DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Nieuwe tracé N629 Dongen – Oosterhout dinsdag 20 maart in Oosteind toegelicht en te zien in 3D-visualisatie

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, februari 19, 2018 18:14:23

Nieuwe tracé N629 Dongen – Oosterhout dinsdag 20 maart in Oosteind toegelicht en te zien in 3D-visualisatie


Foto : Piet Eelants ( DHS)

Screenshots : Gemeente Dongen

Dongen, Oosterhout , Noord Brabant , 19 februari 2018. update Na jaren van overleg ,onderzoek , discussiëren, het initiëren en weerleggen van feiten , het aanhoren , beoordelen en met een luisterend oor zoekend naar oplossingen van de ook vele protesten, hebben onlangs de provincie en de twee betrokken gemeenten een nieuw tracé voor de provinciale weg N629 tussen Oosterhout en Dongen gekozen. Er zijn nog steeds twijfels van natuurbeschermers en ook fanatieke uitgesproken tegenstanders voor de aanleg , maar de kogel is zo wat door de kerk, het schip krijgt al water onder de boeg . Volgens de wethouders Ad van Beek ( Dongen ), Mark Visser ( Oosterhout ) is er na ook lange tijd van onenigheid tussen de twee dorpen een mooi resultaat bereikt. Ook gedeputeerde Christophe van der Maat is na ruim twintig jaar aanloop tevreden en acht de de tijd rijp dat de € 30.000.000 dat het gehele traject gaat kosten ook wordt uitgegeven. Hoe het tracé er uit gaat zien en op welke manier de weg in de omgeving zal worden aangelegd wordt toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst dinsdag dag 20 maart in het Oostquartier in Oosteind waarbij iedereen welkom is Tijdens deze inloopavond is voor het eerst een 3D-visualisatie te zien waarin de nieuwe weg duidelijk in de huidige omgeving is ‘ingetekend’ en daarmee een beeld geeft van de toekomstige situatie. Hoe het er nu uitziet en hoe het straks gaat worden wordt vanaf morgen voor eenieder zichtbaar via de link www.brabant.nl/kaartn629 De lokale en regionale pers kreeg vandaag al een voorproefje te zien van het geheel. De weg is letterlijk en figuurlijk nog geen feit. Allerlei procedures hebben nog tijd nodig, Veel tijd. Van de gemeente Dongen ontving deze krant een drietal screenshots van drie situaties in de weg : de Aansluiting A27 , fietstunnel Hoogstraat in Oosterhout en Steenstraat - Duiventorenbaan. NU en STRAKS

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4874

Grootschalige reconstructie Vaartweg

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, februari 12, 2018 18:26:51

Tussen 19 februari en 22 juni 2018:

Grootschalige reconstructie Vaartweg

Op maandag 19 februari begint een grootschalige reconstructie van de Vaartweg. Dit project omvat werkzaamheden aan de weg, de openbare verlichting, de riolering en de bomen. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 22 juni gereed.

Er komen nieuwe lichtmasten die zorgen voor een gelijkmatige spreiding van het licht op de weg en betere bereikbaarheid van de woningen en bedrijven. De rijbaan krijgt twee asfaltfietsstroken met daar tussen een nieuwe klinkerverharding, hetzelfde als het gedeelte tussen de Vogelenzangweg en de komgrens 's Gravenmoer. Om de weg stabieler te maken wordt deze van wapening en een puinfundering voorzien. Daarnaast worden alle inritten opnieuw bestraat zodat deze goed aansluiten op de nieuwe verharding. Ook wordt de asfaltdeklaag op het gedeelte tussen Vaartweg 200 en de drempel met Oude Veepad vervangen. Dit gedeelte wordt daarna ook van rode fietsstroken voorzien. Tot slot wordt de parallelweg in zijn geheel opnieuw bestraat.


Riolering

Gelijktijdig met de reconstructie van de weg, worden ook rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Het riool tussen de rotonde en de Ruiterbaan wordt gerenoveerd. Aan de drukriolering op het overige gedeelte wordt groot onderhoud uitgevoerd.

Verkeer

Op het gedeelte tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan wordt regelmatig te hard gereden. Om het verkeer te attenderen op de toegestane snelheid wordt op dit gedeelte een extra verkeersdrempel aangelegd. De huidige drempels blijven gehandhaafd op de locaties waar ze nu liggen.

Bomen

Een groot deel van de beukenbomen langs de Vaartweg heeft last van zwamaantasting. Ook zijn er bomen die matig tot slecht van kwaliteit zijn. Om de veiligheid te waarborgen moeten deze bomen worden vervangen. De lindebomen op tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan zijn nog wel van voldoende kwaliteit. Om de bomen vitaal te houden wordt er bij deze bomen extra doorwortelbare ruimte gemaakt in de rijbaan. De nieuwe bomen op het gedeelte tussen Ruiterbaan en Vaartweg 200 worden verder uit elkaar geplant, zodat ze goed kunnen groeien.

