam mobiliteitsbeleid en klimaataanpak serieus nemen. Roovers doet nog een oproep : " De Vereniging roept mensen die de natuur van Dongen aan het hart gaat, op om mee te gaan naar het provinciehuis Den Bosch.:  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4977

Drie zorgorganisaties hebben wens tot samengaan

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee do, juli 05, 2018 15:31:54

Drie zorgorganisaties hebben wens tot samengaan

Cliënt met zorgvraag kan ook in toekomst dichtbij huis terecht

Noord-Brabant, 6 juli 2018 - Zorgorganisaties zien elkaar al lang niet meer als concurrent maar voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de hulpvragen van het toenemend aantal ouderen. De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert, drie zorgorganisaties in Noord-Brabant – die al een goede vorm van samenwerking kennen - spreken daarom de ambitie uit om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Zij onderzoeken de mogelijkheden tot een fusie.Intensieve samenwerking Mensen kunnen bij de drie zorgorganisaties rekenen op goede zorg dichtbij huis. Om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, hebben de raden van bestuur en de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert de ambitie uitgesproken om te komen tot een fusie. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarvoor winnen de organisaties nu advies in bij onder andere de drie ondernemingsraden en drie centrale cliëntenraden. Deze adviesorganen hebben tot 1 september 2018 de tijd om de bestuurders van advies te voorzien op de ambitie en de inhoud van de intentieovereenkomst. Daarna wordt duidelijk of de intentieovereenkomst getekend wordt en of er een vervolg wordt gegeven aan een verdere uitwerking.persfoto


Samen sterker De drie zorgorganisaties willen de zorg en het zorgaanbod nóg beter laten aansluiten op de toenemende en complexere zorgvragen. Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland: ’Door samen op te trekken zijn we daar in de toekomst beter toe in staat. Zo kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren en blijven aansluiten op de wens van de cliënt, ook in onze regio’s tussen de steden Breda, Gorinchem, Den Bosch en Tilburg.’ Mensen hoeven voor zorg hun vertrouwde omgeving niet te verlaten. De zorgorganisaties krijgen door een fusie meer expertise in huis en een breder aanbod aan zorgproducten. Het streven is om mensen bij elke zorgvraag te kunnen helpen.

Wanneer de zorgorganisaties samen verder gaan, ontstaat er een krachtige organisatie. Door krachten te bundelen in de zorg en een aantrekkelijke werkgever te zijn, hopen de bestuurders in de toekomst voldoende en gekwalificeerd personeel te kunnen blijven aantrekken en te behouden voor de zorgsector.

Samenwerking voortzetten De afgelopen jaren werkten de drie organisaties al in meerdere projecten met elkaar samen. John Moolenschot is bestuurder bij Schakelring: ‘Door samen te gaan, kunnen onze organisaties nóg betere zorg aanbieden aan inwoners uit de regio, die in de dunner bevolkte delen van Noord-Brabant wonen. Daarnaast kunnen we de krachten bundelen bij belangrijke zaken, denk aan innovatie en technologische ontwikkelingen.’ Zowel De Riethorst Stromenland als Volckaert en Schakelring zijn sterk lokaal verankerd. Ook na een fusie blijven zij lokaal actief. Daar ligt namelijk hun kracht. De cliënt wil graag zorg dichtbij. Bestuurder van Volckaert Annet Boekelman vult aan: ‘Wij willen graag benadrukken dat in dit samenwerkingsplan iedere locatie zijn eigenheid blijft behouden. Voor zowel de cliënt, de medewerker als voor de vrijwilliger verandert dat niet. Daar voelen mensen zich prettig bij en dat is waar zij voor gaan.’

Vergelijkbare missie en visie De drie zorgorganisaties zijn gelijkwaardig aan elkaar. De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn alle drie financieel gezond met een vergelijkbare missie en visie. De kwaliteit van de zorg, de cliënttevredenheid, de grootte van de organisaties en het aantal cliënten en aantal medewerkers/vrijwilligers komen nauw met elkaar overeen. Dat is een mooie basis voor een verdergaande samenwerking.

