DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Sfeervolle verwendagen en cadeaubonnen voor mantelzorgers

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, november 13, 2018 12:59:58

Sfeervolle verwendagen en cadeaubonnen voor mantelzorgers

Vorige week werden de mantelzorgers in Dongen drie dagen lang getrakteerd op leuke activiteiten op verschillende locaties in Dongen en een sfeervolle feestavond in de Cammeleur. Het verwennen is nog niet voorbij, want deze week is gestart met de uitgifte van de Mantelzorgwaardering en dat gaat volgende week nog verder. Dat gebeurt in De Cammeleur, op de eerste verdieping in de spreekkamer van ContourdeTwern. Mensen die in aanmerking willen komen voor de bonnen ter waarde van 50 euro hebben al een aanvraagfomulier gekregen via de mail, of kunnen een aanvraagformulier ophalen bij de balie van de Cammeleur. Op het formulier staan alle voorwaarden en ook de tijden waarop de bonnen kunnen worden afgehaald. Let op! De laatste mogelijkheid is op zaterdag 24 november van 09.30 tot 12.00 uur.

Enthousiaste reacties

De verwendagen begonnen maandag 12 november met een wandeling door Het Blik, onder leiding van Ranko Hamelinck, die alle bijzonderheden van dit unieke stukje Dongen kent. Het was aangenaam weer om te wandelen en de deelnemers waren enthousiast. Dat gold ook voor de workshop bij Tinekes tuin, waar fraaie bloemarrangementen gemaakt werden. Bij de eerste marsepeinworkshop liet een aantal deelnemers het afweten, tot teleurstelling van kok Gerrit, die veel voorbereidingen had getroffen. Het modelleren met marsepein was er niet minder leuk om. Bij de tweede workshop op woensdag was het wel gezellig druk en er werden mooie figuren gemaakt. De dinsdag stond in het teken van dotpainting bij 2handjes in het Heuvelpark. Een bijzondere techniek die van oorsprong beoefend werd door de Aboriginals in Australie. Wat minder gemakkelijk dan je zou denken en het vereist nogal wat discipline om netjes en gestructureerd te werken. Dus kreeg iedereen een papiertje om te oefenen van Diane Trommelen voordat ze op het schildersdoek konden beginnen. Dinsdagavond waren de mantelzorgers te gast bij de Cinemaclub Dongen in het Volckaerttheater waar de zeer indrukwekkende film Lion vertoond werd. De Cinemaclub vertoont sinds 2012 een keer in de twee weken een film in het theater en is van plan om dat met ingang van 2019 wekelijks te gaan doen. Het programma van de films die niemand mag missen is te vinden op de site: www.cinemaclubdongen.nlThebe

Thebe was in het kader van ‘verwenmomenten’ wellicht een wat vreemde eend in de bijt, maar de uitgebreide informatie werd wel gewaardeerd. Woensdagmiddag verzorgden Thebe Wijkverpleging en Thebe Extra een presentatie. Thebe wijkverpleging heeft het werken met buurtteams geïntroduceerd. Daardoor wordt de zorgverlening veel persoonlijker en hebben de hulpvragers zelf meer inbreng en meer inzicht in de hulp die geboden wordt. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker te volgen via de iPad wanneer de verpleegkundige komt. De aanwezigen waren aangenaam verrast door de heldere uitleg van Marion Koot, die nogmaals benadrukte dat iedereen die zorg nodig heeft een beroep kan doen op de buurtteams van Thebe. Thebe Extra werd vertegenwoordigd door Dorien Korthout. Het is een onafhankelijke ledenvereniging, die de belangen van haar leden op het terrein van welzijn en zorg behartigt. Het aanbod van Thebe Extra omvat een breed scala aan diensten in, om en aan huis. Niet allemaal medisch van aard, maar ook tuinonderhoud, klusjes, de kapper, woningaanpassingen en nog veel meer, altijd met korting voor leden. Aniek Koopmans gaf een demonstratie met de assistep, een alternatief voor de elektrische traplift met een stoeltje. De assistep is een hulpmiddel die een veilige ondersteuning biedt bij het op- en aflopen van de trap. Gemakkelijk te installeren en goedkoper dan een lift met een stoeltje.