Fasering en planning

Eerst worden de bomen tussen de Ruiterbaan en de Vaartweg (huisnummer 200) verwijderd. Dat gebeurt tussen 19 en 23 februari. Daarna beginnen de civieltechnisch werkzaamheden. Deze werkzaamheden voeren we in drie fasen uit:


- Fase 1 tussen Oude Veepad en Voldersweg: van 26 februari tot en met 23 maart.


- Fase 2 tussen Voldersweg en Ruiterbaan: van 23 maart tot en met 9 mei.


- Fase 3 tussen Ruiterbaan en aansluiting rotonde Gaasjesweg: van 14 mei tot en met 22 juni.


De parallelweg wordt tussen 4 en 15 juni opnieuw bestraat.

WhatsApp

Voor de informatievoorziening over dit project wordt gebruik gemaakt van WhatsApp. Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zo op de hoogte blijven van de voortgang en de bereikbaarheid. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de verzendlijst en zo updates ontvangen. De instructie voor het aanmelden staat op www.dongen.nl (Actueel).

Meer informatie

Inwoners en ondernemers met vragen over dit project kunnen contact opnemen met: Ruud Jansen, team Realisatie en Beheer, telefoon 14 0162 (centraal nummer gemeentehuis) of e-mail: ruud.jansen@dongen.nl

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4870

Comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ wordt Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 08, 2018 13:02:49

Comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ wordt Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’

Het actiecomité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ Verandert niet zo zeer van doelstelling maar wordt een vereniging om vooral juridisch meer mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. Vanaf deze week is de groep een vereniging. Met de oprichting van de vereniging werd ook de naam van het comité gewijzigd in ‘Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik’. Het doel van de vereniging is en blijft zeker het bevorderen en beschermen van de natuur in de natuurgebieden Duiventoren en het Blik, in de ruimste zin van het woord. Als vereniging is het mogelijk om juridische procedures te voeren. Dat is noodzakelijk om in de bezwaarprocedure tegen de aanleg van een weg door de Duiventoren en het Blik (de N629) erkend te worden als belanghebbende. Dat is met de oprichting van de vereniging nu juridisch en formeel geregeld.De ondertekening bij de notaris

De statuten van de vereniging zijn op woensdag 7 februari 2018 officieel in aanwezigheid van de notaris ondertekend door het bestuur van de vereniging. Het bestuur bestaat uit voorzitter René Roovers, secretaris Kees Claasen en penningmeester Jan Kosse. De overige leden van het comité werken samen in de werkgroep zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De werkgroep bestaat naast de bestuursleden uit: Leon van Assche, Bert Brakkee, Marga van Broekhoven, Gerrit Draisma, Peter Graafmans, Joyce van Loon, Ellie Oerlemans en Bob Spruyt.

Op de korte termijn is de belangrijkste activiteit op de agenda natuurlijk het formuleren en indienen van een bezwaar tegen de aanleg van een extra weg, die de Duiventoren en het Blik doorsnijdt en aantast. De vereniging denkt met haar bezwaar een goede kans te maken. De nieuwe extra weg zou door de Ecologische Hoofdstructuur ofwel Natuurnetwerk Nederland lopen. En de provincie heeft niet aangetoond, wat het grote openbaar belang zou zijn om het natuurnetwerk aan te tasten. Ook zijn er goede alternatieven, die de natuur wel sparen. De vereniging roept hierbij iedereen op ook bezwaar te maken. Het bezwaarschrift ondertekenen kan via de volgende link naar de website Daar vind je ook alle informatie over de bezwaarprocedure rond de N629.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4866

Schoolbesturen in s Gravenmoer opteren voor nieuwbouw bij Sportpark

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, februari 07, 2018 16:32:48

