DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik : 'Dromenlab voorbarig'

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, januari 16, 2019 12:34:33
Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik :
'Dromenlab voorbarig'


’Alleszins voorbarig’, zo noemen de Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de uitnodiging aan bewoners en organisaties om deel te nemen aan een Dromenlab. In de uitnodiging (van de gemeente Dongen en Oosterhout red. )wordt opgeroepen om mee te denken aan de toekomstige invulling van het gebied tussen Oosterhout en Dongen. Via een tekening wordt de toekomstige situatie geschetst. Daarin wordt er van uitgegaan dat het besluit voor de aanleg van de nieuwe N629 al definitief genomen is. Echter, het besluit ligt momenteel bij de Raad van State. Voorzitter René Roovers van Spaar de Duiventoren en het Blik vindt dat mensen op deze manier voor de gek gehouden worden. ‘Dergelijke invullingsplannen maak je pas als het bestemmingsplan vaststaat. Dat is zeker niet het geval’, aldus ook Sietzke Schokker van de Milieuvereniging Oosterhout. ‘De gemeenten en provincie moeten volgens haar eerlijk en transparant richting bewoners aangeven hoe de situatie op dit moment is’.
Beide organisaties hebben een beroep lopen bij de Raad van State. In reactie op dit beroep gaf de provincie aan geen verdere voorbereidende activiteiten te zullen ondernemen. In het Dromenlab wordt er zomaar van uitgegaan dat de weg er zeker komt en om de versnippering van het landschap te verminderen wordt met wat investeringen het landschap aantrekkelijker gemaakt.
De provincie draagt 3 ton bij aan het Dromenlab net als de beide gemeenten Oosterhout en Dongen. Roovers:’Met dit ‘Dromenlab’ smijt je mogelijk veel geld over de balk als deze weg niet doorgaat. Dan zou wel eens kunnen blijken dat al die ‘dromen’ voor niets zijn bedacht. De inzet en vertrouwen van deelnemers kan daarmee een forse deuk oplopen. Vertrouwen dat we hard nodig hebben als straks de Duiventoren en het Blik gebied echt ingericht en versterkt moeten gaan worden. Zoals bekend gaat onze voorkeur uit naar verbetering van de bestaande weg. De bestaande natuurgebieden kunnen dan behouden blijven. Als de nieuwe weg door het Blik en de Duiventoren wel wordt aangelegd, moeten de natuurgebieden daarentegen als verloren worden beschouwd. Daar kan geen Dromenlab tegenop’, aldus Schokker en Roovers.

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5087

Dongen int voor € 98.000 aan boetes bij TUF Recycling BV

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, januari 15, 2019 11:02:03

Gemeente Dongen wint een grote slag in de zaak TUF

Dongen int voor € 98.000 aan boetes bij TUF Recycling BV

Met behulp van het sturen sturen van een deurwaarder heeft de gemeente Dongen voor € 98.000 euro aan boetes geïnd bij TUF Recycling BV. Dit bedrag stond open aan niet-betaalde dwangsommen. Daarnaast heeft de gemeente een conservatoir beslag laten leggen op het resterende banksaldo van het bedrijf. Het banktegoed van het bedrijf dat handelt in kunstgrasmatten is hierdoor 'bevroren'. De gemeente Dongen kan in de komende periode via de deurwaarder aanspraak maken op dit bedrag mocht blijken dat TUF Recycling BV niet voldoet aan nieuwe financiële verplichtingen jegens de gemeente Dongen die het gevolg zijn van de procedure last onder bestuursdwang. Dit is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten om een einde te maken aan de reeks van overtredingen op beide bedrijfslocaties (Vierbundersweg, De Schacht).Burgemeester: 'Tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie'.

Op de vraag van deze krant wanneer de zaak in een stroomversnelling kwam antwoordde gemeentewoordvoerder Olga van Vugt-Blaauw dat de gemeente een zorgvuldig proces heeft doorlopen: “Zodra het moment daar was dat we de bank konden verzoeken om het bedrag af te staan aan de deurwaarder, hebben we dat gedaan “. De woordvoerster zei verder dat geen andere juridische steun - anders dan de gemeentelijke – geweest is. “Het geïnde bedrag is verkregen via inschakeling van de deurwaarder ” . Volgens mevrouw van Vugt- Blaauw is het bedrijf ,ondanks de betaling van de dwangsommen nog steeds verplicht om binnen de door de gemeente vastgestelde termijn moet beginnen met de opruiming van de grasmatten tot de vergunde hoogte.Burgemeester Marina Starmans gaf een eerste reactie aan deze krant “We hebben het bedrag na een zorgvuldig gelopen proces veilig kunnen stellen voor Dongen. Tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie.”