Feestavond

Woensdagavond werden de verwendagen afgesloten met een feestavond in de grote zaal van de Cammeleur. Wethouder Rolf Vullings opende de avond met een welgemeend compliment aan al die mensen die zich inzetten voor hun naasten. Hoogtepunt van de avond was het optreden van het koor Sjowenso uit Rijen. Het feest werd afgesloten met een drankje en een hapje en een cadeautje voor alle gasten. Een woord van dank aan iedereen die, belangeloos of bijna belangeloos een bijdrage heeft geleverd aan de verwendagen is zeker op zijn plaats.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5055

Energieadviezen voor woningeigenaren in wijk West 2

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, november 13, 2018 12:37:06

Campagne Duurzaam Dongen:

Energieadviezen voor woningeigenaren in wijk West 2

Onder de noemer Duurzaam Dongen begint deze week een campagne om bestaande koopwoningen duurzamer te maken. De campagne begint in de wijk West 2. Speciaal voor eigenwoningbezitters in deze wijk heeft op 21 november een informatieavond plaats in De Cammeleur. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom.

In de gemeente Dongen staan ongeveer 11.000 woningen. Voor 70% bestaat deze voorraad uit koopwoningen. Er is vaak heel veel mogelijk om in bestaande woningen energie te besparen, maar het is lastig om te ontdekken wat de beste oplossingen zijn. Om woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen is de campagne Duurzaam Dongen ontwikkeld. Het streven is om minstens 100 van de 1200 koopwoningen in West 2 duurzaam te maken.Advies

De campagne bestaat uit het geven van een energieadvies-op-maat tegen een gereduceerd tarief. Het advies wordt uitgevoerd door Susteen, een landelijk energieadviesbureau met jarenlange ervaring. Normaal kost dit advies 170 euro, maar via Duurzaam Dongen betalen woningeigenaren 115 euro. Na aanmelding komt een energieadviseur van Susteen langs. Tijdens het bezoek wordt de woning geïnspecteerd en worden verduurzamingsdoelen en -wensen besproken. Enkele weken na het adviesbezoek ontvangt de eigenaar een persoonlijk woningverbeterplan.

Samenwerking

In de campagne Duurzaam Dongen werken gemeente Dongen, energiecoöperatie Energie Dongen, een aantal lokale bouw- en installatiebedrijven en externe partners samen. Samen hebben zij zich verenigd in het LEAD: het Lokaal Energie Akkoord Dongen. Ook woningcorporatie Casade heeft zich hierbij aangesloten. De campagne Duurzaam Dongen begint in wijk West 2 en wordt daarna is fases in de andere wijken en kernen van de gemeente Dongen uitgevoerd.

Voorbeeld

Dongen vervult met de campagne een voortrekkersrol in de regionale afspraak 'Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant'. Hierbij worden bestaande woningen (particulier en huur) naar Nul op de Meter verbouwd en anders energetisch ingericht. Het is de bedoeling dat de campagne wordt uitgezet in de andere acht gemeenten die bij regio Hart van Brabant horen.