Vervolgtraject Na de zomer wordt duidelijk of de bestuurders een handtekening gaan zetten onder de intentieovereenkomst. Vervolgens wordt er op de websites van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gecommuniceerd over de besluitvorming. In het vervolgtraject worden ook de stakeholders van de drie zorgorganisaties betrokken en wordt de formele toestemmingsaanvraag opgestart bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4975

DE EERSTE STEENTJES VOOR DE AGNESSCHOOL ...

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee do, juli 05, 2018 15:14:57

Kinderen dragen steentjes bij en wethouder legt de eerste steen

Nieuwbouw Sint Agnesschool schiet hard op met hulp van de kinderen van de school

(ook om voor te lezen )

Dongen - Vaart ,5 juli 2018.

De schoolvakantie staat op het punt te beginnen Ook voor de leerlingen van de Sint Agnesschool in Dongen – Vaart . Maar er moest vandaag nog hard gewerkt worden. Geen proefwerken of taallessen en voor heel lang geen huiswerk meer. Er is al hard gewerkt en de rapporten zijn klaar om er misschien een beetje sip naar te kijken maar voor de meesten om er trots op te zijn. Tijd om om eens lekker uit te rusten , maar eerst nog even ' een steentje bijdragen ' aan de nieuwe school .Alle kinderen brachten vandaag een steen naar de bouwplaats waar straks een spiksplinternieuwe school komt te staan Mevrouw Bea van Beers die wethouder is in Dongen en over het bouwen van nieuwe scholen gaat en de directeur van Initia, meneer Max Verhoeven hielpen zelf ook mee door de eerste stenen te leggen. Ze hielden allebei een kort toespraakje over hoe het er allemaal uit gaat zien straks . Als alles mee zit , is de school al dit jaar ,als de kerstboom in de huiskamer staat, al klaar. Dan kan er nog geen les worden gegeven. Maar volgend jaar wel. De kinderen mochten van meneer en buurman Kimenai over zijn erf naar de bouwplaats lopen. Omdat deze buurman het ook goed vindt dat vrachtwagens en bouwvakkers over zijn erf mogen om de school te kunnen bouwen kreeg hij een bloemetje. Het was een leuke laatste schooldag voor de kinderen en de juffen en meesters. Er waren ook opa's , oma's en mamma's en papa's. Zij wilden er ook graag bij zijn. Als straks de school klaar is komt de speelplaats aan de voorkant én er komt voor alle mensen van Dongen- Vaart een prachtig dorpsplein.Het kan zijn dat het filmpje niet op jouw toestel wordt weergegeven.
Gebruik dan de desktopmodule of de youtube url  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4974

Provincie gestart met de aanbestedingsprocedure N 629

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee wo, juli 04, 2018 15:43:07

Aansluiting N629 – A27 (deelproject 1 N629)

Provincie gestart met de aanbestedingsprocedure N 629

Dongen, 4 juli 2018.De provincie is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden aan de aansluiting N629 – A27. Het betreft de aansluiting van de provinciale weg N629 op de A27 bij Oosterhout en Oosteind. Ook een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 en de Provincialeweg Oosteind valt onder deelproject 1.

Eind november van dit jaar is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De aannemer gaat dan direct aan de slag met het uitwerken van het ontwerp en waar mogelijk met voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt het eerste kwartaal 2019 met de uitvoering gestart. De uitvoering zal ongeveer twee jaar duren.


Zodra de aannemer is geselecteerd, zullen de provincie en aannemer u nader informeren over hoe en wanneer de uitvoering gaat gebeuren en wat het voor u betekent. Er zal onder andere een informatieavond worden georganiseerd.

PIP en Nota van Zienswijzen vastgesteld door GS (deelproject 2 N629)

Op 25 juni 2018 heeft Gedeputeerde Staten (GS) het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) N629 behandeld. GS accepteert het plan en heeft besloten deze aan Provinciale Staten (PS) aan te bieden ter vaststelling. Alle stukken die GS aanbieden aan PS ter vaststelling, kunt u vinden onder www.brabant.nl/vaststellingN629.