Mocht TUF Recyling BV binnen de gestelde tijdslimieten niet zelf de overtredingen beëindigen, dan zal de gemeente Dongen in samenwerking met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zorg dragen voor het terugbrengen van de bedrijfsinrichting naar de vergunde situatie. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen in dat geval worden verhaald op TUF Recycling BV. Dat kan dan indien nodig met inzet van de deurwaarder en op basis van het conservatoir beslag.

Controle OMWB

Daarnaast heeft de OMWB op 7 januari 2019 een controle uitgevoerd bij TUF Recycling BV inzake de procedure definitieve last onder bestuursdwang naar aanleiding van de brand. Deze procedure is ingezet om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de brand zoveel mogelijk te voorkomen. De OMWB maakt een rapport dat spoedig door het college zal worden beoordeeld.

Dwangsommen

Op 16 juni 2017, 25 januari 2018 en 22 februari 2018 heeft het college aan TUF Recycling BV lasten onder dwangsom opgelegd voor verschillende overtredingen. Het totaal bedrag aan dwangsommen was opgelopen tot € 100.000. Daarvan was door het bedrijf op 2 oktober 2018 slechts € 2.000 betaald. Vandaar het besluit tot inzet van de deurwaarder voor € 98.000,- Deze procedure is nu afgerond. In totaal betreft het ontvangen bedrag de som van € 101.918,90. Ook de aanmanings- vergoedingen, kosten voor dwangbevelen, kosten van betekening en kosten van executie zijn in rekening gebracht.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5086

Stichting Parkplezier Dongen ziet heil in samenwerking

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, januari 14, 2019 19:42:04

Stichting Parkplezier Dongen ziet heil in samenwerking

Dongen, 14 januari 2019.De nieuwjaarsbijeenkomst vandaag in brasserie restaurant Winkk van de Stichting Parkplezier in Dongen, stond grotendeels in het teken van het nieuwe initiatief dat deze groep actieve Dongenaren gaat ontplooien met betrekking tot de optreedlocatie naast de Cammeleur De optreedlocatie mag vanaf nu ook de toepasselijke naam van Parkpodium dragen. Vanaf mei organiseert een speciale programmacommissie bestaande uit Gerard Jansen, Saskia van Baaren , Rob Ysebaert en Bernadette Klerx een soort van pilot die duurt tot 30 september. Het betreft hier zo'n 15 'voorstellingen' van diverse aard, waarvoor men zich kan aanmelden om voor een optreden in aanmerking te komen. Pre is onder andere dat groepen of personen die gebruik willen maken van het podium hiervoor zelf geen vergunning hoeven aan te vragen maar zich rechtstreeks tot de commissie kunnen wenden. Volgens de woordvoerder van de commissie Gerard Jansen,is er na de eerste publicaties in de lokale pers al veel belangstelling voor het nieuwe Dongense platform. De aftrap van het nog samen te stellen gevarieerd programma is 26 mei, op de dag van het park. Jansen: “..het moet niet enkel een opstapje worden op het podium, maar een opstap voor echt Dongens talent “. Aanmelden kan via parkpodiumdongen@gmail.com
In zijn openingswoord sprak voorzitter Jac Willemse over een succesvol afgelopen jaar met goede perspectieven voor 2019. Hij kondigde een belangrijke samenwerking aan met de Koninklijke Heide Maatschappij Nederland : “zij hebben verstand van bomen en kunnen ons daarbij helpen” aldus de voorzitter. Vanwege een bestuursconferentie waar het gehele college aan deel neemt was de nestor van de gemeenteraad de heer Pieter Brooijmans bereid om namens de raad een kleine speech te houden. Brooijmans benadrukte de grote interesse van de raad in zake de centrumontwikkeling,waar het park Vredeoord deel van uit maakt. Voor de raad is de samenhang van de onderdelen in het centrumplan heel belangrijk. Brooijmans keek nu al uit naar de dag van het park op 26 mei dit jaar. “..een dag voor iedereen “.De goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst werd hier en daar gebruikt om de bestaande netwerken uit te breiden, waarbij nieuwe activiteiten in de toekomst zeker nader zullen worden uitgewerkt.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5085

Echtpaar Euren overhandigde flinke gift na concert van beroemd koor aan Hospice De Volckaert