Informatieavond

Alle woningeigenaren in wijk West 2 zijn schriftelijk uitgenodigd voor een informatieavond over Duurzaam Dongen op 21 november in De Cammeleur. Op deze avond zal Susteen toelichten wat er zoal mogelijk is en presenteren de samenwerkende bedrijven zich aan de inwoners. Vanaf 19.30 uur is de zaal open, de presentatie begint om 20.00 uur.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5054

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven -Van der Meer wil Dongen helpen bij zoeken naar oplossingen bij problemen rond TUF

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, november 07, 2018 12:47:07

Problematiek rond kunstgrasvelden erkend door Den Haag

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven -Van der Meer wil Dongen helpen bij zoeken naar oplossingen bij problemen rond TUF

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven -Van der Meer gaat Dongen helpen om een oplossing te vinden voor de problematiek met betrekking tot de kunstgrasmatten die in vooral Dongen leidden tot grote onrust en politieke spanningen. “Ik deel uw zorgen over deze problematiek, die zich onder meer in uw gemeente voordoet” schrijft ze aan het college als antwoord op de brief van het Dongense college met verzoek om hulp van Den Haag. Mevrouw van Veldhoven zegt in haar brief dat ze mee gaat denken over een 'korte termijn oplossing voor de situatie in Dongen.' Zij erkent hiermee impliciet 'dat continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven financiële risico’s voor overheden met zich meebrengen.'


De staatssecretaris zegt dat de problematiek haar volle aandacht heeft. Dat heeft ze ook al aangegeven in het Kamerleden - overleg op 18 oktober. In de brief aan het college van Dongen stelt ze, in het kader van het Bestuurlijk Omgevingsberaad hierover, onder meer met het IPO (Het IPO is op allerlei terreinen actief zoals sociaal beleid, landelijk gebied, milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit en staat op Provinciaal niveau red. ) en de VNG in overleg te zijn.

Met terugwerkende krant inventariseren

Volgens de staatssecretaris neemt neemt het IPO momenteel het voortouw voor een inventarisatie van de kosten die gemeenten, provincies en waterschappen de afgelopen 10 jaar hebben moeten maken voor het opruimen van terreinen van failliete bedrijven, inclusief afvalverwerkende bedrijven. De resultaten zijn naar verwachting van mevrouw van Veldhoven

-Van der Meer voor het einde van het jaar bekend. De bewindsvrouw zegt in haar brief dat indien de genoemde inventarisatie daar aanleiding toe geeft, ze samen met het IPO, VNG en de Unie van Waterschappen gaat bezien hoe kan worden voorkomen dat opruimkosten van failliete bedrijven door de overheden moeten worden gedragen.

principieel belang

De staatssecretaris vindt het verder van principieel belang om continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven in het algemeen, te voorkomen. “Een betere afzetmarkt voor recyclaat zou de afvalverwerking meer rendabel kunnen maken.” aldus van Veldhoven. De staatssecretaris zegt in haar brief dat ze op korte termijn een onderzoek zal starten naar de beschikbare mogelijkheden van verwerking van Nederlands kunstgras om de continuïteit van de verwerking op de lange termijn te waarborgen. Verder zegt de staatssecretaris toe Dongen te willen helpen met het delen van de kennis die met name bij Rijkswaterstaat aanwezig is bij problematiek rond afvalverwerking. Overigens heeft Dongen al op 22 oktober contact gehad met de Directeur -Generaal voor Milieu en Internationale Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Reactie van burgemeester Marina Starmans namens het college:

,,Het is een duidelijke brief. De brief maakt duidelijk dat de staatssecretaris het signaal van de gemeente Dongen serieus neemt. De brief maakt ook duidelijk dat de staatssecretaris de problematiek wil doorgronden en daarom dubbel onderzoek laat doen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van beide onderzoeken en de vervolgstappen die daaruit voortkomen. We hebben al een structureel contact met het ministerie en we zullen dat zeker blijven houden, zoals de staatssecretaris ook aangeeft. Dat is belangrijk in relatie tot de vervolgstappen.''  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5051

Zes ton beschikbaar voor natuurcompensatie in verband met aanleg N629

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, november 02, 2018 15:49:38