Schoolbesturen in s Gravenmoer opteren voor nieuwbouw bij Sportpark

De gezamenlijke schoolbesturen in s Gravenmoer hebben naar aanleiding van de uitkomst van een gezamenlijke studie van gemeente, schoolbesturen Bravoo en PCPO Midden Brabant, De Toverdroom, de Geubelcommissie, stichting Donkhuys en de Dorpsraad , hun wensen uitgesproken voor nieuwbouw van een IKC op of nabij het sportpark in het dorp. In een brief van 17 december wordt het college verzocht om maximale inzet te verlenen aan de realisatie van dit voorkeursscenario en af te zien van bouwen of het geheel aan disciplines in of bij De Geubel onder te brengen. De schoolbesturen beargumenteren de voorkeur voor het sportpark aan de Wielstraat omdat dan alle kindfuncties op één plek kunnen samen komen en ook speelt concurrentie op ligging en bereikbaarheid niet.Bovendien biedt volgens de schoolbesturen deze lokalisatie volop samenwerkingsmogelijkheden met de daar aanwezige sportverenigingen. De voorkeurslocatie maakt het ook mogelijk dat intensiever dan nu gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige sportterreinen zeggen de gezamenlijke schoolbesturen die bovendien vinden dat het realiseren van kindvriendelijke buitenruimten mogelijkheden aanwezig zijn bij het sportpark. Daarbij is ook gekeken naar reistijden van en kostbare onderwijstijd ten behoeve van de kinderen .'De locatie Sportpark biedt meer kansen voor het lesgeven buiten het schoolgebouw 'aldus de schoolbesturen die ook vinden dat tijdelijke huisvesting voor één van de twee scholen niet nodig is , zodat het beschikbare budget ook echt aan de realisatie van het kindcentrum kan worden besteed. Verhuizen biedt kansen tot herontwikkeling zodat de middelen kunnen worden besteed aan de nieuwbouw . Bovendien kan in de plannen van de schoolbesturen de verkeers- en parkeerdruk in de Grutterijstraat worden aangepakt. De conclusie van deze partners is dan ook dat de locatie Sportpark zowel inhoudelijk als organisatorisch veel meer voordelen biedt dan het samenvoegen van de beide scholen en kindpartners op één van de twee huidige locaties van de scholen.Een en ander is vandaag bericht aan de raadsleden middels een raadinformatiebrief

Draagvlak wordt breed getoetst

Het college heeft onlangs besloten om vooralsnog geen standpunt in te nemen . Men wil eerst in gesprek met alle betrokkenen .Er moet algemeen draagvlak zijn voor deze zienswijze. Die overlegsituatie gaat nu van start . De schoolbesturen is gevraagd om het draagvlak voor de voorkeursvariant te toetsen bij de ouders, medezeggenschapsraden en kinderopvang. De gemeente toetst het draagvlak bij het verenigingsleven, sportverenigingen en de Dorpsraad. De scholen en de gemeente zijn in goed overleg en maken hierover nog afspraken. De uitkomst van deze verkenning vormt dan de basis voor een ambtelijk voorstel aan het college rondom het vervolg. Naar verwachting vindt besluitvorming in de raad plaats in het tweede kwartaal van 2018. Nog voor de zomervakantie dus.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4865

Bart van Kerkhof is in zijn creatie Aart van de A.A. Oppersauwelaar van het Peeënrijk geworden.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, februari 04, 2018 16:45:05

Bart van Kerkhof is in zijn creatie Aart van de A.A. Oppersauwelaar van het Peeënrijk geworden.
Foto : Wiilem van Kerkhof ( Dongen.nieuws.nl)

De publieksprijs van zaterdagavond was evenals een dag eerder voor Ludo van Viet die in de ton stapte als Kieper van de Veteranen. Hij legde beslag op de tweede plaats. De derde plaats was voor Tom Mijnders als Wally van de W.W.. Bart van Kerkhof won de publieksprijs bij de zaterdagmiddagvoorstelling.

Zaterdagavond was De Lallerij, zoals ’t Schouw dit jaar tijdens de carnavalsevenementen heet, wederom tot de laatste plaats uitverkocht. Honderden Peeën en Peeërinnen waren hier aanwezig om te genieten van de 8 sauwels. Maar liefst drie keer klommen de sauwelkanjers, te weten Cees Breugelmans, Ludo van Viet, Bart van Kerkhof, Ilona Panis, Roelant Schoots, Tom Mijnders, Rob Verkooijen en Erwin van Empel dit jaar in de ton.

Zaterdagavond was het Ludo van Vliet die er, evenals vrijdagavond, met de publieksprijs van door ging. Hij wist de zaal wist de zaal in zijn creatie als Kieper van de Vetteraone in lachsalvo’s mee te nemen in de wereld van zijn voetbalteam.

Er was dit jaar ook een extra voorstelling op zaterdagmiddag. Hoewel de zaal niet geheel uitverkocht was zat de stemming er bij deze voorstelling ook prima in. Het publiek koos deze middag voor Bart van Kerkhof, die zijn belevenissen als zwerver in ons dorp deelde met het publiek. Vrijdagavond mochten de sauwelaars zelf een jurylid leveren en zaterdagavond was er de zogenaamde vakjury. De punten van deze beide jury’s leverden Bart uiteindelijk de titel oppersauwelaar van 2018 op. Het is voor van Kerkhof de zevende keer dat hij deze titel in de wacht sleept, de eerste dateert inmiddels van 25 jaar geleden

Met dank aan collega-nieuwssite Dongen.nieuws.nl
smiley


  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4863

Investering in 'parkeerverwijssysteem 'beste oplossing voor parkeerperikelen in Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 01, 2018 17:12:06