GS hebben ook de Nota van Zienswijzen vastgesteld. Daarin zijn de ingediende zienswijzen van burgers en andere belanghebbenden samengevat en van een reactie voorzien. Ook staat in deze nota het advies van de commissie m.e.r. en de reactie hierop. Er zijn 516 zienswijzen ingediend. Nadere analyse leert dat het gaat om 89 ‘unieke’ zienswijzen. Het grootste aantal zienswijzen (383) betreft een pamflet, uitgebracht door de vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Er zijn ook 18 positieve zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan voornamelijk over de gevolgen voor de natuur en de compensatie hiervan. Ook reageren belanghebbenden op het niet nader uitwerken van een ‘0-plus’ alternatief (aanpassen van het bestaande weg). De gevolgen van het nieuwe tracé voor de routes voor landbouw- en fietsverkeer en de relatie met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg Oost komen eveneens teruf in de zienswijzen.

Indieners van een zienswijze ontvangen één dezer dagen een brief, waarin aangegeven is waar men de reactie op hun zienswijze kan vinden. Voor de overige geïnteresseerden: de Nota van Zienswijzen is te vinden op www.brabant.nl/n629 onder “documenten en bestanden”.

Wijzigingen naar aanleiding van de inspraak

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen (en de opmerkingen vanuit de commissie m.e.r.) is het ontwerp PIP op een aantal onderdelen aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: • In de toelichting op het PIP is de keuze voor het voorkeursalternatief ‘Bundeling Noord’ uitgebreider gemotiveerd. Daarbij is ook toegelicht waarom het 0-plus alternatief (aanpassen van de bestaande weg) geen reëel alternatief is; • Het profiel van de zone tussen de nieuwe N629 en het Wilhelminakanaal is aangepast (op verzoek van Rijkswaterstaat). Het fietspad en de Ecologische Verbindingszone (EVZ) zijn daarbij omgewisseld, waardoor de EVZ nu naast het kanaal komt te liggen en het fietspad tussen de EVZ en de weg; • Tussen Ter Horst en de ontsluitingsweg Everdenberg Oost komt er aan de zuidzijde van de nieuwe N629 een parallelweg speciaal voor landbouwverkeer komen.

In hoofdstuk 8 van de Nota van Zienswijzen staat een overzicht van alle aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzen zijn doorgevoerd in het PIP (zie www.brabant.nl/n620 onder “documenten”).  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4973

Meer geld nodig voor speeltoestellen in Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee ma, juli 02, 2018 14:47:02

Speeltoestellen in gemeente Dongen hebben niet het eeuwige leven

Meer geld nodig voor speeltoestellen in Dongen

Op 9 november 2017 is door de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om te investeren in de vervanging/vernieuwing van speeltoestellen. Op basis van deze motie hebben heeft de gemeente Dongen naast de gebruikelijke jaarlijkse inspectie, de te verwachten levensduur van de speeltoestellen in beeld laten brengen.Dongen bezit ongeveer 427 speeltoestellen (in 2008 448 stuks). Deze zijn verdeeld over 68 speelplekken in alle kernen. Jaarlijks worden deze speeltoestellen door een extern bedrijf (Repcon) geïnspecteerd op kwaliteit en veiligheid. Naar aanleiding van deze inspectie worden toestellen gerepareerd, vervangen of weggehaald. Daarnaast inspecteert het gemeentelijk klussenteam ieder toestel circa 10 keer per jaar. Ook naar aanleiding van meldingen worden speeltoestellen bezocht en gecontroleerd. Als er geconstateerd wordt dat onderdelen versleten zijn, worden deze door het klussenteam vervangen. Als een toestel niet meer gerepareerd kan worden of onveilig is, dan wordt het verwijderd. De gemiddelde leeftijd van de speeltoestellen in de gemeente Dongen ligt op 16,5 jaar. Omdat het eigen klussenteam zelf reparaties kan uitvoeren, kan deze relatief hoge gemiddelde leeftijd bereikt worden.

Inspectie 2018

Uit de inspectie blijkt dat de komende 6 jaar veel toestellen aan het einde van hun levensduur zijn