Zes ton beschikbaar voor natuurcompensatie in verband met aanleg N629

Dongen, 2 november 2018. De raad is middels een raadinformatiebrief vandaag bijgepraat over de status van de visie die is ontwikkeld ten aanzien van de natuurcompensatie van het gebied ' t Blik' na de aanleg van de nieuwe N629. Daarin stelt het college dat in de plannen voor de nieuwe wegverbinding N629 tussen Dongen en Oosterhout nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan een ruimer gebied rond de weg,waaronder 't Blik ten westen van Dongen. Er wordt door de gemeenten Dongen en Oosterhout totaal 600.000 euro uitgetrokken voor (Her)ontwikkeling van de zogenoemde mozaïeklandschap door middel van bospercelen, laanbeplanting en houtwallen dwars op de weg; het versterken van de ecologie door ontsnippering (extra houtwallen, bospercelen en bomenrijen) en het versterken van de mogelijkheid van recreatie en natuur door onder andere loop- en fietsverbindingen te realiseren en het faciliteren van ideeën en initiatieven uit het gebied zélf. HIER VERDER LEZEN

Omschrijving gebied

In de brief aan de raad wordt het duidelijk dat het gebied dat in aanmerking komt voor landschappelijke kwaliteitsverbetering zich uitstrekt van de Duiventoren naar 't Blik tot aan de Laagstraat. De gemeente Oosterhout concentreert zich op kwaliteitsverbeteringen in oost-westelijke richting in het gebied vanaf 't Blik tot aan de A27. Volgens het college heeft de landschappelijke kwaliteitsverbetering plaats in een gebied waar niet altijd iedereen dezelfde belangen heeft en de gemeente Dongen r nauwelijks eigendommen heeft. Het gebied is vrijwel geheel in particulier bezit. Maar de bedoeling is wel om veel meer te bereiken dan sec voor het beschikbare bedrag kan worden gerealiseerd. Dongen spreekt daarom over een wat wordt genoemd 'gebiedsproces waar met samenwerking en co-creatie initiatieven tot stand komen en daarmee de kwaliteit van het gebied verbetert'.


Dromenlab

Dongen kende al een 'dromenlab'; een ludieke methode om in plaats van vooraf volledig het plan uit te werken door de gemeente, de burger te vragen om ideeën aan te dragen. Vorig jaar juni is voor het gebied ten westen van Dongen al een Dromenlab gehouden. Het resultaat van de dag werd vastgelegd in een beeldend verhaal. Tientallen Dongenaren gaven gehoor aan de oproep om mee te denken. Zij kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van ondernemerschap, recreatie, natuur en ontspanning. Voor het gebied ' t Blik' wordt opnieuw gekozen voor de methodiek van het Dromenlab.In deze aanpak is de gemeente een partner die particuliere initiatieven stimuleert, verbindt en faciliteert. Voor het op gang krijgen van deze initiatieven maakt de gemeente gebruik van de energie en potentie uit het gebied. De gemeente komt hier uit haar toetsende rol en loketfunctie en anderzijds zullen de inwoners ook de handen uit de mouwen moeten steken. Zij dienen zelf met initiatieven en plannen te komen. Dit vraagt volgens het college om een goede setting, een andere werkwijze en nieuwe spelregels om bijvoorbeeld voor een bijdrage in aanmerking te komen. De resultaten van Dromenlab 't Blik worden teruggekoppeld aan de deelnemers die vorig jaar hebben meegedaan. Binnenkort wordt opnieuw een Dromenlab georganiseerd, maar dan voor het gehele plangebied tussen Dongen en Oosterhout. Deze Dromenlab-sessies zijn overdag te bezoeken bij een pop-up pleisterplaats aan de Groenstraat 11 in Dongen. Hier kunnen dromen, ideeën en plannen worden uitgewerkt en getest. Beide gemeenten en de provincie helpen bewoners, ondernemers en gebruikers de resultaten van het Dromenlab te vertalen naar concrete plannen en initiatieven, om zodoende het gebied tot een droomplek te maken. U ontvangt een uitnodiging voor het Dromenlab.