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant do, januari 10, 2019 16:45:16
Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert blij met opbrengst concert EBKK

Er werd van te voren al volop over gepraat. Een heuse gelegenheidswebsite riep mensen in Dongen op om te komen luisteren. In de voorverkoop werden veel kaarten verkocht en aan de kerk zelf niet minder. Het unieke concert op 22 december trok veel aandacht en een volle Laurentiuskerk genoot van de prachtige byzantijnse muziek van het Enschede's Byzantijns Kozakken Koor. Het concert werd georganiseerd door Rosalie en Anton Euren. Zij haalden het internationaal befaamde koor naar Dongen met de bedoeling om deze muziek te te laten horen aan de Dongenaren én ten behoeven van Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert. Het initiatief was voor de jury van de jaarlijkse verkiezing van Dongenaar van het jaar van Dongen.nieuws.nl mede aanleiding om de heer Euren voor te dragen als kandidaat voor die titel.Het concert bracht een mooi bedrag op. Op donderdag 10 januari werd symbolisch een bedrag van € 3250,54 overhandigd aan het bestuur van het afscheidshuis in ons dorp. Voorzitter Frank Knoop was zeer blij met de onverwacht hoge opbrengst van het optreden en dankte daarvoor de Dongenaren die het concert bezochten, maar vooral en op de eerste plaatst het echtpaar Euren die er voor zorgden dat het concert mogelijk werd. Een welgemeend sponsorplaatje werd bij een grote lijst van vrienden van het Hospice toegevoegd

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5084

Prestatieafspraken tussen Casade en Huurdersbelangenvereniging Dongen(HBD)

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, januari 09, 2019 19:34:04

Prestatieafspraken tussen Casade en Huurdersbelangenvereniging Dongen(HBD)


Dongen, 9 januari 2019.Vandaag hebben Woningbouwvereniging Casade en de Huurdersbelangenvereniging in Dongen de Prestatieafspraken 2019 - 2023 ondertekend. Dat gebeurde in gezamenlijk verband. Dongense raadsleden zijn in een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht. Prestatieafspraken zijn concrete maatregelen, gebaseerd op de ambities uit de woonvisie ‘Dongen Woont!’ die op 9 februari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de nieuwe prestatieafspraken wordt allereerst ingezoomd op de jaarlijkse cyclus voor de prestatieafspraken en er wordt teruggeblikt op de eerste versie van de prestatieafspraken en hoe deze hebben bijgedragen aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken bieden inzicht in de woningvoorraad van Casade en het woningverdeelsysteem. De thema's betaalbaarheid, duurzaamheid, huisvesting bijzondere doelgroepen en wonen en zorg komen ook nu in de nieuwe afspraken terug en zijn geactualiseerd en soms grotendeels herschreven, op basis van nieuw vastgesteld beleid. De Woningwet 2015 schrijft voor dat corporaties elk jaar voor 1 juli een 'bod' moeten uitbrengen waarin ze laten zien met welke activiteiten ze een (redelijke) bijdrage willen leveren aan de gemeentelijke woonvisie. Samen met de gemeente en de vertegenwoordigers van de huurders wordt het bod vertaald in concrete prestatieafspraken.

Deze krant biedt betrokkenen de mogelijkheid het rapport in haar geheel te raadplegen en te lezen.


tik of klik op documentlogo  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5083

Wijkraad Dongen West 1 zoekt ondersteunende leden

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant di, januari 08, 2019 12:12:42

Wijkraad Dongen West 1 zoekt ondersteunende leden

Wijkraad West 1 Dongen heeft de afgelopen jaren veel inspanning geleverd met betrekking tot de veiligheid, welzijn, leefbaarheid en sociale activiteiten in de wijk West 1. De bestuursleden van de Wijkraad West 1 zijn dan ook blij met de vergroting van betrokkenheid in de wijk. Natuurlijk is een streven om nog meer mensen te betrekken bij de activiteiten van de wijkraad om een groter WIJ gevoel te krijgen. Om dit te kunnen realiseren is de Wijkraad West 1 op zoek naar mensen uit de wijk West 1 die mee willen denken en doen over hun eigen woon/ leefomgeving. Elke 2e woensdag van de maand vanaf 19:30 uur (tenzij anders is aangegeven) heeft de wijkraad een vergadering in EUROPLUS en hier worden zaken die door de bewoners, gemeente of woningbouwvereniging worden aangegeven besproken en een plan gemaakt.
Betrokkenheid van bewoners is hierin van groot belang omdat het om uw directe woon/ leefomgeving gaat.