Vervangingsjaar

Aantal te vervangen speeltoestellen

Totale vervangingswaarde

Gemiddelde vervangingswaarde per toestel

2018

12

€ 28.850

€ 2.404

2019

30

€ 53.540

€ 1.784

2020

78

€ 148.830

€ 1.908

2021

19

€ 38.390

€ 2.020

2022

99

€ 233.010

€ 2.353

2023

40

€ 113.365

€ 2.834

Huidig budget

In een informatiebrief aan de raad zegt het college dat er er voldoende budget in de exploitatie van uitbreidingswijken is om goede speelvoorzieningen in te richten. 'Het wordt echter steeds moeilijker om de kwaliteit en kwantiteit in bestaande wijken te handhaven. Door het vele reparatiewerk dat door het klussenteam vakkundig wordt uitgevoerd, blijven de toestellen lang veilig, maar raken ook verouderd. Het is financieel maar mondjesmaat mogelijk om nieuwe moderne toestellen aan te schaffen met een speelwaarde die op de huidige tijd is afgestemd ' zegt het college aan de raadsleden Het huidige budget voor onderhoud en aanschaf van speeltoestellen bedraagt € 31.445 per jaar. In 2017 is de helft daarvan uitgegeven aan inspecties en onderhoud en de andere helft aan vervanging van versleten skatebaantoestellen en de aanschaf van een tafeltennistafel. Dat betekent dat op een aantal van 427 toestellen er slechts drie nieuwe toestellen konden worden aangeschaft in bestaande wijken. Een bedrag van € 15.000 per jaar is onvoldoende om het huidige areaal in stand te kunnen houden.

Minder speel 'ruimte' voor de kinderen

De afgelopen 10 jaar is volgens het college het aantal speeltoestellen verminderd van 448 naar 427 stuks. Feitelijk is de teruggang in aantal in de bestaande wijken nog groter, want de afgelopen 10 jaar zijn er ook nieuwe toestellen in uitbreidingswijken geplaatst, zoals De Beljaart en Elzenweide. Als de huidige begrotingspost niet opgehoogd wordt, zullen er speeltoestellen verwijderd moeten worden, zonder deze te kunnen vervangen. Hoe langer met vervanging gewacht wordt hoe groter het te vervangen aantal in een bepaald jaar wordt.

Het college vraagt de raadsleden hier oog voor te hebben en raadt de raad aan de komende jaren al flink in te gaan zetten op vervanging/vernieuwing van het speeltoestellenareaal, zodat het aanbod toekomstbestendig is. Dongen verwacht dat de gemiddelde investering de komende zes jaar op € 102.664 per jaar uit komt. Dit bedrag is gebaseerd op de één-op-één vervanging van versleten toestellen. Dat wil niet zeggen dat ieder versleten toestel door eenzelfde exemplaar vervangen wordt en ook niet dat het op die locatie terugkomt, maar wel dat de totale waarde van het speeltoestellenareaal in stand wordt gehouden. Als daar het huidige voor vervanging beschikbare budget van € 15.000 wordt afgetrokken, dient de post speeltoestellen met ingang van 2019 opgehoogd te worden met € 88.000 per jaar. In de komende begrotingsbehandeling van de begroting 2019 wordt een voorstel gedaan aan de raad voor de budgetaanpassing van de post speeltoestellen. In samenhang met de andere financiële behoeften die in de begroting worden aangedragen kan dan een weloverwogen afweging worden gemaakt of het gevraagde budget ook werkelijk toegekend kan worden.

Plan van aanpak vervanging

Als het budget voor vervanging van speeltoestellen substantieel wordt verhoogd, kan een plan van aanpak voor de vervanging worden opgesteld. Dit plan van aanpak wordt gebaseerd op het beschikbare budget en het speelruimtebeleidsplan. De keuze van de nieuw aan te schaffen speeltoestellen gaat altijd in nauw overleg met bewoners en wijk- en dorpsraden. Zij hebben een belangrijke stem in de keuze. Hierdoor zijn bewoners tevreden met de speelvoorziening in de wijk en het bevordert ook de sociale controle op vandalisme.Voordat echter het traject van inwonerparticipatie voor de vervanging van speeltoestellen kan worden opgepakt, dient eerst het financiële kader duidelijk te zijn. Een plan van aanpak voor vervanging/vernieuwing is pas na duidelijkheid over het beschikbare budget, samen met inwoners en wijk- en dorpsraden, op te stellen. Daarnaast zijn de speelvoorzieningen ook onderwerp van gesprek tijdens de wijkschouwen met maatschappelijke partners, zoals dat in het bestuursakkoord is verwoord.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4972

Langstraat Media krijgt nieuwe vijf jaren vergunning voor radio en televisie inclusief uitzendgebied Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee zo, juli 01, 2018 21:50:24