Met organisaties als Waterschap Brabantse Delta, ZLTO en Staatsbosbeheer bepalen de gemeentes de kaders voor het vervolgtraject. Begin 2019 verwacht Dongen de ontwikkelvisie voor het gebied klaar te hebben.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5047

‘Gevlucht’, een indrukwekkende avond op het Cambreur College

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, november 01, 2018 12:02:27

‘Gevlucht’, een indrukwekkende avond op het Cambreur College

Op maandag 5 november vindt een bijzondere en indrukwekkende avond plaatst in het Cambreur College, waar Tjietse Broeders in gesprek gaat met de Dongense striptekenaar Jules Calis en zijn vriend Youssef, Syriër, vluchteling en asielzoeker. U bent van harte welkom bij dit interactief gesprek waarbij u natuurlijk de mogelijkheid wordt geboden om vragen te stellen of meningen te delen. Aanvangstijd is 20.00 uur.

GEVLUCHT

Aanleiding voor het gesprek is de strip ‘GEVLUCHT’ die Jules maakte na vele gesprekken met Youssef. De strip vertelt het verhaal van deze gevluchte Syriër die Jules ontmoet in het asielzoekerscentrum in Tilburg. Het klikt tussen beiden en de vele gesprekken over de ervaringen van Youssef tijdens zijn vlucht naar Europa en na zijn komst in Nederland inspireren Jules tot het maken van een nieuwe strip. Daarin legt hij diverse facetten en ontwikkelingen in het leven van Youssef in verschillende tekenstijlen vast.

De bijbehorende tentoonstelling is na een reis door diverse plaatsen in ons land nu ook te zien tijdens deze bijeenkomst in het Cambreur College.

Zowel BN De Stem als het Brabants Dagblad hebben de strip als bijlage uitgegeven, waardoor meer dan 200.000 abonnees al kennis maakten met dit indrukwekkende verhaal. Bezoekers aan deze avond ontvangen een gratis exemplaar van deze bijlage dankzij de medewerking van BN De Stem, dongen.nieuws.nl en Pix4Profs.

Tjietse Broeders Gespreksleider is Tjietse Broeders. Tjietse is werkzaam als begeleider bij Prodemos, een organisatie die leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs op een speelse manier de ins en outs van het politieke systeem in Nederland probeert bij te brengen. Tevens is Tjietse politiek correspondent van Weekblad Dongen.

Jules Calis Jules Calis (1985) studeerde Autonome Beeldende Kunst aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Als tekenaar specialiseert hij zich in maatschappelijk geëngageerde strips, met een voorliefde voor persoonlijke verhalen uit (voormalige) crisisgebieden. Zo illustreerde hij in februari 2016 de omstandigheden in het vluchtelingenkamp in Duinkerke Tijdens zijn studie verdiepte hij zich in de journalistieke strip als medium en tegenwoordig werkt hij als freelance illustrator, striptekenaar en grafisch journalist. De afgelopen jaren heeft Calis verhalen vervaardigd voor De Volkskrant, Nrc.next, De Correspondent, Vice, Mindshakes, Drawing the Times, Brabants Dagblad en BN DeStem. In juni 2015 debuteerde Calis met Van Brabant naar Afghanistan en terug, een graphic novel over de ervaringen van Nederlandse ISAF-militairen en veteranen, uitgegeven door Uitgeverij Pix4Profs.

Cambreur College Het Cambreur College is trots op het feit dat twee oud-leerlingen deze avond een prominente rol spelen. “We zijn erg trots dat we Jules nu letterlijk en figuurlijk een podium kunnen geven, op zijn oude middelbare school.” Zegt Bram Thielen, teamleider VWO van het Cambreur College. “Onlangs gaf Jules al gastlessen aan HAVO en VWO 1 leerlingen. Zowel leerlingen als collega’s waren erg onder de indruk van de passie en het enthousiasme van Jules.” Thielen hoopt dat vele inwoners van Dongen op 5 november het Cambreur College weten te vinden. “We willen iedereen graag de gelegenheid geven om de indrukwekkende verhalen zelf aan te horen en, onder leiding van Tjietse, in gesprek te gaan met zowel Jules als Youssef.”