Investering in 'parkeerverwijssysteem 'beste oplossing voor parkeerperikelen in Dongen

Onderzoekbureau 'Groen Licht Verkeersadviezen ' heeft in opdracht van de gemeente Dongen onderzoek gedaan naar de parkeermogelijkheden in het centrum van het dorp. Daarbij is speciaal gekeken naar knelpunten. Centraal stond daarbij de vraag of parkeerregulering nodig is, zoals een blauwe zone. Dat advies komt er niet uit de bus, zo blijkt uit de raadinformatiebrief die vandaag naar de raadsleden is verstuurd . Het college heeft besloten om in het kader en op basis van de rapportage 'Parkeerregulering centrum Dongen; Nut, noodzaak en Mogelijkheden' besloten geen parkeer regulerende maatregelen te nemen, maar wel te investeren in een aangepast parkeerverwijssysteem. Het onderzoek naar parkeren in het centrum van Dongen was een van de openstaande actiepunten van het Verkeersplan Centrum. Ondernemers gaven signalen af over de hoge parkeerdruk in het centrumgebied.


Kwalificatie

Looiershof

Om na te gaan waar en welke vorm van parkeerregulering zinvol zou kunnen zijn, heeft Groen Licht gedetailleerd parkeeronderzoek op straat verricht. Op basis van het parkeeronderzoek komt Groen Licht tot een paar conclusies:. Zo is geconstateerd dat op sommige locaties regelmatig sprake is van parkeerkrapte. Deze krapte doet zich echter vaak slechts kortstondig voor en dan is er binnen loopafstand meestal vrije parkeerplaatsen beschikbaar. Op basis van deze objectieve cijfers adviseert het bureau om geen maatregelen in te voeren die het parkeren reguleren. Wel wordt geadviseerd om het Wilhelminaplein aantrekkelijk in te richten voor lang parkeren en om goede looproutes naar De Cammeleur, de supermarkten aan het Looiershof en de Tramstraat te realiseren. Ook wordt geadviseerd om kritisch te kijken naar de tijdsvensters die gehanteerd worden bij laad- en los- vakken in de Sint Josephstraat. Het college neemt het advies van het bureau helemaal over.

parkeerverwijssysteem

Daarnaast heeft het college besloten om een nieuw parkeerverwijssysteem in te voeren. Dit systeem verwijst verkeer vanaf de centrumring naar de grote parkeerterreinen in het centrumgebied: het Wilhelminaplein, het Looiershof en Binnenhoven. Verwacht wordt dat het parkeerverwijssysteem in de loop van maart uitgevoerd kan worden

Het college heeft besloten om het advies van Groen Licht over te nemen, mede gezien de ontwikkelingen in het centrumgebied. Zo zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van het Wilhelminaplein en omgeving inmiddels van start gegaan. In het nieuwe inrichtingsplan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan parkeren en looproutes binnen het centrumgebied.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4861

Burgemeester Dongen sluit vandaag panden na vondst hennepkwekerij

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 01, 2018 15:46:31

Burgemeester Dongen sluit vandaag panden na vondst hennepkwekerij

Burgemeester Marina Starmans heeft besloten de voorste unit van een pand gelegen aan de Lage Ham nr. 40 in Dongen te sluiten na vondst van een hennepkwekerij. Het pand moet voor de duur van 12 maanden de deuren sluiten vanwege overtreding van de Opiumwet.
Op 15 november 2017 trof de politie in de voorste unit van het pand een hennepkwekerij aan, met 237 hennepplanten. Omdat er in april 2014 in dezelfde unit ook een hennepkwekerij was aangetroffen - toen met 1.070 hennepplanten - is de unit met ingang van 30 januari 2018 nu voor 12 maanden gesloten.

Tijdelijke sluiting

Tot woensdag 30 januari 2019 is het verboden de unit aan de Lage Ham te betreden.

Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Dongen een eind maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie. De gemeente zal de omwonenden per brief informeren over de stand van zaken.

Burgemeester Marina Starmans heeft vandaag ook besloten de woning aan de Wilhelminastraat 68 in Dongen te sluiten na vondst van een hennepkwekerij. De woning moet voor de duur van 3 maanden dicht vanwege overtreding van de Opiumwet. In juni 2014 werd in het pand ook al een kwekerij aangetroffen. Op 19 januari 2018 trof de politie in woning een hennepkwekerij aan met 350 hennepplanten. Van dinsdag 6 februari 2018 tot en met 6 mei 2018 is het verboden deze woning te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Dongen ook hier een eind maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie. De gemeente zal omwonenden per brief informeren over de stand van zaken.Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Dongen en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie

Damocles

De sluiting gebeurt op basis van het door de burgemeester vastgestelde Damocles-beleid. Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. De burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen sluiten als daar sprake is van drugs gerelateerde activiteiten.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4860