**Dongen wordt volwaardig partner in uitzendgebied van Langstraat Media

**Dongens nieuws voor inwoners van Langstraat -gemeenten

Langstraat Media krijgt nieuwe vijf jaren vergunning voor radio en televisie inclusief uitzendgebied Dongen

Binnenkort lezen, horen en zien inwoners uit Waalwijk, Heusden (mogelijk op termijn) , Sprang Capelle ,Waspik, Kaatsheuvel, Loon op Zand en alle woonkernen in de Langstraat meer nieuws uit Dongen, s Gravenmoer en Klein – Dongen -Vaart. Ook andersom zal er sprake zijn van vergaande nieuwsuitwisseling. Door het bundelen van krachten van vrijwilligers uit genoemde gemeenten op het gebied van lokale radio en televisie, ontstaat er een groot media- en nieuwsplatform dat over de grenzen van gemeenten heen nieuws- en omroepactiviteiten in het gehele Langstraatgebied gaat bundelen. Deze krant zorgt daarbij voor aanvoer van het Dongense nieuws, als blijvend zelfstandig nieuwsorgaan op het gebied van lokale en regionale nieuwsvoorziening in de gemeente Dongen en bezegelt en behoudt haar volledige niet commerciële en onafhankelijke status.

Concreet zal de nieuwsredactie van deze internetkrant haar service uitbreiden via de nieuwswebsite van Langstraat media. In groter kader krijgt Dongen een volwaardig aandeel in de streekomroepactiviteiten van Langstraat Media, en heeft deze gemeente in feite na lange tijd weer een publieke lokale omroep. De inbreng van Dongen zal dus volwaardig zijn aan de bijdragen van de gemeenten in het gehele Langstraat - uitzendgebied.

Ongeveer op het moment dat: radio0162 (Lokale Omroep Dongen) 11 jaar geleden op 1 januari 2007 uit de ether en van de kabel verdween, zijn er nu dus nieuwe ontwikkelingen rond een publieke lokale omroep in Dongen. Lokale omroep is vandaag de dag meer regiobreed georiënteerd. Enerzijds uit financiële noodzaak en wegens de zich steeds verder ontwikkelende techniek en aandacht op vooral digitaal gebied; anderzijds aangespoord door staatssecretaris Dekkers van het vorige kabinet, die verregaande samenwerking stimuleerde tussen lokale zenders.

Lokale omroepen hebben binnen de bestaande overkoepelende OLON ( Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) in 2015 een onafhankelijke stichting opgericht die onder de naam Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen een gemeenschappelijke koepel vormt voor lokale omroepen, met als doel regiobrede programma's uit te zenden. Het zou in dit licht onverstandig zijn een puur Dongense omroep terug in het leven te roepen . Radio blijft belangrijk, zeggen deskundigen en ook de mogelijkheden zijn, door eigentijdse technische toepassingen steeds meer haalbaar.


Gemeenteraden

Voor het verstrekken van de oude zendvergunning zag Mediaorganisatie Langstraat Media, die behalve door één betaalde kracht geheel gerund wordt door een flink aantal vrijwilligers in Waalwijk, de kans liggen om het uitzendgebied uit te breiden en heeft begin augustus 2016 aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) laten weten dat zij opnieuw in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing van zendgemachtigde binnen de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Daarbij hebben zij in het kader van een grotere streekgebonden omroep het verzoek gedaan om ook voor de gemeente Dongen een zendmachtiging te krijgen. Ook in Waalwijk en Loon op Zand zijn nu de adviezen bekrachtigd door de gemeenteraden.

De Dongense gemeenteraad ging overigens al knorrend en brommend akkoord met het raadsvoorstel – waarvoor het college wel een positief advies gaf – en dat leidt naar realisering op korte termijn van een weliswaar in streekverband Dongens geluid in de ether en kabel. Te horen en te zien via het bestaande Ziggo TV-kanaal 42 en twee etherzenders. De zendvergunning aan Langstraat Media, het vroegere RTV Midden-Brabant wordt na de goedkeuring van de gemeentes hernieuwd voor een periode van vijf jaren.
Initiatief

De programma-leiding van Langstraat Media heeft rond augustus vorig jaar in dit kader contact opgenomen met Dongenaar Rinus Krijnen. Hij was op het moment dat Omroep Dongen eind 2006 uit de ether verdween voorzitter van de Lokale Omroep Dongen. Krijnen is op dit moment onder andere voorzitter van het Dongense museum 'De Looierij'. Hij neemt samen met Piet Eelants (eigenaar en hoofdredacteur van deze internetkrant) ook deel aan de programmaraad van Langstraat Media.
De programmaraad moet volgens de Mediawet verplicht worden ingevuld door mensen die feeling en binding hebben met het uitzendgebied op onder andere maatschappelijk, kerkelijk en cultureel gebied.