Werkzaamheden voor de ondersteuning wijkraad West 1 zijn:

• Verspreiden van flyers of een enquête voor activiteiten

• Meedenken aan de reactie aan de gemeente of woningbouwvereniging

• Helpen bij evenementen voor zover u beschikbaar bent (NLDOET, Burendag, Kerstborrel, enz.…)De zaken die met regelmaat terugkomen op de agenda van de wijkraad zijn:

• Toestemming voor de kapvergunning van bomen in uw omgeving • Verkeerscirculatieplannen

• Aanpassingen aan speeltuinen

• Het realiseren van speeltuinen of andere locaties

• Meedenken met plannen van de gemeente

• Buurtpreventie WHATSAPP-groepen (gecoördineerd vanuit de wijkraad) • Verkeersveiligheidsmaatregelen

• Communicatie in het algemeenBent u graag betrokken bij de zaken die in uw leefomgeving spelen en met uw buurtbewoners, meld u dan aan als ondersteuning van de Wijkraad West 1 Dongen op: wijkraad@dongenwest1.nl en/of kom naar de open vergadering van de wijkraad West 1 in EUROPLUS. EUROPLUS is gelegen aan Dunantstraat 28 5101TJ Dongen.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5082

Dromenlab in weekend van 26 en 27 januari Gebiedsontwikkeling Dongen en Oosterhout in co-creatie met inwoners

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, januari 07, 2019 14:09:34
Dromenlab in weekend van 26 en 27 januari
Gebiedsontwikkeling Dongen en Oosterhout in co-creatie met inwoners


Gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en provincie Noord-Brabant gaan inwoners, ondernemers, belanghebbenden, organisaties en verenigingen stimuleren en uitdagen om het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout een kwaliteitsimpuls te geven. Op zaterdag 26 januari en zondag 27 januari (van 10.00 tot 16.00 uur) wordt hiervoor een zogeheten Dromenlab-sessie gehouden aan de Groenstraat 11 in Dongen. Iedereen is welkom om ideeën te delen!

Al eerder hield de gemeente Dongen een voorproefje op de aanpak. Dat gebeurde vorig jaar juni via een Dromenlab op het Europaplein. Met als doel: Kijken welke nieuwe kansen het verleggen van de wegverbinding N629 biedt voor het gebied 't Blik, aan de westkant van Dongen. Tientallen Dongenaren gaven gehoor aan de oproep om mee te denken. Zij kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van ondernemerschap, recreatie, natuur, ontspanning en toegankelijkheid van het gebied. Het resultaat van de dag werd vastgelegd in een beeldend verhaal, het Dromenboek ‘t Blik: http://www.deplekkenmakers.nl/project/dromenlab-t-blik/.

Groen en verkeer
De Dromenlab-sessie maakte duidelijk dat Dongenaren volop kansen zien voor 't Blik en omgeving. Ze hechten aan 'groen' en waarderen de faciliteiten in de natuur zoals de IJzertijdboerderij, de minicamping en de natuurtuinen als positief. Ze geven aan dat ze meer willen kunnen genieten van ’t Blik en maken opmerkingen over de verkeersveiligheid op de Heistraat maar ook op de wegen die daarmee in verbinding staan zoals de Hoge Dijk/Groenstraat en in 't Blik. Het is volgens hen te druk, er is teveel vracht- en sluipverkeer, er wordt te hard gereden en oversteken is niet veilig.

Samen
Ook de gemeente Oosterhout is bezig om de landschappelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren, maar dan aan de oostzijde van ‘t Blik. Oosterhout, Dongen en de provincie hebben nu afgesproken om samen verder op te trekken in de gebiedsontwikkeling. Voor het gehele gebied tussen Dongen en Oosterhout wordt de Dromenlab-aanpak ingezet. Samen met bewoners, stakeholders en ondernemers wordt het gebied verder ontwikkeld.

Sessies
Op zaterdag 26 en zondag 27 januari wordt een gebiedsbrede Dromenlab georganiseerd. Deze sessies zijn overdag te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur bij een pop-up pleisterplaats aan de Groenstraat 11 in Dongen. Hier kunnen dromen worden gedeeld en op een later moment worden de ideeën en plannen hier verder uitgewerkt en getest. Beide gemeenten en de provincie helpen bewoners, ondernemers en gebruikers de resultaten van het Dromenlab te vertalen naar concrete plannen en initiatieven, om zodoende het gebied tot een droomplek te maken.

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5081