In verband met de organisatie van deze avond weten we graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Indien u aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u een mailtje te sturen naar ptrommelen@cambreurcollege.nl  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5046

Unieke symbiose van deskundigheid en wensen van mensen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, oktober 31, 2018 20:41:17

Unieke symbiose van deskundigheid en wensen van mensen

Verkeersplan s Gravenmoer krijgt gestalte op termijn

s Gravenmoer, Dongen , 31 oktober 2018. UPDATE. Een project als het tot stand komen van het verkeersplan in s Gravenmoer is niet uniek voor Nederland, maar wordt wel als het eerste project in Dongen gezien waarbij het mogelijk zal blijken dat een zogenoemd 'Burgerinitiatief' ook wordt uitgevoerd. Dat is ook de overtuiging van Gertjan Hanckmann van Bureau Kragten. Tijdens een persbijeenkomst in de s Gravenmoerse Geubel over het verkeersplan dat binnenkort in 'de Parel' van Dongen dat binnenkort op punt van start staat en waarover deze woensdag de bewoners van het dorp zijn bijgepraat, gaf hij toelichting bij dit project. Wethouder Rolf Vullings en Bea van Beers waren daarbij aanwezig en lichtten toe hoe het plan tot nu toe tot stand kwam en gaf uitleg over de status er van. Het fenomeen 'bijpraten' zal tijdens het gehele lange - termijnproject een belangrijk onderdeel blijven voor de realisering van het verkeersplan. Een groep bewoners in s Gravenmoer (Verkeersgroep s Gravenmoer) nam begin 2016, samen met de Wijkraad het initiatief om iets te doen aan de volgens hen haperende en vooral onveilige verkeerssituatie in het dorp. Er verscheen een duidelijk en lijvig rapport dat werd aangeboden aan de gemeenteraad die na uitwerking en bestudering de noodzaak er wel van inzag. De toenmalige raad nam het latere raadsvoorstel in meerderheid aan.


Niet enkel het verkeer had de aandacht van de initiatiefgroep;ook de zichtbare schade aan huizen en met name historistische panden die langs de doorgaande route in het dorp zijn gesitueerd, zijn soms terug te herleiden tot het aanwezig zijn van zwaar bedrijfsvervoer en drukte op de wegen in het dorp.

vertegenwoordigers

Het plan en de toekomstige uitvoering is een lang proces en het omvat vooral de doorgaande wegen in het dorp. Verkeerssituaties zijn niet op elke dorpslocaties dezelfde en behoeven separate aanpak. Door overleg tijdens de reconstructies wordt door een ter plaatse wonende groep mensen overlegd welke specifieke wegconstructies kunnen worden gerealiseerd. Die groep telt nu 22 leden en bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers , landbouwers, de oorspronkelijke verkeerswerkgroep , de Heemkundekring, de Dorpsraad en mensen van het basisonderwijs. Zij krigen een stem en rol in mede-advisering, als sparringspartner als ‘gebiedsdeskundige’ of ‘gebruiker’.


Snelheidsvermindering

Daaruit kan worden geconcludeerd dat er nu nog weinig vast staat van de daadwerkelijke realisering van het verkeersplan waarin wordt uitgegaan dat gaandeweg oplossingen komen of worden aangedragen voor de huidige verkeersproblemen naar veler wenst en behoefte. Wel staat vast dat de entrees van de straten die worden opgenomen in het plan, duidelijk een 30-km gebied moet worden, dat de trajectsnelheid terug dient te worden gedrongen, dat er plekken komen die nu nog gebruikt worden voor het verkeer, straks zogenoemde verblijfsgebieden worden en dat er zones worden aangelegd die optisch of anderszins leiden tot snelheidsvermindering. De budgetten zijn of worden vastgelegd in de begrotingen van de gemeente. Voor de eerste fase is € 7000.000 opzij gelegd. Tijdens het gehele project moet de bereikbaarheid van vitale punten in het dorp bereikbaar blijven. De bedrijfsvoering van bijvoorbeeld landbouwgerelateerde bedrijven en winkels moet worden gegarandeerd.