Twee zenders

Rinus Krijnen: “Langstraat Media, die twee FM zenders, een kabelradiostation , een website en een TV station exploiteren heeft met twee van de drie gemeenten als verspreidingsgebied de ambitie om ook Dongen hierbij te betrekken. De FM-zenders zijn in Dongen goed te ontvangen en zijn tevens aanwezig op de kabel bij Ziggo. De vraag was dus heel simpel: Zou Dongen mee willen doen met deze samenwerking in De Langstraat? Langstraat media besefte dat B&W in Dongen hiervoor formeel de ingang is en de gemeenteraad de representatie in de programmaraad moet goedkeuren, maar ze hebben mij gevraagd hierin te bemiddelen.“

Financiën

Financiering van een lokale omroep wordt deels betaald door het rijk, vanwege compensatiegelden voor het wegvallen van kijk- en luistergeld (sinds 2000). Een deel van dit bedrag krijgen de lokale omroepen via de gemeenten via de algemene middelen. Deze gelden zijn echter niet geoormerkt. De gemeente kan zelf bepalen of ze dit bedrag, of meer of minder geld beschikbaar stellen. In maart 2018, waar de machtiging door de Dongense gemeenteraad is goedgekeurd, is deze financiering wel aan de orde geweest. Men erkent dat ook Dongen zorgplicht op basis van artikel 2.170b van de Mediawet heeft. Deze zorgplicht verplicht de gemeente om de lokale publieke omroep in het eigen gebied te bekostigen. Vanwege de afkomst van de gelden kan in dit kader niet worden gesproken van een subsidie. De raad is op de hoogte dat in de gemeentelijke begroting hiervoor nu geen middelen zijn gereserveerd. Het gecompenseerde 'tarief 'voor een lokale omroep binnen de algemene middelen is € 1,14 per wooneenheid. Totaal kan de omroep de Dongense gemeentekas jaarlijks de komende vijf jaar € 12.402,-gaan kosten.

Het verlenen van een zendmachtiging aan Langstraat Media voor de periode 2018 – 2023 staat in principe los van de jaarlijkse Dongense bijdragen aan de streekomroep. De eventuele tekorten op de jaarlijkse exploitatie van Langstraat Media komen gedurende te verlenen zendvergunning van (telkens) vijf jaren altijd voor rekening van de omroeporganisatie.


Start.

Een kleine productiegroep staat direct na de zomer 2018 klaar om de eerste radio en televisieproducten te realiseren. Onlangs zijn de voorbereidingen daarvoor gestart. Dongen wil in ieder geval de aanstaande opening van de nieuwe Cammeleur rechtstreeks uitzenden via radio en televisie. Er zullen proefuitzendingen volgen. Er zal een campagne worden gevoerd voor het werven van nieuwe vrijwilligers voor Dongense producties. Daarvoor worden onder meer de kanalen van Langstraat Media gebruikt en DongenHomespot.nl
Waalwijkse omroep wil één omroep voor de hele Langstraat

Langstraat Media nu ook omroep in Dongen

Langstraat Media, de lokale omroep van Waalwijk en Loon op Zand, heeft van het Commissariaat voor de Media een uitzendvergunning gekregen voor de gemeente Dongen. De vergunning geldt in ieder geval voor de komende 5 jaar. Ook de uitzendvergunningen voor Waalwijk en Loon op Zand zijn met 5 jaar verlengd.

De schaalvergroting van de van origine Waalwijkse lokale omroep komt niet uit het niets. De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft namelijk bepaald dat lokale omroepen meer kans van overleven hebben als ze omgevormd worden tot grotere streekomroepen. Van 275 lokale omroepen zouden in Nederland daarom ca. 60 streekomroepen moeten overblijven.

Niet bij TilburgAanvankelijk werden Waalwijk, Loon op Zand en Dongen ingedeeld bij Tilburg. Volgens René Peters, voorzitter van de Maasstad Omroep Stichting, de vergunninghouder van Langstraat Media, was dat echter geen optie: “Indeling bij een veel grotere stad als Tilburg betekent identiteitsverlies en het gevaar dat we in Waalwijk straks luisteren naar “lokaal” nieuws uit bijvoorbeeld Hilvarenbeek. We zouden ondergesneeuwd worden, maar daar is onze regio té zelfstandig en groot voor. We hebben dus bezwaar gemaakt met meteen een nieuw indelingsvoorstel. Dat is gehonoreerd.” Omvorming begon in 2007 Volgens Peters is de omvorming naar een grotere streekomroep eigenlijk al in 2007 begonnen. Maasstad Media, de toenmalige lokale omroep van Waalwijk, verkreeg toen namelijk ook de uitzendvergunning voor Loon op Zand en veranderde haar naam in RTV Midden-Brabant. Zoals vele bedrijven en instanties, zag RTV Midden-Brabant in "de Langstraat" echter een mooie sociaal-maatschappelijke verbondenheid om naar een allesomvattendere streekomroep te groeien. Daarom werd in 2015 de naam wederom aangepast naar Langstraat Media. Die organisatie behelst sindsdien in grote lijnen 4 mediakanalen, t.w. de radiozender Langstraat FM, de Nederlandstalige radiozender Langstraat NL, het digitale tv-station Langstraat TV en de regionieuwswebsite www.LangstraatNieuws.nl.Dongen

De wens om ook in Dongen te gaan uitzenden, bestond al langer bij Langstraat Media. Daarom werd de programmaraad van de omroep uitgebreid met Dongenaren en werd een taskforce opgezet van oud-medewerkers van de inmiddels gestopte Dongense omroep om de nieuwsvoorziening uit Dongen goed te regelen. Vervolgens vroeg men de Gemeente om een representativiteitsverklaring. Nadat de Gemeente Dongen haar vertrouwen in Langstraat Media had uitgesproken én de Gemeenten Loon op Zand en Waalwijk ook akkoord gaven op deze uitbreiding, werd de aanvraag naar het Commissariaat voor de media gestuurd.Heusden

Om tot een streekomroep te komen voor de hele Langstraat, werden overigens in de afgelopen jaren ook gesprekken gestart met HTR, de lokale omroep van de gemeente Heusden waar ook Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen onder vallen. Maar HTR heeft inmiddels aangegeven liever bij ’s-Hertogenbosch te worden ingedeeld dan bij Waalwijk.


Omdat Langstraat Media meent dat ook Heusden, Drunen en Vlijmen zich prima thuis zouden voelen bij de streekomroep voor de Langstraat, heeft het tóch verzocht aan de Gemeente Heusden om ook daar omroep te mogen worden. Peters: “Juist vanwege die sociaalmaatschappelijke verbondenheid die de Langstraat heeft, zouden we graag ook daar uitzenden als lokale omroep. En dat hoeft wat ons betreft zeker niet ten koste te gaan van de huidige omroep HTR. We zouden graag samenwerken zoals we dat ook in Dongen doen.Met behoud van eigen identiteit. We staan daar nog steeds open voor als HTR besluit om die optie opnieuw serieus te onderzoeken.”

Nu begint het pas


Zowel Waalwijk, Loon op Zand als Dongen willen de komende 5 jaar Langstraat Media als lokale omroep voor hun gemeente. Dat werd deze week onderstreept door het Commissariaat voor de Media, die besloot om Langstraat Media dan ook daadwerkelijk een nieuwe uitzendvergunning te verlenen voor de komende 5 jaar! En ditmaal dus meteen voor Waalwijk, Loon op Zand én Dongen. “De vergunning is binnen, maar nu begint het eigenlijk pas. We zijn in Waalwijk en Loon op Zand al bij alle belangrijke evenementen aanwezig met radio en tv en willen dat ook gaan doen in Dongen. We hebben inmiddels een club enthousiaste medewerkers uit deze regio, maar willen die graag uitbreiden zodat we nóg meer continuïteit kunnen bieden zonder dat daarbij de eigen identiteit van Dongen verloren gaat. De komende tijd zullen we actie ondernemen om de groei niet alleen op papier maar ook op radio en tv vorm te geven”, aldus Peters

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4971