Goed bezocht

De avond in de Geubel, waarbij de aanwezigen ook vragen konden stellen werd goed bezocht. Diverse sprekers gaven toelichting. Onder hen wethouder Bea van Beers die avondvoorzitter was en een aantal deskundigen van de gemeente. Dongen. Vertegenwoordigers van bureau Kragten, deskundig op het gebied van mobiliteitsmanagement gaven de nodige uitleg via een groot scherm.

Het oorspronkelijk verkeersplan van de burgerinitiatiefgroep kan de lezer van deze krant hier lezen  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5044

Vereniging 'Spaar Duiventoren en het Blik'naar Raad van State

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, oktober 31, 2018 10:44:06

Vereniging 'Spaar Duiventoren en het Blik'naar Raad van State

Dongen, 31 oktober 2018. Het was te verwachten: de vasthoudendheid van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik kent geen grenzen en zet door. De leden van de groep hebben maandagavond unaniem besloten beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen de plannen voor de N629.Maar er is méér actie aangekondigd. Er zal bij de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout worden aangedrongen op het oplossen van de knelpunten op de bestaande weg. Bekend is dat Provinciale staten van Noord-Brabant hierover al een motie hebben aangenomen. Op de ledenvergadering werd de beroepsprocedure uitgebreid toegelicht door juridisch adviseur Jasper van Ginneken. Volgens voorzitter René Roovers gaat van Ginneken de procedure voeren en ziet die goede kansen. Eerder schreef van Ginneken al een ‘legal opinion’ aan Provinciale Staten waarin hij sprak van een 'aan alle kanten rammelende procedure'.beroepsprocedure

Volgens van Ginneken is het de vraag of de provincie wel het bevoegd gezag is in dezen. “Het gaat hier om een lokale verbinding tussen Oosterhout en Dongen. Er is geen enkele noodzaak voor de provincie om zich hiermee te bemoeien.” Ook wordt volgens de juridisch adviseur de wet natuurbescherming 'aan de laars gelapt.' “(...) en er wordt geen rekening gehouden met aangrenzende problemen op de Steenstraat en bij AVRI. Het plangebied is volgens van Ginneken 'te klein ' en zijn er vele gronden om dit besluit in het belang van het behoud van onze natuur aan te vechten. “Het kan zelfs zo zijn dat twistpunten daarna nog voorgelegd moeten worden aan het Europese Hof’, zo hield van Ginneken zijn gehoor voor. Het beroepschrift moet voor 22 november 2018 worden ingediend. Tegelijk wordt er een schorsingsverzoek bij de Raad van State ingediend. Deze beroepsprocedure kan jaren duren en de vereniging wil niet dat de provincie allerlei voorbereidingsmaatregelen al gaat uit te voeren. Het voorstel om beroep in te dienen kreeg de unanieme steun van de ledenvergadering.

Overlast Heistraat snel aanpakken

Aan het begin van de vergadering keek voorzitter René Roovers terug op de afgelopen periode. “We zijn van ver moeten komen “ , zo hield hij de vergadering voor. “Van het begin af aan is het plan voor de Bundeling Noord door de provincie en gemeenten als een voldongen feit gepresenteerd. Het argument dat we het meest hebben gehoord was, er moet onderhand eens iets gebeuren. Dat is geen goede basis voor een besluit.“ Roovers zei het jammer te vinden 'dat op provinciaal niveau de coalitie partners D66 en SP bij de definitieve besluitvorming op 28 september hun rug niet recht hebben gehouden.'  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5043